Gezinsblad
Reinder Derks, geb. ± 1695 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden tussen 20 mei 1760 en 1764, beroep(en): landbouwer bij de Nieuwe Brug, woonplaats(en): Hoogemeeden (Gn), zoon van Derk Hoykes en Corneliske Reinders
3 juni 1720. Derk Cornelis tot Wierum heeft gebr. 56 gr. prov. land, nu overgedr. an Reender Derks en Sijbenje sijn vr. twee jair huir ad idem {SA 727, 162v}.

28-6-1734 {Lewe 465 Reekeninge van de opkomsten der rechtstoelen van Aduard etc. vanaf 1734}. Voor 't accordeeren van twee wete brieven op Reender Derks en Frerik Jans ter instantie van het gericht van Esinge f2-5-11 (Aduard). Voor 't accordeeren van een wetebrief op Peter Jans ter instantie van het gericht van Esinge f.. (Hoogkerk)

19 februari 1737. Reinder Derks gebruikt 20 grazen hoogland en 40 grazen leegland van de provincie voor f95. Dit wordt nu f89, omdat gebleken is dat er 4 grazen minder zijn {SA 1453, 21}

Groningen 26 mei 1759. Derk Derks op de Hoogemeeden leent f500-- van Reinder Derks als administrerende voogd over de kinderen van Hindrik Garmts x Grietje Cornelis {RA LXI-d-10 (Aduard), 113}.

5 februari 1746. `Reinder Derks te Leegkerk en Wierum gebruikende 124 1/2 grasen land, doende sjaerlijks 188 guld. huire ten agteren twee jaaren is deselve om zijn geledene schade een jaar huire geremitteerd, mits primo maij anstaande een half jaar betalende bij verlies der gratie'{SA 1454, 330}.

16 februari 1750. Leegkerk. `Door de Rentemeester Wichers ter vergadering sijnde voorgedragen dat Reinder Derks gebruikende een provintie plaatze tot Leegkerk en welke deselve ande provintie hebbende opgesegt nu wel genegen waar die plaatze voor de oude huire wederom an te nemen. Hebben de Heeren UEdMog. Gecommitteerden de gedaane inhuiringe op de oude huire geapprobeert.' {SA 1455 (16-2-1750, 100)}
Gehuwd ± 1718 met:
Sijbge Jacobs, geb. ± 1699, ovl. te Leegkerk voor 15 aug 1784, dochter van (?) Jacob Harms en Jantje Hindriks
RA LVIII-b-1, Hoogkerk 6-10-1778. Sijbge Jacobs, weduwe van Reinder Derks, verkoopt 3 grazen land te Lettelbert aan Jurjen Harms en Martje Geerts, voor 100 gulden.

Gens Nostra (XLV) 1990, p. 266. Uit de Utrechtse Courant van 1784, nummer 101, van woensdag 25 augustus: Groningen, den 15 augustus. In het Wester-Quartier, digt bij Leegkerk, is onlangs een vrouw gestorven van 85 jaaren oud, zijnde genaamd Siebe Jans en weduwe van Reinder Dirks, welke lieden uit hunner egt gehad hebben 15 kinderen, 65 kindskinderen en 23 agterkindskinderen, te samen een getal van 103 personen uitmakende.

RA LXI-14, Aduard 18 juli 1786. Kunje Rienders en Jan Jans, Jantje Rienders en Jan Roelfs, Jan Cornelis, Riender Cornelis, Jacob Cornelis, Anje Cornelis en Hindrik Heres, Sijpke Cornelis en Cornelis Pieters, Riender Derks, Jan Cornelis en Egbert Freerks als voorstanderen over de minderjarige kinderen van Derk Cornelis bij wijlen Aafke Rienders, Wiske Rienders en Arijs Cornelis, Derk Rienders, Eweltje Rienders en Jan Cornelis, Jacob Cornelis als voormond, Louwe Frankes als vreemde voogd over de kinderen van Jacob Cornelis bij wijlen Geeske Rienders in egte verwekt, Swaantje Rienders en Ite Claasen verkopen aan Jacob Rienders en Trijntje Derks de eigendom van 62 grazen land gelegen te Leegkerk, Hoogkerk en Lagemeeden, de beklemming van deze plaats met het huis met een Friese schuur staande aan het Aduarderdiep, een plaats gelegen te Lagemeeden groot 29 en drievierde gras en 2 gras kerkeland te Lagemeeden. De eigendom van de eerste plaats wordt verkocht voor f5000, de beklemming van de diverse landerijen (in totaal 94 gras) voor f5246-10-4.

