Gezinsblad
(?) Jacob Harms, zoon van Harm N.N. en N.N. met:
Jantje Hindriks, dochter van Hindrik N.N. en N.N.
Hoogkerk 29-7-1722. "In dato den 29 Julij in Judicio Hooghkerck gecompareert de E. Garmt Hindrix als voormondt over wijlen Jacob Harmens en Jantien Hindrix onmondige naegelatene soontje geassisteert met zijn twie medevoogden de E. Hindrick Jacobs sibbe en de E. Jan Willems vreemde voogt en heeft ten overstaan v t Gerigte Hoogkerck (nae dat de twie gesusters der pupil voor eenige tijt getrouwt en nu selfs meerderjarigh haar quota ouderlijk goet hadden ontfangen) rekeninge gedaan wegens zijn gehiele ontfangh en uijtgave soo is nae slot van rekeninge bevonden dat bij de voormondt de pupillen rakende in gelt is berustende gebleven f71-10-7. Bestaat vorders de pupillen boedel in naevolgende posten. 1o Staat over de vreemde voogt Jan Willems kragt versegelinge f500. Van maij 22 de rente. 2o Staat over Geert Jans Kool tot Groningen kragt versegelinge f500. Rente tot maij 1722 bet. 3o Staat over de heer Ringels kragt versegelinge f150. Maij 1722 de rente f5-5. 4o Staat over Jan Hindrix Smit f250. Van Maij 1722 de rente. (Tot zover samen:) f1476-15-7. 5o. Staat over Reender Dercks tot Wirum kragt versegelinge f300. De rente van maij 1722. 6o Staat over Jacob Clasens weduwe tot Nijehove kragt versegelinge f400. De rente van maij 1722." Totaal dus f2176-15-7.
1) Martjen Jacobs, geb. ± 1698, ovl. na 28 apr 1756
Gehuwd voor 1722 met:
Willem Alberts, geb. voor 1700, ovl. na 28 apr 1756, woonplaats(en): Noordhorn (Gn), zoon van Albert N.N. en N.N.
Groninger Archieven Toegang 587, = Toegang 586-455. Charters Lewe van Matenesse, nr. 5, 19-6-1721: Hc Sijmon Cornelis en Tjaaktjen Lamberts wed. Als bruidegom voor bruid sterft en er zijn geen kinderen, moet zij aan zijn erfgenamen 3/4 gedeelte van de mandelige boedel en het lijfstoebehoren uit keren, onbezwaard met doodskosten etc. Als bruid eerder sterft, gaat het net zo. Aan bruidegomszijde Jan Mighiels als oom, Willem Alberts als halve broeder en Cornelis Alberts als gewezen voormond en "meuijen man". Aan bruidszijde Pieter Lamberts als broeder, Thomas Wilms als des bruits overleden mans broeder, Claas Pieters oom en gewezen voormond.
Groninger Archieven Toegang 587, = Toegang 586-455. Charters Lewe van Matenesse, nr. 237, 4-4-1753: Willem Alberts en Martien Jacobs ehelieden tot Noorthorn maken een uitkoop met Tiacktien Lammerts en haar soon Willem Bartels "nopens sodanige goederen als wijlen Sijmen Cornelis de laaste man van Tiaektien Lammerts op Willem Alberts en zijn Eevrouw heeft vererft." Tiaektien behoudt de plaats te Mensingeweer, de beklemming, en ook verder alles wat zij maar met Simon mandelig heeft bezeten. Zij keert aan Willem en Martien f2000-2 uit.RAG, Toegang 136 Archief HJK, 13-12-1754. De H.W. Geb. Freulin C.M. Staghouwer heeft een plaats in Noordhorn, "groot vijf en veertig grasen lants bij Willem Alberts onder beklemminge gebruikt, ingevolge versegelinge hier nevens."
2) Sijbge Jacobs, geb. ± 1699, ovl. te Leegkerk voor 15 aug 1784
RA LVIII-b-1, Hoogkerk 6-10-1778. Sijbge Jacobs, weduwe van Reinder Derks, verkoopt 3 grazen land te Lettelbert aan Jurjen Harms en Martje Geerts, voor 100 gulden.

Gens Nostra (XLV) 1990, p. 266. Uit de Utrechtse Courant van 1784, nummer 101, van woensdag 25 augustus: Groningen, den 15 augustus. In het Wester-Quartier, digt bij Leegkerk, is onlangs een vrouw gestorven van 85 jaaren oud, zijnde genaamd Siebe Jans en weduwe van Reinder Dirks, welke lieden uit hunner egt gehad hebben 15 kinderen, 65 kindskinderen en 23 agterkindskinderen, te samen een getal van 103 personen uitmakende.

