Gezinsblad
Harm Alberts Meijering, alias: Harm Meijer, ged. te Groningen 20 mei 1684, #Groningen (MK) 20-5-1684: Harmen, v. Albert Mejerink, m. Maria Claessen opt Schuitdiep.#, ovl. voor 05 apr 1753, beroep(en): schuitenschuiver, zoon van Albert Jansen Meijerinck en Marregien Clasen
Ondertrouwd te Groningen 09 jan 1712, #Groningen: otr.9-1-1712, tr. 26-1-1712 (MK) Harm Alberts van Groningen en Geertien Geerts, van Groningen, p.q. Pieter Hindriks als swager.#
Gehuwd te Groningen 26 jan 1712 met:
Geertien Geerts, ged. te Groningen 03 nov 1687 (religie: ndg), ovl. voor 26 jan 1736, dochter van Geert Heijnes en Eefjen Geerts
#Bijzonderheden:

Op 29-1-1717 leenden Harmen Mijerinck (hij tekende Harm Meijrinck) en Geertien Geerts (zij zette een kruisje) egtel. 250 carolus guldens van "Peter Hindriks en Geesien Geerts zijn huisvrou" à 5%, met een opzegtermijn van een kwartaal, waarvoor zij "te onderpand stelden alle haere reets hebbende en toekomende goederen geene exemt en spetialijk haar snabbeschuite met desselfs toebehoren, om op alle heeren wateren en stroomen de selve te mogen arresteren...." {GAG, RA-3x deel 98 fol. 85}

Op 12-1-1724 leenden Harmen Meijerinck (hij tekende met Harm Meijringh) en Geertien Geerts egtel. te Groningen van Emerens Hindriks wed. Arent Ganckema 150 car. guldens à 5%. {GAG, RA-3x deel 101, fol. 162}.#

