Gezinsblad
Cornelis Michiels, geb. voor 1660, ovl. voor 30 apr 1733, woonplaats(en): Oldehove (Gn), zoon van Michiel Lammerts en N.N. met:
Louke N.N., ovl. na 1696
#RAG, OSA 727, fol. 70v., verm. 20-6-1696: Cornelis Michels en Louke sijn vr. hebben door overdragt aen haer becomen 8 grasen provl. landt soo Peter Thijs tot Grijpskerck heeft gebruikt ad idem.

RAG, OSA 727, fol. 147v, verm. 3-4-1711: Cornelis Michiels tot Grijpskerk heeft gebr. 8 gr. prov. land nu overgedragen aan Jelte Ejes, twee jaar huur, ad idem.#

1) N.N. Cornelis, geb. voor 1678
Gehuwd voor 1696 met:
Albert Hindriks, geb. voor 1678 (religie: doopsgezind), ovl. voor 1723, woonplaats(en): Den Ham (Gn), zoon van Hindrik N.N. en N.N.
Als "zwager" dedigsman bij het tweede huwelijk van zijn schoonvader Cornelis Michiels op 14-5-1706.

13-1-1708 {RA Groningen RA LXIV-d*}. Huwelijkscontract Albert Hindriks op den Ham x Stijntje Willems op Hoijtum tot Hoochkerck. Aan bruidegomszijde Jan Hindriks, broeder, Jacob Hindriks, broeder, Jan Jans, oom. Aan bruidszijde Albert en Thomas Willems, halfbroeders.

2) Aafke Cornelis, geb. voor 1680, ovl. voor 23 jan 1728, #Inventaris van de boedel 23-1-1728; zij nis dus vermoedelijk kort voordien overleden.#, woonplaats(en): Oldehove (op Fulsemaheerd)
2 mei 1717. Derk Harms en Aafke Cornelis te Oldehove kopen van Derk Jans x Lijsebeth Alberts een huis op kerkgrond voor f180 {RA LXIV-d*}.

Oldehove 19 september 1720. Jacob Jans, voormond, Aris Jans, sibbevoogd en Claas Jans, vreemde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Derck Harms en Afke Cornelis maken een afkoop met de moeder en stiefvader Afke Cornelis en Jan Rienders. De kinderen behouden de behuizing en de beklemming van 59 1/2 grazen, en de verdere boedel inclusief de levende have en het lijfstoebehoren van vader, tesamen waard f2450. Moeder en stiefvader zullen het jongste kind Altie bij zich in huis nemen en tot 16 jaar brengen, leren lezen, schrijven en naaien. Indien de oudste dochter Antie trouwt, zullen Afke Cornelis en Jan Rienders ook de dochter Geertie, nu 11 jaar oud, bij zich nemen etc. Afke Cornelis en Jan Rienders krijgen f2233-17-4 uitgekeerd. "..mits dat noch in de mande te samen blijft een stuckien landt leggende tot Niehove in de plaats van Cornellis Michiels doende jaarlijckx drie gulden tot huure". {RA LXIV-d*}.

Oldehove 9-4-1721. Jacob Jansen voormond, Aris Jans sibbevoogd en Claes Jans vreemde voogd over de vier minderjarige kinderen van wijlen Derk Harmens bij Aafke Cornelis lenen f 200 van Cornelis Alberts vrijgesel onder carspel Oldehove woonachtig {RA LXIV-d*}

Oldehove 5-8-1726 {RA LXIV-a-1}. Hindrick Harmens voormond, Arijs Jans sibbevoogd en Jacob Jansen vreemde voogd rekenen over de periode vanaf 2-11-1723. De inkomsten beliepen f2021-15-3, de uitgaven f2016-8-4, dus het positief saldo is f5-6-7. Dit bedrag berust bij de voormond.

Oldehove 23-1-1730 {RA LXIV-a-1} De voorstanders krijgen van het gericht vergunning de behuizing van pupillen "Vuilssema Heert" te verkopen.
Gehuwd ± 1699 met:
Derk Harmens, ovl. tussen 02 mei 1717 en 18 jul 1718, woonplaats(en): Oldehove (Gn), zoon van Harmen N.N. en N.N.
Als zwager dedigsman bij het tweede huwelijk van zijn schoonvader Cornelis Michiels op 12-5-1706.

28-4-1711 {RA Groningen RA LXIV-d*}. Derck Harmens, voormond, Cornelis Jans, sibbevoogd, Wretsche Jans, vreemde vooght tot en over wijlen Geert Jans en zijn huisvrouw Aefke Harmens in leven wonende in het Carspel Oldehove op Frijtum kinderen verkopen een huis c.a. met 42 grasen beklemd land aan Aldert Clasen x Anje Pieters voor f962-10-.

Ezingen 18 juli 1718. Tijmen Clasen als sibbevoogd en Sibge Halbes als vreemde voogd over de onmondige kinderen van wijlen Garmt Harmens en Anje Clasen melden het overlijden van de voormond Derck Harmens. In zijn plaats wordt Tijmen Clasen voormond. Harmen Leulfs wordt de nieuwe sibbevoogd. Beiden zijn mennoniet.