RA LXI-14, Aduard 18 juli 1786. Kunje Rienders en Jan Jans, Jantje Rienders en Jan Roelfs, Jan Cornelis, Riender Cornelis, Jacob Cornelis, Anje Cornelis en Hindrik Heres, Sijpke Cornelis en Cornelis Pieters, Riender Derks, Jan Cornelis en Egbert Freerks als voorstanderen over de minderjarige kinderen van Derk Cornelis bij wijlen Aafke Rienders, Wiske Rienders en Arijs Cornelis, Derk Rienders, Eweltje Rienders en Jan Cornelis, Jacob Cornelis als voormond, Louwe Frankes als vreemde voogd over de kinderen van Jacob Cornelis bij wijlen Geeske Rienders in egte verwekt, Swaantje Rienders en Ite Claasen verkopen aan Jacob Rienders en Trijntje Derks de eigendom van 62 grazen land gelegen te Leegkerk, Hoogkerk en Lagemeeden, de beklemming van deze plaats met het huis met een Friese schuur staande aan het Aduarderdiep, een plaats gelegen te Lagemeeden groot 29 en drievierde gras en 2 gras kerkeland te Lagemeeden. De eigendom van de eerste plaats wordt verkocht voor f5000, de beklemming van de diverse landerijen (in totaal 94 gras) voor f5246-10-4.
Gehuwd ± 1718 met:
Reinder Derks, geb. ± 1695 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden tussen 20 mei 1760 en 1764, beroep(en): landbouwer bij de Nieuwe Brug, woonplaats(en): Hoogemeeden (Gn), zoon van Derk Hoykes en Corneliske Reinders
3 juni 1720. Derk Cornelis tot Wierum heeft gebr. 56 gr. prov. land, nu overgedr. an Reender Derks en Sijbenje sijn vr. twee jair huir ad idem {SA 727, 162v}.

28-6-1734 {Lewe 465 Reekeninge van de opkomsten der rechtstoelen van Aduard etc. vanaf 1734}. Voor 't accordeeren van twee wete brieven op Reender Derks en Frerik Jans ter instantie van het gericht van Esinge f2-5-11 (Aduard). Voor 't accordeeren van een wetebrief op Peter Jans ter instantie van het gericht van Esinge f.. (Hoogkerk)

19 februari 1737. Reinder Derks gebruikt 20 grazen hoogland en 40 grazen leegland van de provincie voor f95. Dit wordt nu f89, omdat gebleken is dat er 4 grazen minder zijn {SA 1453, 21}

Groningen 26 mei 1759. Derk Derks op de Hoogemeeden leent f500-- van Reinder Derks als administrerende voogd over de kinderen van Hindrik Garmts x Grietje Cornelis {RA LXI-d-10 (Aduard), 113}.

5 februari 1746. `Reinder Derks te Leegkerk en Wierum gebruikende 124 1/2 grasen land, doende sjaerlijks 188 guld. huire ten agteren twee jaaren is deselve om zijn geledene schade een jaar huire geremitteerd, mits primo maij anstaande een half jaar betalende bij verlies der gratie'{SA 1454, 330}.

16 februari 1750. Leegkerk. `Door de Rentemeester Wichers ter vergadering sijnde voorgedragen dat Reinder Derks gebruikende een provintie plaatze tot Leegkerk en welke deselve ande provintie hebbende opgesegt nu wel genegen waar die plaatze voor de oude huire wederom an te nemen. Hebben de Heeren UEdMog. Gecommitteerden de gedaane inhuiringe op de oude huire geapprobeert.' {SA 1455 (16-2-1750, 100)}

3) Harmen Jacobs, geb. te Hoogkerk ± 1703, woonplaats(en): Oldehove (Gn)
Hoogkerk 3-10-1725 Binnen gestaan Harmen Jacobs oudt in zijn 23. jaar zijnde geassisteert met zijn voormondt Garmt Hindrix en de sibbevoogt Hindrik Jacobs de vreemde voogt Jan Willems zijnde overleden en verklaerden zij voorstanderen als dat pupil van nu af an beqaem genoeg waer om sijn eigene goederen te konnen verwaeren en administreren, versogten derhalven als dat t EE gerigte dens selve persoon meerderjarig mogte verklaren. Het EE gerigte heeft op de verklaringe der voorstanderen an de selve Harmen Jacobs veniam aetatis geaccordeert en dit also in actis doen teikenen.

29-10-1754 Niehove {RA LXVI-b-1, 132} "..vertoont het E.E. Gerigte met schuldigen eerbied Harm Jacobs welke bij sijne overledene huisvrouw Swaanje Albers in egte heeft geprocreëert een dogter genaamt Jantien Harms in den jaare 1735 in februari maant wijl nu evengemelte sijne dogter in gevolge attestatie hier annex in haar negentiende jaar oudt is so was de remonstrant benevens sijn dochter blijkt uit derselver vertekening begeerig om voor meer gemelte dogter veniam aetatis te obtineren..." Dit verzoek werd ingewilligd.

RA Groningen RA LXIV-d-1. Niehove 21 december 1756. Huwelijkscontract Harmen Jacobs x Jantien Jans. Aan bruidegomszijde Jan Jans x Jantje Harms, schoonzoon en dochter, Willem Albers x Martje Jacobs, aangehuwde broer en zuster, Riender Derks x Sybenje Jacobs, aangehuwde broer en zuster. Aan bruidszijde Jan Freriks x Anje Jans, vader en moeder, Auke Jans, zuster, Ecke Jans, oom.
Ondertrouwd te Oldehove 26 feb 1733
Gehuwd na 15 mrt 1733, #Den Ham 15-3-1733: uitgekondigt het houlijk van Harm Jacobs van Oldehove en Swaantje Alberts van den Ham, waarvan attestatie is gegeven.# met:
Zwaantje Alberts, geb. te Den Ham voor 1717, ovl. voor 29 okt 1754, dochter van Albert Hindriks en Trijnje Pieters

Hoofdindex A-Z