Gezinsblad
Jacob Cornelis met:
Jantien Jacobs
#Groningen (3x-50, fol. 143) 9-4-1669: Roelef Hendricx, Bastiaan Dentinck, Hendrick Tomas en Trijntien Jacobs voor zichzelf, en samen mede caverende voor Cornelisien Jacobs, hebben verkocht aan Albert Hendrickx en Aeltien Roelfs (Ehln) hun mande behuisinge aan het Schuitendiep, "ten zuiden in de Pluimersganck op vrije eigen gront," die verkopers was aangeërfd van Jacob Cornelis en Jantien Jacobs, O. Albert en Abel Harmens, W. Mense Jansen, Z. Folckert Folckers en N. de Ganck. 9-4-1669.#
1) Geesien Jacobs, geb. voor 1652, ovl. voor 10 feb 1721, en wel kort daarvoor
Ondertrouwd te Groningen 04 jan 1668, #Groningen 4-1-1668, tr. 24-1-1668 (Ds. Mees) Roelef Hindrick en Geesien Jacobs, waervoor Willem Harmens als swager.#
Gehuwd te Groningen 24 jan 1668 met:
Roelf Hindriks Steenhuisen, geb. voor 1638, ovl. voor 18 jun 1709, en wel kort daarvoor, beroep(en): steenkoper, zoon van Hindrik Roelfs en N.N.
#Groningen (3x-50, fol. 157) 13-5-1669: Arent Jans en Cornelis Jans gebroeders en consorten, voor de helft, en Johan van Nijenborch voor de andere helft, verkopen etc. aan "Roelff Hindrix stiencooper en Gesien Roeleffs eheluiden"hun behuizing en annexe schuur "soo verre als het nu afgemuirt is tot an des voors. medevercoper Nijenborchs scheidmuire toe, als voors. cooperen tegenwoordich gebruicken, en van opg. vercoperen tot Meij deses jaars 1669 toe in de huire gehadt hebben, staende ende gelegen dese voors. behuijsinge met annexe schuire en clein affgescheiden hoffplaetsien aen de opsl. van het Schuitendiep, op de hoeck van de Torffstraete tegen over de Ruiterwacht, alles op vrije eigen grondt ende vrije muijren in't Noorden, Suijden ende Oosten, hebbende de opslach vant Schuitendiep ten oosten, de torffstraate ten suiden, vercoperen selfs ten noorden, en opgemelte mede vercooper Johan van Nijenborch met sijn poortie en hoffplaatse ten westen. Johan van N. heeft zijn helft van de koopprijs reeds ontvangen, Arent Jans krijgt 1-11-1669 f303-15-0.

Groningen (3-y) 2-2-1674: Bastiaan Dentinck voormond, Roeleff Hindricks Steenhuijs en Lambert Harmens als voogden over de twee kinderen van Willem Harmens en wijlen Trijntje Jacobs maken een afkoop. De kinderen krijgen de helft van het huis aan het Schuitendiep op de hoek van Mussengang.

Lijst van rooms-katholieke inwoners der stad Groningen 1682, tweede vaandel, hopman Reusinck: Roelff Stenhuisen.

Lijst van rooms-katholieke inwoners der stad Groningen 1688, tweede vaandel, hopman W. Rosingh: Roelef Steinhuis stenkoper.

Groningen (3x-70, fol. 208v.) 20-2-1692: Ad idem Luileff Jans beijde caemersstaende ende gelegen op't Schuitendiep, met de hoffies daer achter op Stadts grondt, waervan voor grondtpacht jaerlijckx wordt betaelt vijff gulden, seventien stuivers. Waer van op den 30 April 1691 Coper is geworden Roeleff Hindricks en heefft het coopschat ter summa eenhondert en twintigh Car. gl. volgens quitantie van den 15 januaris 1692 voldaen en betaelt etc. ad idem.

Groningen (weeskamer) 1709/15, 19-6-1709: "Staat en inventaris van alle sodanige goederen als Roeleff Steenhuisen op sijn sterffdagh heeft nagelaten, overgegeven door Geesijn Jacobs desselfs weduwe."

Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Gesina Jacobs 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, en Rudolphus Hendricks 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.#

Hoofdindex A-Z