Gezinsblad
Hindrick Rentckes, geb. te Weener (D) ± 1635, ovl. 1682
Gehuwd ± 1662 met:
Albertien Engels, geb. te Vlagtwedde ± 1642, ovl. te Blijham tussen 1713 en 1716 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Engel Wubbes Abels en Hidde Freriks Eefsinck
#Wegman V1 Ellersingh 1 (Vlagtwedde, nr. 24):

27-02-1667 Hindrik Reijncken x Albertien Engels verpachten voor 9 jaren aan Tammo Luickens seecker huis staende en gelegen tot Vlachtwedde, waeraen Wilcko Roelfs tuine ten N. en Peter Harmens ten Z. (vrouwengoedt) voor 85 Car. gld (zie Vlagtwedde nr. 64)

25-01-1668 Woltien de huisvrouw van Jan Jans Smidt tegen Hindrick Rentkes. Gedagede soude moeten restitueren ende uitkeren sodaene boedell ter somma 300 daell. als de impte in Engel Wubbes behuisinge ende arve heeft ingebracht. Idem 15-02.

02-11-1669 Insaken Hindrick Rentkes in qlte verd. hebb. Woltie tegenwoordige huisvrouw van Jan Jans Smidt. Questieus wegens huwelijkscontract tussen wijlen Engel Wubbes en Hidde Eefsingh opgericht alsmede wegens sodane winkelwaren so bij ged. van de weduwe van Harmen Clasen waren gehaald.

30-04-1677 Belending: N. en W. Hindrick Rentckes

02-05-1677 Hindrik Rentiens x Albertien Engels, nu tot Weender in Oostfriesland, lenen van Jan Heckmans tot Hoorn 560 Car.gld.

15-11-1693 Scheiding van de nalatenschap van Wubbe Abels x Jantien Wubbens.

29-03-1710 Occo Boeles in Blijham x Albertien Engels geadsisteert door desselfs soon Hidde Hindricks tot Westerlee, desselfs schoonsoon Harbert Alberts tot Bellinghwolde x Gebke Hindricks, desselfs schoonsoon Else Brugghers tot Friescheloo x tettjen Ockes ter eener, en Claes Aijssinghe tot ELdersinghehuisen x Swaentje Aijssinghe ter andere sijde. Afboedeling van de moederlijke goederen als volgt: namentlijck dat Albertien Engels an desselfs soon Cales Aijssinghe tot een boedel delooft en anneemt te betalen de somma van 5000 Car.gld.

15-05-1713 Ocko Boeles x Albertien Engels verkopen aan Sander Jans seeckere begravene laene landes gelegen in de Venne van Pieter Mennens wed. bij Vlachtwedde met de Bouwte boven de gen. venne en soo opwaarts in't veen nabuir venne gelijck 187. Car.gld 10 st.

07-11-1716 Huwelijkscontract te Blijham tussen Hero Elzes en Geertien Ockes. Dedingsluiden bruid Ocke Boeles vader, Aijlke Ockes broeder, Else Bruggers swager enz.#

1) Claes Hindricks Stroedingh op't Aijsingh, alias: Claes Aijsingh, geb. te Ellersinghuizen ± 1662, ovl. te Ellersinghuizen tussen 1721 en 1727
Gehuwd te Vlagtwedde 24 mei 1685 met:
Swaencke Berents Aijsingh, alias: Swaentje Struidingha, geb. te Ellersinghuizen ± 1667, ovl. te Ellersinghuizen na 1721, dochter van Berent Detmers Aijsingh en Swaencke Nannes Stroedingh
#Swaencke wordt niet genoemd in JJK 1993.#

#Alles uit Wegman, Vlagtwedde II, Ellersinghuizen, Huisnummers 5 en 6.

1693 Lidmaten te Vlagtwedde, onder Ellersinghuizen: 214 Claes Aijsingh (obiit) en 215. Swaenecke Aijsingh (obiit).

18-10-1703 Claes Aijssinge wegens sijn kindts groeve 2-0-0.

03-10-1704 Claes Aijssinge kindts groeve geaccordeert 2-0-0.

03-11-1710 Klaas Aijssinh wegens een kintsgroeve geaccordeert 1-0-0.

29-03-1710 Claes Aijssingh x Swaentje Aijssingh tot Ellersinghuisen onder Vlachtwedde, dewelck bekenden ende beleeden tusschen haer onderling en desselfs oudste soon Detmer Aijssingh wegens afhandelinghe wegens Stroedinghe arve veraccordeert en overeengekomen te sijn, invoegen dat Claes Aijssingh en desselfs huisvrouw toe en afstaen aen haer outste soon Detmer haer plaetse offte arve 't Stroedingh genaemt tot Ellersinghuisen gelegen, met alle desselfs gerechticheden, andere erven gelijck, eeuwigh en erfflijck; waermee gemelte Detmer van sijn vaeder- en moederlijcke goederen ten eesten sal sijn afgehandelt; en sal dieswegen door gem. soon Detmer voor 't inruijmen en overleveren van gem. erve weder an desselfs vaeder en moeder werden uitgekeert d'somma van 2000 Car.gld

29-05-1715 Claes Aijssinghe x Swantjen Aijssinghe tot Ellersinghuizen lenen 3000 Car. gld. van Lambert Tammes x Jantje Gerrits tot Vlachtwedde.

