Gezinsblad
Derk van Heerde, geb. voor 1585, ovl. tussen 18 mrt 1659 en 04 jun 1666, beroep(en): kerkmeester van Hattem (1605-1614), stadsrentmeester van Hattem (1618-1626), burgemeester van Hattem, zoon van Johan van Heerde en N.N.
Dit overzicht is uitsluitend gebaseerd op de "Herengoederen". Hieruit blijkt alleen het verband in de mannelijke lijn, en niets over het aantal huwelijken van een persoon. Dat was in dit geval kennelijk hoog, als het volgende juist is: H.R., in De Navorscher XVI, 1866: Van Heerde, geldersch geslacht. Hieromtrent komen deze aanwijzingen voor. Jan had één zoon en ééne dochter. De zoon Dirk was burgemeester van Hattem (Hattum) + 1682 tr. viermalen en liet na Gerrit, b. en scholtus van Hattem, Johan, ridmeester ook b. van Hattem, en drie dochters waarvan er twee trouwden met burgemeesters van Hattem. Er komen huwelijken voor met de familie Schrassert. Gemelde Gerrit had één zoon, Dirk Willem, ook b. van Hattem, die weder trouwde met ééne Schrassert., bleef kinderloos. Gemelde Johan had één zoon Herman met vier kinderen 1687/1693 en eene zuster Geertrui weder getrouwd met een S. Het wapen Van Heerde en Van Heerdt is nagenoeg gelijk (d'argent à la bande de sable); in de hoek van de bande is een klein verschil. Zie Ferwerda.
#Herengoederen Dl 3 p 421 nr 390 Een herengoed tot Heerde.
28-10-1607 Derck van Heerde oprukking. 11-12-1613 Derick (Diedrick) van Heerde oprukking. (11-12-1619, 12-10-1626, 22-09-1632, 18-5-1639, 7-11-1645, als burgemeester van Hattem: 5-3-1652, 28-6-1658). NB. Heeft ingelost van de 2,5 mld van Gerrit Gerrits 0,5 mld. Idem van Jacob Henricx 0,5 mld, van Hermen Gerris 0,5 mld, van Goossen Bosch 0,5 mld, van Arnt Schudder 0,5 mld, en van Gerritgen Jans 0,5 mld.
28-6-1658 Dirck van Heerde, burgemeester van Hattem, approbatie van een dispositie ten profijte van zijn zonen Gerhardt, Johan en Daniel van Herde en zijn dochters Gesina en Marrijken van Heerde. De oudste zoon - Gerhardt - krijgt de zaalweer.#

Ondertrouwd te Hattem 1603, #Hattem 1603, na juni: Theodorus van Heerdt en Gerge Mattisen.# met:
Gerrechien Matthijssen, geb. voor 1587, ovl. na 05 mrt 1621, dochter van (?) Johan Matthijssen en (?) Hendrickgen Greven
ORA Hattem, inv.nr. 26 (gerichtssignaat) 26-11-1604: Derrick van Heerde Jansen geeft den eersten morgens als hij van sijner getrouwen huisvr. Gerridtgen, sal Johan Mathissen's nagelaten dochter, bij Hendricksen Greeven ehligen geprocureerd, was opgestaan en heeft derzelven begiftig en haar tot een gerechte morgengave 1000 daler ad. 30 stuivers stuk van zijne goederen af te gaan, woeferne haar deselve naar morgengaafsrechten worden komen te verschijnen. Sonder argelist.#H.R., in De Navorscher XVI, 1866: Van Heerde, geldersch geslacht. Hieromtrent komen deze aanwijzingen voor. Jan had één zoon en ééne dochter. De zoon Dirk was burgemeester van Hattem (Hattum) + 1682 tr. viermalen en liet na Gerrit, b. en scholtus van Hattem, Johan, ridmeester ook b. van Hattem, en drie dochters waarvan er twee trouwden met burgemeesters van Hattem. Er komen huwelijken voor met de familie Schrassert. Gemelde Gerrit had één zoon, Dirk Willem, ook b. van Hattem, die weder trouwde met ééne Schrassert, bleef kinderloos. Gemelde Johan had één zoon Herman met vier kinderen 1687/1693 en eene zuster Geertrui weder getrouwd met een S. Het wapen Van Heerde en Van Heerdt is nagenoeg gelijk (d'argent à la bande de sable); in de hoek van de bande is een klein verschil. Zie Ferwerda.#
1) Janneke van Heerde, alias: Johanna van Heerde, geb. tussen 1604 en 1615, en echt niet later, begr. te Hattem 21 mei 1673, #Hattem 21-5-1673: vrou Op Gelder.#
#Op 22 april 1664 is de wed. Op Gelder buur van een hof buiten de Dorpspoort.#

