Gezinsblad
Derk Hoykes, geb. voor 1670, ovl. tussen 03 mei 1728 en 07 feb 1731, zoon van Hoyke Cornelis en (?) Geeske (Balles?) met:
Corneliske Reinders, geb. voor 1670, ovl. voor 07 feb 1731, dochter van Reinder Cornelis en Kunne N.N.
30 januari 1715 `An Derck Hoijckens seker behuijsinge staende op prov. grondt tot Leegkerk soo Jan Simens is afgegaen voor een somma van seshondertvijftigh gl. verders aen voorn. hade verhuirt 22 gr. hoogland en 40 gr. leegland onder de vercofte behuijsinge beklemt' {SA 728, 35v.}

Derk Hoijkes en Cornelske Reijnders worden in 1708 genoemd als gebruikers vande boerderij die bij de provincie Groningen bekend was als Leegkerk nr. 1. Deze plaats had voor 1594 deel uitgemaakt van het grondbezit van het klooster Aduard en was daarna in het bezit van de provincie gekomen. De grootte was in 1632 22 gras hoogland en 40 gras laagland, totaal 62 gras (ca. 31 hectare).

In 1701 zijn Jan Simens en Sibeltie bewoners en gebruikers van de booerderij. In 1708 worden als meiers genoemd: Viscaal Ippius, Derk Hoijkes en Cornelske Reijnders. Van 1734 tot 1764 wordt de boerderij gehuurd door Reinder Derks en Siebenje Jacobs. Op 13 en 20 september wordt de boerderij dan gekocht door Syben Jacobs, weduwe van Reinder Derks, voor 2970 gulden. Het land was in kaart gebracht in 1734 (kaart 1921 rood, gemeentearchief Groningen). Op dat moment was de grootte 22 gras 58 roeden en 26 gras, waarvan 3 gras onder Lettelbert; in totaal 49 gras 58 roeden (ca. 25 hectare).#Bron: W.W. Kat, De voormalige kloosterlanderijen in het kerspel Hoogkerk, 1980.#

1) Reinder Derks, geb. ± 1695 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden tussen 20 mei 1760 en 1764, beroep(en): landbouwer bij de Nieuwe Brug, woonplaats(en): Hoogemeeden (Gn)
3 juni 1720. Derk Cornelis tot Wierum heeft gebr. 56 gr. prov. land, nu overgedr. an Reender Derks en Sijbenje sijn vr. twee jair huir ad idem {SA 727, 162v}.

28-6-1734 {Lewe 465 Reekeninge van de opkomsten der rechtstoelen van Aduard etc. vanaf 1734}. Voor 't accordeeren van twee wete brieven op Reender Derks en Frerik Jans ter instantie van het gericht van Esinge f2-5-11 (Aduard). Voor 't accordeeren van een wetebrief op Peter Jans ter instantie van het gericht van Esinge f.. (Hoogkerk)

19 februari 1737. Reinder Derks gebruikt 20 grazen hoogland en 40 grazen leegland van de provincie voor f95. Dit wordt nu f89, omdat gebleken is dat er 4 grazen minder zijn {SA 1453, 21}

Groningen 26 mei 1759. Derk Derks op de Hoogemeeden leent f500-- van Reinder Derks als administrerende voogd over de kinderen van Hindrik Garmts x Grietje Cornelis {RA LXI-d-10 (Aduard), 113}.

5 februari 1746. `Reinder Derks te Leegkerk en Wierum gebruikende 124 1/2 grasen land, doende sjaerlijks 188 guld. huire ten agteren twee jaaren is deselve om zijn geledene schade een jaar huire geremitteerd, mits primo maij anstaande een half jaar betalende bij verlies der gratie'{SA 1454, 330}.

16 februari 1750. Leegkerk. `Door de Rentemeester Wichers ter vergadering sijnde voorgedragen dat Reinder Derks gebruikende een provintie plaatze tot Leegkerk en welke deselve ande provintie hebbende opgesegt nu wel genegen waar die plaatze voor de oude huire wederom an te nemen. Hebben de Heeren UEdMog. Gecommitteerden de gedaane inhuiringe op de oude huire geapprobeert.' {SA 1455 (16-2-1750, 100)}
Gehuwd ± 1718 met:
Sijbge Jacobs, geb. ± 1699, ovl. te Leegkerk voor 15 aug 1784, dochter van (?) Jacob Harms en Jantje Hindriks
RA LVIII-b-1, Hoogkerk 6-10-1778. Sijbge Jacobs, weduwe van Reinder Derks, verkoopt 3 grazen land te Lettelbert aan Jurjen Harms en Martje Geerts, voor 100 gulden.

Gens Nostra (XLV) 1990, p. 266. Uit de Utrechtse Courant van 1784, nummer 101, van woensdag 25 augustus: Groningen, den 15 augustus. In het Wester-Quartier, digt bij Leegkerk, is onlangs een vrouw gestorven van 85 jaaren oud, zijnde genaamd Siebe Jans en weduwe van Reinder Dirks, welke lieden uit hunner egt gehad hebben 15 kinderen, 65 kindskinderen en 23 agterkindskinderen, te samen een getal van 103 personen uitmakende.

