Gezinsblad
Frerik Jans, geb. ± 1692, ovl. tussen 11 jan 1747 en 04 feb 1750, zoon van Frerik Jans en Heijlje Jans
Aduard 10-6-1716 {RA LXI-a-1}: "Is voor het E.E. Gerighte gecompareert Harm Hindriks als stiefvader en sibbevoogd over Vrerik Jansen out over de 24 jaren sijnde desselfs voormonde Jan Jans verstorven versoekende dat gedaghte Vrerik Janssen als sijnde bequam desselfs goederen selve te administreren van't Gerighte veniam aetatis moge erlangen, heeft 't E.E. Gerighte int gedane versoek acquiescerende Vrerik Janssen monddigh verklaerd."

Gehuwd voor 18 apr 1720 met:
Kunje Jans, geb. ± 1698, ovl. voor 31 okt 1736, dochter van Jan Rienders en (?) Ebeltje Sjabbes
Uit de inventaris (RA LXI-f) die na haar overlijden op 18 februari 1737 werd opgemaakt blijkt onder andere dat Kunje Jans en Frerik Jans vorderingen hadden op Sjabbe Jans en Ecke Jans en een schuld aan Reender Derks.

#3 juni 1720. Jacob Derks op de Legemeeden heeft gebr. 56 1/2 grasen prov. landt nu overgedr. an Frerik Jans en Kunne sijn vr. 2 jairhuir adidem {SA 727, 154v.}.

Uit Spanheim: 329. Legemieden Aduart Fol:44
Cornelis Jacobs erfgen: op Monnekedijk gebr: 22 gra: hoog
en 32 gra: met nog 2 1/2 gra: leeglandt
Ao:1637 de soon Jan Cornelis en Anna
Ao:1667 de kinderen
Ao:1669 eene van d'kinderen met Hindrik Jansen en
Cornellisje
Ao:1673 de wed: Cornellisje getr: an Jan Jansen
Ao:1682 Jan Derx en Ancke (GWK: fout, lees Jacob Derks en Auke!)
Ao:1719 Freric Jans en Cunje
329.1 56 1/2 g. =Freerk Jans en Cunje
Ad.108 Jacob Reinders en Trijntje Derks

28-6-1734 {Lewe 465 Reekeninge van de opkomsten der rechtstoelen van Aduard etc. vanaf 1734}. Voor 't accordeeren van twee wete brieven op Reender Derks en Frerik Jans ter instantie van het gericht van Esinge f2-5-11 (Aduard). Voor 't accordeeren van een wetebrief op Peter Jans ter instantie van het gericht van Esinge f.. (Hoogkerk)

4 februari 1737. Ecke Jans wordt voormond, Jan Freerks sibbe en Cornellis Jacobs vreemde voogd {Archief Lewe 465}

25 maart 1737. Frerik Jans maakt een afkoop met zijn voorkinderen {Archief Lewe 465}.

Aduard 28-4-1745 {RA LXI-a-3} "In saken het E.E. gerichte contendierende tegen Frerik Jans op de Hogemeeden tot confirmatie der genomen conclusie ten eynde ged. soude moeten aanloven als sibbevoogd over sijne minderjarige kinderen bij sijne overleden huisvrouw Cunje Jans in egte verwekt in plaats van de overledene voogd Jan Freriks of dat door regtsmiddelen daartoe soude worden geconstringeert. Also ged. in judicio present verklaarde in de confirmatie van dese conclusie te acquiesceeren en daarop sijn gelofte hebbende gedaan.."

