Gezinsblad
Reinder Cornelis
Gehuwd ± 1653 met:
Kunne N.N., geb. ± 1630 1e huwelijk 2e huwelijk
De volgorde van de kinderen is onzeker en de geboortedata zijn geschat; Kunne zal als zij voor het eerst trouwt in of voor 1649 niet na 1630 geboren zijn. Haar kinderen zijn dan waarschijnlijk niet na 1675 geboren. Cornelis wordt altijd eerder genoemd dan Jan en was dus waarschijnlijk ouder. In 1753 blijkt dat de kinderen van Cornelis Reinders en de kinderen van Corneliske Reinders gezamenlijk eigenaar zijn van 10 grasen land onder Oostwolde, die beklemd zijn in en of andere boerderij. Waren Reinder en Kunne hiervan eerder de eigenaars?#OSA 3168, f. 141 (Hoogemeeden): 1632 Dreuwes Reukels en Cornelischen gebr. 50 gr, 1638 Jan Jacobs en Jantie, 1649 Jan Jacobs getr. an Kune, 1653 Kune getr. an Reynder Cornelis, 1659 gemeeten groot 47 gr, 1695 Jan Reynders en Eebeltie, 1725 Siabbe Jans, vrijgeselle. 1632 f 151-10, 1635 f 181-16, 1653 f 184-14, 1659 f 170-2.

30 november 1695. Reiner Cornelis op de Hoogemeeden heeft gebruikt 47 gr. prov. landt deselve overgedragen aen Cornelis ende Jan Reiners ad idem {SA 727, 62r.}.

RAG, Toegang 136 Archief HJK, inv. 733 (Rekestboek) 19-2-1753. Ter vergaderinge gelesen 't requeste van Reinder Derks als voormond woonagtig bij de Nieuwe brug agter Leegkerk en Pieter Tiddens op Martenshoek als voogt over Claas Timens als meede Reinder Cornellis als voormond en Menne Gerrits als vreemde voogt over Pieterke Hindriks tot Hoogkerk Houdende hoe in haar qualitieit genegen waaren te verkopen eenig leeglant tot Oostwolt onder Vredewolt gelegen, en daartoe reedts occasie hadden sijnde voor de eerste 1/4 part en voor de tweede pupille 1/8 part de overige 5/8 partn. behoort de voormond Reinder Derks en meerderjarige personen meede tot de verkoop geresolveert sijnde 't land in genere groot 10 graasen doende tot huire 6 gl. 11 en 1/2 sts. versoekende ten eijnde Haar Ed.Mog. gem. voorstanderen ten fijne vermeldt nopens de 3/8 partn. sijnde 3 en 3/4 gras tot verkoop in haar qualiteit gelieve te authoriseren, hebben de HHren desen gestelt in handen der Heeren gecommitteerden van 't quartier ad examinandum. Op 24-2-1753 werd de gevraagde toestemming gegeven.

1 juni 1753. Reinder Derks als eigenaar van een vierde deel, Reinder Derks enPieter Tiddens als voormond en voogd over Claas Tijmens, eigenaar van een vierde deel, Reinder Cornelis en Menne Gerrits als voormond en voogd over Pieterke Hindriks, eigenaresse van een achtste deel, Reinder Cornelis als eigenaar van een achtste deel, Reinder Cornelis als gevolmachtigde van Kunje Cornelis en Jantien Cornelis, beiden eigenaresse van een achtste deel, verkopen hun "10 grasen leeglandt onverscheijden in 43 grasen tot Oostwolt onder Vredewolt gelegen tot huire doende ses gulden 11 stuver, waarvan het overige de Ingenieur H. Teijsinga met Auke Moeij onverscheijden in eijgendom is toebehorende". Vermeld worden een request en apostille van de HJK van 24-2-1753. De koper is Ir. Teijsinga voor f120,-. request en apostille van de HJK van 24-2-1753. De koper is Ir. Teijsinga voor f120,-.#

1) Cornelis Reinders, geb. ± 1655, ovl. voor 21 jun 1719
Gehuwd tussen 22 jun 1698 en 15 feb 1701 met:
Aaltien N.N.
22 juni 1698. Derk Simens tot Leechkerk gebr. 44 gr. prov. land overgedragen aen Cornelis Reijners, vrijgeselle, dese overteikeninge geaccordeert mits betalende het geschenke volgens staatsresol. van 26 februari 1698 adidem {SA 727, 82r.}.

15 februari 1701. Korn. Reinders tot Leegkerk gebr. 44 grasen prov. landt deselve nu getrout aen Aeltie sijn vrouw adidem {SA 727, 100r.}.

15 oktober 1721. Jacob Frerix looft aan als vreemde voogd over de kinderen van Cornelis Reenders in de plaats van wijlen Willem Drewes {RA LXI-a-2}.