1) Marrigjen Harms (Meijer), #De naam Meijer duikt op in de overlijdensakte van haar zoon Geert Fokkens (Groningen 20-7-1822).#, ged. te Groningen 04 sep 1712, #Groningen (MK) 4-9-1712: Marrichjen, dochter van Harmen Alberts en Grietien Geerts, in Muskengang.#
Ondertrouwd te Groningen 03 mei 1749, #Groningen 3-5-1749, tr. 21-5-1749 (AK, ds. Folkers): Willem Fockens van Hoogkerk en Marrigje Harms van Groningen, p.q. Geert Harms als broeder.#
Gehuwd te Groningen 21 mei 1749 met:
Willem Fokkens, ged. te Hoogkerk 16 feb 1727, #Hoogkerk 16-2-1727: Willem Fockes, vader Focke Willems, te Hoogkerk.#, ovl. te Groningen ± 30 nov 1783, beroep(en): voermansknecht, voerman, zoon van Focke Willems en Anje Harms
#Voermansknecht: dit beroep duikt op in de overlijdensakte van zijn zoon Geert Fokkens (Groningen 20-7-1822). Gezien dit ambulante beroep van Willem Fokkens is de volgende passage uit het doopboek van Bellingwolde interessant: "(1771) Den 13 december is gedoopt het soontjen van Elsijn Harms Palts sijnde van haar in onegte gewonnen waarvan na het seggen van de moeder was Willem Fokkens in Groningen en is het kind bij den doop ook gen. Willem Fokkens.#
2) Geert Harms Meijer, ged. te Groningen 11 aug 1716, #Groningen (MK) 11-8-1716: Gerardus, Herman Meijer, Geertien Hermans, in de Musschengank.# (religie: ndg), ovl. voor 05 apr 1760, met schip en al verdronken, beroep(en): schipper
Ondertrouwd te Groningen 07 apr 1753, #Groningen 7-4-1753, tr. 22-5-1753 (AK, Ds. Jansonius) Geerd Harms Meijer, van Groningen, en Stijntjen Lammerts Albronda, van Groningen, p.q. Pieter Lammerts Albronda, als halfbroeder.#
Gehuwd te Groningen 22 mei 1753
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Groningen 05 apr 1753 #GAG, RA 3ij, 5-4-1753. Huwelijkscontract tussen Geert Harms Meijer en Stijntjen Lamberts Albronda. Bepaald wordt aangaande de goederen dat ze "met winst en verlies nae de egte beslapinge gemeen zullen wesen half ende half." Zoons en dochters zullen gelijk berechtigd zijn, en het recht van representatie genieten. Dit recht wordt mede toegekend aan de kinderen van bruidegoms broer en twee zusters. Indien bruid of bruidegom zonder kinderen die hen overleven komen te overlijden, of indien overlevende kinderen zelf overlijden tijdens hun minderjarigheid, dan zal de langstlevende alle goederen van de overledene zonder borgtocht "ter lijftogt" behouden. De goederen mogen zelfs verteerd worden. Wel moet de langstlevende "met ses weken" 50 Car. gldn. aan de erfgenamen uit keren in plaats van lijfstoebehoren. Indien de eventuele kinderen uit dit huwelijk overlijden zonder wettige lijfserven na te laten, krijgen "des bruidegoms vrienden" 200 Car. gldn. uit de gemene boedel vooruit, en wordt de rest "in twee egale delen tusschen bruidegoms en bruits naaste bloed gescheiden en gedeelt." Aan bruidegomszijde Albert Harms Meijer, broeder, en Pietertje Tiessens, aangehuwde zuster, Margien Harms Meijer en Willem Fokkens, zuster en zwager, Elsjen Harms Meijer en Harm Jans, zuster en zwager. Aan bruidszijde Peter Lammerts Albronda en Naanke Berends, halfbroeder en aangehuwde halfzuster.#
met:
Stijntje Lammerts Albronda 1e huwelijk 2e huwelijk
#Op 5-4-1760 leverde Stijntje een inventaris in ter weeskamer. De Profijtelijke Staat (uitsluitend inboedel) beliep f 154-15-0, de Schadelijke Staat f 71-12-0, dus de boedel had een positief saldo van f 83-3-0. De erfenis voor "de pupil" bedroeg dus de helft, plus het lijfstoebehoren à f 35-0-0. Aanvankelijk telde men hier nog bij op de f 15-0-0, "angeerft van wed. G. Heins". Een marginale aantekening verklaart echter dat de helft van die erfenis volgen haar huwelijkscontract aan de weduwe toekwam, zodat het eindbedrag weer met f 7-10-0 werd verminderd. De erfenis werd uiteindelijk vastgesteld op f 84-1-4. Interessant is de post: "An Torfboer schuldig 39 gld 4 st, denk met hem of te accorderen door 't verdrinken en verongelukken van man en schip voor de helfte".

Archief Weeskamer 9, 50r, 10-4-1760: Willem Fockens beneevens Pieter Albronda als opsienders over de minderjarige soon (sic) van wijlen Geert Meijer bij Stijntje Lammerts Albronda in egte verwekt.#

3) Albert Harms Meijer, alias: Albert Harms Meijering, Albert Harms, ged. te Groningen 31 jan 1719, #Groningen (MK) 31-1-1719: Albert, zoon van Harm Meijering en Geertjen Geerts, in de Muskengangk.#, ovl. na 03 nov 1781, beroep(en): schipper
Ondertrouwd te Groningen 03 jan 1750, #Groningen 3-1-1750, tr. 20-1-1750 (Martinikerk; ds Alberthoma) Albert Harms van Groningen en Pietertje Thiessen van Groningen p.q. Thies Pieters als vader.#
Gehuwd te Groningen 20 jan 1750 met:
Pietertje Thiessen, ged. te Groningen 11 sep 1722, #Groningen (MK) 11-9-1722: Pietertjen, Ties Pieters, Aaltjen Luigies, in de Breede gang an 't Schuitendiep.#, ovl. tussen 1756 en 1760, dochter van Thies Pieters en Aaltjen Luigies
#Bijzonderheden:

