Gezinsblad
Ekke Jans, geb. ± 1700, ovl. ± dec 1783, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr. 84 (kasboek diaconie): p. 311, 24-12-1783 ontfangen van Jan Eckes wegens de erfgenamen van wijlen Ecke Jans voor tzwart laken som. f 0-6-0.#, zoon van Jan Rienders en (?) Ebeltje Sjabbes
#Geboorte- en overlijdensjaar als opgegeven door Ds. Huizinga in zijn Geschiedenis van de doopsgezinde gemeente van Den Horn. Ekke Jans is voormond over de kinderen van Hindrik Klaassen x Trijnje Jans. Ik acht het meer waarschijnlijk dat Ekke zwager was van Hindrik dan broer van Trijnje, aangezien de voormond meestal kwam van de kant van de overledene en niet van die van de langstlevende.#
met:
Boukje Klaassen, geb. ± 1708, ovl. voor 07 mei 1783, dochter van Klaas N.N. en N.N.
#Zuidhorn 7-5-1783 {RA LXX-c-3}. "Ekke Jans, Jan Ekkes, Ite Claaszen als wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Ebeltje Ekkes verwekt, Jan Ekkes en Claaske Ekkes ehelieden" verkopen aan Pieter Claaszen en Dietje Ekkes ehelieden "een behuizinge en schuure met al het geen daar an aard spijker en nagelvast word bevonden met hoven geboomten en plantagien voorts schutten wringen en het balkhout beneevens de vaste en altoos duirende beklemming van 63 grasen land onder Zuidhorn geleegen", waarvoor jaarlijks aan de koopman B.A. Hulshoff f210 huur betaald moet worden, voor f5720.

Spanheim: Aduard Fol:40 vso
Roelef Timens en Rienke gebr: 13 gra: Ga landt op de oostzijde van de togt. Item 2 1/2 gra: Ga landt dat nog te soeken is, en 35 gra: hoog landt
Ao:1638 Roelef Tijmens getr: an Nieske
Ao:1662 de kinderen
Ao:1668 Eijsse Pieters ende Tillie weder
1682 getr: an Claas Claassen Pabema
Ao:1689 Arent Pieters en consr:
Ao:1698 Roelef Pauwels en Fokeltie
(304.3)

Aduard Fol:44 vso
Harmen Iwema en Anna gebr: 32 gra: hoog en 10 gra: leeglandt item nog 10 gra: hoogh landt.
Ao:1667 de dogter Catrijna Iwema wed:
Ao:1668 is dese plaats verdeelt als volgt
27 gra: hooglandt An Eijsse Pieters en Tallie
Ao:1682 de wed: Tallie getr: an Claas Claassen Pabema
Ao:1689 Arent Pieters en consr:
Ao:1698 Roelef Pauwels en Fockeltie
10 gra: hooglandt an Jan Lubbers en Anje
Ao:1691 Hindric Derx ende Grietie
Ao:1711 Jan Harrems en Grietie
10 gra: leeglandt an Eijsse Pieters en Talle
Ao:---- de wed: Tallie
Ao:1698 Jacob Jans
Ao:1704 Pieter Boekes
Ao:1710 Jan Campinga
303.2 &304.3 63 g. =Roelf Pauwels en Fokeltje
Ad.210 Ekke Jans en Bouke Clasens
id. 10 g. =Jan Harrems en Grietie
Ad.210 Jan Harms en Grietje Ubels.#

1) Ebeltje Ekkes, geb. te Zuidhorn tussen 1726 en 1741, ovl. te Feerwerd 13 mrt 1782
Ondertrouwd te Oldehove 04 mrt 1759
Gehuwd te Zuidhorn 25 mrt 1759 (religie: doopsgezind) met:
Ite Klaassen, geb. te Oldehove ± 1736 (religie: doopsgezind), ovl. te Lagemeeden 22 jan 1801, begr. te Lagemeeden 29 jan 1801, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr 85 (kasboek diaconie): 29-1-1801 Ontfangen uit de bekken te Legemieden van de begraaffenisse van Ite Claassen f 7-16-0. 30-1-1801 Ontfangen van Swanje Rienders voor het zwarte laken somme f 1-10-03.#, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Faan (Gn), Feerwerd (Gn), Lagemeeden (Gn), zoon van (?) Klaas Alderts en Louwke Ites
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

#Feerwerd 9-6-1784. Jan Eckes 'op de Legemeden' wordt voormond, Pieter Claassen te Zuidhorn sibbevoogd en Wolther Claassen vreemde voogd over de kinderen van wijlen Ebelje Eckes en Ite Claassen. De voorstanderen willen een afkoop en vragen om inventaris. {RA LXII-a-3}.

Feerwerd 22-7-1784 De voorstanderen leggen een inventaris over d.d. 22-7-1784. Het onroerend goed bestaat uit "een behuisinge met een vriesche schuire met hovinge en geboomte planten en plantagien benevens de beklemminge van viertig graasen land benevens de dijkstal en quelder staande en gelegen toot Feerwerdt en doende 's jaarlijks tot huire aan de Hooggeboren Heer de Raadsheer A.H. van Swinderen een summa van eenhondert en twintig car. gulden en wordt getaxeert voor f2800." De totale activa belopen f4180-18. De passiva bedragen f1189-11-1. Bovendien is "nog an de kinderen debet volgens erfportie van haar grootvader" f3214-1-1. Derhalve is het saldo f966-6-7, zodat aan Ite Klaassen resteert f483-3-3.

