Gezinsblad
Geert Aijckes Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1559, ovl. voor 12 jan 1639, (betaald voor leedbier), zoon van Aijcke Harms Stroedinck en Swaene N.N.
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1590, #Huwelijk G.A. Stroedingh JJK1993: ca. 1590; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): ca. 1594).# met:
N.N.
1) Harm Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1594, ovl. tussen 1622 en 1639
2) Swaentje Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1596
Gehuwd te Onstwedde (Gn) ± 1620 met:
Boelman Hannes Hubbelingh
3) N.N. Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1598, ovl. voor 1655
Gehuwd te Vlagtwedde na 24 mei 1624, #JJK 1993: "Huwelijksdatum gebaseerd op Breukenregister Westerwolde, 24-5-1624: Frerick Eefstinck met sijn verlovede wat in unplicht levet en sich neet voort copuleren laten, om sijn geleden schade van des viants brant op een rijxdaler verdragen."# met:
Frerick Harms Eefsingh, geb. te Veele ± 1590, ovl. te Veele tussen 1675 en 1678, zoon van Harmen Boeles Eefsinck en Hermeken Imels
#Wegman V2 Eefsingh (Veele, nr. 7):

11-10-1622 Frerick Efsing is van Frerick ten Veldhuis overgeven in 5 marck, daervan verdragen op 2-7-0.

26-5-1623 Frerick Eefsinck onder predige in d'harbarge gedroncken, deswegen op een rijxdaler verdragen 2-10-0.

anno 1624 In't Carspel Vlachtwedde "sijnde mede 2 husen door den viantt in februario deses jaers verbrant".

24-05-1724 Frerick Eefstinck met sijn verlovede wat in unplicht levet en sich neet voort copuleren late, om sijn geleden schade van des viants brant op een rijxdaler verdragen laten 2-10-0.

6-12-1632 Alsoo Taelcke Hilwerdingh gesecht in Gerichte tegen Frerick Eefstingh dat dieselve bij des Mansfelders lijdt in haer huis gelopen, haer 't koeren van de balcke gederschet en haer 't vleis uut haer tonne genomen.

12-10-1643 Egenerfden der Heerlicheit Wedde: o.a. Frerick Efsinck.

02-11-1646 Frerick Eeffstinge op die begreffenisse van zijn soon aen die nabuirs beer geschoncken, deswegen verdragen op 5-0-0.

15-11-1655 Gecompareerd: d'E. Frerick Eeffsinck, diewelcke bekende ende belede dat hij het boedelgoedt van zijne tegenwoordige huisvrouwe Lisabet Jans, bestaende in tilbaer huisgeraet en anders soo volgens papiren opstelling van Wubbo Coops en Wildt Rennerinck als getuigen van hetselvige ten overstaen van des comparantes dochter Gebbe gepriseert te hebben op 54 dall 25 st...., dieselvige goederen nae vorige aestimatie ontfangen ende tot sich genomen te hebben, noch bekent comparant dat boven het geaestimeerde sijn ehelijcke huisvrouwe Lisabet tot hem ingebracht heeft: 2 bedden, 5 laeckens, 1 poel, 1 kussen, 3 kussen buiren ende een kiste met een waell, soo nae derselve affstarvent gedachte Lisabet met noch de halve torff ende moer soo pp de starfdach bevonden wordt met 3 hoonderen wederomme sal hebben te genieten ende tot sich te nemen met oick gemelte 54 dall ende 25 st.

24-06-1658 Huwelijkscontract te Elleringhuizen tussen Swancke Stroedinck, dochter van Nanne Stroedinck x Wupcke Stroedinck en Geert Buntkes. Dedingsluiden bruid: o.a. Frerick Eefsinck (als 2e na de vader en voor de ooms).

02-05-1673Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Wendel Jolingh, dochter van Berent Jolingh x Rixte Eefsinck en Johan Douglas. Dedingsluiden bruid: Berent Jolinck - vader / Frerick Eefsinck - bestevader.

17-02-1658 Insaecken Luicken Wilckes nuo quo desselfs schoonmoeder Garcke Hulsingh, contenderende tot confirmatie van gedaene opsegginge op gedaeghde Frerick Eefsingh voor 90 dall. settpenningen op meedtlandt in Bellinghwolde gelegen ten volge handtschrifft van den 30 Aprilis 1647. Gedaeghde sustinerende dat impet. moet spreecken op sijn swager (i.c. schoonzoon) Jan Eeffsinck soo het Eefsingh arve met sijn schulden is toegekomen ende op dewelcke meer dergelijcke creditoren geactioneert hebben, offte het opgemelte meedtlandt sal moeten vercoopen om daer uit sijn betaelinge te vinden, vermits de goederen so hij noch is gebruickende, maer lijftucht wijse besit.

