Gezinsblad
Arpe Claessen met:
Griete Haeijes
1) Harmen Arpes, ged. te Veendam 31 dec 1676 (religie: ndg)
Gehuwd te Veendam 23 apr 1699 met:
Geertjen Harms
2) Geertruid Arpes
Gehuwd te Veendam 24 feb 1695 met:
Jan Jacobs Blaak, geb. voor 1677, ovl. na 11 sep 1731, woonplaats(en): Wildervank, zoon van (?) Jacob Jans Blaak en Marchien N.N.
Op de lijst met "Naamen der ledematen der Hervormde Kerk te Wildervank, soo bij de separatie van Veendam en Wildervank sijn gevonden in dato den 27 april 1702": Jan Jacobs Blaeckjen & Geertruijt Arpes.

Veendam 1695: Jan Jacobs en Geertruid Arpes beijde uit de Wildervank hebben haar houwelijksproclamata onverhindert gehad en sijn bij ons volgens kerkenorder gecopuleert den 24 februarij 1695.

Wildervank 26 oktober 1704: Jan Jacobs Blaeckjen uijt de Wilderv. en Annigjen Jans, weduwe van Andries Jansen uijt de Wilderv.

Jan Jacobs' eerste vrouw Geertruid Arpes had een broer Harmen Arpes of Arpens die aanvankelijk in Wildervank en later in Veendam woonde. Hij had daar een boekweitmolen. Jan Jacobs Blaak moest zijn zwager vaak financieel bijspringen, zoals verderop zal blijken uit onduidelijke transacties met betrekking tot diens boekweitmolen. Van belang voor inzicht in Harmens financiële positie is verder het volgende: (Ra Vll-5 Veendam) 1-2-1709 Harmen Arpes x Jantien Harmens verkopen een "kamer met een gang" aan Bregte Arents, met recht van terugkoop. (RA Vll-5) Veendam 12-6-1713 Harmen Arpes x Jantje Harmens lenen geld van de diaconie.

RA Vll-4 22-4-1699, hc Harm Arpes x Geertien Harmens. De bruidegom woonde in Wildervank, de bruid in Veendam. Aan bruidegomszijde Jan Jacobs x Geertruidt Arpes, aangehuwde broeder en zuster, Jan Jans, aangehuwde broeder. Aan bruidszijde Wolter Roelfs, voormond, Wijcher Arents, sibbevoogd, Trijne Detmers, weduwe van Lucas ..., bruidsmoei. RA Vll-5, 90v, Veendam 26-1-1704 hc Harm Arpes x Nieltien Jans, beiden te Veendam. Aan bruidegomszijde Wolter Roelfs en Remmelt Arents (beiden "specialijk versocht"). Aan bruidszijde Eva Simons, moeder. RA Vll-5, 138v, Veendam 26-9-1705 Hc Harmen Arpens x Jantien Harmens, weduwe van Jan Jans. Aan bruidegomszijde Wolter Roelfs ("versoght"). Aan bruidszijde Brecht Arents, weduwe van Allert Jacobs, moeder.

4-12-1700 Veendam. Jan Harmen Forsten wedman in Veendam en Wildervank verklaart dat het gericht verkocht heeft aan Wolter Roelfs, Wijcher Arents, Remmelt Arents en Jan Jacobs Blaeckjen een huis te Veendam (op grond van de erfgenamen van de landschrijver Selbach), waarvan de jaarpacht f 4,-- bedraagt. Dit met inbegrip van een boekweitmolen met paard, messen, schalen etc., "ende Harmen Arpes en Geertien Harmens Echtelieden is afgegaen" {RA Vll-5 Veendam}

Veendam 24-8-1701. Wolter Roelfs, Wijcher Arents, te Veendam, Remmelt Arents en Jan Jacobs Blaeckjen, te Wildervank, lenen van Henrik Lant c.s. als voorstanderen over de onmondige kinderen van wijlen de ontvanger Jullens en Mevrouw Sara Lant, f450,-- {RA Vll-5 Veendam 24-8-1701}.

Wildervank 17-11-1703. Wijcher Arents, Wolther Roelfs, Remmelt Arents en Jan Jacob Blaeckjen lenen van de diaconie in de Wildervank f200 à 5% {RA Vmm-2 Wildervank}.

Wildervank 17-12-1704. Jan Jacobs Blaeckjen x Annigjen Jans verklaren schuldig te zijn aan Grietje Harmens, weduwe van Hindrik Jacobs, f 390,-- à 5% "wegens achterstallige huijre volgens afreeckeninge" {RA Vmm-2 Wildervank}.

Veendam 1-11-1705. Wolter Roelfs, Wijcher Arents, Remmelt Arents en Jan Jacobs Blaeckjen verkopen aan Harmen Arpes en Jantien Harmens "sijn huisgen in Veendam", te weten "een huis met een boekweijtenmolen en alle sijne annexen daerbij" aan het Oosterdiep in Veendam op grond van de heer Emmens erfgenamen, waarvan de jaarrpacht f4-6 bedraagt. De koopprijs is f717-10, te voldoen in drie gedeelten, te weten f450 kapitaal met lopende rente aan de heer secretaris Lant, f200 aan de diaconie van Wildervank en f67-10 aan Jan Arents {RA Vll-5 Veendam 1-11-1705}.

