Gezinsblad
Hoyke Cornelis, geb. voor 1635, ovl. voor 30 jul 1695, zoon van Cornelis Derks en Eefse Hoykes
Gehuwd ± 1660 met:
(?) Geeske (Balles?), ovl. na 09 nov 1696, dochter van Balle N.N. en N.N.
#Veneris den 14 Octobris 1642 (Voogdijstellingen weeskamer stad Groningen) Geert Hoickens voormunt aengeswooren over Cornelis Dercks drie kinder bij Eefse Hoickens geprocreert.

14-2-1685 (HJK 913, fol. 82v.) Alsoo Hoijke Cornellis als voormond, Willem Harmens als vremde voogt op het geemaneerde mandaet van Berent Harmens over desselfs kint bij Antjen Cornellis in egte verwekt hebben angeswooren, is sulx in actis geteijkent.

14-3-1685 (HJK 913, 124v.) Alsoo Peter Jans zijnde mennist op het geemaneerde mandaet van Hoijcke Cornellis in qlt. bij handtastinge in plaetse van eede belooft heeft sibbevooght te sullen zijn over 't kindt van Berent Harmens bij Jantien Cornellis in echte verwekt, hebben de H.H. Lieutenamt ende Hooftmannen sulx in actis doen teijckenen.

27 juni 1681. Peter Hindrix 35 gr. tot Oostwoldt overleeden zijnde, heeft Hoijke Cornelis ende Geeske sijn vrouw deselve aen haer becomen ad idem {SA 726, 174v.}.

30 juli 1695. Hoijke Cornelis tot Oostwoldt heeft gebruijckt 28 grasen provincie landt nu desselfs weduwe Geeske de overteijkeninge sonder geschenk geaccordeert volgens resolutie van den 1. martij 1678 {SA 727, 52r.}.

9 november 1696. Hoijke Cornelis weduwe tot Oostwoldt heeft gebruickt 40 ende 8 grasen provincie landt, deselve nu overgedragen aan Corneili Hoijckens ende Anje sijn vrouw, de overteijkeninge volgens resolutie vanden 1. martij 1678 sonder geschenk geaccordeert {SA 727, 74r.}.

Tot nog toe buiten verband: Niezijl p. 1-3-1668 Cornelis Huijkes van Niezijl en Jetske Martens van Northorn.#

1) Balle Hoykes, geb. voor 1665, ovl. ± 03 mei 1728, woonplaats(en): Zuidhorn (Gn)
Gehuwd voor 1691 met:
Geertie N.N.
Balle Hoykes was voormond over de kinderen van Peter Hoykes. Balle Hoykes en Geertie huren van 1691-1724 een behuizing met veertig grazen land onder Zuidhorn van de provincie.#

14 november 1692. Derk Cornelis tot Zuidhorn gebruijckt 39 gr. prov. landt heeft deselvve overgedragen aan Balle Hoijkens en Geertien sijn vrouw ad idem {SA 727, 21v}.

RA Groningen SA 2146, 1721: Balle Hoykes bezit 6 gras onder Noordhorn, en een ongespecificeerd aantal grasen in het bedrijf van Barnardus Jacobs in Oostwold. Bovendien gebruikt Balle Hoykes een bedrijf van 57 1/2 gras onder Zuidhorn, dat gedeeltelijk eigendom is van de provincie en gedeeltelijk van hemzelf. Aangezien uit de provinciale administratie blijkt dat Balle 40 gras van de provincie huurt, was hij zelf dus eigenaar van 17 1/2 gras.

2) Cornelis Hoykes, geb. ± 1665, ovl. na 20 dec 1747 met:
Annie Jurjens
`Thomas van Seerat, rentemr. dezer prov. vaste goederen, dewelke agtervolgens staatse resolutie van den 28 april 1729 bekende aan den Ed. Heere Johan Entrup Hooftman de Hoge Justitie Kamer dezer provincie verkogt en in eijgendom overgedragen te hebben zulks doende bij dezen zekere veertig grasen land de provincie toebehorende gelegen tot Oostwold in't westerq. onder de behuijsinge van Cornelis Hoijkes beklemt..nogtans zoder enige prejudicie aant regt van de beklemminge des meijers'voor f1100 {SA 728, 39r.}

19 februari 1737. Cornelis Hoijkes gebruikte 30 grazen provincieland in Oostwold voor f9 per gras. Dit land ligt nu onverhuurd {SA 1453, 31}.

