Gezinsblad
Roelf Hindriks Steenhuisen, geb. voor 1638, ovl. voor 18 jun 1709, en wel kort daarvoor, beroep(en): steenkoper, zoon van Hindrik Roelfs en N.N.
Ondertrouwd 28 jun 1656, #Groningen 28-6-1656: Roeleff Hindrikz waervoor d'vader Hindrik Roeleffs schuitenschuiver compareerde en Jantjen Roeleffs wed. Peter Peters (1 kint) waervoor Roleff Janssen.#
Gehuwd te Groningen met:
Jantjen Roelfs, geb. voor 1631 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Roelof Jansen en N.N.
#Groningen (3-hh) 18-12-1667: Henderick Roelffs als voormundt ende Albert Henderix ende Abel Jansen als vooghden angeswooren over Roelff Henderix kinderen bij Jantien procreert.

Groningen (3x-49, fol. 43v) 6-1-1668: Wij Borgemren. ende Raadt in Gron. betuigen met desen openen versegelden brief, dat voor ons gecompareert Hendrick Roelfs als voormont, Albert Hendrickx en Abel Polman als voorstanderen an ende over Roelf Hendricx drie minderjarige kinderen, bij wijlen Jantien Roelefs in echte verweckt, ter eener, benevens de meergen. Roelef Hendricx als vader ter anderen sijde, becanden en beleden hoe dat sij met kennisse deser stadts weescamer ten overstaen van de hopman Roelef Helprichs onderlinge waren verdragen, wegens het opbrengen der moederl. Goederen in voegen als volget. Eerstelick sullen de ouders gehouden wesen de kinderen op te brengen na standes gebeur, oock lesen, schriven, naeijen ende speldewercken, mitsgaders de soons een goet ambt laten leeren, ter tijt sij tot 18 jaren olderdoms sullen sijn gecomen, ende sal bij `t passeren deses, an de voorstanderen wegens moederlick goet worden betaelt een summa negenhondert ende viertich Car. gl. met de moeders clederen, als linnen ende wollen, silver ende gout, en `t geene daer toe gehorich, soe nochtans dat in't gene de kinderen wegens hoere beide bestevaeders alrede angeervet, hijr buiten sal verblijven, oock sal de vader gehouden sijn, als de kinderen tot hoer jaren sullen gecomen sijn, elck met een eerlick cleet uit te setten, na standes gebeur, en also geen houlicxvoorwaerden tusschen de vader Roelef Hendricx en sijn zal. huisvr. Jantien Roelfs sijn gemaeckt, soo is't dat het de vrienden wedersijts heeft belieft, dat de soons ende dochters tot des. zal. moeders goet even nae ende sibbe sullen wesen, op welcke conditie dese afcoop tusschen de vader der meergem. pupillen, ende derselver voorstanders is gemaeckt, waermede dan de opgem. pupillen wegens moederlick goet ten eenemael ende vollencomentlick sullen sijn ende blijven afgecoft. Etc. ad idem ut supra desen den sesten Jan. 1668.

Groningen (3hh) 19-12-1670: Cornelis Jansen heeft aengesworen als voormont in plaetse van Hindrick Roelefs ende sulx geduijrende de scheijdinghe over Roeleff Hindricks kinderen bij Jantjen geprocreert.

Groningen (3hh) 27-11-1671: Hindrick Roeleffs heeft aengesworen als voormondt over Roeleff Hindricks kinderen bij Jantjen geprocreert.#

1) Hindrik Roelfs Steenhuisen, geb. tussen 1656 en 1667, ovl. voor 29 apr 1700
Ondertrouwd te Groningen 10 jan 1685, #Groningen 10-1-1685, tr. 3-2-1684 (MK, ds Anth. Matthaeus) Hindrick Roeleffs, van Gron., en Anna Margrieta Hindricx, van Gron., p.q. Hindr. ten Hoeve.#
Gehuwd te Groningen 03 feb 1685, #Geen huwelijksinschrijvingen rk-Ebbingestraat tussen 24-10-1684 en 30-8-1685.# met:
Anna Margrieta Hindriks 1e huwelijk 2e huwelijk
#Lijst van roomskatholieke inwoners der stad Groningen 1688, tweede vaandel, hopman W. Rosingh: Hindrick Roelefs schuitenschuiver.

Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Henricus Roelefs 80, 81, 82, 83, 84; Margarita Hendricks 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 en een tweede Margarita Hindriks 80, met een x.

Groningen (3x-71, fol. 16v) 20-5-1692 (registratie): Pompejus Gruijs etc. jonker en hovelinck. etc oorkondt dat Hindrick Roeleffs en Anna Margaretha Hindricks (Eln) schuldig zijn aan Theodorus Nannens f 700-0-0 à 5%. Borgen Roeloff Hindricks Steenhuijs en Geesien Roeleffs desselffs huisvr. 13-5-1692, "edoch Hindrick Roeleffs den 16 maij 1692". "Op den 7 Novemb. 1693 is de principale brieff van desen ter Stadts Secretarije gecancelleert ende gequiteert vertoont."