1) Kunje Reinders, geb. 1720, ovl. te Wierum 21 dec 1792
RA LXI-d-12, fol. 165, Aduard 1768. Geert Jans en Cunje Reinders, echtelieden onder Wierum, lenen 400 gulden.

Eerste ledenboek van de doopsgezinde gemeente te Den Horn: "Konje Reinders de huisvrouw van Jan Jans is overleden den 21 dec. 1792 oud sijnde 72 jaar."
Ondertrouwd te Zuidhorn 1746
Gehuwd (kerk) te Den Horn (religie: doopsgezind) met:
(?) Geert Jans, geb. te Oldehove, ovl. tussen 1768 en 1782, zoon van Jan Cornelis en Antje Geerts

2) Jacob Reinders, geb. te Hoogemeeden 1723 (religie: doopsgezind), ovl. te Leegkerk 17 jun 1809, beroep(en): landbouwer bij de Nieuwe Brug, woonplaats(en): Hoogemeeden (Gn)
Hij predikte bij de Doopsgezinden van Den Horn. Huizinga: "Volgens het domineesboekje begon hij daarmede in 1756. Doch hij maakte er niet veel van, zoo als men zegt. Zonderling waren zijne preeken, gelijk de man zelf over het geheel een zonderling was." Hij legde deze post in 1782 geheel neer.

RA LXI-d-10 (Aduard), 38v. 25 mei 1758. Cornellis Jacobs, Jacob Rienders x Trijntje Derks kopen van de diaconie van Hooge- en Lagemeeden een boerenplaats op de Munnekedijk, inclusief de beklemming van 26 grazen provincieland.

November 1797: Jacob Rienders, 73, boer, Hoogemeeden, gv Dorkwerd. {O.A. 1040}.
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Lagemeeden 05 mrt 1752
Gehuwd te Den Horn 26 mrt 1752 met:
Trijntje Derks, geb. ± 1725 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden 1781, dochter van Derk N.N. en Trijntje N.N.

3) Jantje Reinders, geb. te Wierum ± 1725, ovl. te Oostwold 19 okt 1809
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Zuidhorn
Gehuwd te Den Horn 07 sep 1749 (religie: doopsgezind) met:
Jan Roelfs, ged. te Hoogkerk 21 okt 1725 (religie: ndg, later doopsgezind), ovl. 14 nov 1795, beroep(en): landbouwer, voorzanger van de doopsgezinde gemeente, woonplaats(en): Den Horn onder Lagemeeden (Gn), zoon van Roelf Jans (Moesman) en Trijntje Jans
Jan Roelfs was gedurende veertig jaar voorzanger van de doopsgezinde gemeente.

Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
4) Corneliske Reinders, geb. ± 1725, ovl. te Oostwold sep 1760
Gehuwd mrt 1750 met:
(?) Cornelis Jans, geb. ± 1721, ovl. te Oostwold sep 1762, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Oostwold (Gn), zoon van Jan Cornelis en Antje Geerts
RA XXXV-b-1 Zuidwolde, fol. 13 (Hoogkerk 27-2-1750): Huwelijkscontract Cornellis Jans x Cornelliske Reinders. Hierin wordt het recht van representatie ook gegeven aan de kinderen van Geert Jans x Kunje Rienders en aan de kinderen van Jan Roelfs en Jantien Rienders. Aan bruidegomszijde: Jan Geerts, oom, Geert Jans, broer. Aan bruidszijde Riender Derks, vader, Sijbege Jacobs, moeder.

#Geboorte- en overlijdensdata uit de huwelijksbijlagen bij het tweede huwelijk van hun dochter Anje Cornelis van der Wal.#

{RA Vredewold LXX-a-11 (1763-1768} doos 1229. Rechtdag 12-12-1763. Alsoo Geert Jans woonagtig onder Wierum als voormond is aangeswooren over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans en Corneliske Reinders en tot domicilium citandi gestelt het Huis van Jan Roelefs onder de Legemeeden. Heeft het E.E. Gerigte sulks in actis geteekent. Jacob Rienders woonagtig onder de Hoogemeeden als sibbevoogd idem. Derk Rienders woonagtig te Suidhorm als vreemde voogd ad idem.