Feerwerd 20-5-1787 {RA LXII-c-1}. Ite Klaassen x Zwaantje Reinders "op de Legemeeden" verkopen aan Pieter Tijmens x Riemke Ejes voor f 3200 hun boerenplaats te Feerwerd met de beklemming van 40 grazen land, deels onder Feerwerd, deels onder Ezinge gelegen, waarvan de jaarlijks huur aan der raadsheer A.N. van Swinderen f120 bedraagt.#

2) Dietje Ekkes, geb. te Zuidhorn tussen 1732 en 1755, ovl. tussen 07 mei 1783 en 29 jun 1785
Zuidhorn 29-6-1785 {RA LXX-c-3, fol. 58}. Jan Eckes voormond, Ite Claassen sibbevoogd, Hindrik Jans vreemde voogd over de vier minderjarige kinderen van Pieter Claaszen en wijlen Dieuwerke Eckes maken een afkoop met de vader. Wanneer zij 18 jaar zijn krijgen de kinderen elk f721-3-4.

Ondertrouwd te Oldehove 20 apr 1771
Gehuwd na 08 mei 1771 (religie: doopsgezind) met:
Pieter Klaassen Tillema, geb. 1740, ovl. te Zuidhorn 19 jul 1818, zoon van (?) Klaas Alderts en Louwke Ites
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
Gebeurtenis: gebeurtenis 1811
3) Klaaske Ekkes, geb. tussen 1733 en 1752, ovl. voor 1788
Zuidhorn 1-12-1768. Huwelijkscontract Jan Ekkes (zoon van Ecke Pieters en van Anje Jans) en Claaske Ekkes (dochter van Ecke Jans en Boukje Claassen). Aan bruidegomszijde Anje Jans, weduwe van Jacob Hendriks, moeder, Derk Eckes, broeder, Jan Jans, oom. Aan bruidszijde Ecke Jans, vader, Bauckje Claassen, moeder {RA LXX-c-6, fol. 45.}.

Noordhorn 16 maart 1769. Aagtje Tietes, weduwe van Heere Onnes, Fenneke Heeres x Douwe Jans, Grietje Heeeres x Arend Claassen, Onne Heeres, Idje Heeres x Pieter Jans, Tietje Heeres, Hindrikje Heeres, verkopen aan Jan Eckes x Claaske Eckes het `Blaubinnenhuis' te Niehove met de beklemming van 50 grazen land. De jaarlijkse huur aan de diaconie van Zuurdijk bedraagt f150. De koopprijs is f3414 {RA LXIV-d-1}.
Ondertrouwd te Zuidhorn
Gehuwd te Den Horn 18 dec 1768 (religie: doopsgezind) met:
Jan Ekkes Boersema, geb. te Lagemeeden 09 aug 1740, #Geb. datum uit het "Verslag van den Staat der Doopsgezinde Gemeente aan den Horn (gem. Aduard) opgemaakt in 1838" van Ds. J.D. Huizinga.#, ovl. te Lagemeeden gem. Aduard 15 sep 1817, beroep(en): landbouwer, zoon van Ekke Pieters en Anje Jans
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

4) Jan Ekkes, geb. te Zuidhorn voor 1759, ovl. te Fransum mrt 1784, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr. 84 (kasboek diaconie): p. 312, 9-4-1784 ontfangen van Jan Eckes wegens Jan Eckes erfgenamen voor t zwart laken f 2.#, beroep(en): landbouwer
Ondertrouwd te Zuidhorn 12 mei 1777, #Zuidhorn 1777: Den 12 mai een attestatie gegeven van onverhinderde kerkkondigingen aan volgende personen om gecopuleert te mogen worden: Jan Ekkes van Zuidhorn en Cornelliske Cornellis van Faan, woonagtig te Wierum als ook Mindelt Pieters van Ezinge en Jantjen Freriks van de Hogemeden woonagtig te Zuidhorn, alle vier uit de mennoniten.# met:
Corneliske Cornelis, geb. te Faan 1750, ovl. te Fransum 19 jun 1782, woonplaats(en): Wierum (Gn), dochter van Cornelis Jans en Scheltje Derks
16 maart 1769. Harm Jans te Zuidhorn, voormond, Jan Melis te Midwolda, vreemde voogd (de sibbevoogd Schelte Derks is absent) rekenen af met hun pupil Corneliske Cornelis, oud 19 jaar, aan wie veniam aetatis is verleend {RA LXX-e}.

6 mei 1779. Jan Eckes x Corneliske Cornelis op Fransum lenen van Harm Jans, Jacob Jans en Jacob Abels als diakenen van de `mennonieten gemeente op de Leegemeeden' f1500 {RA LXX-c-2}.

Hoofdindex A-Z