Gezinsblad
Engel Wubbes Abels, geb. ± 1615, ovl. voor 29 dec 1664, (betaald voor begrafenis), zoon van Wubbe Abels en Jantien Jans Schulten
Gehuwd 1638
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 19 mei 1638 #Hc Blijham 19-5-1638 Engel Wubbens, zoon van Wubbe Abels x Janne en Wubke Sijbkens, dochter van Sijbke x zal. Aalke. Wubbe Abels x Janne beloven hun zoon mee te geven 2000 dalers. Sijbke Boeles geassisteert met sijn soon en swagers belooft zijn dochter 800 dalers. Dedingsluiden bruidegom: Wubbe Abels vader, Janken Wubbes moeder, Johan Abels. Dedingslieden bruid: Sijbke Boeles vader, Boele Sijbkens broer, Harmen Wibbes, Aise Oomkes, Auke Tiabbes.#
met:
Wupcke Sijbkes, geb. te Blijham ± 1613, ovl. te Vlagtwedde voor 1641, dochter van Sijbke Boelems en Aalke N.N.

Gezinsblad
Engel Wubbes Abels
Gehuwd te Vlagtwedde 1641 met:
Hidde Freriks Eefsinck, geb. te Vlagtwedde ± 1624, ovl. tussen 1647 en 1652, dochter van Frerick Harms Eefsingh en N.N. Geerts Stroedingh
#Wegman V1 Ellersingh 1 (Vlagtwedde, nr. 24):

02-07-1635 Jan Claesens Smitt tot Flachtwedde heefft Engel Wibbens, hem willende slaen, een kleene wonde in die arm gestoken daeraff verdragen op 2 Car.gld en 10 st.

in 1641 Engel Wubbes om dat deselve een tijtlanck voor die copulatie met sijn vroue in ontucht gelevet, verdragen op 7-10-0.

06-05-1647 Hindrick Stephens x Anneke Wapkes verkopen aan Engel Wubbes x Hidde Effsinck een acker bouwlandts tot Vlachtwedde op Brug-essche gelegen, daeraen Everhardus Abeli suidwaerts ende Boeiunge noordwaerts.

04-05-1652 Johan Hoijtingh erftgeseten tot Vlachtwedde x Alcke Frericks van't Harding versetten voor één jaar aan Engel Wubbes erftgeseten tot Vlachtwedde x Woltie Geerts van't Stroeding een stuck meedelandts op de Rijcke Meede.

16-11-1655 Jan Hoijtinck verkoopt aan Engell Wubbens x Woltie Geerdts een stuck hoijlandts genaempt het Steendinck.

16-12-1652 Johan Engelckes van't Halming x Grete Johans Ellersing verkopen aan Engel Wubbes x Woltie Geerdes van Stroding haer huisplaetse ende hoff, Ellersinghoff genaemt, met alle d'alinge boomen daer op staende exempt soeven gemerckte, an welcke hoff naest ter swette noordwaerts de buirstraete nae Boeiungs huiss opgaende, suidwaers Wensinghoff soo Johan Harmens van Tuijnen in tegenwoordigheidt possideert, alsmede Hulsing tuine; oostwaerts d'Huisplaetse van wijlen Harmen Alberts ende buir=brincke end westwaerts de buirwech. Oversulx oock belovende end annemende 't voorcofte op naesten Petri in een ledige possessie te leveren, alleen dat het huis tot op maij sall moegen staen blijven.

04-02-1656 Johan Wijbelingh x Gebcke Ottens lenen van Engel Wubbens x Woltie Geerts Strodingh 106 daler.

16-12-1660 Jantje Wibbens wegens desistentie van voorige clachten voor desen gedaen over haar soon Engel Wibbens geaccordeert op 6-6-0

16-12-1660 Jantje Wibbens geaccordeert voor haer soon wegens slaen op 3-0-0.