Rechtdag 17-5-1764. Op het ingediende request van Geert Jans voormond en Derk Reinders vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans hoe de verkoop van der pupillen ouderlijke plaats onder Oostwold dienstig en nodig oordelende deselve dese winter bij publijk opbot hebben gezogt werkstellig te maaken. Dan de voorschr. plaats zijde een behuizing met de beklemming van plusminus 76 grasen lands te zien sub A. des tijdes geenen koper kunnende vinden zoals het EE Gerigte wel door den wedman zal zijn gerapporteerd zo heeft zig vervolgens eenen Jacob Roelfs opgedaan geassocieerd zijnde met den sibbevoogd Jacob Reinders aan wie remonstr. ook onder approbatie van het EE Gerigte de plaats verkocht hebben voor 830 gld.

5) Aafke Reinders, geb. te Hoogemeeden ± 1730, ovl. te Obergum okt 1779
Gehuwd te Den Horn 29 aug 1756 (religie: doopsgezind) met:
Derk Cornelis, geb. te Wehe ± 1730, ovl. te Obergum voor 19 jan 1764, beroep(en): landbouwer, zoon van Cornelis Aylkes en Luikje Derks
14 januari 1764. Eisse Jacobs als voormond over de drie minderjarige kinderen van de overleden Derk Cornelis bij Aafke Reinders kiest domicilie bij de vreemde voogd Frerick Bruins. Jacob Reenders op de Hoogemeeden in het Westerkwartier als sibbevoogd. Frerick Bruins onder Winsum als vreemde voogd. Op 28 juni 1768 legt Egbert Freerks te Winsum de eed als voormond af {RA XXXVIII-9-2}.
6) Wiske Reinders, geb. te Hoogemeeden ± 1734 (religie: doopsgezind), ovl. te Lettelbert 12 jan 1814
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Oostwold 10 apr 1762 met:
Arijs Cornelis Kooistra, ged. te Wehe 18 mei 1738, ovl. te Oostwold 20 nov 1829, zoon van Cornelis Rijkels en Anje Arijs
7) Derk Reinders de Boer, geb. te Lagemeeden 28 sep 1736 (religie: doopsgezind), ovl. te Lagemeeden gem. Aduard 11 mrt 1828
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
Gebeurtenis: gebeurtenis 1811

Gehuwd te Zuidhorn 31 mei 1761 met:
Wiske Berends, geb. te Ezinge ± 1742 (religie: doopsgezind), ovl. te Zuidhorn 10 jan 1816, dochter van Berend Harms en (?) Geeske Jans
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

#Zuidhorn 29-9-1789 Derk Reinders x Wiske Berends verkopen aan Claas Pieters x Anje Harms de helft van de eigendom van Suttemaheerd, hun boerdeij met 73 en een kwart grazen land gedeeltelijk onder Ezinge, gedeeltelijk onder Oldehove gelegen, waarvan de andere helft reeds aan kopers behoort, met de helft van de beklemming van 12 grazen onder Oldehove.#
8) Ebeltje Reinders, geb. ± aug 1740, ovl. te Den Ham 12 feb 1806 vermoord
#RA LXI-d-13, fol. 20 (Aduard 5-2-1770). Huwelijkscontract Jan Cornellis x Ewelje Reinders. Aan bruidegomszijde: Mente Wijgers x Scheltje Derks, stedevader en moeder, Derk Cornellis, broeder. Aan bruidszijde: Sijbingje Jacobs, moeder, weduwe van Reiner Derx, Jacob Reiners, broeder, Derk Reiners, broeder.#Derk Rienders te Zuidhorn diende als mede erfgenaam op 2-4-1806 de memorie van aangifte in van de nalatenschap van "Ebeltje Reinders, laast huisvrouw van Jan Cornelis overleden tusschen den 12 en 13 februari 1806 ,s nagts om 12 uur, laast gewoond hebbende op Den Ham". Blijken het register van aangegeven lijken was zij 65 jaar en 6 maanden oud, en overleed zij kinderloos. De nalatenschap bestond uit de helft van de boedel en het geheel van haar lijfstoebehoren. Het zuiver saldo van de helft van de boedel beliep f 7147-18.

Ebeltjes erfgenamen waren Jacob Rienders, Derk Rienders, Jantje Rienders, Wiske Rienders en Swaantje Rienders als volle broeders en zusters. Vervolgens Jan Geerts van Wierum, Anje Geerts en Geertje Geerts, als zusterskinderen van de overledene namens hun overleden moeder. Eveneens als zusterskinderen Reinder Kornelis, Anje Kornelis, Jan Kornelis en Sibge Kornelis. Ook Riender Derks en Sibge Freerks (sic) als representanten van hun overleden moeder. Tenslotte Sibge Jacobs en Geeske Jacobs ook als zusterskinderen.

De aangifte sloot met de volgende woorden: "zijnde er nog 4 a 5 kindskinders van de overledene haar susters dog niet wetende of dezelven het regt van representatie zijn hebbende".

