Gezinsblad
Frerick Harms Eefsingh, geb. te Veele ± 1590, ovl. te Veele tussen 1675 en 1678, zoon van Harmen Boeles Eefsinck en Hermeken Imels
Gehuwd te Vlagtwedde na 24 mei 1624, #JJK 1993: "Huwelijksdatum gebaseerd op Breukenregister Westerwolde, 24-5-1624: Frerick Eefstinck met sijn verlovede wat in unplicht levet en sich neet voort copuleren laten, om sijn geleden schade van des viants brant op een rijxdaler verdragen."# met:
N.N. Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1598, ovl. voor 1655, dochter van Geert Aijckes Stroedingh en N.N.
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

11-10-1622 Frerick Efsing is van Frerick ten Veldhuis overgeven in 5 marck, daervan verdragen op 2-7-0.

26-5-1623 Frerick Eefsinck onder predige in d'harbarge gedroncken, deswegen op een rijxdaler verdragen 2-10-0.

anno 1624 In't Carspel Vlachtwedde "sijnde mede 2 husen door den viantt in februario deses jaers verbrant".

24-05-1724 Frerick Eefstinck met sijn verlovede wat in unplicht levet en sich neet voort copuleren late, om sijn geleden schade van des viants brant op een rijxdaler verdragen laten 2-10-0.

6-12-1632 Alsoo Taelcke Hilwerdingh gesecht in Gerichte tegen Frerick Eefstingh dat dieselve bij des Mansfelders lijdt in haer huis gelopen, haer 't koeren van de balcke gederschet en haer 't vleis uut haer tonne genomen.

12-10-1643 Egenerfden der Heerlicheit Wedde: o.a. Frerick Efsinck.

02-11-1646 Frerick Eeffstinge op die begreffenisse van zijn soon aen die nabuirs beer geschoncken, deswegen verdragen op 5-0-0.

15-11-1655 Gecompareerd: d'E. Frerick Eeffsinck, diewelcke bekende ende belede dat hij het boedelgoedt van zijne tegenwoordige huisvrouwe Lisabet Jans, bestaende in tilbaer huisgeraet en anders soo volgens papiren opstelling van Wubbo Coops en Wildt Rennerinck als getuigen van hetselvige ten overstaen van des comparantes dochter Gebbe gepriseert te hebben op 54 dall 25 st...., dieselvige goederen nae vorige aestimatie ontfangen ende tot sich genomen te hebben, noch bekent comparant dat boven het geaestimeerde sijn ehelijcke huisvrouwe Lisabet tot hem ingebracht heeft: 2 bedden, 5 laeckens, 1 poel, 1 kussen, 3 kussen buiren ende een kiste met een waell, soo nae derselve affstarvent gedachte Lisabet met noch de halve torff ende moer soo pp de starfdach bevonden wordt met 3 hoonderen wederomme sal hebben te genieten ende tot sich te nemen met oick gemelte 54 dall ende 25 st.

24-06-1658 Huwelijkscontract te Elleringhuizen tussen Swancke Stroedinck, dochter van Nanne Stroedinck x Wupcke Stroedinck en Geert Buntkes. Dedingsluiden bruid: o.a. Frerick Eefsinck (als 2e na de vader en voor de ooms).

02-05-1673Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Wendel Jolingh, dochter van Berent Jolingh x Rixte Eefsinck en Johan Douglas. Dedingsluiden bruid: Berent Jolinck - vader / Frerick Eefsinck - bestevader.

17-02-1658 Insaecken Luicken Wilckes nuo quo desselfs schoonmoeder Garcke Hulsingh, contenderende tot confirmatie van gedaene opsegginge op gedaeghde Frerick Eefsingh voor 90 dall. settpenningen op meedtlandt in Bellinghwolde gelegen ten volge handtschrifft van den 30 Aprilis 1647. Gedaeghde sustinerende dat impet. moet spreecken op sijn swager (i.c. schoonzoon) Jan Eeffsinck soo het Eefsingh arve met sijn schulden is toegekomen ende op dewelcke meer dergelijcke creditoren geactioneert hebben, offte het opgemelte meedtlandt sal moeten vercoopen om daer uit sijn betaelinge te vinden, vermits de goederen so hij noch is gebruickende, maer lijftucht wijse besit.