Gehuwd voor 16 mei 1631 met:
Derk op Gelder, alias: Diederik Opgelder, geb. voor 1610, begr. 22 aug 1656, #Burgemeester Op Gelder.#, beroep(en): soldaat, burgemeester van Hattem, woonplaats(en): Hattem, zoon van Gerrit Jansz op Gelder en Jacobjen Jans
Derk was reeds in 1643 burgemeester van Hattem. Hij bleef dit tot zijn overlijden in 1656. Hij overleed vermoedelijk aan de pest.

Herengoederen op de Veluwe, deel 3, p. 492, nr. 496 een herengoed tot Vorchten:

16-5-1631 Steven Henricks Brouwer x Henrickgen Thijs voor de helft, en Jan op Gelder x Haedewich Bus en Derck op Gelder x Janneken van Heerde, ieder voor een vierde, bekomen transport na overdracht door Jan Stevensen Brouwer en huisvrouw van ongeveer 3 morgen land gespleten uit het herengoed.

NB: Hieruit blijkt dat Derck op Gelder en Janneken van Heerde dus op 16-5-1631 al getrouwd waren, en dat Janneken dus echt niet na 1615 geboren zal zijn. Vermoedelijk (veel) eerder.

RAGld, Hattem, procesdossier 66.4: Attestieren ende verclaeren Wij onders. in ende vermidts desen ter instantie van Rudolph van Wilsem, dat omtrent 3 maenden geleden men alhier ten huise van de wed. van za. Burgemr. Dirck Opgelder seecker houwelick heeft willen sluijten tusschen Mechteld Jans wed. van za. Henrick Jans. Muller en Henrick Opgelder, ende dat ten overstaen van desselfs ooms Jan Opgelder, Burgemr. Gerrit van Heerde ende secr. Avercamp alsmede vand. predicant Altetus sijne aengehijlickte Neve, onaengesien dat die voors. Mechtelt Jans soo door de gansche stadt ruchtbaer was mit Rudolph van Wilsem in ondertrouw stonde en dat sij Mechtelt Jans trouwe van hem hadde. Ten ware oirconde hebben wij onders. persoons dese mit eigenhandt onder teikent ende belooven des noots sijnde, sulcx in forma juris mit meerder seeckerheidt te becrachtigen. Actum Hattem de 6de Augusti xvi c achtenvijfftich. (wg) Franciscus Eijbergen attestor ut supra. Willem Janse proovijsoor van de gemeen Armen der stad Hattem. Hendrick Berens bekenne als boven.

Elders in dit dossier vinden we: "de predicant Altetus Gosuini, oud veertich jaeren, sijn schoonvader den Olden Joan Opgelder, sijnde volle oom van ges. Henrick Opgelder."

Uit F.A. Hoefer, Aanteekeningen betreffende de Kerk van Hattem, p. 310 noot 2: ... Anno 42 den 29 Janeworrij tot Derck op Gelder met las van de herren en predyckant ut het Drent van Waysteren gekomen, om te predycken, vertyer 7 gulden 4 st.

Den 6 Ffeberwarii tot Dirck op Gelder uut laes van de herren den predyckant van Eepe hyer gekomen, om te predycken, met en ffoerman, vertyer 9 gulden 7 st. (Kerckrekening 1641/1642)

Den 13 Feberuwaerii de predykant van Oune hyer gewijst, om te predyken, heff vertyer an Derck op Gelders hoes 10 gulden 14 st. (Kerkrekening 1642/43).

Vermeldingen in Hoeffer van Derk op Gelder als kerkmeester: 28-8-1638, 28-11-1639. Kerkrekening 1643/1644: An Hans van Noerenberch betaelt 49 gld. 14 st. dewelcke hem noch tokwamen van de yaeren, dat boergemijster Derck op Gelder noch kerkmijster was.

Kerkrekening 1641/1642: Derck op Gelder ano 41 den 12 Aepryl, meyster Hans Noerenberch hyer gewijs met sin knecht sueven daegen, dat hey met aerbeyden doende was, om it anbestede uuijerck in afftyecke te bringen, met de herren tot Derck de dender bedongen, dat hey de tyet, de hey her wesen moesten, gen etten medebringen konde, op kosten van de kerke pertyen ... 13 guld. 14 st. (Hoeffer II, bijlage LXIV, p. 164).