13-08-1715 Claes Aijssinghe x Swaentjen Aijssinghe tot Ellersinghuisen verkopen aan Reint Freericks Bruininghe "seeckere pletse het Gooringe arve genaemt, voor 4350 Car. gld.

29-10-1717 Claes Aijssinghe x Swaentjen Aijsinghe dragen over aan haeren oudsten soone Detmer Aijssinghe Aijsinghe en desselfs arven het geheele arve het Aijsinghe genaemt tot Ellersinghuisen onder de klockenslag van Vlagtwedde gelegen, met alle mobile goederen, levendige haeve, huismans gereetschap, beneffens alle in en uitschulden, met sijne lusten en lasten, soo als sij comparanten het selve tot dusverre hebben gepossideert en beseeten, in voegen dat Detmer Aijsinghe als vollenkomene meester en eigenaer van het Aijsinghe alls sal inbeuren en uitgeven nae sijn welgevallen, soo als hij het best en raetsaemst sal oordelen, mits dat Detmer Aijsinghe en desselfs huisvrou Antje Suimeringe annemen om alle ouderlijcke schulden soo op deesen boedel liggen, ten vollen te betalen en haer vaeder Claes Aijssinghe en desselfs huisvrou Swaentjen Aijsinghe haer leven lang in kost en klederen en alles wat tot het leven noodig is eerlijcke nae huises vermogen en standes behooren te onderholden. De broers en zusters: Albertje x Hindrick Balsters tot Veele, Swaentjen, Gepke, Hindrick en Berent Aijsinghe krijgen ieder 500 Car.gld.

27-02-1722 Aangenomen lidmaten te Vlagtwedde: 875. Swaentien Aijsingh j.D. met att. van Ter Apel deces: 28 Febr. 1724 Winschoot.#

2) Hidde Hindriks, geb. ± 1665
Gehuwd te Westerlee 22 feb 1695
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Oude Pekela 18 jan 1695 #RA VI-D-1, Oude Pekela 18-1-1695: Hc Hiddo Hendricks en de deughdsame Ida Lukens. Aan bruidegomszijde "de deughdsame Albertjen Engels, tegenswoordig huisvrouwe van Occo Boelens moeder, Klaes Hendricks en Swaentje Struidingha suin huisvrouw broeder en zwagersche, de deughdsam Gepke Hendriks zuster, Koene Aijlckes neef. Aan bruidszijde Nantje Jansen wed. van Geert Lukens (sic) moeder, Jan Lukens en de deughdsame Engeltje Beslingh broeder en zwagersche, Jurrien Jans Albert Jans en Harmen Jans ooms, Mello Jurriens en Jan Harmens neven. Getuigen Jan Harmens en Ailcke Berents.#
met:
Ida Luijckens, ged. te Oude Pekela 19 mei 1672, dochter van Luicko Geerts en Nantje Jans
#BWO II, 121 (Westerlee): 1695-1753 Hidde Hindriks uit Blijham, zn.v. Hindrik Renties en Albertien Engels, geh. Westerlee 22-2-1695 (h.c. Oude Pekela 18-1-1695) met Ida Luikens, deg. Oude Pekela 19-5-1672. Zij kopen 16-5-1696 van Sypke Haijens en Jacob Willems 9,5 deimt provincieland achter de Garst, afkomstig van de "5e en 11e plaats", zie bij nr. 116, tegelijk met 5 deimt eigen land onder Eexta, voor 2000 gld. Zij kopen 1-5-1702 te Eexta van Sicco Simens' weduwe Grietie Pieters ca. 8 deimt land in Eexterhamrik, tussen de Hooilaan en het Westerleesterdiep, voor 1095 gld. Dit land wordt meierwijs bewoond door de apotheker Hendrik Sterenborg. In 1709 verwerft Hidde een plaats in Zuiderveen bij Winschoten. Hij koopt 12-2-1717 van Jacob Willems, nr. 116, voor 100 gld. de door Jannes Tjackes in 1666 verworwen rechten in de venen achter de 5e en 6e plaats, nrs. 120 en 121. In 1721 worden zij aangeslagen voor 56 deimt land, waarvan 13,5 deimt van de Smacht. Hiervan is in totaal 41 deimt provincieland. In 1720 kopen zij ook de 16e plaats, nr. 114.#
3) Gepcke Hindriks, geb. ± 1670 met:
Harbert Alberts, woonplaats(en): Bellingwolde (Gn)
4) Tjaeckjen Hindriks, geb. te Vlagtwedde, ged. te Vlagtwedde 07 mei 1682
Hoofdindex A-Z