Gezinsblad
Wijbet Reiners met:
N.N.
1) Aeltijn Wijbets
Ondertrouwd te Groningen 22 jul 1682, #Groningen 22-7-1682, tr. 15-8-1682 (MK, ds. Wilh. Velingius): Peter Tonnis, van Gron. en Aeltien Wibens, van Zuidthorren, met belastinge de geboden mede tot Zuijdthorren te laeten gaen.#
Gehuwd te Groningen 15 aug 1682 met:
(?) Peter Tonnis
#Of Peter Tonnis dezefde is als de Peter Tonnis, weduwnaar van Aeltijn Wijbets is onzeker; de man van Aeltijn Wijbets kan ook deze zijn: Peter Tonnis, van Gron. otr. 4-5-1700, tr. 21-5-1700 (MK, ds. Van der Sluis) Jantje Fransen, van Leijden, p.q. Abraham Franssen als broeder.#

Groningen (Archief Weeskamer 80, fol. 254) 16-4-1700: Ondergeschreven Peter Tonnis bekenne kracht desen, met mijn kinderen Oom Geert Arents van mijn vrouw saligers zijde in (sic) vier kinderen Trijntine, oudt sestijn, Jan negen, Lijsabet in `t seste en Wijbet Peters in 't derde jaren bij Aeltijn Wijbets in echte verweckt; en alsoo de nalatenschap met mijn kinderen oom opgemelt wegens mijn overledene vrouw, alles hebbe nagesien, en de schulden daer tegens gereckent, soo is bevonden dat de schulden meerder bedragen als de goederen, blijckende onderteijckeninge van mijn swager Geert Arents: soo is 't nochtans dat ik als vader belove ende anneme mijn kinderen te brengen tot de ouderdom van achtijn jaren, en inmiddels van alles te versorgen, oock te laten leren lesen en schrijven de soons een bequaem handtwerck en de dochters naijen of speldenwercken, en nae ommekomste van gemelte jaren, an ijder kindt te geven tot een gedachtenisse van de moeder een ducaet of vijf gls sonder meer, waer mede alles sal sijn afgedaen, stelle hijr voor ten onderpande alle mijne goederen alles onder verbandt nae rechte. Sonder argelist, in oirconde der waerheijt, soo hebben wij desen nevens een gelijck luident contract ondertijckent, waer van een ter stadts weescamer is berustende, en 't ander an de kinderen oom Geert Arents. Actum Groningen den 16e april 1700. (wg) Peter Tonnis, Geert Arens.#
Hoofdindex A-Z