Bij de definitieve afrekening op 11-9-1806 bleek dit probleem opgelost; de kinderen van een zuster van Jan Geerts van Wierum, Anje Geerts, en Geertje Geerts, vermoedelijk een Sijbrigje Geerts, en van een broer van Riender, Anje Jan en Sibge Kornelis, vermoedelijk Jacob Cornelis, deelden wel mee.
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Leegkerk feb 1770
Gehuwd te Den Horn (religie: doopsgezind) met:
Jan Cornelis Oostzand, geb. ± 1740, ovl. 03 mrt 1820, begr. 09 mrt 1820, #RAG, 361-Archief doopsgezinde gemeente Den Horn, inv. nr. 86 (Kasboek diaconie 1817-1835): 9-3-1820 Uit de bekken ontfangen bij het begraven van Jan Cornelis de zom f 14-4-0. 20-3-1820. Van Jan Corneles wedu. ontfangen voor het zwarte laken een zom f 2-0-0.#, zoon van Cornelis Jans en Scheltje Derks
3 juni 1768. Harm Jans te Zuidhorn, voormond, Jan Melis te Midwolde, vreemde voogd (de sibbevoogd Claas Scheltes is absent) rekenen af met hun pupillen Jan Cornelis in het 28e jaar en Derk Cornelis in het 26e jaar. Er bestaat een afkoopbrief ten bedrage van f426 d.d. 12-6-1752. Deze penningen zijn echter oninbaar omdat de moeder Scheltje Derks en de stiefvader Mente Wijgers hun goederen verminderd hebben {RA LXX-c}

November 1797: Jan Cornelis, 56, boer, Den Ham, gv Den Ham {O.A. 1040}.

Op 19-9-1807 {RA LXXII-i-1 (Westerkwartier), 187v.} maakten Jan Cornelis en Antje Jans een mutueel testament.#De successiememorie van Jan Cornelis Oostzand geeft een opsomming van zijn erfgenamen. Dit zijn Derkje Derks x Albert Jans Moes (dagloner te Leegkerk), in de plaats van haar overleden vader Derk Cornelis (volle broer), IJtje Jacobs x Berend Themmen (landbouwer te Wierum) in de plaats van haar overleden vader Jacob Cornelis (volle broer), Onne en Jacob Jans Harkema, in de plaats van hun overleden moeder Geeske Jacobs x Jan Onnes Harkema (Geeske was eveneens een dochter van Jacob Cornelis), Ekke Jans Fransema (dagloner te Aduard) en Kornelis Jans Fransema (landbouwer te Niekerk), in de plaats van hun overleden moeder Korneliske Cornelis (volle zuster), Baukje Mentes weduwe van Thijs Jurjens (halfzuster), Aukje Mentes (halfzuster) x Jan Geerts van Wierum (leraar der Doopsgezinden te Zwartsluis), Scheltje Bouwes weduwe van Gouke Klaassens (winkelierster te Niehove), in de plaats van haar overleden moeder Hilje Mentes (halfzuster), Jacobje Willems x Jan Sygens (dagloner te Wierum), in de plaats van haar overleden moeder Jacobje Mentes (halfzuster), de acht kinderen van wijlen Wijger Mentes (halfbroer) en wel Scheltje Wiegers Beukema x Reintje Jobs Ouwinga (dagloners te Niekerk), Duurt Wiegers Beukema (boerenknecht te Niekerk), Bregtje Wiegers Beukema (dienstmaagd te Niekerk), Mente Wiegers Beukema (boerenknecht te Niekerk), Hiltje Wiegers Beukema, Jan Wiegers Beukema, Douwe Wiegers Beukema, Cornelis Wiegers Beukema.#
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

9) Geeske Reinders, geb. ± 1740, ovl. voor 06 jul 1782
RA LXI-d-12, fol. 161v. Aduard 7 november 1768. Huwelijkscontract tussen Jacob Cornellis en Geeske Reinders. Aan bruidegomszijde: Scheltje Derx en Mente Wijgers, stiefvader en volle moeder, Jan Cornellis, broeder. Aan bruidszijde: Sijbingje Jacobs, moeder, Jacob Reinders, broeder.

RA LXI-d-13 fol. 4v. Aduard 12 mei 1769. Jacob Cornelis en Geeske Reinders, echtelieden onder Wierum, lenen 1800 gulden van Harm Jans, Jacob Abels en Jacob Jans als diakenen van de Mennonieten gemeente op de Lagemeeden. Borgen zijn Sijbingje Jacobs, weduwe Riener Derx, en Jacob Rieners.