2 juni 1723. Cornelis Reijnders heeft gebr. 69 gr. tot Leegkerk, nu desselfs kinderen Kunje Cornelis en consorten een jaar huur ad idem {SA 727, 164r.}.

2) Jan Rienders, geb. ± 1658, ovl. voor 12 jun 1731, beroep(en): landbouwer
Gehuwd voor 09 nov 1696 met:
(?) Ebeltje Sjabbes, geb. voor 1680, ovl. voor 1720, dochter van Sjabbe Jans en Grietje N.N.
#9 november 1696. Cornelis ende Jan Reinders op de Hoogemeeden gebruikt 47 grasen provincie landt, nu alleen Jan Reinders en Ebeltien sijn vrouw {SA 727, 73v}.

18 april 1720 Huwelijkscontract tussen Jan Rienders, weduwnaar van Ibeltie Sabbes en Aefke Cornelis, weduwe van Derk Harms. Aan bruidegomszijde Frerick Jans, aangehuwde zoon, Cunje Jans, dochter, Derck Hoijkes, aengehuwde swager. Aan bruidszijde Hieke Cornelis, zuster, Aris Jansen, aengehuwde swager, Jacob Jans, goede vriend {RA LXIV-d*}.

Aduard 14 november 1720. `Op versoeck van Jan Reenders sijn in judicio Aduard vrijwilligh gecompareert Gerrit Eelkes om an te sweren als voorm. de E. Derck Hoikes en Derck Jacobs om an te loven als mennoniet gesint sijnde de 1ste als sibbe en de laatste als vreemde voogt tot en over w. Ebelje Sjabbes vijf onmondige nagelatene kinderen in leven bij Jan Reenders in egte verweckt en heeft de voormondt zijn eedt gepresteert soolange de afcoop en scheidinge met de vader is gemaakt {RA LXI-a-2}.

21 augustus 1721. Gerrit Eelkes vraagt `als vreemde' om ontheffing van zijn voormondschap nu de boedel van Jan Rienders en wijlen Ebeltje Sjabbes is gedeeld, `en versogte dat Frerik Jansen als swager in zijn plaatse mogte answeren als voormondt', hetgeen geschiedt {RA LXI-a-2}

23 januari 1728. Inventaris van de boedel van wijlen Aefke Cornelis en haar echtgenoot Jan Rienders landbouwer op de Hoogemeeden. {RA LXI-f}.

12 juni 1731. Jan Reinders heeft gebr. 47 gr. prov. land op de Hogemieden, nu de soon Sjabbe Jans een jaar huir ad idem {SA 727, 180r.}.#

3) Corneliske Reinders, geb. voor 1670, ovl. voor 07 feb 1731
30 januari 1715 `An Derck Hoijckens seker behuijsinge staende op prov. grondt tot Leegkerk soo Jan Simens is afgegaen voor een somma van seshondertvijftigh gl. verders aen voorn. hade verhuirt 22 gr. hoogland en 40 gr. leegland onder de vercofte behuijsinge beklemt' {SA 728, 35v.}

Derk Hoijkes en Cornelske Reijnders worden in 1708 genoemd als gebruikers vande boerderij die bij de provincie Groningen bekend was als Leegkerk nr. 1. Deze plaats had voor 1594 deel uitgemaakt van het grondbezit van het klooster Aduard en was daarna in het bezit van de provincie gekomen. De grootte was in 1632 22 gras hoogland en 40 gras laagland, totaal 62 gras (ca. 31 hectare).

In 1701 zijn Jan Simens en Sibeltie bewoners en gebruikers van de booerderij. In 1708 worden als meiers genoemd: Viscaal Ippius, Derk Hoijkes en Cornelske Reijnders. Van 1734 tot 1764 wordt de boerderij gehuurd door Reinder Derks en Siebenje Jacobs. Op 13 en 20 september wordt de boerderij dan gekocht door Syben Jacobs, weduwe van Reinder Derks, voor 2970 gulden. Het land was in kaart gebracht in 1734 (kaart 1921 rood, gemeentearchief Groningen). Op dat moment was de grootte 22 gras 58 roeden en 26 gras, waarvan 3 gras onder Lettelbert; in totaal 49 gras 58 roeden (ca. 25 hectare).#Bron: W.W. Kat, De voormalige kloosterlanderijen in het kerspel Hoogkerk, 1980.# met:
Derk Hoykes, geb. voor 1670, ovl. tussen 03 mei 1728 en 07 feb 1731, zoon van Hoyke Cornelis en (?) Geeske (Balles?)

4) Trijntje Reinders, geb. voor 1675, ovl. voor 21 jun 1719 met:
Jan Leufs, ovl. voor 21 jun 1719
Aduard 21-6-1719 {RA LXI-a-2}. Tot de erfgenamen van wijlen Grietje Clasen x Claas Hindrix behoren 'Jan Jansen en consorten als voorstanderen over wijlen Jan Leufs en Trijnje Reenders naegelatene kinderen'.
Hoofdindex A-Z