2) Marieke van Heerde, geb. voor 1622, ovl. tussen 07 apr 1642 en 24 aug 1642
#ORA Hattem inv. nr. 140, 7-4-1642: Testament Merrijcken van Heerde, krank. Haar moeje van Heerde en haar zuster op Gelder zullen elk de gerechte helft van haar (lijfs)kleren erven. Haar nicht Helena Pauels f. 25. De tegenwoordige maagd van haar vader f. 5. Magdalena op de Slotspoorte f5. De armen f. 50. Haar broeder Gerrit van Heerde al haar gerede goederen.#
3) Gerrit van Heerde, alias: Gerhard van Heerde, geb. voor 1633, ovl. tussen 08 sep 1679 en 20 mrt 1680, beroep(en): burgemeester van Hattem
#Herengoederen Dl 3 p 422 nummer 390 Een herengoed tot Heerde:
4-6-1666 Gerrit van Heerde, burgemeester van Hattem, investiture en oprukking als erfgenaam van zijn vader Derck van Heerde.
4-7-1666 Gerrit van Heerde, burgemeester van Hattem, approbatie van een dispositie ten profijte van zijn natuurlijke dochter Gerritie, bij Anna Bos verwekt.
20-3-1680 Dr. Ameldonck Coets n.u. approbatie van een peinding op het herengoed nagelaten door Gerhardt van Heerde, burgemeester van Hattem.
14-5-1681 Aleijdis van Wetten wed. van Allart Coutis, in leven luitenant-kolonel en commandeur van Doesburg, approbatie om te procederen aangaande dit Herengoed, wegens een vordering op de erfgenamen van Gerhardt van Heerde tot Hattem.#

Ongehuwd
Anna Bos

Gezinsblad
Derk van Heerde
Gehuwd voor 1634 met:
Geertruid Tydeman, ovl. tussen 21 mei 1653 en 18 mrt 1659
1) Gerharda van Heerde, geb. voor 1634
Gehuwd voor 10 apr 1656 met:
Frans Avercamp, beroep(en): secretaris van Hattem
2) Johan van Heerde, ged. te Hattem 21 feb 1634, #Hattem 21-2-1634: Br. Derk van Heerde een kindt Johannes.#, ovl. 02 jan 1694, beroep(en): burgemeester van Hattem met:
N.N.
3) Daniël van Heerde J.U.D., ged. te Hattem 12 nov 1635, #Hattem 12-11-1635: Burgemr. Derk van Heerde een kind Daniel.#, beroep(en): burgemeester van Harderwijk
4) Gesina van Heerde, ged. te Hattem 08 jan 1638, #Hattem 8-1-1638: Burgemr. Derk van Heerde een kind gent. Josina.#
Gehuwd voor 1670 met:
Jacob Muijs, beroep(en): burgemeester van Hattem
#Hattem 25-5-1670, fol. 18 en 19: Testament Jacob Muijs, burgemeester, en zijn echtgenote Gesina van Heerde. Wederzijdse betuchtiging van de langstlevende in alle ongerede goederen, alsmede de gehele inboedel.#
5) Marriken van Heerde, alias: Marrijken van Heerde, Maria van Heerde, geb. te Hattem, #Volgens Epen, Joh. D.G. van en A.A. Vorsterman van Oyen, Genealogie van het geslacht Wijnen, Genealogisch-Heraldisch Archief, 's Gravenhage 1891, p. 23, waren haar ouders Dirk van Heerde (van Heerdt), burgemeester en hopman van Hattem, en Geertruid Tydeman.#, ged. te Hattem 24 aug 1642, ovl. te Hattem 11 mrt 1721
Gehuwd te Hattem 28 sep 1664 met:
Rutger Wijnen, geb. te Arnhem 08 jan 1643, ged. 15 jan 1643, ovl. te Hattem, begr. te Hattem 30 nov 1680, beroep(en): burgemeester van Hattem, zoon van Oswald Wijnen en Elisabeth Tulleken
#Hattem Kerkrekening 1670/1671: Noch heeft burgemeester Wijnen, als het accort met den orgelmaecker ingegaen wirdt, gelevert aen't stadthuys 7 kan lage en 2 kan Haenties wijn ... 4 gld. 14 st. (Hoeffer II, bijlage LXIV, p. 174.)#
Hoofdindex A-Z