Aduard 28-4-1745 {RA LXI-a-3} Ecke Jans c.s. voorstanderen over de minderjarige kinderen van wijlen Cunje Jans moeten hun gewone driejarige rekening doen.#

Gezinsblad
Frerik Jans
Ondertrouwd te Niekerk en Vliedorp 31 okt 1736, #Niekerk en Vliedorp 1736: "den 31 October Vrerik Jans van de Leege Meeden en Sijke Eddes van Nijkerk hebben haare kerkelijke proclamatien sonder verhinderinge gehadt en de 22 November daarvan attestatie ontfangen."N.B. Niekerk en Vliedorp 1-2-1722 p., att.: Jan Eddes van Nijkerk en Anje Peters van Nieuwenklooster.# met:
N.N.
#17 februari 1746. Lagemeeden. `56 1/2 grasen soo Frerik Jans heeft gebruikt is wederom ingehuirt onder beklemming door Frerik Jans en Sieke Eddes sijn vrouw sjaerlijks in genere voor f100. f120'. {SA 1454, 398}

20 december 1747. `Op het request van Frerik Jans gebruikende een prov. plaatze op de Leegemieden groot 56 grasen doende jaars te huire een hondert en twintig gulden daarvan 3 en een half jaar huire ten agteren vertonende hoe in 1746 gemelt landt hadde ingehuirt en hem een jaar huire remis zijnde geaccordeert. Egter bij abuis uit de rapporten waar gebleven versoekende dat an hem volgens accoord een jaar huire moge worden geremitteert. De Heeren gecommitteerden hebben het versoek in voege gedaan geaccordeert.' {SA 1455 (20-12-1747, 25)}

Groningen 8 mei 1750. `Sieke Elles weduwe van wijlen Frerik Jans woonagtig onder de Hoogemeeden' leent f 200 van Cornellis Harms en Louke Jans te Zuidhorn èn van Jan Harms en Harm Jans (diaconen van de mennoniten gemeente tot Suithorn) eveneens f200, alles tegen 4% {RA LXX-c-1, 5v.}

Op 15 november 1752 werd Cornelis Harms voormond, Derk Hindriks sibbevoogd en Cnellis Jacobs vreemde voogd over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Frerik Jans x Seijke Jacobs {RA LXI-a-3}.

29 april 1754. Lagemeeden. `Op het ingediende requeste van de voorstanderen over de minderjarige kinderen van Frerik Jans gebruikende een prov. plaatze op de Leegemeeden houdende hoe de boedel hunner vijff pupillen seer slegt in staat sijnde, dienstigh oordeelden dat gemelde plaatse wierde getransporteert, waartoe Jacob Rienders en Trijntien Derks niet ongenegen schenen, maar alsoo de remonstranten in qlte. onvermogende sijn om eenig geschenk te kunnen voldoen soo versogten dat dit transport gratis mogte worden geaccordeert, des dat de koper en verkoper elk een half jaar huur geschenk sullen betalen.' {SA 1456 (29-4-1754, 100}.

5-12-1764 {HJK 738} 'Cornellis Harms, Derk Hindriks en Cornellis Jacobs te samen als voorstanderen over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Frerik Jans en Sieke Eddes...'

RAG, Toegang 136 Archief HJK inv. nr 733, 19-11-1754. Ter vergadering gelezen het request van Cornelis Harms cs. "als voormond en voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Frerik Jans en Sijke Edzes." De boedel bestond uit een beklemde plaats onder de Hogemeden met alle toebehoren en een half huisje te Zuidhorn, alles "op het duirste" verkocht. De boedel was mandelig met de stiefvader Derk Jacobs. Om nu van die mandeligheid af te komen willen de voorstanders anderhalf juk land te Niekerk, "doende het juk tot huire f 3-15", verkopen. Het request in handen gesteld van de heren van het kwartier, ad examinandum.

7-12-1764 {HJK 1086}. 'Cornellis Harms en cons. request van den 5 deses totauthorisatie van een anpart in een heerd lands tot Nijekerk in de Marne haare pupillen competerende mede te mogen verkopen, dewijle de erven van Willem Bartels die heerd willen verkopen hebbende sij pupillen in die heerd maar 1 juck. Er zijn 4 pupillen. Ook is er wel occasie het geld wederom te beleggen'.#

Hoofdindex A-Z