Gezinsblad
Jacob Berends Bontdrager, ged. te Hoogezand 29 jul 1714, begr. te Lula 12 jun 1790, beroep(en): schipper, zoon van Berent Jans en Hilligjen Jacobs
Ondertrouwd te Groningen 28 dec 1737, #Groningen 28-12-1737, tr. 16-1-1738 (?) (NK, Dom. Muntinghe) Jacob Berends, van Sappemeer, en Catharina Frericks Zijlman, van Groningen, p.q. Frerick Zijlman, als vader, met bel. op 't Hogezandt.#
Gehuwd te Groningen 16 jan 1738
Gehuwd (kerk) te Groningen 15 jan 1738, in de Ebbingestraat met:
Catharina Freerks Zijlman, ged. te Groningen 25 okt 1716, #Groningen (rk) Ebbingestraat: 25-10-1716 Catharina Fredrix filia FredericiRoelofs et Joannae Steenhuise, susc. Margarita Steenhuise.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. ± 16 jan 1797, #Op 16-1-1797 ontving Cat. Frerix Zijlman te Sappemeer het laatste sacrament; er staat een kruisje bij haar naam dus ze is gestorven. Op 21-12-1798 werd in Lula-en-Windeweer "Jacob Beerents weeduwe begraven". Was dit een ander?#, dochter van Freerk Roelfs Zijlman en Jantjen Hindriks Steenhuizen
RAG, RA IV-w-3: JB en CF kopen een hof met heemstede daaraan verbonden, zijnde stadsgrond, met volle plantagiën en geboomte staande en gelegen in de Oude Vriese Compagnie te Lula (Hoogezand) voor f 325.

25-1-1757: JB en CF zijn schuldig aan Frerik Zijlman en Jantje Hindrix f 200 à 4%.

Groningen 24-5-1758 {RA LXI-d-3}. Willem Dieters scheepstimmerman 'op't Hogezandt' (x Geertje Willems Wuistman) verkoopt aan 'de E Jacob Berends Bontdrager en Catrina Freriks Egtelieden woonagtig in de Lula' een 'snabbeschuit nieuw van de bijl, het bloote hol, so reets door de coperen op de 18 april jongst is angevaart' voor f1800 en een zilveren ducaton. f1000 is reeds betaald, de ducaton is heden betaald en de rest zal worden betaald in jaarlijkse termijnen van f150.

RAG 730/1623, p.106: JBB en CF kopen het rondhout voor hun nieuwe schuit bij Abel Romkes en Harmke Adriaans voor f 128.

RAG 730/1623, p. 107: JBB en CF kopen het ijzerwerk voor hun nieuwe schuit van Willem Woestman en Christina Roskam voor f 450.

RAG 730/1625, p. 212, 6-2-1764: Jacob Berents verkoopt aan zijn zoon en schoondochter Frerik Jacobs en Anna Berends Cornelis, zijn halve tjalkschuite voor de somma van f 2200-0-0. (f 1000 bij handgifte, en vervolgens een aantal jaren op 2 februari f 200.

RAG 730/1626, p. 117: Jacob Berents cedeert f 1000 van zijn vordering op Frerik aan Anne Hoites.

RAG 730/1626, p. 119, 29-4-1765: JBB en CF kopen een tjalkschuite nieuw van de bijl (excempt het ijzerwerk) van Harmannes Harms (Nieman) en Wilm Lankhaar voor f 2131-6-0, met een oud vaartuig daaronder begrepen.

RAG 730/1626, 113: Het ijzerwerk voor de nieuwe schuit wordt gekocht bij Pieter Harms voor f 550-0-0 (f 150 wordt direct betaald; de rest zal volgen in twee termijnen).