20-6-1678 Ins. Frerick Eefsingh de jonge verd. hebb. Jan Wessels ... bij wijlen Frerick Eefsingh naegelaten

idem Insaken Frerick Eefsingh d'olde verd. hebb. Jan Harmens tot Veele teneijnde ged. soude moeten answeren als sibbevoogt over wijl. Harmen Heeres minderjarige kindt.

06-07-1678 Insaken Frerick Eefsingh in qlte impt. verd. hebb. Rixte Jolingh, teneinde ged. niets sal ondernemen of reppen, roeren offte vervoeren huis offte genutt van de landerijen door Frerick Eefsingh nagelaten ende op hem impt. in qlte. gedevolveert als sijnde dese landerijen wijl. Freick Eefsingh d'olde toebehorend geweest, sulx getanteert in d'houlixcontracte tussen Jan Eefsingh en Gebbe Eefsingh opgericht.#

1) Hidde Freriks Eefsinck, geb. te Vlagtwedde ± 1624, ovl. tussen 1647 en 1652
Gehuwd te Vlagtwedde 1641 met:
Engel Wubbes Abels, geb. ± 1615, ovl. voor 29 dec 1664, (betaald voor begrafenis), zoon van Wubbe Abels en Jantien Jans Schulten
#Wegman V1 Ellersingh 1 (Vlagtwedde, nr. 24):

02-07-1635 Jan Claesens Smitt tot Flachtwedde heefft Engel Wibbens, hem willende slaen, een kleene wonde in die arm gestoken daeraff verdragen op 2 Car.gld en 10 st.

in 1641 Engel Wubbes om dat deselve een tijtlanck voor die copulatie met sijn vroue in ontucht gelevet, verdragen op 7-10-0.

06-05-1647 Hindrick Stephens x Anneke Wapkes verkopen aan Engel Wubbes x Hidde Effsinck een acker bouwlandts tot Vlachtwedde op Brug-essche gelegen, daeraen Everhardus Abeli suidwaerts ende Boeiunge noordwaerts.

04-05-1652 Johan Hoijtingh erftgeseten tot Vlachtwedde x Alcke Frericks van't Harding versetten voor één jaar aan Engel Wubbes erftgeseten tot Vlachtwedde x Woltie Geerts van't Stroeding een stuck meedelandts op de Rijcke Meede.

16-11-1655 Jan Hoijtinck verkoopt aan Engell Wubbens x Woltie Geerdts een stuck hoijlandts genaempt het Steendinck.

16-12-1652 Johan Engelckes van't Halming x Grete Johans Ellersing verkopen aan Engel Wubbes x Woltie Geerdes van Stroding haer huisplaetse ende hoff, Ellersinghoff genaemt, met alle d'alinge boomen daer op staende exempt soeven gemerckte, an welcke hoff naest ter swette noordwaerts de buirstraete nae Boeiungs huiss opgaende, suidwaers Wensinghoff soo Johan Harmens van Tuijnen in tegenwoordigheidt possideert, alsmede Hulsing tuine; oostwaerts d'Huisplaetse van wijlen Harmen Alberts ende buir=brincke end westwaerts de buirwech. Oversulx oock belovende end annemende 't voorcofte op naesten Petri in een ledige possessie te leveren, alleen dat het huis tot op maij sall moegen staen blijven.

04-02-1656 Johan Wijbelingh x Gebcke Ottens lenen van Engel Wubbens x Woltie Geerts Strodingh 106 daler.

16-12-1660 Jantje Wibbens wegens desistentie van voorige clachten voor desen gedaen over haar soon Engel Wibbens geaccordeert op 6-6-0

16-12-1660 Jantje Wibbens geaccordeert voor haer soon wegens slaen op 3-0-0.