3) Hijktje Cornelis, geb. ± 1686, ovl. na 24 apr 1725
24-4-1725 {RA LXI-c-4}. "Boeldagh gehouden tot Franzum ten Huise van Ite Tijmens wed." Haar goederen worden ten behoeve van haar crediteuren publiekelijk verkocht. De opbrengst bedraagt f590-15; na aftrek van gerechtskosten resteert voor de schuldeisers f555. Arijs Jans te Niehove koopt een bijbel voor f0-3-0.
met:
Ite Tiemens, ovl. tussen 19 jan 1717 en 09 aug 1719, #RAG, RA LXI-a-1: 9-8-1719 " ... Ite Tijmens wed. tot Fransum .... ".#, zoon van Tiemen N.N. en N.N.
#Dat Louwke, Cornelis en Tiemen zuster en broers zijn staat vast. Dat hun moeder Hijktje heeft geheten is gezien de naamgeving van twee van hun dochters waarschijnlijk. Een Ite Tiemens was gehuwd met een Hyttie. Een Ite Tiemens was waarschijnlijk broer van Barteld Tiemens en Roelof Tiemens.#

-- Aduard Fol:39 vso
Pieter Menkes en Trijne gebr: 77 gra:
Ao:1636 de wed: Trijne getr: an Harmen Cornelis
Ao:1661 Harmen Cornelis getr: an Siberich
Ao:1694 Albert Drieuwes en Trijne
Ao:1713 Itte Tijmens en Hittie
271.3 54 g. =Ite Tijmens en Hilje
Ad.27 Jacob Klinkers en Hillegje Meints
4) Grietje Cornelis
Gehuwd tussen 08 dec 1717 en 08 apr 1720 met:
(?) Arijs Jans, geb. voor 1700 (religie: doopsgezind), woonplaats(en): Niehove (Gn)
8-12-1717 {LXIV-d*}. Aeltjen Jansen weduwe van Roelf Tijmens woonagtigh int Carspel Nijehove verkoopt aan "de E. Arijs Jansen vrijgesel mede woonagtigh in't carspel Nijehove" een behuizing etc met de beklemming van 40 grasen land, toebehorend aan de Heer de Mepsche" voor f1600 en 7 ducatons.

8-4-1720 {RA LXIV-d*}. Aris Jansen x Grietie Cornelis lenen f200 van de diakenen van de Mennisten Armen in Humsterland.

18-4-1720 {RA LXIV-d*}. Aris Jans is als "aengehuwde swager" dedigsman bij het huwelijk van zijn schoonzuster Aafke Cornelis met Jan Rienders.

Niehove 2-6-1733 {RA LXVI-a-1} Arijs Jans wordt voormond, Arent Peters sibbevoogd en Jan Geerts vreemde voogd over de kinderen van Sijmen Arents en Louwke Cornelis. Zij loven alle drie aan, "als sijnde mennonijts gesinde".

{RA LXVI-a-1, p. 313} "Ik ondergeschrevene bekenne mits desen uit handen van het Ed. Geregte wegens oude saken te Niehove ontfangen te hebben de somma van 505 gulden 4 st. 2d. onder deductie van 28 gulden 14 st. regtskosten sijnde de penningen geproflueert van de verkogte goederen van mijn schoonmoeder Cornellis Michiels wed. op den 30 april 1733. Doe daarvoor door desen quiteeren. Actum Aduard den 25 april 1734. (wg) Aarijs Jansen in qalite van weegen mijn schoemeder".

{RA LXVI-a-1, p.314} "Ik ondergeschreven bekenne mits desen uit handen van het Hoog Edele geregte van Niehove wegens oude saken ontfangen te hebben de summa van 129 gld. 13 st. 4 d. onder deductie van 13 gld. 4 st. 4 d. regtskosten sijnde het montant geproflueerde penningen uit de verkogte goederen van wijlen Louke Cornelis wed. Sijmen Arents op den 30 april 1733 doe daarvoor quiteeren. Actum Aduard den 25 april 1734. (wg) Arijs Jansen als voormont".

Niehove 6-2-1736 {RA LXVI-a-1}. Stijntje Geerts procedeert tegen Arijs Jans over de betaling van f400 "volgens versegeling".

Gezinsblad
Cornelis Michiels
Gehuwd 1706
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Oldehove 14 mei 1706 #Oldehove 14-5-1706 RAG,RA LXIV-d*. Huwelijkscontract Cornelis Michiels tot Oldehove x Stijntje Geerts op den Ham. Aan bruidegomszijde Michiel Lammerts tot Huisinga vader, Jan Michiels tot Huizinga broeder, Derik Harmens tot Oldehove zwager, Albert Hindriks op den Ham zwager. Aan bruidszijde Rijcke Allers moeder weduwe van Geert Luyes tot Noordhorn, Claas Alders tot Oldehove oom.#
met:
Stijntje Geerts, ovl. na 06 feb 1736, woonplaats(en): Den Ham (Gn), dochter van Geert Luyes en Rijcke Allers
1) Louke Cornelis, geb. te Niehove, ovl. voor 25 apr 1734
Hier geplaatst want Aris Jans is voormond over haar kinderen; zij zou ook uit het eerste huwelijk van haar vader kunnen stammen.

Ondertrouwd te Niehove 17 dec 1729 met:
Sijmen Arends, geb. te Zuidhorn
Hoofdindex A-Z