Op 17-1-1760 werd ter weeskamer ingeleverd een "Staadt en inventaris van alle sodanige goederen als Albert Maeijer met sijn overleden huisvrouw in gemeenschap heeft beseten en tegenswoordigh worden bevonden". De profijtelijke Staadt beliep f 257-0-0. Aanwezig waren een Taschschip getaxeerd op f 250-0-0, een bedde met sijn toebehoren f 17-0-0, een koperen Aker f4-10, 2 tinnen schotels f 3-0-0, 1 blaker en lampe f2-10-0, 1 snuiter f0-10-0, en een watervat f 4-10-0. Moeders lijfstoebehoren bestond uit een rode rock, 1 canten hüll en 1 halsdoek. De schadelijke staadt beliep f 423-0-0. Het echtpaar had de volgende schulden. f 200-0-0 volgens verzegeling aan Gesworen Reneman, f 200-0-0 aan Scholte van der Laan in qlt. wegens een Tasch Schip, aan Coopman Smit f 15-0-0, aan Sicko Houwing f 8-0-0. Er was dus een deficit van f 166-0-0.

Archief Weeskamer 9, fol. 49, 17-1-1760: Sicco Geerts en Willem Fockens als opsienders over de twee minderjarige kinderen van Albert Meijer bij wijlen Pietertje Thiessen in egte verwekt.#

4) Elsje Harms Meijeringh, alias: Elsje Harms Meijer(s), Elsje Harms, ged. te Groningen 08 feb 1722, #Groningen 8-2-1722 Martinikerk: Elsje, dochter van Herman Meijer en Geertjen Meijers, in de Musschengank op't Schuitendiep.#, begr. te Groningen 30 dec 1785, of kort daarvoor#Groningen 30-12-1785 Martinikerk: betaald voor lijklaken voor Elsijn Harms an de Kruitlaan, schippersgilde, weduwe van Geert Wilms.#
Ondertrouwd te Groningen 19 aug 1752, #Groningen 19-8-1752, tr. 8-9-1752 (MK, Ds. R. Alberthoma): Harm Jans van Zwoll en Elsje Harms van Groningen, p.q. Willem Fockens als oom (sic).#
Gehuwd te Groningen 08 sep 1752 met:
Harm Jans van de Ruiter, ovl. voor 1766, beroep(en): schipper
#Op 6-3-1766 leverde Elsje een staat en inventaris van de gemeenschappelijke boedel ter weeskamer in. De profijtelijke staat beliep f 254-9-0, de schadelijke staat f 306-10-0. De boedel had dus een deficit van f 56-9-0. Interessant zijn onder de activa een vordering van f 110-0-0 op "Jan Luigjes en vrouw volgens ankoop van een kamer in de Muskengangh ... zoo volgens Raads Authorisatie heeft verkoft" en "een oude snabbeschuit met het gene daaran is toebehorende en getaxeert op f 125-0-0", en onder de schulden een vordering van Willem Fockens van f 31-0-0. De vordering van "Hindrik Jurjens volgens accort wegens het proces bie het giltrecht 18-0-0" vraagt om nader onderzoek.

Archief Weeskamer 9, f. 85, 6-3-1766: Cornelis Abrams en Willem Fockens als opsienders over de twee minderjarige kinderen van wijlen Harm Jans de Ruiter bij Elsje Meijering in egte verwekt, sijnde volgens inventaris geene goederen, dog beloovende jeder kinder 20 gl.#

Gezinsblad
Harm Alberts Meijering, alias: Harm Meijer
Ondertrouwd te Groningen 28 jan 1736, #Groningen 28-1-1736, tr. 14-2-1736 (MK, ds. Cock): Harmen Meijer, van Groningen, en Aaltjen Tomas, weduwe Hindrik Helmers, van Groningen, p.q. Jacob Alberts.#
Gehuwd te Groningen 14 feb 1736 met:
Aaltjen Tomas 1e huwelijk 2e huwelijk
Hoofdindex A-Z