Gezinsblad
Harm Everts, ovl. voor 25 nov 1754, #RA XIV-c-1, 25-11-1754: Harm Everts wedw.#
Ondertrouwd te Schildwolde 13 nov 1740 met:
Elsien Kok, ovl. 02 jan 1773, #Op 11-12-1772 was Elsien nog in leven; 5-2-1773 was zij zeker dood. Volgens de naamlijst der overledenen van Kleinemeer moest er op 2 januari een mis gelezen worden voor Elsje Coks overleden in 1767 Schildwolde. 1767 is vermoedelijk een oude leesfout: men heeft denkelijk lxxiii aangezien voor lxvii.#, woonplaats(en): Schildwolde (Gn) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Ties Robers Kok en Saartje Jans
#RA XIV-d: d.d. 18 aug. 1756 wordt de staat en inventaris opgemaakt van sodane goederen als wijlen Harm Everts heeft nagelaten en door den selver wedw. Elsjen Kok word overgegeven om te dienen in cas van afkoop nopens derselver twee onmondige kinderen bij gemelte in egte geprocreëert. Dez 8 blz. tellende inventaris doet ons weten dat o.a. in eigendom aanwezig is: een heemstede tot Siddeburen gelegen, een heemstede in Schildwolde en een huis wordende door de inventarisante selvs bewoont en gebruikt; voorts zijn 12 zilveren lepels aanwezig, de winkel in laken (met een uitputtende opsomming van alle aanwezige stoffen) en de smeer winkel. De waarde van de activa wordt getaxeerd op f 4300, terwijl de passiva f 2507 bedragen.

De coopman Albert Stork en Elsien Kocks, egtel. tot Schildwolde, lenen f1000. Zelfschuldige borgen zijn Everhardus Harms en Saartien Harms, 24-8-1769.#

1) Everardus Harms Cok, geb. voor 1744, ovl. te Schildwolde, #Appingedam (rk) 9-5-1788: Omnibus ecclesiae sacramentis munitus est Everardus Kok a Schetwolda. N.B. Hic pagus pertinit qdem ad stationem vulgo Sapmeer sed ex specialis licentia Rev. D. Pastoris Papink cista administra sacramenta. obiit 15 Junii.#, begr. te Schildwolde 13 jun 1788, #Zie HB Hermannus Kok x Anna Ruding Hoogezand 25-11-1826.#, beroep(en): koopman, woonplaats(en): Schildwolde (Gn)
Gehuwd te Schildwolde 08 mei 1774, #Schildolde 1774: Everhardus Kok v. Schildwolda en Aaltje Jakobs v. Windeweer nae drie voorafgaande attestatien gecopuleert den 8 Maij.#
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 08 mei 1774 (religie: rooms-katholiek), #Kleinemeer (rk) 8-5-1774: Everardus Coks et Aeltje Jacobs, Schildwolde, testes Rev. Dns. J. Scholtens et Dorothea Michels.# met:
Aaltje Jacobs Bontdrager, geb. te Lula ± 1750, ovl. te Martenshoek gem. Hoogezand 20 apr 1825 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Jacob Berends Bontdrager en Catharina Freerks Zijlman
#Successiekantoor Groningen: Martenshoek 24-10-1825, Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Aaltje Jacobs Bonddrager. Aangevers zijn Elisabeth Kok, gehuwd met Mattheus Meijer, koopman te Delfzijl; Aaltje Jans Masker, weduwe van wijlen Jacob Everardus Kok, in leven koopman te Schildwolde, thans gehuwd aan Hendericus Savenije, koopman te Veendam, namens haar vier minderjarige kinderen Alegonda, Gezina, Everardus en Jacob Kok; Harmannus Kok, winkelier te Martenshoek. Nalatenschap: 1o. Eene behuizinge geteekend Lett. A. no. 10, staande te Martenshoek voormeld, door de erflatersche in gemeenschap met haar eheman Lucas Jurriens Swart meergemeld, bezeten geweest, Stadsgrond. (In margine: No. 1&2 op de Tafel Deel 2 fol. 148 no. 164). 2o. Een behuizinge geteekend Lett. A. no. 18 staande te Martenshoek meergemeld, Stadsgrond. 3o. Een huis en heem staande en gelegen te Schildwolde gem. Slochteren, eigen grond. (In margine: voor no. 3 tot 7 renvooy naar Appingedam.) 4o. Een huis en heem staande en gelegen tot Schildwolde voormeld, eigen grond. 5o. Een stuk bouwland groot ongeveer twee bunder, gelegen te Schildwolde opgemeld. 6o. Een stuk hooiland groot ongeveer twee en een ... bunder, gelegen te Schildwolde meergemeld. 7o. Een eigendom van een heemstede gelegen te Schildwolde .... bij de weduwe Reinder Harmannus .... voor eene jaarlijksche op Martini verschijnende huur van drie guldens in gebruik.#

RAG, Toegang 733 (RA Fivelingo) Inv. nr. 473. Ter instantie van Aaltje Jacobs als voorneemens zijnde tot een volgende Huiwelijk over te gaan heeft het E.E. Gerichte aangesteld over de drie minderjaarige kinderen van haar bij Everhardus Kok in Echte verwekt de E. Harm Jurjens in de Kyl voormond, Harmannus Harms in Sapmeer sibbe en Harm Jans te Schildwolda woonagtig vreemde voogd, en denzelven den Eed naar Landrechte gepraesteert. Actum bij het E.E. Gerichte van Hellem den 2 Julii 1789.