1) Hillechien Jacobs Bontdrager, alias: Helena Jacobs Bontdrager, ged. te Groningen 26 okt 1738, in de R.K. Statie Ebbingestraat (religie: rooms-katholiek), ovl. te Veendam 31 okt 1825
Gehuwd te Hoogezand 28 dec 1760
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 16 jan 1761 (religie: rooms-katholiek) met:
Hendrik Derks Swart, beroep(en): landbouwer, zoon van Derk Hendriks en Maria Jans
2) Freerk Jacobs Bontdrager, geb. ± 1739, ovl. 25 okt 1772, #Kleinemeer (rk), naamlijst der overledenen voor wie zielemissen moeten worden gelezen: octobri 25ta Frerik Jacobs 1772 in zee.# verdronken, beroep(en): schipper, winkelier
Gehuwd voor 06 feb 1764 met:
Anna Berends (Roelfs Cornelis), ovl. voor 13 jan 1769
3) Jantje Jacobs Bontdrager, geb. ± 1742
Gehuwd te Sappemeer 29 jun 1764 met:
Harmannus Harms Nieuwman, zoon van Harm N.N. en N.N.
4) Grietje Jacobs Bontdrager, geb. ± 1745, ovl. voor 24 nov 1786
Gehuwd te Hoogezand 23 mei 1771 met:
Roelf Berends Cornelis, geb. ± 1744, ovl. te Groningen 24 jan 1825, zoon van Beerent Roelfs Cornelis en Anna Geerts van Loo
5) Anna Jacobs Bontdrager, geb. te Lula ± 1748, ovl. te Windeweer gem. Hoogezand 05 mrt 1827
Gehuwd 15 jan 1769 met:
Jan Jans Swart, geb. te Hoogezand ± 1738, ovl. te Lula 23 mrt 1816, zoon van Jan Harms (Swart) en (?) Maria Harms
6) Aaltje Jacobs Bontdrager, geb. te Lula ± 1750, ovl. te Martenshoek gem. Hoogezand 20 apr 1825
#Successiekantoor Groningen: Martenshoek 24-10-1825, Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Aaltje Jacobs Bonddrager. Aangevers zijn Elisabeth Kok, gehuwd met Mattheus Meijer, koopman te Delfzijl; Aaltje Jans Masker, weduwe van wijlen Jacob Everardus Kok, in leven koopman te Schildwolde, thans gehuwd aan Hendericus Savenije, koopman te Veendam, namens haar vier minderjarige kinderen Alegonda, Gezina, Everardus en Jacob Kok; Harmannus Kok, winkelier te Martenshoek. Nalatenschap: 1o. Eene behuizinge geteekend Lett. A. no. 10, staande te Martenshoek voormeld, door de erflatersche in gemeenschap met haar eheman Lucas Jurriens Swart meergemeld, bezeten geweest, Stadsgrond. (In margine: No. 1&2 op de Tafel Deel 2 fol. 148 no. 164). 2o. Een behuizinge geteekend Lett. A. no. 18 staande te Martenshoek meergemeld, Stadsgrond. 3o. Een huis en heem staande en gelegen te Schildwolde gem. Slochteren, eigen grond. (In margine: voor no. 3 tot 7 renvooy naar Appingedam.) 4o. Een huis en heem staande en gelegen tot Schildwolde voormeld, eigen grond. 5o. Een stuk bouwland groot ongeveer twee bunder, gelegen te Schildwolde opgemeld. 6o. Een stuk hooiland groot ongeveer twee en een ... bunder, gelegen te Schildwolde meergemeld. 7o. Een eigendom van een heemstede gelegen te Schildwolde .... bij de weduwe Reinder Harmannus .... voor eene jaarlijksche op Martini verschijnende huur van drie guldens in gebruik.#

Gehuwd te Schildwolde 08 mei 1774, #Schildolde 1774: Everhardus Kok v. Schildwolda en Aaltje Jakobs v. Windeweer nae drie voorafgaande attestatien gecopuleert den 8 Maij.#
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 08 mei 1774 (religie: rooms-katholiek), #Kleinemeer (rk) 8-5-1774: Everardus Coks et Aeltje Jacobs, Schildwolde, testes Rev. Dns. J. Scholtens et Dorothea Michels.# met:
Everardus Harms Cok, geb. voor 1744, ovl. te Schildwolde, #Appingedam (rk) 9-5-1788: Omnibus ecclesiae sacramentis munitus est Everardus Kok a Schetwolda. N.B. Hic pagus pertinit qdem ad stationem vulgo Sapmeer sed ex specialis licentia Rev. D. Pastoris Papink cista administra sacramenta. obiit 15 Junii.#, begr. te Schildwolde 13 jun 1788, #Zie HB Hermannus Kok x Anna Ruding Hoogezand 25-11-1826.#, beroep(en): koopman, woonplaats(en): Schildwolde (Gn), zoon van Harm Everts en Elsien Kok
RAG, Toegang 733 (RA Fivelingo) Inv. nr. 473. Ter instantie van Aaltje Jacobs als voorneemens zijnde tot een volgende Huiwelijk over te gaan heeft het E.E. Gerichte aangesteld over de drie minderjaarige kinderen van haar bij Everhardus Kok in Echte verwekt de E. Harm Jurjens in de Kyl voormond, Harmannus Harms in Sapmeer sibbe en Harm Jans te Schildwolda woonagtig vreemde voogd, en denzelven den Eed naar Landrechte gepraesteert. Actum bij het E.E. Gerichte van Hellem den 2 Julii 1789.