1 mei 1737. De 30 grazen land te Oostwold die Cornelis Hoijkes gebruikte zijn nu verhuurd aan Jacob Hesse voor f6 per gras {SA 1453, 54}.

RA Groningen, SA 2146, p. 874: 1721 Cornelis Hoykes gebruikt in totaal 123 1/2 gras van vier verschillende eigenaren, namenlijk de Provincie, de kerk van Oostwold, jonker Ewsum, Mr. Barels kinderen en Cornelis Hoykes zelf. Bovendien gebruikt Cornelis Hoykes nog 6 gras onder Lettelbert, uit provinciaal bezit. M.a.w. hij had een niet onaanzienlijk bedrijf.

3) Derk Hoykes, geb. voor 1670, ovl. tussen 03 mei 1728 en 07 feb 1731 met:
Corneliske Reinders, geb. voor 1670, ovl. voor 07 feb 1731, dochter van Reinder Cornelis en Kunne N.N.
30 januari 1715 `An Derck Hoijckens seker behuijsinge staende op prov. grondt tot Leegkerk soo Jan Simens is afgegaen voor een somma van seshondertvijftigh gl. verders aen voorn. hade verhuirt 22 gr. hoogland en 40 gr. leegland onder de vercofte behuijsinge beklemt' {SA 728, 35v.}

Derk Hoijkes en Cornelske Reijnders worden in 1708 genoemd als gebruikers vande boerderij die bij de provincie Groningen bekend was als Leegkerk nr. 1. Deze plaats had voor 1594 deel uitgemaakt van het grondbezit van het klooster Aduard en was daarna in het bezit van de provincie gekomen. De grootte was in 1632 22 gras hoogland en 40 gras laagland, totaal 62 gras (ca. 31 hectare).

In 1701 zijn Jan Simens en Sibeltie bewoners en gebruikers van de booerderij. In 1708 worden als meiers genoemd: Viscaal Ippius, Derk Hoijkes en Cornelske Reijnders. Van 1734 tot 1764 wordt de boerderij gehuurd door Reinder Derks en Siebenje Jacobs. Op 13 en 20 september wordt de boerderij dan gekocht door Syben Jacobs, weduwe van Reinder Derks, voor 2970 gulden. Het land was in kaart gebracht in 1734 (kaart 1921 rood, gemeentearchief Groningen). Op dat moment was de grootte 22 gras 58 roeden en 26 gras, waarvan 3 gras onder Lettelbert; in totaal 49 gras 58 roeden (ca. 25 hectare).#Bron: W.W. Kat, De voormalige kloosterlanderijen in het kerspel Hoogkerk, 1980.#

4) Geert Hoykes, geb. voor 1673, #Hij koopt in 1698 grond, is kennelijk mondig en dus of tenminste 25 jaar, of gehuwd, of beide.#
`Den 14 Junij 1698 heeft Geert Hoijckens onder Hooghkercke inde Groninger ommelanden woonachtigh aan den rendant aangevinge gedaan dat volgens vertoonde koopbrief hadde gekoft van Jantien Hiddinge en consorten van Peijse eenige landerijen op de Mathsloot onder Roderwolde gelegen voor 525 gld. daarvan hij koper desselfs quota in den 50e penning de gulden a 20 stuiver heeft betaalt met vijf gulden vijf stuiver'{RA Assen, Staten Archief, Collaterale Successie}.

Geert Hoijkes gebruikte van de heer Lewe 7, later 14 grazen weiland `en het hiem daer de pannekoek op staet'. De huur vervallen op midwinter 1719 wordt voldaan door de erfgenamen van Geert Hoikes {Archief Lewe 414, fol. 18}

In 1723 hebben de kinderen van Peter Hoykes een vordering op de kinderen van Geert Hoykes.

5) Wiske Hoykes, geb. voor 1675
Gehuwd ± 1692 met:
Jan Egberts
Dit echtpaar komt voor in Archief Lewe 414 (Staatboek 1712-1736).

