Gezinsblad
Jan Rienders, geb. ± 1658, ovl. voor 12 jun 1731, beroep(en): landbouwer, zoon van Reinder Cornelis en Kunne N.N.
Gehuwd voor 09 nov 1696 met:
(?) Ebeltje Sjabbes, geb. voor 1680, ovl. voor 1720, dochter van Sjabbe Jans en Grietje N.N.
#9 november 1696. Cornelis ende Jan Reinders op de Hoogemeeden gebruikt 47 grasen provincie landt, nu alleen Jan Reinders en Ebeltien sijn vrouw {SA 727, 73v}.

18 april 1720 Huwelijkscontract tussen Jan Rienders, weduwnaar van Ibeltie Sabbes en Aefke Cornelis, weduwe van Derk Harms. Aan bruidegomszijde Frerick Jans, aangehuwde zoon, Cunje Jans, dochter, Derck Hoijkes, aengehuwde swager. Aan bruidszijde Hieke Cornelis, zuster, Aris Jansen, aengehuwde swager, Jacob Jans, goede vriend {RA LXIV-d*}.

Aduard 14 november 1720. `Op versoeck van Jan Reenders sijn in judicio Aduard vrijwilligh gecompareert Gerrit Eelkes om an te sweren als voorm. de E. Derck Hoikes en Derck Jacobs om an te loven als mennoniet gesint sijnde de 1ste als sibbe en de laatste als vreemde voogt tot en over w. Ebelje Sjabbes vijf onmondige nagelatene kinderen in leven bij Jan Reenders in egte verweckt en heeft de voormondt zijn eedt gepresteert soolange de afcoop en scheidinge met de vader is gemaakt {RA LXI-a-2}.

21 augustus 1721. Gerrit Eelkes vraagt `als vreemde' om ontheffing van zijn voormondschap nu de boedel van Jan Rienders en wijlen Ebeltje Sjabbes is gedeeld, `en versogte dat Frerik Jansen als swager in zijn plaatse mogte answeren als voormondt', hetgeen geschiedt {RA LXI-a-2}

23 januari 1728. Inventaris van de boedel van wijlen Aefke Cornelis en haar echtgenoot Jan Rienders landbouwer op de Hoogemeeden. {RA LXI-f}.

12 juni 1731. Jan Reinders heeft gebr. 47 gr. prov. land op de Hogemieden, nu de soon Sjabbe Jans een jaar huir ad idem {SA 727, 180r.}.#

1) Kunje Jans, geb. ± 1698, ovl. voor 31 okt 1736
Uit de inventaris (RA LXI-f) die na haar overlijden op 18 februari 1737 werd opgemaakt blijkt onder andere dat Kunje Jans en Frerik Jans vorderingen hadden op Sjabbe Jans en Ecke Jans en een schuld aan Reender Derks.

Gehuwd voor 18 apr 1720 met:
Frerik Jans, geb. ± 1692, ovl. tussen 11 jan 1747 en 04 feb 1750, zoon van Frerik Jans en Heijlje Jans
Aduard 10-6-1716 {RA LXI-a-1}: "Is voor het E.E. Gerighte gecompareert Harm Hindriks als stiefvader en sibbevoogd over Vrerik Jansen out over de 24 jaren sijnde desselfs voormonde Jan Jans verstorven versoekende dat gedaghte Vrerik Janssen als sijnde bequam desselfs goederen selve te administreren van't Gerighte veniam aetatis moge erlangen, heeft 't E.E. Gerighte int gedane versoek acquiescerende Vrerik Janssen monddigh verklaerd."

#3 juni 1720. Jacob Derks op de Legemeeden heeft gebr. 56 1/2 grasen prov. landt nu overgedr. an Frerik Jans en Kunne sijn vr. 2 jairhuir adidem {SA 727, 154v.}.

