Gezinsblad
Harmen Boeles Eefsinck, geb. te Veele ± 1550, ovl. te Veele na 1592, zoon van Boele Eefsinck en Wendel Eefsinck
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1590, zeker vóór 14-9-1595 met:
Hermeken Imels, geb. ± 1560, ovl. na 1632 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Imel Wiltes en Swantke Wilts
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

anno 1585 Harmen Effsinck vordragen vann denn staffschlag he Johan Wolters upt hoefft gedaenn vor twe daler.

Hermen Effzinck is vordragen van der schelthworde, welck sijnn salige broder Gerth up salige Lammerth Hiddinge gedann vor ses daler.

Betaalde hoender belasting in het kerspel Vlagtwedde onder Veele:

1591-1593 Herman Eefsinck (onder de eigenerfden)

17-03-1730 Frerick Eefstinghe geciteert van sijne moeder Hermeken Imels, weduwe van zal. Rolef Butjenter, omme te verclaeren of hij heeft geschreven of niet eenen fameus-schrift of schedul aen dieselve in verleedene jaer overgecomen, heeft gesecht in gerichte tegen Wilteke Geerts van Essen comparerende voor de voorss. impte Hermeken Imels: "Ick wol wal eene half duisent geven dat du leuchnen kondest allen het geene daer inne staet geschreven, soo behovede ic mijne oogen soo vaecken niet daelslaen". Ven hetwelcke alsoo die voorss. Wilteke Geerts versocht acte.

19-12-1632 Ins. Frerick Eefstinghe impt. versoeckende dat Wilteke Geerts van Essen ged. muchte werden condemneert omme hem over te leveren soodaene hijlix-voorwaarden als sijn zal. vader herman Eefstinghe en moeder Hermeken Imels met malcanderen voor zal. richter Johan ten Veenhuis opgerichtet en voors. uut handen van Herman Alberts ontvangen sal hebben, vermoege eedlicke verclaringe van voors. moeder. Noot van Wegman: Johan ten Veenhuis overleed op 14-9-1595.#

1) Frerick Harms Eefsingh, geb. te Veele ± 1590, ovl. te Veele tussen 1675 en 1678
Gehuwd te Vlagtwedde na 24 mei 1624, #JJK 1993: "Huwelijksdatum gebaseerd op Breukenregister Westerwolde, 24-5-1624: Frerick Eefstinck met sijn verlovede wat in unplicht levet en sich neet voort copuleren laten, om sijn geleden schade van des viants brant op een rijxdaler verdragen."# met:
N.N. Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1598, ovl. voor 1655, dochter van Geert Aijckes Stroedingh en N.N.
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

11-10-1622 Frerick Efsing is van Frerick ten Veldhuis overgeven in 5 marck, daervan verdragen op 2-7-0.

26-5-1623 Frerick Eefsinck onder predige in d'harbarge gedroncken, deswegen op een rijxdaler verdragen 2-10-0.

anno 1624 In't Carspel Vlachtwedde "sijnde mede 2 husen door den viantt in februario deses jaers verbrant".

24-05-1724 Frerick Eefstinck met sijn verlovede wat in unplicht levet en sich neet voort copuleren late, om sijn geleden schade van des viants brant op een rijxdaler verdragen laten 2-10-0.

6-12-1632 Alsoo Taelcke Hilwerdingh gesecht in Gerichte tegen Frerick Eefstingh dat dieselve bij des Mansfelders lijdt in haer huis gelopen, haer 't koeren van de balcke gederschet en haer 't vleis uut haer tonne genomen.

12-10-1643 Egenerfden der Heerlicheit Wedde: o.a. Frerick Efsinck.

02-11-1646 Frerick Eeffstinge op die begreffenisse van zijn soon aen die nabuirs beer geschoncken, deswegen verdragen op 5-0-0.

15-11-1655 Gecompareerd: d'E. Frerick Eeffsinck, diewelcke bekende ende belede dat hij het boedelgoedt van zijne tegenwoordige huisvrouwe Lisabet Jans, bestaende in tilbaer huisgeraet en anders soo volgens papiren opstelling van Wubbo Coops en Wildt Rennerinck als getuigen van hetselvige ten overstaen van des comparantes dochter Gebbe gepriseert te hebben op 54 dall 25 st...., dieselvige goederen nae vorige aestimatie ontfangen ende tot sich genomen te hebben, noch bekent comparant dat boven het geaestimeerde sijn ehelijcke huisvrouwe Lisabet tot hem ingebracht heeft: 2 bedden, 5 laeckens, 1 poel, 1 kussen, 3 kussen buiren ende een kiste met een waell, soo nae derselve affstarvent gedachte Lisabet met noch de halve torff ende moer soo pp de starfdach bevonden wordt met 3 hoonderen wederomme sal hebben te genieten ende tot sich te nemen met oick gemelte 54 dall ende 25 st.

24-06-1658 Huwelijkscontract te Elleringhuizen tussen Swancke Stroedinck, dochter van Nanne Stroedinck x Wupcke Stroedinck en Geert Buntkes. Dedingsluiden bruid: o.a. Frerick Eefsinck (als 2e na de vader en voor de ooms).

02-05-1673Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Wendel Jolingh, dochter van Berent Jolingh x Rixte Eefsinck en Johan Douglas. Dedingsluiden bruid: Berent Jolinck - vader / Frerick Eefsinck - bestevader.

17-02-1658 Insaecken Luicken Wilckes nuo quo desselfs schoonmoeder Garcke Hulsingh, contenderende tot confirmatie van gedaene opsegginge op gedaeghde Frerick Eefsingh voor 90 dall. settpenningen op meedtlandt in Bellinghwolde gelegen ten volge handtschrifft van den 30 Aprilis 1647. Gedaeghde sustinerende dat impet. moet spreecken op sijn swager (i.c. schoonzoon) Jan Eeffsinck soo het Eefsingh arve met sijn schulden is toegekomen ende op dewelcke meer dergelijcke creditoren geactioneert hebben, offte het opgemelte meedtlandt sal moeten vercoopen om daer uit sijn betaelinge te vinden, vermits de goederen so hij noch is gebruickende, maer lijftucht wijse besit.

20-6-1678 Ins. Frerick Eefsingh de jonge verd. hebb. Jan Wessels ... bij wijlen Frerick Eefsingh naegelaten

idem Insaken Frerick Eefsingh d'olde verd. hebb. Jan Harmens tot Veele teneijnde ged. soude moeten answeren als sibbevoogt over wijl. Harmen Heeres minderjarige kindt.

06-07-1678 Insaken Frerick Eefsingh in qlte impt. verd. hebb. Rixte Jolingh, teneinde ged. niets sal ondernemen of reppen, roeren offte vervoeren huis offte genutt van de landerijen door Frerick Eefsingh nagelaten ende op hem impt. in qlte. gedevolveert als sijnde dese landerijen wijl. Freick Eefsingh d'olde toebehorend geweest, sulx getanteert in d'houlixcontracte tussen Jan Eefsingh en Gebbe Eefsingh opgericht.#

Hoofdindex A-Z