Denzelven tot het opmaaken van het inventaris als meede tot de afhandeling onder approbatie van't E.E. gerichte geautoriseert. Actum ut supra.

Compareerden voor mij in Judicio Harrem Jurjens voormond, Harmannus Harms sibbe en Harm Jans vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van Aaltje Jacobs bij wijlen Everhardus Kok in Echte verwekt staat en Inventaris overgeevende van de boedel hebben van't E.E. Gerichte verzogt na de overgegeeven Inventaris scheiding en deeling te maaken welke onder approbatie van't EE. gerichte daartoe zijn geauthoriseert. Actum den 9 juli 1789.

Voorenstaande Pupillen zullen genieten ten Eersten de halfscheid van een Kamer met desselfs Heemstede mandelig met Harrem Jurjens staande en gelegen te Martenshoek. Ten tweeden den eigendom van een heemstede gelegen te Siddebuiren wordende door de weduwe van Hindrik Jans Meijer gebruikt, doende 3 gulds 's jaarlijks Huir. Ten derden Een Tuin zijnde eigen grond met het Huisje daarop staande en gelegen te Schiltwolda wordende door Lazarus Jacobs, zullende de voor en nadeelen zijn en blijven ten voordeel en laste van Aaltje Jacobs. Ten vierde zal de behuisinge staande op kerkegrond gelegen te Schiltwolde door des Pupillen moeder wordende bewoond voor de getaxeerde somma van 700 Guldens aan haar behouden, met nog 400 Guldens zo aangeërft zijn en ten inventaris zijn gespecificeert. De pupillen zullen genieten 200 guldens en het overige aan deszelfs moeder verblijven, zijnde haar ten huwelijk aangebragte goederen daar op getaxeert. Zullende nog eenige dubieuze schulden waar van een afzonderling inventaris is opgemaakt mandeelig zijn half en half. Het lijfstoebehooren ten Inventaris voor de pupillen. Actum ut supra.

7) Janna Jacobs Bontdrager, geb. ± 1751, ovl. te Veendam 29 okt 1840
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 02 jan 1779 (religie: rooms-katholiek), #Huw. Kleinemeer (rk) 2-1-1779: Berent Geerts Langen en Janna Jacobs.# met:
Berend Geerts de Lange, beroep(en): koopman
8) Roelofje Jacobs Bontdrager, geb. te Lula ± 1759 (religie: rooms-katholiek), ovl. te Veendam 24 mei 1843
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 24 apr 1785 (religie: rooms-katholiek) met:
Gerardus (Gerrit) Nicolaas Heeres, ged. te Kleinemeer 29 sep 1763 (religie: rooms-katholiek), ovl. te Veendam 24 jan 1846, beroep(en): landbouwer, schipper, reder, rentenier, zoon van Nicolaus Harms Heeres en Antje Gerrits
9) Berend Jacobs Bontdrager, ovl. tussen 15 jan 1805 en 23 nov 1808
Gehuwd 1779 met:
Anna Jans Vlas, ovl. na 23 nov 1808, dochter van Jan Hindriks Vlas en Liena Harms Nienhuis
Hc Nieuwe Pekela 21-1-1779 Beerent Jacobs Bontdrager, van De Campen, en Anna Jans Vlas, van de Nieuwe Pekela. De bruidegom brengt 900 gld. in, de bruid 225. Het recht van representatie wordt ook toegekend aan de kinderen van Beerent Geerts Langen en Janna Jacobs, en aan die van Roelf Beerents Kornelis en Grietje Jacobs. Aan bruidegomszijde Catharina Freerks moeder (Jacob Beerends vader schoon verzogt wegens lichaamszwakheid niet bekwaam present te zijn), Harmannus Harms Niewman zwager, Jantje Jacobs zuster, Jan Jans Zwart zwager, Aaltje Jacobs zuster (Everhardus Kok zwager schoon verzogt wegens lichaamszwakheid niet bekwaam present te zijn), Beerent Geerts Lange zwager, Janna Jacobs zuster, Anna Freerx Sijlman moei. Aan bruidszijde Lambartus Aaldrix stiefvader, Liena Harms Nienhuis volle moeder, Harm Jans Vlas volle broeder, Trientje Jans Vlas zuster, Hindrik Jans Vlas broeder, Willem Kornelis Smit aangehuwde oom en voormond, Elizabet Hindriks volle moei, Harm Geerts Bakker aangehuwde neef, Marijke Willems Smit volle nicht, Kornelis Willems neef, Hindrik Beerents sibbevoogd, Geert Geerts Borger vreemde voogd.
Hoofdindex A-Z