304. Zuidhorm Aduard Fol:48

Jan Hansen en Anna gebr: 38 gra: hoog landt daar onder sijn 13 1/2 gra: pomp landt en 4 gra: in de Ga gelegen

Ao:1637 de wed: Anna getr: an Pieter Jans

Ao:1641 wederom getr: an Aaltie

Ao:1649 de wed: Aaltie getr: an Jan Adriaans

Ao:1673 de kinderen

Ao:1680 eene van dese kinderen met naam Adriaan Jansen en Riene

Ao:1692 Jan Egberts en Witske

304.1 37 1/4 g. =Jan Egberts en Wiske

Ad.212 Geert Gerrits en Fokeltje Hindriks

6) Eefse Hoykes, geb. voor 1680 met:
Lulof Jans, ovl. tussen 09 dec 1710 en 22 feb 1720, zoon van Jan N.N. en N.N.
Oldehove 22 februari 1720. Barteld Tijmens, voormond, Balle Heykes, sibbevoogd en Klaas Jans vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Lulof Jans x Eefsee Haykes, Dirck Jochums x Geertie Lulofs verkopen aan Harmen Rickels x Aaltie Harms te Oldehove hun behuizing met de beklemming van 62 grazen land voor f2065 en 4 zilveren `ducatons'. Waarschijnlijk waren er dus 3 minderjarige kinderen {RA LXIV-d*}.
7) Peter Hoykes, geb. voor 1686, ovl. voor 19 mrt 1723
RA LXII-a-2. Hoogkerk 19 maart 1723. Derck Hoikes doet als sibbevoogd over "wijlen Peter Hoikes en Trijnje Eckes minderjarige naegelatene kinderen tot Hoogkerk" mede namens de voormond Balle Hoikes en de vreemde voogd Andries Frericks rekening. "..Bestaat verder de pupillen boedel in nae volgende posten..1o De behuisinge hoevinghe geboomte en plantagie met de beklemminge der landen neffens binnen en agterhuisgoederen huismans beslagh, levendige have, alles soo bij haar wort gebruikt en bewoont, met oock nog eenigh silverwerck, edogh alles ten inventario vermeldt. 2o staat over de kinderen van Geert Hoikes een summa van 311-5-4."

RA LXII-a-2. Hoogkerk 15 april 1723. Binnen gestaan de E. Balle Hoikes als voormondt, de E. Derck Hoikes als sibbe ende de E. Andries Frerix als vreemde voogt tot en over wijlen Peter Hoikes en Trijnje Eckes gewesene ehelieden in haar leven hebbende gewoont onder 't carspel Hoogkerk, Te kennen gevende als dat de pupil en cons. an haar in waren eigendom hadden becomen sekere behuisinge, hovinge geboomte ende plantagie beneffens de overdragt van 14 grazen landt de HWGeb Heer van Aduard als eigenaar gelegen onder het carspel Hoogkerck, als mede in eigendom voor de pupil en cons. 37 en een half grazen land gelegen in de provintie van Drente ten noorden an de matsloot ten zuiden an't land onder Hoogkerk de HWGeb Heer voorss. toebehorende versogten te mogen worden geauthoriseert omme sodane goederen als de pupillen haar quota daarin te mogen verkopen.

RA Groningen RA LXII-a-2. Hoogkerk 4 januari 1724. De voormond en voogden over wijlen Peter Hoikes en Trijnje Eckes gewesene ehelieden hebbende gewoont tot Hoogkerk haar twie minderjarige naegelatene kinderen worden op haar versoeck geauthoriseert om de erffenisse van des pupillen olde oom Reinder Balles, hebbende gewoont tot Obergum, neffens de andere vrienden en erfgenamen mogen scheiden en dielen.

RA Groningen RA LXII-a-2. Hoogkerk 26 juli 1726. Rekening gedaan door Derck Hoikes als sibbevoogt over wilen Peter Hoikes en Trijnje Eckes minderjarige naegelatene kinderen, als hebbende de administratie der pupillen goederen, sijnde deselve geassisteert met de voormondt Balle Hoikes en de vreemde voogt Andries Frerix.

RA Groningen RA LXII-a-2. Hoogkerk 3 mei 1728. Derk Hoikes als sibbevoogt en Andries Jans als vreemde voogt over de minderjarige kinderen van wilen Peter Hoikes bij Trijnje Eckes in Egte verwekt, in de gerigte van Hoogkerk in haar leven woonagtig (sijnde de voormondt Balle Hoikes verstorven en nu doodt boven aarde staande) versogten dat de twee kinderen waarvan de eene Ecke Peters nu oudt ruim 21 jaren en Geeske Peters oudt ruim 18 jaren veniam etatis van't ed. er. gerigte van Hoogkerk moghten erlangen, als sijnde in staat hare goederen selve te konnen bewaren.
Gehuwd voor 1706 met:
Trijntje Ekkes, ovl. voor 19 mrt 1723

Hoofdindex A-Z