Uit Spanheim: 329. Legemieden Aduart Fol:44
Cornelis Jacobs erfgen: op Monnekedijk gebr: 22 gra: hoog
en 32 gra: met nog 2 1/2 gra: leeglandt
Ao:1637 de soon Jan Cornelis en Anna
Ao:1667 de kinderen
Ao:1669 eene van d'kinderen met Hindrik Jansen en
Cornellisje
Ao:1673 de wed: Cornellisje getr: an Jan Jansen
Ao:1682 Jan Derx en Ancke (GWK: fout, lees Jacob Derks en Auke!)
Ao:1719 Freric Jans en Cunje
329.1 56 1/2 g. =Freerk Jans en Cunje
Ad.108 Jacob Reinders en Trijntje Derks

28-6-1734 {Lewe 465 Reekeninge van de opkomsten der rechtstoelen van Aduard etc. vanaf 1734}. Voor 't accordeeren van twee wete brieven op Reender Derks en Frerik Jans ter instantie van het gericht van Esinge f2-5-11 (Aduard). Voor 't accordeeren van een wetebrief op Peter Jans ter instantie van het gericht van Esinge f.. (Hoogkerk)

4 februari 1737. Ecke Jans wordt voormond, Jan Freerks sibbe en Cornellis Jacobs vreemde voogd {Archief Lewe 465}

25 maart 1737. Frerik Jans maakt een afkoop met zijn voorkinderen {Archief Lewe 465}.

Aduard 28-4-1745 {RA LXI-a-3} "In saken het E.E. gerichte contendierende tegen Frerik Jans op de Hogemeeden tot confirmatie der genomen conclusie ten eynde ged. soude moeten aanloven als sibbevoogd over sijne minderjarige kinderen bij sijne overleden huisvrouw Cunje Jans in egte verwekt in plaats van de overledene voogd Jan Freriks of dat door regtsmiddelen daartoe soude worden geconstringeert. Also ged. in judicio present verklaarde in de confirmatie van dese conclusie te acquiesceeren en daarop sijn gelofte hebbende gedaan.."

Aduard 28-4-1745 {RA LXI-a-3} Ecke Jans c.s. voorstanderen over de minderjarige kinderen van wijlen Cunje Jans moeten hun gewone driejarige rekening doen.#

2) Ekke Jans, geb. ± 1700, ovl. ± dec 1783, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr. 84 (kasboek diaconie): p. 311, 24-12-1783 ontfangen van Jan Eckes wegens de erfgenamen van wijlen Ecke Jans voor tzwart laken som. f 0-6-0.#
#Geboorte- en overlijdensjaar als opgegeven door Ds. Huizinga in zijn Geschiedenis van de doopsgezinde gemeente van Den Horn. Ekke Jans is voormond over de kinderen van Hindrik Klaassen x Trijnje Jans. Ik acht het meer waarschijnlijk dat Ekke zwager was van Hindrik dan broer van Trijnje, aangezien de voormond meestal kwam van de kant van de overledene en niet van die van de langstlevende.#
met:
Boukje Klaassen, geb. ± 1708, ovl. voor 07 mei 1783, dochter van Klaas N.N. en N.N.
#Zuidhorn 7-5-1783 {RA LXX-c-3}. "Ekke Jans, Jan Ekkes, Ite Claaszen als wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Ebeltje Ekkes verwekt, Jan Ekkes en Claaske Ekkes ehelieden" verkopen aan Pieter Claaszen en Dietje Ekkes ehelieden "een behuizinge en schuure met al het geen daar an aard spijker en nagelvast word bevonden met hoven geboomten en plantagien voorts schutten wringen en het balkhout beneevens de vaste en altoos duirende beklemming van 63 grasen land onder Zuidhorn geleegen", waarvoor jaarlijks aan de koopman B.A. Hulshoff f210 huur betaald moet worden, voor f5720.

Spanheim: Aduard Fol:40 vso
Roelef Timens en Rienke gebr: 13 gra: Ga landt op de oostzijde van de togt. Item 2 1/2 gra: Ga landt dat nog te soeken is, en 35 gra: hoog landt
Ao:1638 Roelef Tijmens getr: an Nieske
Ao:1662 de kinderen
Ao:1668 Eijsse Pieters ende Tillie weder
1682 getr: an Claas Claassen Pabema
Ao:1689 Arent Pieters en consr:
Ao:1698 Roelef Pauwels en Fokeltie
(304.3)