03-01-1662 Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Wupke Engels, oudste dochter van Engel Wubbes x zal. Hidde Eefsinck en Elso Altinck, oudste zoon van Jurjen en Wupke Altinck. Engel Wubbes belooft aan zijn dochter mee te geven 1400 Car.gld. Dedingsluiden bruid: Engel Wubbes, Jantjen Wubbes, Frerick Eefsinck, Jan Abels, Jan Eefsinck, Harm Alverinck, Jan Wubbes, Boelman Eelsinck, Jacob Decker, Nanne Stroedinck.

29-12-1664 De weduwe van Engele Wibbens wegens gehoudene uitinge over de doodt van haer salige man geaccordeert op 7-10-0.#

1) Wupke Engels, geb. te Blijham 1641
Gehuwd te Vlagtwedde 1662
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 03 jan 1662
met:
Elso Jurjens Altinck, geb. te Ellersinghuizen ± 1630, zoon van Jurjen Elzes Altinck en Wupke Nannes Koeningh
2) Albertien Engels, geb. te Vlagtwedde ± 1642, ovl. te Blijham tussen 1713 en 1716
Gehuwd ± 1662 met:
Hindrick Rentckes, geb. te Weener (D) ± 1635, ovl. 1682
#Wegman V1 Ellersingh 1 (Vlagtwedde, nr. 24):

27-02-1667 Hindrik Reijncken x Albertien Engels verpachten voor 9 jaren aan Tammo Luickens seecker huis staende en gelegen tot Vlachtwedde, waeraen Wilcko Roelfs tuine ten N. en Peter Harmens ten Z. (vrouwengoedt) voor 85 Car. gld (zie Vlagtwedde nr. 64)

25-01-1668 Woltien de huisvrouw van Jan Jans Smidt tegen Hindrick Rentkes. Gedagede soude moeten restitueren ende uitkeren sodaene boedell ter somma 300 daell. als de impte in Engel Wubbes behuisinge ende arve heeft ingebracht. Idem 15-02.

02-11-1669 Insaken Hindrick Rentkes in qlte verd. hebb. Woltie tegenwoordige huisvrouw van Jan Jans Smidt. Questieus wegens huwelijkscontract tussen wijlen Engel Wubbes en Hidde Eefsingh opgericht alsmede wegens sodane winkelwaren so bij ged. van de weduwe van Harmen Clasen waren gehaald.

30-04-1677 Belending: N. en W. Hindrick Rentckes

02-05-1677 Hindrik Rentiens x Albertien Engels, nu tot Weender in Oostfriesland, lenen van Jan Heckmans tot Hoorn 560 Car.gld.

15-11-1693 Scheiding van de nalatenschap van Wubbe Abels x Jantien Wubbens.

29-03-1710 Occo Boeles in Blijham x Albertien Engels geadsisteert door desselfs soon Hidde Hindricks tot Westerlee, desselfs schoonsoon Harbert Alberts tot Bellinghwolde x Gebke Hindricks, desselfs schoonsoon Else Brugghers tot Friescheloo x tettjen Ockes ter eener, en Claes Aijssinghe tot ELdersinghehuisen x Swaentje Aijssinghe ter andere sijde. Afboedeling van de moederlijke goederen als volgt: namentlijck dat Albertien Engels an desselfs soon Cales Aijssinghe tot een boedel delooft en anneemt te betalen de somma van 5000 Car.gld.

15-05-1713 Ocko Boeles x Albertien Engels verkopen aan Sander Jans seeckere begravene laene landes gelegen in de Venne van Pieter Mennens wed. bij Vlachtwedde met de Bouwte boven de gen. venne en soo opwaarts in't veen nabuir venne gelijck 187. Car.gld 10 st.

07-11-1716 Huwelijkscontract te Blijham tussen Hero Elzes en Geertien Ockes. Dedingsluiden bruid Ocke Boeles vader, Aijlke Ockes broeder, Else Bruggers swager enz.#

Gezinsblad
Engel Wubbes Abels
Gehuwd voor 1652 met:
Woltie Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1620, #JJK 1993: geb. ca. 1620; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): geb. ca. 1625.#, ovl. na 1672 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Geert Aijckes Stroedingh en Geertjen Berents ten Kampe
Hoofdindex A-Z