RA LXI-14, Aduard 18 juli 1786. Kunje Rienders en Jan Jans, Jantje Rienders en Jan Roelfs, Jan Cornelis, Riender Cornelis, Jacob Cornelis, Anje Cornelis en Hindrik Heres, Sijpke Cornelis en Cornelis Pieters, Riender Derks, Jan Cornelis en Egbert Freerks als voorstanderen over de minderjarige kinderen van Derk Cornelis bij wijlen Aafke Rienders, Wiske Rienders en Arijs Cornelis, Derk Rienders, Eweltje Rienders en Jan Cornelis, Jacob Cornelis als voormond, Louwe Frankes als vreemde voogd over de kinderen van Jacob Cornelis bij wijlen Geeske Rienders in egte verwekt, Swaantje Rienders en Ite Claasen verkopen aan Jacob Rienders en Trijntje Derks de eigendom van 62 grazen land gelegen te Leegkerk, Hoogkerk en Lagemeeden, de beklemming van deze plaats met het huis met een Friese schuur staande aan het Aduarderdiep, een plaats gelegen te Lagemeeden groot 29 en drievierde gras en 2 gras kerkeland te Lagemeeden. De eigendom van de eerste plaats wordt verkocht voor f5000, de beklemming van de diverse landerijen (in totaal 94 gras) voor f5246-10-4.

2) Wiske Derks, geb. voor 1702, ovl. 1723, woonplaats(en): Hardeweer (Gn) met:
Tijmen Klaassen, geb. ± 1690, (vermoedelijk), ovl. voor 1723, zoon van Klaas Tijmens en Idje Sjabbes
Tijmen noemt zijn dochter Idje; zijn moeder was dus waarschijnlijk Idje Sjabbes en niet zijn vaders eerste vrouw.

Ezinge 3 maart 1716. De voorstanderen over w. Garmt Harmens en Anje Clasens onmondige kinderen tot Esinge beneffens de voorstanderen over w. Geert Nannings en Meiske Clasens onmondige kinderen worden gereghtelijk geauthoriseerd om met de stiefbestemoder der pupillen Idje Sjabbes wed. van zal. Claes Tijmens onder Hardeweer een onderlinge af en uijtcoop te mogen maken wegens der pupillen overledene bestevader Claas Tijmens naegelatene erffenisse en goederen.

Ezinge 18 juli 1718. Tijmen Clasen als sibbevoogd en Sibge Halbes als vreemde voogd over de onmondige kinderen van wijlen Garmt Harmens en Anje Clasen melden het overlijden van de voormond Derck Harmens. In zijn plaats wordt Tijmen Clasen voormond. Harmen Leulfs wordt de nieuwe sibbevoogd. Beiden zijn mennoniet.

RA Groningen RA LXII-a-2. Heerenhemelvaartsdag 1723. Voor't Gerigte Hardeweer comparerende Derck Hoikes wonende onder de Hoogemeeden de E. Sipke Halbes van Noorthorne Sijmen Dercks van Esinge Te kennen gevende als dat Tijmen Clasen en Wiske Dercks Ehelieden gewoont onder t gerigte Hardeweer beide waren komen te overlijden nae latende twee kleine minderjarige kindertjes, versogten dat Derck Hoikes mogte anloven sijnde mennonijt gesint als voormondt, Sijmen Derks als sibbe ende Sipke Halbes als vreemde voogt hebbende alsoo haar belofte als mennonijten gesint zijnde gepresteerd is dit alsoo in actis geteikent.

RA Groningen RA LXII-a-2. 3 januari 1724. Het gerecht van Hardeweer authoriseert voormond en voogden om "des pupillen beklemde plaatse onder Hardeweer"te verkopen.

RA Groningen RA LXII-a-2. 27 maart 1725. Het gerecht van Hardeweer authoriseert voormond en voogden om na de verkoop van boerderij en land ook de levende have en het huisraad op een boeldag te verkopen.

RA Groningen RA LXII-a-2. Regtdagh van Hardeweer Den 7 febr 1731. Binnen gestaan Reender Derks als voormondt over wilen Timen Clasen en Wiske Derx 2 minderjarige nagelaten kinderen, te kennen gevende als dat zijn vader en moeder Derk Hoikes en Corneliske Rienders waren overleden en hij met de pupillen als nu in de erfenisse quamen angaande der pupillen grootouderen goot, so versogte hij petitionant als dat in zijn plaatse Peter Janse mogte anloeven als voormondt ter tijden solange de scheidinge en dielinge met Riender Derks en de pupillen wegens de erffenisse van Derk Hoikes en Corneliske Reenders sal sijn afgedaan.

Hoofdindex A-Z