Gezinsblad
Berent Detmers Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1627, ovl. voor 05 okt 1691, (betaald voor graf), zoon van Detmer Koijlers op't Aijsingh en Jantien Aijckes Aijsingh
Gehuwd 1652
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Vlagtwedde 12 mrt 1652
met:
Swaencke Hannes Hubbelingh, geb. te Onstwedde ± 1628, ovl. te Ellersinghuizen tussen 1666 en 1669, dochter van Hanne Boelmans Hubbelingh en Annecke Jans Schulten

Gezinsblad
Berent Detmers Aijsingh
Gehuwd te Vlagtwedde tussen 1666 en 1669 met:
Swaencke Nannes Stroedingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1633, ovl. voor 12 aug 1674, (betaald voor uitvaart) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Nanne Geerts Stroedinck en Wupke N.N.
#Wegman V2 Aijsingh (Veele, nr. 5 en 6):

17-11-1658 Berent Aissinghe wegens een hooftwondinge gedaen an Elzo Altinghe gecondemneert in 3-0-0.

31-08-1659 In saecken Boelman Eelsinck hebbende geemaneert een mandaett ten eijnde Swaneken d'huisv. van Berent Aijsingh ende Martijen Everts dienst maeght van Berent voorsch. weder om ter plaetsen brengen alsodaene plaggen als hij voorleden sondach voor de predicatie geweldtelijckewijse uit sijn voller offte messen tusschen huis ende schuire hebben gevoert. Gedaeghden voor de welcke Dettmaer Aijsingh sustinerende tot de restitutie van dien ongeholden te sijn, vermits Impes. plaggen, bij hem Gedaeghden volck op sijn grondt gemaijtt, hebben wech gehaelt, daer bij 't maijen Impet. een verbott over de grond alwaer de gemaijt worden, hadde behoeren te emaneren.

17-06-1666 Dewijle het den menschen gheset is eenmael 't sterven ende d'uire van onsen sterffdag onseecker is: Soo ist, dat d'E. Berendt Aisinck ende Swaencke Hubbelinck eluiden, gaende en staende met goeden weeten en vollen verstande endde goede gesontheit voor haer afsterven malkanderen haere goederen bij testamente hebben vermaeckt, als volget:

Eerstelijcken soo vermaeckt d'E. Berendt Aisinck volgens volle kuer (doorgehaald: uit haer hilcks brief) van ouderen ende aenwesende vrinden ten volge annulatie van hilcks-brieff tusschen haer lieden opgericht van 12 Marty 1652, aen sijn L. huisvrouwe Swaencke Hubbelinck sijne Arve 't Aisinck genaemt, gelegen in Ellersinghuisen met alle landerijen soo bouw- als meedlandt in en buiten de klockenslagh van Onstwedde gelegen niets exempt. Daerentegen soo vermaeckt Swaencke Hubbelinck aen haeren L. man Berendt Aisinck haer patrimonie offte haere goederen, die se van vaeder eende moeder (indien deze geen verwisselinge waer voor gevallen) kost genooten hebben. Welcke goederen, landerijen ende gelderen naer versterf van beiden wederom sullen vervallen ende vererven, daer se ghehoorigh sijn. Getuigen: Harm Boelmans, Wilcke Boeijnck en Tamme Luickens.

27-01-1669 Swaencke Strodinck met haer tegenwoordige eheman Berent Aijssinck verkoopt aan Carstien Huitsingh 3 ackeren op d'Onstwedder Esch ter sijden van Veenhuisen als zij comparantinne nevens haer zall. Eheman Geert Strodinck en de Eerb. Carstien Huitsingh voir. enige jaeren hadde ingegaen.

19-05-1669 In saecken Hanno Hubbelingh Impt. verd'hebb. Berent Aijssinck Ged. daer heen quaestieus ten einde Ged. soude moeten restitueren sodane kiste, kleederen, klenden en klenodien als Gedes. zall. huisvrouw N. Hubbelingh an Ged. gebracht en op haar dootlicke decess naergelaten. Ged. excip. opponer. exceptionem testamenti d. dat. d. 17 Junij 1666 geradueert in houlicxcontracten de dat. d. 12 Mart 1652 tusschen hem. Ged. en sijn zall. huisvrouw opgericht met wideren hinc inde wort des Gedes. ingewante exceptio testamenti geadmitteert.

12-08-1674 Beerent Aijssinge wegens uitinge van sijn salige Vrouw accordeert 9-9-0.

28-08-1674 Huwelijkscontract te Ellersinghuizen van Jantje Eelsinck, dochter van wijlen Boelman Eelsinck x Rixte Wubbes. Dedingslieden bruid: Berent Aisinck - stiefvader / Wilcke Boeijinck.

22-08-1684 Insaken Roelef Jans impt. verd. hebb. Berent Aijsingh ged. wegen mandaet van opsegginge van sodaene behuisingh en landerien als de impt. van den ged. ter huire gebruickt.

22-08-1684 Berent Aijsinghe in qlt. wegens Jan Dorgeloo groeve geacc. 3-3-0.

