Gezinsblad
Hindrik Roelfs, ovl. tussen 28 jun 1656 en 06 jan 1668, beroep(en): schuitenschuiver met:
N.N.
1) (?) (?) Albert Hindriks, geb. voor 1635
Ondertrouwd te Groningen 16 apr 1653, #Groningen 16-4-1653, tr. 3-5-1653 (AK; ds. Hatzvelt): Albert Hindrix waervoor Berent Hindrix als stieffbestevader en Hindrickien (Harmens), wed. Goesen Keers.#
Gehuwd te Groningen 03 mei 1653 met:
Hindrickien Harmens
#Groningen (3hh) 9-12-1668: Roelff Henderix als voormundt ende Egbert Jans ende Abel Poelman als vooghden aengeswooren over Albert Henderix kinderen bij Hendericktien geprocreert.

Groningen (3x-50, fol. 43) 5-2-1669: Roelef Hendrix voormond, Egbert Jansen en Abel Poolman voorstanderen over "wijlen Hendrickien Harmens twee minderjarige soonties bij Albert Hendricx in echte verweckt", ter ener, en Albert Hendricx als vader der voors. pupillen ter andere zijde. Vader moet de kinderen groot brengen tot hun achttiende. De voorstanders krijgen f229 en een camer op't Schuitendiep in de Grote Ganck, en het lijfstoebehoren.

Groningen (3x-50, fol. 182v), 1669: Roelef Hendricx, Egbert Jansen en Abel Poelman als voorstanderen over de minderjarige kinderen van Albert Hendricx, verkopen de behuizing van hun pupillen op't Schuitendiep in de Grote Ganck aan Jan Adams schuitenschipper.#

2) Roelf Hindriks Steenhuisen, geb. voor 1638, ovl. voor 18 jun 1709, en wel kort daarvoor, beroep(en): steenkoper
Ondertrouwd 28 jun 1656, #Groningen 28-6-1656: Roeleff Hindrikz waervoor d'vader Hindrik Roeleffs schuitenschuiver compareerde en Jantjen Roeleffs wed. Peter Peters (1 kint) waervoor Roleff Janssen.#
Gehuwd te Groningen met:
Jantjen Roelfs, geb. voor 1631 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Roelof Jansen en N.N.
#Groningen (3-hh) 18-12-1667: Henderick Roelffs als voormundt ende Albert Henderix ende Abel Jansen als vooghden angeswooren over Roelff Henderix kinderen bij Jantien procreert.

Groningen (3x-49, fol. 43v) 6-1-1668: Wij Borgemren. ende Raadt in Gron. betuigen met desen openen versegelden brief, dat voor ons gecompareert Hendrick Roelfs als voormont, Albert Hendrickx en Abel Polman als voorstanderen an ende over Roelf Hendricx drie minderjarige kinderen, bij wijlen Jantien Roelefs in echte verweckt, ter eener, benevens de meergen. Roelef Hendricx als vader ter anderen sijde, becanden en beleden hoe dat sij met kennisse deser stadts weescamer ten overstaen van de hopman Roelef Helprichs onderlinge waren verdragen, wegens het opbrengen der moederl. Goederen in voegen als volget. Eerstelick sullen de ouders gehouden wesen de kinderen op te brengen na standes gebeur, oock lesen, schriven, naeijen ende speldewercken, mitsgaders de soons een goet ambt laten leeren, ter tijt sij tot 18 jaren olderdoms sullen sijn gecomen, ende sal bij `t passeren deses, an de voorstanderen wegens moederlick goet worden betaelt een summa negenhondert ende viertich Car. gl. met de moeders clederen, als linnen ende wollen, silver ende gout, en `t geene daer toe gehorich, soe nochtans dat in't gene de kinderen wegens hoere beide bestevaeders alrede angeervet, hijr buiten sal verblijven, oock sal de vader gehouden sijn, als de kinderen tot hoer jaren sullen gecomen sijn, elck met een eerlick cleet uit te setten, na standes gebeur, en also geen houlicxvoorwaerden tusschen de vader Roelef Hendricx en sijn zal. huisvr. Jantien Roelfs sijn gemaeckt, soo is't dat het de vrienden wedersijts heeft belieft, dat de soons ende dochters tot des. zal. moeders goet even nae ende sibbe sullen wesen, op welcke conditie dese afcoop tusschen de vader der meergem. pupillen, ende derselver voorstanders is gemaeckt, waermede dan de opgem. pupillen wegens moederlick goet ten eenemael ende vollencomentlick sullen sijn ende blijven afgecoft. Etc. ad idem ut supra desen den sesten Jan. 1668.

Groningen (3hh) 19-12-1670: Cornelis Jansen heeft aengesworen als voormont in plaetse van Hindrick Roelefs ende sulx geduijrende de scheijdinghe over Roeleff Hindricks kinderen bij Jantjen geprocreert.

Groningen (3hh) 27-11-1671: Hindrick Roeleffs heeft aengesworen als voormondt over Roeleff Hindricks kinderen bij Jantjen geprocreert.#

3) Annegien Hindriks, geb. voor 1641
Ondertrouwd te Groningen 12 dec 1657 met:
Abel Jansen Poelman
Hoofdindex A-Z