Gezinsblad
Derk op Gelder, alias: Diederik Opgelder, geb. voor 1610, begr. 22 aug 1656, #Burgemeester Op Gelder.#, beroep(en): soldaat, burgemeester van Hattem, woonplaats(en): Hattem, zoon van Gerrit Jansz op Gelder en Jacobjen Jans
Derk was reeds in 1643 burgemeester van Hattem. Hij bleef dit tot zijn overlijden in 1656. Hij overleed vermoedelijk aan de pest.

Gehuwd voor 16 mei 1631 met:
Janneke van Heerde, alias: Johanna van Heerde, geb. tussen 1604 en 1615, en echt niet later, begr. te Hattem 21 mei 1673, #Hattem 21-5-1673: vrou Op Gelder.#, dochter van Derk van Heerde en Gerrechien Matthijssen
#Op 22 april 1664 is de wed. Op Gelder buur van een hof buiten de Dorpspoort.#

Herengoederen op de Veluwe, deel 3, p. 492, nr. 496 een herengoed tot Vorchten:

16-5-1631 Steven Henricks Brouwer x Henrickgen Thijs voor de helft, en Jan op Gelder x Haedewich Bus en Derck op Gelder x Janneken van Heerde, ieder voor een vierde, bekomen transport na overdracht door Jan Stevensen Brouwer en huisvrouw van ongeveer 3 morgen land gespleten uit het herengoed.

NB: Hieruit blijkt dat Derck op Gelder en Janneken van Heerde dus op 16-5-1631 al getrouwd waren, en dat Janneken dus echt niet na 1615 geboren zal zijn. Vermoedelijk (veel) eerder.

RAGld, Hattem, procesdossier 66.4: Attestieren ende verclaeren Wij onders. in ende vermidts desen ter instantie van Rudolph van Wilsem, dat omtrent 3 maenden geleden men alhier ten huise van de wed. van za. Burgemr. Dirck Opgelder seecker houwelick heeft willen sluijten tusschen Mechteld Jans wed. van za. Henrick Jans. Muller en Henrick Opgelder, ende dat ten overstaen van desselfs ooms Jan Opgelder, Burgemr. Gerrit van Heerde ende secr. Avercamp alsmede vand. predicant Altetus sijne aengehijlickte Neve, onaengesien dat die voors. Mechtelt Jans soo door de gansche stadt ruchtbaer was mit Rudolph van Wilsem in ondertrouw stonde en dat sij Mechtelt Jans trouwe van hem hadde. Ten ware oirconde hebben wij onders. persoons dese mit eigenhandt onder teikent ende belooven des noots sijnde, sulcx in forma juris mit meerder seeckerheidt te becrachtigen. Actum Hattem de 6de Augusti xvi c achtenvijfftich. (wg) Franciscus Eijbergen attestor ut supra. Willem Janse proovijsoor van de gemeen Armen der stad Hattem. Hendrick Berens bekenne als boven.

Elders in dit dossier vinden we: "de predicant Altetus Gosuini, oud veertich jaeren, sijn schoonvader den Olden Joan Opgelder, sijnde volle oom van ges. Henrick Opgelder."

Uit F.A. Hoefer, Aanteekeningen betreffende de Kerk van Hattem, p. 310 noot 2: ... Anno 42 den 29 Janeworrij tot Derck op Gelder met las van de herren en predyckant ut het Drent van Waysteren gekomen, om te predycken, vertyer 7 gulden 4 st.

Den 6 Ffeberwarii tot Dirck op Gelder uut laes van de herren den predyckant van Eepe hyer gekomen, om te predycken, met en ffoerman, vertyer 9 gulden 7 st. (Kerckrekening 1641/1642)

Den 13 Feberuwaerii de predykant van Oune hyer gewijst, om te predyken, heff vertyer an Derck op Gelders hoes 10 gulden 14 st. (Kerkrekening 1642/43).

Vermeldingen in Hoeffer van Derk op Gelder als kerkmeester: 28-8-1638, 28-11-1639. Kerkrekening 1643/1644: An Hans van Noerenberch betaelt 49 gld. 14 st. dewelcke hem noch tokwamen van de yaeren, dat boergemijster Derck op Gelder noch kerkmijster was.

Kerkrekening 1641/1642: Derck op Gelder ano 41 den 12 Aepryl, meyster Hans Noerenberch hyer gewijs met sin knecht sueven daegen, dat hey met aerbeyden doende was, om it anbestede uuijerck in afftyecke te bringen, met de herren tot Derck de dender bedongen, dat hey de tyet, de hey her wesen moesten, gen etten medebringen konde, op kosten van de kerke pertyen ... 13 guld. 14 st. (Hoeffer II, bijlage LXIV, p. 164).

