Gezinsblad
(?) Klaas Alderts, geb. te Oldehove ± 1711, ovl. na 26 jun 1775, zoon van (?) Aldert Klaassen en Anje Pieters
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove

Ondertrouwd te Oldehove 08 apr 1736 met:
Louwke Ites, geb. te Oldehove ± 1711, ovl. na 26 jun 1775, dochter van Ite Tiemens en Hijktje Cornelis
Gebeurtenis: gebeurtenis Barwert onder Oldehove

#Groningen 16-5-1758 {RA LXI-d-3} Claas Alders x Loeke Ites te Oldehove lenen f300 à 4% van Jan Abels x Geertje Willems. Claas en Loeke ondertekenden de acte met een kruisje.

1 juni 1763. Claes Eijes en Aaltje Claassens verkopen aan Claas Alderts en Louke Ytes, wonende in't carspel Oldehove, hun behuizing met schuur en het recht van beklemming van 37 grazen land, staande en gelegen op Barwert in't carspel Oldehove, jaarlijkse huur f70, voor de somma van f600 {RA Groningen RA LXIV-d-2}.

26 juni 1775. Claas Allerts x Louke Ytes kopen van Albert Tijms x Stijntie Jans een huis op Barwerd, dat staat op grond van de stad Groningen. Jaarlijks moet f3 huur worden betaald aan Geert Harms. De koopprijs bedraagt f165 {RA LXIV-d-2}. Oldehove Aduard Fol:39
Derck Garrebrants tot Barwert en Geesje gebr: 54 gra:
Ao:1658 de dogter Aaltie getr: an Roele Drieuwes
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Claas Ites
313.2 54 g. Derk Garmts en Trijntje
Ad.163 (K.391) Garmt Derks.#

1) Ite Klaassen, geb. te Oldehove ± 1736 (religie: doopsgezind), ovl. te Lagemeeden 22 jan 1801, begr. te Lagemeeden 29 jan 1801, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr 85 (kasboek diaconie): 29-1-1801 Ontfangen uit de bekken te Legemieden van de begraaffenisse van Ite Claassen f 7-16-0. 30-1-1801 Ontfangen van Swanje Rienders voor het zwarte laken somme f 1-10-03.#, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Faan (Gn), Feerwerd (Gn), Lagemeeden (Gn)
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Oldehove 04 mrt 1759
Gehuwd te Zuidhorn 25 mrt 1759 (religie: doopsgezind) met:
Ebeltje Ekkes, geb. te Zuidhorn tussen 1726 en 1741, ovl. te Feerwerd 13 mrt 1782, dochter van Ekke Jans en Boukje Klaassen
#Feerwerd 9-6-1784. Jan Eckes 'op de Legemeden' wordt voormond, Pieter Claassen te Zuidhorn sibbevoogd en Wolther Claassen vreemde voogd over de kinderen van wijlen Ebelje Eckes en Ite Claassen. De voorstanderen willen een afkoop en vragen om inventaris. {RA LXII-a-3}.

Feerwerd 22-7-1784 De voorstanderen leggen een inventaris over d.d. 22-7-1784. Het onroerend goed bestaat uit "een behuisinge met een vriesche schuire met hovinge en geboomte planten en plantagien benevens de beklemminge van viertig graasen land benevens de dijkstal en quelder staande en gelegen toot Feerwerdt en doende 's jaarlijks tot huire aan de Hooggeboren Heer de Raadsheer A.H. van Swinderen een summa van eenhondert en twintig car. gulden en wordt getaxeert voor f2800." De totale activa belopen f4180-18. De passiva bedragen f1189-11-1. Bovendien is "nog an de kinderen debet volgens erfportie van haar grootvader" f3214-1-1. Derhalve is het saldo f966-6-7, zodat aan Ite Klaassen resteert f483-3-3.

