Gezinsblad
Roelof Jansen, ovl. tussen 28 jun 1656 en 06 jan 1668 met:
N.N.
1) Jantjen Roelfs, geb. voor 1631
Ondertrouwd te Groningen 16 jan 1647, #Groningen 16-4-1647, tr. 7-2-1647 (Ds Piccardus): Pieter van Stralen en Jantien Roelefs, waervoor Roelef Jansen als vader compareerde.#
Gehuwd te Groningen 07 feb 1647 met:
Peter van Stralen, alias: Peter Peters, geb. voor 1629
#Groningen (3hh) 22-6-1654: Hindrick Roeleffs als voormunt, Peter Jansen ende Harmen Harmens als voochden angeswooren over Peter van Stralens kindt, bij Jantien geprocreert.

Groningen (3x-49, fol.32) 14-12-1667: Borgemren. ende Raadt in Gron. betuigen met desen openen versegelden brief, dat voor ons gecompareert Henrick Roelefs als voorm. Peter Jansen ende Harmen Harmens als voorstanderen over Peter van Stralens dochtertien bij wijlen Jantien Roelefs in echte verweckt ter eener, beneffens Roelef Hendricx als stiefvader ter andere sijde, becanden ende beleden hoe dat sij met kennisse deser stadts weescamer, ten overstaen van d'hr. hopman Roelf Helprichs onderlinge waren verdragen wegens het opbrengen der moederl. Goederen, in voegen dat de voorstanderen bij `t passeren deses sullen genieten voor de pupille wegens moederlicke goet een summa twee hondert ende seventich car. gl. met een tijnde part van de lakens, oock een tijnde part van `t onangesnedene linnen, als meede al't geene tot des moeders lichaem gehorich als linnen ende wollen, clederen, clenden ende clenodien, voor de vijfte part, nog blijft beide bestevaders goederen ongescheiden, welcke haer angearvet was, waermede dan de meergem. pupille wegens moeders goet ten eenemael ende vollencomentl. sal sijn ende blijven afgecoft. Sonder argelist etc. ad idem exempt desen op den 14 decemb. 1667.#

2) (?) Hendrik Roelfs
Hoofdindex A-Z