1) Johan (Jan) Derks op Gelder, geb. voor 1634, ovl. na 17 nov 1674, beroep(en): vaandrig, luitenant
Ondertrouwd te Harderwijk 07 sep 1656, (attestatie naar Ermelo 20 september 1656) met:
Geertruijt Schrassert, ged. te Arnhem 06 mrt 1617 (religie: ndg), ovl. na 17 nov 1674 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Reijner Schrassert en Mechteld Schaeff
2) Gerritje op Gelder, geb. voor 1634, begr. 16 nov 1666, #Hattem 16-11-1666: Bormans vrouw Gerrichien op Gelder.# met:
Bernhard Bornman J.U.D., ged. te Hattem 04 okt 1640, begr. 22 aug 1679, #Hattem 22-8-1679: Doctor Bornman in de kerk begraven.#, zoon van Hendricus Borneman en Jenneken ter Helle
Van Dr. B. Bornman is het volgende vers op de deuren van het orgel in de kerk van Hattem: "Anno 1677/Door Godts Loff uit te meten/Was ick soo heesch gekreten,/Dat mijn keel, schier stom/In hoogen ouderdom,/Nauw'lijks geluit kon geven:/Totdat het jaer van seven/En seventigh die quaal/Genas, en d'zuivere taal,//(Die 'k nu na maat en regel/Door d'orgel-konst van Slegel/Hier spreke:) weder-schonck./Gemeent! nu ben ik jonck./Psalm-singt met mijn den Heer,/En geeft oock roem aan hem,/Die mijn oudt Lichaam weer/Inblies soo'n nieuwe stem./B. Bornman, I.U.D.
3) Anneken op Gelder, ged. te Hattem 15 okt 1634
4) Gijsbert op Gelder, geb. te Hattem tussen 16 okt 1636 en 20 aug 1637
5) Hendrik op Gelder, ged. 20 mrt 1639, begr. 02 sep 1717, #Hendrick Op Gelder.#, beroep(en): winkelier met:
(?) Betta Coops, begr. 22 nov 1703, #Henrick Op Gelder vrou.#, dochter van Johannes Coops en N.N.
Henrick op Gelder en Betje Coops maakten op 9 september 1666 te Hattem (inv. nr 141, 12r.) een reciprook testament, waarin o.a. sprake is van "de winckel cum annexis".
6) Jacobjen op Gelder, ged. te Hattem 09 feb 1642, begr. te Hattem 13 sep 1679, #Hattem 13-9-1679: Jacoba Op Gelder.#
7) Gerhard op Gelder, alias: Gerrit Opgelder, geb. te Hattem tussen 1642 en 1648, ovl. te Nijbroek (Gld) tussen 06 sep 1694 en 13 jul 1695, beroep(en): secretaris van het Ambt Nijbroek
Op 10-6-1674 heet de secretaris van Nijbroek Jan Jans. De eerste vermelding van Gerh. op Gelder als secr. van Nijbroek is op 19 mei 1675, de laatste op 6-9-1694. Op 13-7-1695 treedt Albert Wentholt als secretaris op.

Ondertrouwd te Zutphen 30 jun 1667, #Ondertrouwd Zutphen 30-6-1667, gehuwd Oene 28-8-1667 Gerhard op Gelder s. van wijlen Diederich op Gelder in sijn leeven Borgemeester tot Hattum en Mechtelt Kilholts, d. van wijlen Henrick Kilholt.#
Gehuwd te Oene 28 aug 1667 met:
Mechtelt Kilholts, alias: Mechtelt Kilhouts, ged. te Borculo 19 mrt 1648, #Borculo 19-3-1648: den 19 martij heft Henrick Kilholt een dochterken doopen ende Mecheldt noemen laten. Gevader iss de bestevader Duijsken gewest. Gevadersche de voegsche Grietjen ende sijn moeder.# (religie: ndg), get. Neeltje~Tonissen Lambergen, Margarieta_(Griete) Peters, Jan Petersen Duijsken, ovl. na 13 jan 1721, dochter van Hendrik Kilholt en Margriete Verwit
#Lidmaten Nijbroek in 1696: ... Megtelt Kilholts wed. wijlen secretaris Op Gelder (doot).#
8) Gijsbert op Gelder, geb. na 1642 met:
Abigael Coops, ged. te Hattem 09 mrt 1662 (religie: ndg), dochter van Johannes Coops en N.N.
Hoofdindex A-Z