20-6-1678 Ins. Frerick Eefsingh de jonge verd. hebb. Jan Wessels ... bij wijlen Frerick Eefsingh naegelaten

idem Insaken Frerick Eefsingh d'olde verd. hebb. Jan Harmens tot Veele teneijnde ged. soude moeten answeren als sibbevoogt over wijl. Harmen Heeres minderjarige kindt.

06-07-1678 Insaken Frerick Eefsingh in qlte impt. verd. hebb. Rixte Jolingh, teneinde ged. niets sal ondernemen of reppen, roeren offte vervoeren huis offte genutt van de landerijen door Frerick Eefsingh nagelaten ende op hem impt. in qlte. gedevolveert als sijnde dese landerijen wijl. Freick Eefsingh d'olde toebehorend geweest, sulx getanteert in d'houlixcontracte tussen Jan Eefsingh en Gebbe Eefsingh opgericht.#

4) Nanne Geerts Stroedinck, geb. te Ellersinghuizen ± 1600, ovl. te Ellersinghuizen na 1665
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1630 met:
Wupke N.N., geb. ± 1605, ovl. te Ellersinghuizen na 1658
#Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8):

17-07-1640 Gevolmachtigden van Westerwolde: o.a. Nanne Strodijnck.

12-10-1643 Egenarffden der Heerlicheidt Wedde: o.a. Nanne Stroedinck.

ca. 1657 Onderhoudsplichtigen van de weg Vlachtwedde-Bourtange: erfgezetenen van Ellersinghuizen: 41. Nanne Stroedingh 5 mollen.

20-11-1661 In saecken Dettmaer Aijsingh Impet. geciteert hebbende Hans Goringh ende Nanno Strodinck Gedaeghden om een getuigenisse der waerheidt te geven onder Ede ende volgens te deponeren op geexhibeerde positien. Interrogant Boelman Eelsingh well koenende gedoogen 't verhoir der getuigen.#

Gezinsblad
Geert Aijckes Stroedingh
Gehuwd voor 1602, #Huw. G.A. Stroedingh en G.B. ten Campe. JJK 1993: geen datum; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): vóór 1621.# met:
Geertjen Berents ten Kampe, geb. te Beerta of Onstwedde ± 1575, #JJK 1993: geb. ca. 1575 te Beerta of Onstwedde. Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): geb. ca. 1595 te Wedde.#, ovl. te Ellersinghuizen na 1661, dochter van Berent Hindricks ten Kampe en N.N.
1) Berent Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1602, #Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): geb. ca. 1618, JJK 1993: geb. ca. 1602.#, ovl. voor 10 mrt 1669, #JJK 1993: ovl. voor 10-3-1669.#
Gehuwd te Vlagtwedde (Gn) voor 1657 met:
Alcke Engelkes Halmingh, geb. te Smeerling ± 1605, ovl. voor 1666, dochter van Engelcke Elses Halmingh en Rixte Haijs
#Alle gegevens over Alcke Engelkes Halmingh volgens JJK 1993, die zegt: "14-4-1686 In een erfeniskwestie stelt eiser Engelke Jans Ellersingh in een geding tegen Wubbe Bruiningh dat Alcke Halming in 1666 is overleden (RA VIo-3). Het echtpaar wordt ook genoemd in RA VIw-1 ca. 1656.".#

Uit dit huwelijk geen kinderen.
2) Icke Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1605
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1630 met:
Harm Wubbes Bruininck
3) Aijcke Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1610, #JJK 1993: geb. ca. 1610; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): geb. ca. 1620.#
Gehuwd ± 1635, #JJK 1993: huw. ca. 1635; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): huw. vóór 1648 te Vriescheloo.# met:
Frerick Ottes, geb. ± 1600, #JJK 1993: geb. ca. 1600.#, ovl. na 1659
Geen kinderen bekend.#JJK 1993: VIo-1, nr. 60, ca. 1659, Frerick Ottes en Aicke Stroedingh el.#
4) Imel Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1612, #JJK 1993: geb. ca. 1615; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): geb. ca. 1610.#, ovl. na 24 jun 1658
5) Grietie Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1615, #JJK 1993: geb. ca. 1618; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): geb. ca. 1630.#
Gehuwd te Vlagtwedde voor 1658 met:
Claes Jans Smidt
6) Woltie Geerts Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1620, #JJK 1993: geb. ca. 1620; Wegman V2 (Stroedingh, nr. 8): geb. ca. 1625.#, ovl. na 1672
Gehuwd voor 1652 met:
Engel Wubbes Abels, geb. ± 1615, ovl. voor 29 dec 1664, (betaald voor begrafenis), zoon van Wubbe Abels en Jantien Jans Schulten
Hoofdindex A-Z