Denzelven tot het opmaaken van het inventaris als meede tot de afhandeling onder approbatie van't E.E. gerichte geautoriseert. Actum ut supra.

Compareerden voor mij in Judicio Harrem Jurjens voormond, Harmannus Harms sibbe en Harm Jans vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van Aaltje Jacobs bij wijlen Everhardus Kok in Echte verwekt staat en Inventaris overgeevende van de boedel hebben van't E.E. Gerichte verzogt na de overgegeeven Inventaris scheiding en deeling te maaken welke onder approbatie van't EE. gerichte daartoe zijn geauthoriseert. Actum den 9 juli 1789.

Voorenstaande Pupillen zullen genieten ten Eersten de halfscheid van een Kamer met desselfs Heemstede mandelig met Harrem Jurjens staande en gelegen te Martenshoek. Ten tweeden den eigendom van een heemstede gelegen te Siddebuiren wordende door de weduwe van Hindrik Jans Meijer gebruikt, doende 3 gulds 's jaarlijks Huir. Ten derden Een Tuin zijnde eigen grond met het Huisje daarop staande en gelegen te Schiltwolda wordende door Lazarus Jacobs, zullende de voor en nadeelen zijn en blijven ten voordeel en laste van Aaltje Jacobs. Ten vierde zal de behuisinge staande op kerkegrond gelegen te Schiltwolde door des Pupillen moeder wordende bewoond voor de getaxeerde somma van 700 Guldens aan haar behouden, met nog 400 Guldens zo aangeërft zijn en ten inventaris zijn gespecificeert. De pupillen zullen genieten 200 guldens en het overige aan deszelfs moeder verblijven, zijnde haar ten huwelijk aangebragte goederen daar op getaxeert. Zullende nog eenige dubieuze schulden waar van een afzonderling inventaris is opgemaakt mandeelig zijn half en half. Het lijfstoebehooren ten Inventaris voor de pupillen. Actum ut supra.

2) Sara Harms Kok, geb. te Schildwolde ± 1744, ovl. te Windeweer, begr. te Kleinemeer 22 mei 1805
Gehuwd te Kleinemeer 30 mei 1771
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Hoogezand 06 mei 1771
met:
Harm Jurriens Veerkamp, ovl. te Windeweer, begr. te Kleinemeer 07 dec 1799, beroep(en): landbouwer, diacone van de roomsche gemeente in het Kleinemee, woonplaats(en): in de Nieuwe Compagnie (Gn), zoon van Jurrien Egberts en Trijntje Harms
#5-12-1763, akte geregistreerd 6-12-1763: Harm Jurjens koopt een stuk dalle gelegen in de Kijl Comp. no. 27, hebbende o.a. Jurrien Egbers wed. ten Westen tot naaster swetten, voor f 135.

3-2-1766 compareert de E. Trijntje Harms wed. van Jurrien Egbers benevens haar zoon Egbert Juriens en swager (=schoonzoon) Jan Derks, welke verklaarde verkogt en overgedragen te hebben an haar soon Harm Jurjens mede gecompareert en dese koop accepterende een huis met twee plaatsen land, gelegen in de Kijl tusschen diepen no. 28 en 27 Stadsgront en nog een losse plaatse land ook gelegen aldaar no. 20 Stadsgrond ... voor een somma van f 4100 gl.

1-5-1775 kopen Harm Jurjens en Saartje Harms een huis met desselvs heemstee, staande en gelegen in de Kijl no. 28, o.a. 't diep ten Oosten, de koperen ten Zuiden en ten Westen tot naaster swetten. Nog een huis met desselvs heemstee staande en gelegen in de Kijl Westkant no. 20, hebbende koperen ten Noorden, het diep ten Oosten, Andries Hindrix ten Zuiden en koperen ten Weste tot naaster swetten. Totaal voor f 65,-.

6-3-1780 kopen Harm Jurriens en Saartie Harms een huis met desselvs heemstee staande en gelegen in de Kijlcompagnie no. 20, hebbende de kopers ten Noorden, Zuiden en Westen en 't hooftdiep ten Oosten tot naaster swetten, voor f 70,-.#

Hoofdindex A-Z