03-01-1662 Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Wupke Engels, oudste dochter van Engel Wubbes x zal. Hidde Eefsinck en Elso Altinck, oudste zoon van Jurjen en Wupke Altinck. Engel Wubbes belooft aan zijn dochter mee te geven 1400 Car.gld. Dedingsluiden bruid: Engel Wubbes, Jantjen Wubbes, Frerick Eefsinck, Jan Abels, Jan Eefsinck, Harm Alverinck, Jan Wubbes, Boelman Eelsinck, Jacob Decker, Nanne Stroedinck.

29-12-1664 De weduwe van Engele Wibbens wegens gehoudene uitinge over de doodt van haer salige man geaccordeert op 7-10-0.#

2) Gebcke Frericks Eefsingh, geb. te Veele ± 1625, ovl. te Veele 09 jan 1708
Gehuwd te Vlagtwedde 1647
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 21 aug 1647
met:
Jan Wubbes op't Eefsinck, geb. te Vlagtwedde ± 1621, ovl. te Veele jun 1666, zoon van Wubbe Abels en Jantien Jans Schulten
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

12-06-1647 Jan Wubbens heeft voor die copulatie bij sijn huisvrouw Gebbeke een kindt overgewonnen, deswegen is deselve verdragen op 7 Car. gld. 7-0-0.

12-05-1656 Gecompareerd Jan Wubbes op 't Eeffsinck x Gebbe Frerix echteluiden tot Veele woonachtig ter eenere en Jan Doedes x Taelcke Frerix tot Groningen wonende ter andere sijden. Overeenkomst "wegen TAelcke haer boedell, soo haer door haer vaeder Frerick Eefsinck in de hijlixcontracten van voorgeroerte Jan ende Gebbe den 21 Augusti 1647 toegeschreven, waervan oick voor desen den 1 8bris 1651 een papijren accord onder comparanten opgericht is, door desen verclaerende, dat het boedell van Taelcke is ter somma van dusent embder gulden, met oick het volle kiste als een kollens bedde, eenen linnen bedde, twe kussens, twe poelen, veer bedde laeckens met twe kussen buiren ende een beste kliedt, welcke volle kiste exempt het linnen bedde voldaen en betaelt is, en van de 1000 Embder gulden, redes 633 Embder gulden, 7 st. 7 pl. voldaen ende erlecht sijn. Bekennen Jan Doedes ende Taelcke Frerix nae genotene voldaet van 't resterende van haer vaederlijcke arffenisse als oick het Eefsinge arve te ewigen dagen afgeboedelt ende affgekofft te sijn."

12-05-1660 Insaken Berent Jolingh ende Geert Hilweringh tegen de buirmester ende ingesetenen van Veelle, waervoor Wubbo Coops, Harmen Luiringh, Jan Eefsingh en Jan Broers betreffende weiderij op de veeler Markegronden.

03-01-1662 Huwelijkscontract te Ellersinghuizen tussen Wupke Engels, oudste dochter van Engel Wubbes x Hidde Eefsinck en Elso Altinck. Dedingsluiden bruid: Engel Wubbes - vader / Jantjen Wubbes / Freick Eefsinck / Jan Abels / Jan Eefsinck / Harm Alverinck / Jan Wubbes / Boelman Eelsinck / Jacob Decker / Nanne Stroedinck.

..-06-1666 Grafschrift op een zerk in de Vlagtwedder kerk: Anno 1666, d ... unij, is de eerbare ende vorneme Jan Wibbens Eefsinghs soone van Wibbo Abels, christelijk in de H...

3) Rixte Frericks Eefsingh, geb. ± 1627
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1650 met:
Berent Jans Jolingh
4) N.N. Eefsingh, geb. ± 1630
5) Taelcke Frericks Eefsingh, geb. ± 1632

Gezinsblad
Frerick Harms Eefsingh
Gehuwd te Vlagtwedde (Gn) voor 15 nov 1655 met:
Lisabeth Jans, geb. ± 1615, ovl. voor 24 aug 1680
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Hoofdindex A-Z