30-11-1687 Insaken Harmen Bontkes in qlte verd. hebb. Berent Aijsingh in qlte om betalinge van de boedelpenningen van wijlen Geert Bontkes in't Stroedingh arve ingebracht.

05-10-1691 Rickste Wubbes wegens haer mans groeve geaccord. 5-0-0.

14-10-1692 Wubbe Simens wegens sijn stiefmoeders groeve geaccordeert 4-10-0.#

1) Swaencke Berents Aijsingh, alias: Swaentje Struidingha, geb. te Ellersinghuizen ± 1667, ovl. te Ellersinghuizen na 1721
#Swaencke wordt niet genoemd in JJK 1993.#

Gehuwd te Vlagtwedde 24 mei 1685 met:
Claes Hindricks Stroedingh op't Aijsingh, alias: Claes Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1662, ovl. te Ellersinghuizen tussen 1721 en 1727, zoon van Hindrick Rentckes en Albertien Engels
#Alles uit Wegman, Vlagtwedde II, Ellersinghuizen, Huisnummers 5 en 6.

1693 Lidmaten te Vlagtwedde, onder Ellersinghuizen: 214 Claes Aijsingh (obiit) en 215. Swaenecke Aijsingh (obiit).

18-10-1703 Claes Aijssinge wegens sijn kindts groeve 2-0-0.

03-10-1704 Claes Aijssinge kindts groeve geaccordeert 2-0-0.

03-11-1710 Klaas Aijssinh wegens een kintsgroeve geaccordeert 1-0-0.

29-03-1710 Claes Aijssingh x Swaentje Aijssingh tot Ellersinghuisen onder Vlachtwedde, dewelck bekenden ende beleeden tusschen haer onderling en desselfs oudste soon Detmer Aijssingh wegens afhandelinghe wegens Stroedinghe arve veraccordeert en overeengekomen te sijn, invoegen dat Claes Aijssingh en desselfs huisvrouw toe en afstaen aen haer outste soon Detmer haer plaetse offte arve 't Stroedingh genaemt tot Ellersinghuisen gelegen, met alle desselfs gerechticheden, andere erven gelijck, eeuwigh en erfflijck; waermee gemelte Detmer van sijn vaeder- en moederlijcke goederen ten eesten sal sijn afgehandelt; en sal dieswegen door gem. soon Detmer voor 't inruijmen en overleveren van gem. erve weder an desselfs vaeder en moeder werden uitgekeert d'somma van 2000 Car.gld

29-05-1715 Claes Aijssinghe x Swantjen Aijssinghe tot Ellersinghuizen lenen 3000 Car. gld. van Lambert Tammes x Jantje Gerrits tot Vlachtwedde.

13-08-1715 Claes Aijssinghe x Swaentjen Aijssinghe tot Ellersinghuisen verkopen aan Reint Freericks Bruininghe "seeckere pletse het Gooringe arve genaemt, voor 4350 Car. gld.

29-10-1717 Claes Aijssinghe x Swaentjen Aijsinghe dragen over aan haeren oudsten soone Detmer Aijssinghe Aijsinghe en desselfs arven het geheele arve het Aijsinghe genaemt tot Ellersinghuisen onder de klockenslag van Vlagtwedde gelegen, met alle mobile goederen, levendige haeve, huismans gereetschap, beneffens alle in en uitschulden, met sijne lusten en lasten, soo als sij comparanten het selve tot dusverre hebben gepossideert en beseeten, in voegen dat Detmer Aijsinghe als vollenkomene meester en eigenaer van het Aijsinghe alls sal inbeuren en uitgeven nae sijn welgevallen, soo als hij het best en raetsaemst sal oordelen, mits dat Detmer Aijsinghe en desselfs huisvrou Antje Suimeringe annemen om alle ouderlijcke schulden soo op deesen boedel liggen, ten vollen te betalen en haer vaeder Claes Aijssinghe en desselfs huisvrou Swaentjen Aijsinghe haer leven lang in kost en klederen en alles wat tot het leven noodig is eerlijcke nae huises vermogen en standes behooren te onderholden. De broers en zusters: Albertje x Hindrick Balsters tot Veele, Swaentjen, Gepke, Hindrick en Berent Aijsinghe krijgen ieder 500 Car.gld.

27-02-1722 Aangenomen lidmaten te Vlagtwedde: 875. Swaentien Aijsingh j.D. met att. van Ter Apel deces: 28 Febr. 1724 Winschoot.#

2) Wupcke Berents Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1670
Gehuwd te Vlagtwedde 21 apr 1689 met:
Ernestus Claesen
3) Jantien Berents Aijsingh, geb. ± 1673, ovl. voor 31 okt 1702, (betaald voor graf)
Gehuwd te Vlagtwedde ± 1692 met:
Jacob Tammes, geb. te Vlagtwedde ± 1668, ovl. te Vlagtwedde tussen 1738 en 1746

Gezinsblad
Berent Detmers Aijsingh
Gehuwd te Vlagtwedde 1674 met:
Rixte Wubbes Abels, geb. te Vlagtwedde ± 1629, ovl. voor 14 okt 1692, (betaald voor graf) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Wubbe Abels en Jantien Jans Schulten
Hoofdindex A-Z