Veendam 30-11-1709. Harmen Arpes x Jantien Harms verkopen onder voorwaarden hun huis en boekweitmolen aan Wolter Roelefs, Wicher Arents, Remmelt Arents en Jan Jacobs Blaak. Dese versegelinge is geannuleert dewijle Wicher Arents niet heeft willen teikenen & om meer andere redenen {RA Vll-5 Veendam 30-11-1709}.

(Veendam 17-11-1710. Harmen Arpes en Jantien Harms verkopen hun huis met boekweitmolen onder voorwaarden aan Arent Wichers x Hillichjen Lammers, voor f 738. {RA Vll-5 Veendam 17-11-1710})

Wildervank 27-3-1710. Jan Jacobs Blaeckien x Antie Jans kopen van Jantien Coops, weduwe van Geert Jans, "haere behuijsinge en vier deijmatten lant, waeronder de tuijne meede is begrepen", gelegen op Cav. 29 aan het Westerdiep in Wildervank op de grond van Mevrouw Trip van Warffum. De grondpacht bedraagt f10,-- per jaar. De koopprijs bedraagt f366,-- {RA Vmm-3 Wildervank, fol. 186}.

Wildervank 16-11-1711. Jan Jacobs Blaeckjen/Blaek x Antijn Jans en Evert Coops x Geesjen Peters nemen in erfpacht van Remmelt Arents x Wendeltien Jacobs "seecker stuck onlant ter grote van acht deijmatten gelegen op Cav. 29 an't Westerdiep in Wilderv." De jaarpacht zal per deimt f2,-- bedragen, de eerste keer mei 1712, en vervolgens na uitgraving {RA Vmm-3 Wildervank, 245 verso}.

Wildervank 17-4-1712. Jan Jacobs Blaeckien/Blaek x Antien Jans nemen in erfpacht van Scato Gockinga "seecker stuk onlant ter grote van acht deijmatten gelegen op Cav. 36 an't Westerdiep in de Wilderv." De erfpacht zal per deimt f3,-- bedragen en ingaan na uitgraving; bij verkoop van de erfpacht zal het geschenk aan de verpachter een jaar grondpacht bedragen {RA Vmm-4 Wildervank, fol. 27 verso}.

Wildervank 8-5-1713. Jan Jacobs Blaeck x Antijen Jans lenen van Harmen Hindrix f100,-- à 5%, waarvoor Dr. J. Venema zich borg stelt {RA Vmm-4 Wildervank}.

Wildervank 11-6-1715. Harmen Arpes, Andries Coops en Jan Jacobs Blaeck als voormond en voogden over de voorzoon van wijlen Jan Jansen, sluiten een accoord met Hindrickjen Jans, de stiefmoeder van hun pupil {RA Vmm-4, fol.247}.

Wildervank 12-11-1716. Jan Jacobs Blaeck x Antien Jans verkopen aan Frederik Harmens x Albertien Alberts " sodanige 8 deijmatten als sij in pacht van de Heer Scato Gockinga hebben angenomen, gelegen op Cav. 36 an't Westerdiep in de Wildervank", voor f180,-- {RA Vmm-4 Wildervank, 334}.

Wildervank 27-12-1716. Jan Jacobs Blaeck x Antijn Jans verkopen aan Derck Jans x Geertien Jans "haere behuijsinge en vier deijmatten lant..", waarvan de jaarlijks grondpacht f10,-- bedraagt, gelegen op de grond van Jan Egberts en Consorten aan het Westerdiep in Wildervank op Cav. 29, voor f 775,-- "en drie ducatons voor verkopers vrou en kinderen" {RA Vmm-4 Wildervank}.

Wildervank 9-5-1719 Jan Jacobs Blaek x Antijen Jans verkopen aan "Frerik Harmens en desselfs broer en twee susters Claes, Claesje en Pheeke Harmens (geadsisteert met hare ouders Harmen Harkens en Grietien Freriks seekere drie deijmatten groenlant gelegen in ses deijmatten door verkoper en Hindrik Everts mandelig angekocht", voor f310 {RA Vmm-5 Wildervank, 30}.

731/6117, Requesten Wold-Oldambt 11-9-1731: Weesheer Trips wed. gld. en Consorten zig per requeste geaddresseert hebbende hoe Jan Jacobs Blaak eenig boekweijten land van haar heeft angenomen zijnde veel penningen ten agteren, zijnde de remonstranten te rade geworden eenig boekweijt op het land te arresteren op den 28 jongst gearresteert hetzelve mandaat op heden ook geconfirmeert, hebben zij remsten. geinformeert zijnde dat hij Jan Jacobs Blaak zig reets heeft onderstaan de boekweijte te verbrengen verzoek dieswege de gerigtsdienaar ter plaatze te authorizeren om de verbragte boekweijt weder op te zoeken en op een derde plaats in sequestro te brengen, is geapostilleert de wedman wort ten fine geauthorizeert. Zuidbr. den 11 7ber 1731.#

3) Aeltjen Arpes
Gehuwd te Veendam 01 aug 1697 met:
Jan Jans
Hoofdindex A-Z