Aduard Fol:44 vso
Harmen Iwema en Anna gebr: 32 gra: hoog en 10 gra: leeglandt item nog 10 gra: hoogh landt.
Ao:1667 de dogter Catrijna Iwema wed:
Ao:1668 is dese plaats verdeelt als volgt
27 gra: hooglandt An Eijsse Pieters en Tallie
Ao:1682 de wed: Tallie getr: an Claas Claassen Pabema
Ao:1689 Arent Pieters en consr:
Ao:1698 Roelef Pauwels en Fockeltie
10 gra: hooglandt an Jan Lubbers en Anje
Ao:1691 Hindric Derx ende Grietie
Ao:1711 Jan Harrems en Grietie
10 gra: leeglandt an Eijsse Pieters en Talle
Ao:---- de wed: Tallie
Ao:1698 Jacob Jans
Ao:1704 Pieter Boekes
Ao:1710 Jan Campinga
303.2 &304.3 63 g. =Roelf Pauwels en Fokeltje
Ad.210 Ekke Jans en Bouke Clasens
id. 10 g. =Jan Harrems en Grietie
Ad.210 Jan Harms en Grietje Ubels.#

3) (?) Anje Jans, geb. ± 1700 (religie: doopsgezind), ovl. voor 03 mrt 1775 met:
Jacob Hindriks, geb. voor 1690 (religie: doopsgezind), ovl. voor 01 nov 1720, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Feerwerd (Gn), zoon van Hindrik N.N. en N.N.
#8-4-1711 {RA LXIV-d*}. Huwelijkscontract Jacob Hindriks te Feerwerd en Aeltijn Beerens van Saxum. Aan bruidegomszijde Albert Hindrijcks broeder, Jan Hindriks broeder. Aan bruidszijde Swaentien Harmens moeder, Eije Beerens broeder, Abel Beerens broeder.

1 november 1720. Abel Berents, voormond, Jan Hindrix, sibbevoogd en Claas Jansen vreemde voogd over de minderjarige zoon van wijlen Jacob Hindrix en Aeltie Berents maken een afkoop met de stiefmoeder Anje Jansen wed. Jacob Hendrix tot Feerwerd. De stiefmoeder behoudt de beklemde plaats te Feerwerd.

Feerwerd 26 maart 1725. Op verzoek van Jan Frerix zijn benoemd de E. Claas Jansen als voormond, de E. Jan Reeners als sibbe en de E. Sijmen Dercks als vreemde voogd "welke alle drie zijnde mennonijt...over t onmondige naegelatene doghtertie van wijlen Jacob Hindrikx tot Feerwert bij Anje Jansen in eghte verwekt". De voormond verzocht om inventaris. Op 17 april 1725 volgt een vermelding van Anje Jans als moeder en Jan Frederix als stiefvader {RA Groningen RA LXII-a-2}.#

4) Sjabbe Jans, geb. ± 1702, ovl. voor 04 feb 1750, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Hoogemeeden (Gn) met:
Jetske Jans, ovl. voor 04 feb 1750
5 februari 1746. `Sjabbe Jans op de Hogemeeden gebruikende 47 grasen land, doende s jaerlijks 170 gls. 2 st. 4 pe. hure, ten agteren twee en het lopende jaar, is vooralsnog in het gedaane versoek om remis gedifficulteerd.'{SA 1454, 313}

4-2-1750. Ecke Jans heeft angelooft als voormond over de minderjarige kinderen van Sjabbe Jans en Jetske Jans. Hij kiest het "regthuis" te Aduard tot domicilium citandi.{RA LXI-a-3}

15-12-1751 {RA LXI-a-3} Ecke Jans c.s. worden geauthoriseerd de boedel van Sjabbe Jans en Etske Hendriks (sic) te verkopen.

{RA LXI-d-10 (Aduard), 90v.} Aduard 21 februari 1759. Ekke Jans, voormond, Luitjen Jans, sibbevoogd, Harm Sickes vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Sjabbe Jans x Jetske Jans verkopen aan Derk Derks een beklemde plaats op de Hoogemeeden inclusief 47 en een kwart gras land, waarvan jaarlijks f170-2- huur aan de provincie verschuldigd is, voor f2055--. Jacob Reinders op de Hoogemeeden blijft borg.