Feerwerd 20-5-1787 {RA LXII-c-1}. Ite Klaassen x Zwaantje Reinders "op de Legemeeden" verkopen aan Pieter Tijmens x Riemke Ejes voor f 3200 hun boerenplaats te Feerwerd met de beklemming van 40 grazen land, deels onder Feerwerd, deels onder Ezinge gelegen, waarvan de jaarlijks huur aan der raadsheer A.N. van Swinderen f120 bedraagt.#

2) Pieter Klaassen Tillema, geb. 1740, ovl. te Zuidhorn 19 jul 1818
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
Gebeurtenis: gebeurtenis 1811

Ondertrouwd te Oldehove 20 apr 1771
Gehuwd na 08 mei 1771 (religie: doopsgezind) met:
Dietje Ekkes, geb. te Zuidhorn tussen 1732 en 1755, ovl. tussen 07 mei 1783 en 29 jun 1785, dochter van Ekke Jans en Boukje Klaassen
Zuidhorn 29-6-1785 {RA LXX-c-3, fol. 58}. Jan Eckes voormond, Ite Claassen sibbevoogd, Hindrik Jans vreemde voogd over de vier minderjarige kinderen van Pieter Claaszen en wijlen Dieuwerke Eckes maken een afkoop met de vader. Wanneer zij 18 jaar zijn krijgen de kinderen elk f721-3-4.
3) Aldert Klaassen, geb. te Den Ham voor 1750, ovl. te Den Ham 01 okt 1795
Ondertrouwd 23 apr 1769
Gehuwd te Humsterland in de Vermaning met:
Geeske Harms, ovl. voor 07 feb 1778, dochter van Harm Geerts en Jantje Cornelis
4) Hiektje Klaassen, geb. te Den Ham voor 1754, ovl. ± 1783
Ondertrouwd te Den Ham 26 apr 1772 met:
Geert Harms, geb. te Den Ham, ovl. voor 01 jun 1790, zoon van Harm Geerts en Jantje Cornelis
24 maart 1772. Barwerd onder Oldehove. Huwelijkscontract tussen Geert Harms `jonggeselle' en Hijktjen Claesens `jongedochter'. Aan bruidegomszijde Barteld Willems en Aldert Claesen uit naam van Jantje Cornelis weduwe van Harm Geerts, moeder, Geeske Harms x Aldert Claesen volle zuster en zwager. Wiske Harms volle zuster, is wegens ziekte verhinderd. Aan bruidszijde Claes Alders x Louktje Ytes volle vader en volle moeder, Yte Claasen volle broer, Pieter Claasen volle broer, Aldert Clasen volle broer. {RA LXV-b-22, fol. 31}

18 mei 1772. Oldehove. Claas Alders x Lauke Ytes verkopen aan Geert Harms x Hijktjen Claessen hun plaats op `Barwert onder Oldehove', een behuizing en schuur met de beklemming van 34 grazen land (jaarhuur f82 aan de Hoogwelgeb. Heer J.W.H. van Rossum) en de beklemming van 37 grazen land `op Barwert' (jaarhuur f70 aan de stad Groningen) voor f3500. {RA LXV-b-22, fol. 37}

Oldehove 26 juni 1784. Afkoop tussen de voorstanders over zijn minderjarige kinderen en Geert Harms. De vader neemt alle op 19 juni 1784 geïnventariseerde bezittingen over voor f1500 {RA LXIV-d-3, fol. 91}

Oldehove 26 juni 1784. Huwelijkscontract Geert Harms en Anna Pieters. Aan bruidegomszijde Cornelis Pieters, volle neef, Aldert Klaassen zwager, Hendrik Jans neef, Ite Klaassen, Cornelis Pieters en Jan Harmens, voormond, sibbevoogd en vreemde voogd over bruidegoms minderjarige dochter Jantje Geerts. Aan bruidszijde Pieter Mindelts vader, Aafke Jacobs moeder, Mindelt Pieters volle broeder, Lijske Pieters volle zuster {RA LXIV-d-3, fol. 91}.

Barwert 1-6-1790 {RA LXIV-f-1}. Inventaris van de goederen van wijlen Geert Harms en Anna Pieters "woonagtig onder Oldehove op Barwert". "Te eersten twee plaatsen onder Oldehove geleegen zoo door haar zelfs word bewoont met de beklemminge van 71 grasen land doende jaarlijks tot Huire an het stadscomtoir en an mevrouw van Rossum te samen een somma van f154, zijn te zaamen getaxeert met de geheele winter en zomerbouwte met schutten wringen en balkhout op een somma van f2600". Het positief beloopt f4172-2-4, het negatief f672-2-4 met daarbij f1500-16-6 aan afkoopspenningen dus f2172-19-2. Het saldo is dus f2000-3-2.

Hoofdindex A-Z