RA LXI-d-13, fol. 227. Aduard 6 juli 1782. Jacob Reinders voormond, Jan Cornellis sibbevoogd en Leue Frankes vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Jacob Cornelis bij wijlen Geeske Reinders, namelijk Cornelis in het 11e, Sibinge in het 9e en Geeske in het 7e jaar oud maken een afkoop met de vader Jacob Cornellis. De vader zal aan de voogden een bedrag van 1300 gulden betalen.
Ondertrouwd te Hoogkerk nov 1762
Gehuwd nov 1768 (religie: doopsgezind) met:
Jacob Cornelis, geb. te Faan ± 1745, ovl. te Wierum 06 dec 1807, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Wierum (Gn), zoon van Cornelis Jans en Scheltje Derks
16 maart 1769 Harm Jans te Zuidhorn, voormond, Jan Melis te Midwolde, vreemde voogd (de sibbevoogd Schelte Derks is absent) rekenen af met hun pupil Jacob Cornelis, in het 24e jaar en gehuwd met Geeske Reinders {RA LXX-c}.

Aduard 6 juli 1782. Huwelijkscontract Jacob Cornelis x Hilje Hindriks. Aan bruidegomszijde Jan Cornellis, broer en sibbevoogd, Jacob Reinders, schoonbroeder en voormond, Loue Frankes, vreemde voogd. Aan bruidszijde Egbert Alberts x Pieterke Hindriks, schoonbroeder en volle zuster, Harm Aries x Anje Hindriks, schoonbroeder en volle zuster {RA LXI-d-13, 227v.}.

10) Zwaantje Reinders, geb. ± 1743 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden gem. Aduard 04 jan 1821, begr. te Lagemeeden 11 jan 1821, #RAG, 361-Archief doopsgezinde gemeente Den Horn, inv. nr. 86 (Kasboek diaconie 1817-1835): 11-1-1821 Onfangen uit de bekken tot Leegemeeden bij de begraffenisse van Swaanje Rieners zomma f 4-4-0. 13-1-1821 Ontfangen voor het swarte laken van de kender van Swaanje Rieners f 6-0-0#
Ondertrouwd te Leegkerk 25 mrt 1765
Gehuwd te Den Horn
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Aduard 18 mrt 1765
met:
Jacob Derks, geb. voor 1747, ovl. te Aduard ± 1778, zoon van Derk N.N. en Trijntje N.N.
De sleutel van zijn afstamming ligt in zijn huwelijkscontract: aanwezig was 'Ekke Jans, halve oom'. Was dit Ekke Jans van Zuidhorn, zoon van Jan Rienders en Ebeltje Sjabbes, of Ecke Jans van Houwerzijl, vermoedelijk zoon van Jan Eckes en Barber Heerkes? Barber Heerkes had uit haar eerder of later huwelijk met Jacob Haykes twee kinderen. Zie RA XLIII-a-2** (1019): Ulrum 27-5-1701 hebben aangezworen "Peter Haeijckes als voormont, Jurrien Tjaerts sibbe ende Cornelis Jacobs vreemde vooght over Jacob Haeijckes twie onmondige kinderen bij Barber Heerckes in echte verweckt." Overigens weten wij niet eens of Ekke Jans een halfbroer van Jacobs vader of van zijn moeder was. Uit andere huwelijkscontracten blijkt dat Jacob broer was van Trijntje Derks gehuwd met Jacob Reinders, en van Derk Derks gehuwd met Trijntje Hendriks. Alle drie hadden zij een dochter Trijntje, waaruit wij voorlopig voorzichtig afleiden dat hun moeder Trijntje heeft geheten.

#RA LXXI-d-10, fol. 491. Leegkerk 18-3-1765. Huwelijkscontract Jacob Derks en Zwaantje Rienders. Aan bruidegomszijde: Derk Derks, volle broeder, Ekke Jans, halve oom. Aan bruidszijde: Sijbenije IJacobs, weduwe van Reinder Derks, volle moeder, Jacob Reinders, volle broeder, Jan Roelfs, zwager.

RA LXXI-c-3, fol. 21: Op 17-2-1779 werden er voogden benoemd over de kinderen van wijlen Jacob Derks bij Zwaantje Rienders in echte verwekt, Trijntje in't 12e, Siebge in't elfde, Derk in't 8e, Anje in't 5e en Geertje in't 3den jaar tot volle 18 jaren: Derk Derks als voormond, Jan Roelfs sibbe en Jacob Cornelis als vreemde voogd.#

Hoofdindex A-Z