`Hoogemieden. Op den requeste van de voorstanderen over de seven minderjaarige kinderen van Siabbe Jans gebruikende een prov. plaats op de Hoogemieden sjaars voor 170 guld. 2 st. vertonende dat om redenen te requeste wel inclineerde voorn. plaatze ten meesten voordeele van haare pupillen te transporteeren met versoek dat sulks gratis moge worden geaccordeert. Hebben de Heeren Gecommitteerden geconsidereert de meijer overleden en de kinderen tot hiertoe niet te boeke sijnde verstaan dat de pupillen voornoemd preevie sullen worden te boeke gebragt welke overteikening met goedvinden van UE. Mog. gratis soude accordeeren als wanneer de suppliant in cas van overdragt sig nader konnen addresseeren {SA 1455, 253}.

4 mei 1760. `Op het request van de kinderen van Siabbe Jans gebruikende een provincieplaats op de Hogemeeden sjaarlijks voor f170, thans genegen sijnde hunne plaats over te dragen aaan Derk Derks en Trientie Hindriks ehel. maar buiten staat sijnde gesteld het geschenk te kunnen betaalen soo versogte dat sulks gratis mogte geschieden. Hebben de Heeren UEdMog. Gecom. het versogte transport geaccordeert des door kopers en verkoper ieder een half jaar huur geschenk sullen betaalen.' {SA 1456 (4-5-1760)}.

De volgorde der kinderen is willekeurig.

5) Grietjen Jans, geb. ± 1708, begr. te Hoogkerk 10 apr 1736
27 april 1736. Hoogkerk. Boeldag van Ecke Peters {Archief Lewe 465}.

Ondertrouwd te Zuidhorn 21 mei 1730
Gehuwd (kerk) te Den Horn (religie: doopsgezind) met:
Ekke Pieters, geb. 1706, ovl. 20 feb 1754 verdronken, zoon van Peter Hoykes en Trijntje Ekkes
6) N.N. Jans
7) N.N. Jans

Gezinsblad
Jan Rienders
Gehuwd mei 1720 met:
Aafke Cornelis, geb. voor 1680, ovl. voor 23 jan 1728, #Inventaris van de boedel 23-1-1728; zij nis dus vermoedelijk kort voordien overleden.#, woonplaats(en): Oldehove (op Fulsemaheerd) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Cornelis Michiels en Louke N.N.
2 mei 1717. Derk Harms en Aafke Cornelis te Oldehove kopen van Derk Jans x Lijsebeth Alberts een huis op kerkgrond voor f180 {RA LXIV-d*}.

Oldehove 19 september 1720. Jacob Jans, voormond, Aris Jans, sibbevoogd en Claas Jans, vreemde voogd over de 4 minderjarige kinderen van Derck Harms en Afke Cornelis maken een afkoop met de moeder en stiefvader Afke Cornelis en Jan Rienders. De kinderen behouden de behuizing en de beklemming van 59 1/2 grazen, en de verdere boedel inclusief de levende have en het lijfstoebehoren van vader, tesamen waard f2450. Moeder en stiefvader zullen het jongste kind Altie bij zich in huis nemen en tot 16 jaar brengen, leren lezen, schrijven en naaien. Indien de oudste dochter Antie trouwt, zullen Afke Cornelis en Jan Rienders ook de dochter Geertie, nu 11 jaar oud, bij zich nemen etc. Afke Cornelis en Jan Rienders krijgen f2233-17-4 uitgekeerd. "..mits dat noch in de mande te samen blijft een stuckien landt leggende tot Niehove in de plaats van Cornellis Michiels doende jaarlijckx drie gulden tot huure". {RA LXIV-d*}.

Oldehove 9-4-1721. Jacob Jansen voormond, Aris Jans sibbevoogd en Claes Jans vreemde voogd over de vier minderjarige kinderen van wijlen Derk Harmens bij Aafke Cornelis lenen f 200 van Cornelis Alberts vrijgesel onder carspel Oldehove woonachtig {RA LXIV-d*}

Oldehove 5-8-1726 {RA LXIV-a-1}. Hindrick Harmens voormond, Arijs Jans sibbevoogd en Jacob Jansen vreemde voogd rekenen over de periode vanaf 2-11-1723. De inkomsten beliepen f2021-15-3, de uitgaven f2016-8-4, dus het positief saldo is f5-6-7. Dit bedrag berust bij de voormond.

Oldehove 23-1-1730 {RA LXIV-a-1} De voorstanders krijgen van het gericht vergunning de behuizing van pupillen "Vuilssema Heert" te verkopen.

Hoofdindex A-Z