Groningen (3-hh): Lune den 29 April 1700: Jan Roelffs als voormondt angesworen over wijlen Hindrick Roeleffs kinderen bij Margarieta Hindricks in echte verweckt; Willem Peters adidem als voogt.

Groningen (weeskamer) 1700/15, exhibitum 7-5-1700, opgesteld 16-4-1700: Staat en Inventarium van alle soodane goederen als Hindrick Steenhuisen op sijn doodelijck deces heeft nagelaten en dessefs (sic) wede. Anna Margarita Hindricks als noch tegenwoordigh mandelich is besittende, in voegen als volgt. De belangrijkste debiteuren zijn Peter Willems f 150, Jan Steenhuisen f 50, Jan Harms f 50 en een bijlbrief f 115. De belangrijkste crediteuren zijn "de arffgenamen van moij Marrigjen", f 100, en Roeleff Steenhuisen voor "een half jaer huir op 1 maij 1700 te verschijnen f 7-10-0."

Groningen (Weeskamer 80, f. 255, Jr. G D Sijgers Ther Borck) 7-5-1700: Dat Persoonlijck voor mij gecompareert zijn Jan Roelefs als voormont Willem Peters als vooght over wijlen Hindrick Roelefs twee minderjarige kinderen als Jantjen oudt 14 en Hindrik Hindrix oudt 12 jaeren bij Anna Margaretha Hindrix in Echte verweckt ter eenere ende de genoemde moeder ter anderen zijde. Welke bekenden en beleden dat zij ten overstaen van den Hr. J. Borgesius als mede Administrator van deser Stadts weeskamer enen steden vasten en onwederroepelijcken afcoop hadden gemaeckt nopenden der pupillen vaderlijcken naerlaetenschap, en dat in manieren als volght. Eerstelijck zal de moeder eeuwigh ende erflijck behouden alle de goederen die bij geexhibeerden inventario bekent zijn, met alle des boedels profijten en lasten gene daer van exemt. Daer tegens belooft en neempt de moeder aen de genoemde haere twee kinderen tot haeren 18 jaeren ouderdoms in kost en kledingen te onderhouden, oock van alles te versorgen ende te laeten leeren lesen ende schrijven beneffens bequaeme hantwercken ende daer ende boven als de kinderen de geseijde achtien jaeren hebben bereijckt aen jeder der selve te geven een nieuw sondaghs kleedt, ende nu aenstonts aen de gemelde voorstanders tot profijt haeres pupillen te betaelen de somma van tweehondert guldens. Welcke penningen wij voormont en vooght opgemelt bekennen den eersten met den laesten ontfangen te hebben; sullende de moeder geduirende de opvoedinghe de revenuen ende renthen van de afcoop penningen genieten, en zal de overleveringe der goederen als de kinderen tot haere jaeren gekomen zijn ten overstaen van de heeren van de weekamer moeten geschieden waer mede sich wederzijdts contrahanten vredigh ende vergenoeght verclaerden. Stellende de moeder voor de beloofde alimentatie ende afcoopspenningen ten onderpandt alle haere nu hebbende ende toekomende goederen geene daervan exempt, deselve alle hoge laege rechter ende gerichten submitterende Alles ter goeder trouwe sonder arglist.#

2) Jan Roelfs Steenhuisen, ovl. voor 1705, beroep(en): steenkoper
Ondertrouwd te Groningen 26 nov 1681, #Groningen 26-11-1681, tr. 10-1-1682 (MK, ds. Velingius): Jan Roeleffs, van Gron., en Teubegien Harms, van Gron., p.q. Jan Harms als broeder.#
Gehuwd te Groningen 10 jan 1682
Gehuwd (kerk) te Groningen 10 jan 1682 (religie: rooms-katholiek) met:
Teubke Harmens, alias: Tiburtia Harmens, ovl. ± 03 feb 1692, #Groningen (RK Heerestraat) DTB 634, Status Unctorum 3-2-1692: uncta Tubitta Steenhuijse x (x = overleden).#, dochter van Harm N.N. en N.N.
#Lijst van rooms-katholieke inwoners der stad Groningen 1682, derde vaandel, hopman Houttuin: Jan Roelefs schipper.

Lijst van roomskatholieke inwoners der stad Groningen 1688, 2e vaandel, hopman W. Rosingh: Jan Roelefs schuitenschuiver

Groningen (3x-68, fol. 237v) 1690: "Jan Roeleffs Steenhuisen ende Teubegien Harmens sijn huisvrouwe" verkopen aan de burgemeester Johan Geck(?) en Clementia Eijckbergh (Eln) hun kamer op't Schuitendiep ten noorden in de Brede Ganck op eigen grond, N. verkoper, O. Verkoper, Z. de Brede Ganck, W. Harm Jans. Roeleff Hindrix Steenhuisen borg voor vrije leverantie.

Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Joannes Roelefs 78, 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, en een tweede Joannes Roelefs 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; Tiburtia Harmens 82, 83, 84, 85.#

3) Aaltje Roelfs Steenhuisen, geb. tussen 1656 en 1665, ovl. voor 04 jul 1709
Ondertrouwd te Groningen 08 jan 1681, #Groningen 8-1-1681, tr. 1-2-1681 (MK, ds. Petr. Albarthoma): Steffen Jans van Gron., en Aeltien Roeleffs van Gron., p.q. Jan Roeleffs als broeder.#
Gehuwd te Groningen 01 feb 1681
Gehuwd (kerk) 01 feb 1681, #Groningen (rk Heerestraat) 1-2-1681: Stephanus Jansens en Aldegondis Roelefs.# met:
Steffen Jans
#Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Stephanus van Lingen 82, 83, 84, 85; Aldegondis Roelefs 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87., en een tweede Aldegondis Roelefs 84, 85, 87.#

Gezinsblad
Roelf Hindriks Steenhuisen
Ondertrouwd te Groningen 04 jan 1668, #Groningen 4-1-1668, tr. 24-1-1668 (Ds. Mees) Roelef Hindrick en Geesien Jacobs, waervoor Willem Harmens als swager.#
Gehuwd te Groningen 24 jan 1668 met:
Geesien Jacobs, geb. voor 1652, ovl. voor 10 feb 1721, en wel kort daarvoor, dochter van Jacob Cornelis en Jantien Jacobs
#Groningen (3x-50, fol. 157) 13-5-1669: Arent Jans en Cornelis Jans gebroeders en consorten, voor de helft, en Johan van Nijenborch voor de andere helft, verkopen etc. aan "Roelff Hindrix stiencooper en Gesien Roeleffs eheluiden"hun behuizing en annexe schuur "soo verre als het nu afgemuirt is tot an des voors. medevercoper Nijenborchs scheidmuire toe, als voors. cooperen tegenwoordich gebruicken, en van opg. vercoperen tot Meij deses jaars 1669 toe in de huire gehadt hebben, staende ende gelegen dese voors. behuijsinge met annexe schuire en clein affgescheiden hoffplaetsien aen de opsl. van het Schuitendiep, op de hoeck van de Torffstraete tegen over de Ruiterwacht, alles op vrije eigen grondt ende vrije muijren in't Noorden, Suijden ende Oosten, hebbende de opslach vant Schuitendiep ten oosten, de torffstraate ten suiden, vercoperen selfs ten noorden, en opgemelte mede vercooper Johan van Nijenborch met sijn poortie en hoffplaatse ten westen. Johan van N. heeft zijn helft van de koopprijs reeds ontvangen, Arent Jans krijgt 1-11-1669 f303-15-0.

Groningen (3-y) 2-2-1674: Bastiaan Dentinck voormond, Roeleff Hindricks Steenhuijs en Lambert Harmens als voogden over de twee kinderen van Willem Harmens en wijlen Trijntje Jacobs maken een afkoop. De kinderen krijgen de helft van het huis aan het Schuitendiep op de hoek van Mussengang.

Lijst van rooms-katholieke inwoners der stad Groningen 1682, tweede vaandel, hopman Reusinck: Roelff Stenhuisen.

Lijst van rooms-katholieke inwoners der stad Groningen 1688, tweede vaandel, hopman W. Rosingh: Roelef Steinhuis stenkoper.

Groningen (3x-70, fol. 208v.) 20-2-1692: Ad idem Luileff Jans beijde caemersstaende ende gelegen op't Schuitendiep, met de hoffies daer achter op Stadts grondt, waervan voor grondtpacht jaerlijckx wordt betaelt vijff gulden, seventien stuivers. Waer van op den 30 April 1691 Coper is geworden Roeleff Hindricks en heefft het coopschat ter summa eenhondert en twintigh Car. gl. volgens quitantie van den 15 januaris 1692 voldaen en betaelt etc. ad idem.

Groningen (weeskamer) 1709/15, 19-6-1709: "Staat en inventaris van alle sodanige goederen als Roeleff Steenhuisen op sijn sterffdagh heeft nagelaten, overgegeven door Geesijn Jacobs desselfs weduwe."

Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Gesina Jacobs 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, en Rudolphus Hendricks 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.#

1) Jantje Steenhuisen, geb. voor 1675, ovl. voor 06 okt 1712
#Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Joanna Roelofs, 86.#

Ondertrouwd te Groningen 21 mrt 1691, #Groningen 21-3-1691, tr. 14-4-1691 (AK, Ds. Abrahamus Trommius): Jantjen Roelefs van Gron., p.q. Roelef Hindricks Steenhuis als vader, en Jan Carstens, van Gron.#
Gehuwd te Groningen 14 apr 1691 met:
Jan Carstens
#Groningen (Weeskamer) 6-10-1712 (geexhibeert): Staat en inventaris van soodane goederen als wijlen Jantien Steenhuisen weduwe van Jan Carsters op haar doodelijck deces heeft nagelaten. Vaste goederen: twee verhuurde kamers, graven 316 en 317 op Martini Kerkhoff. etc. "Desen aldus overgegeven door Gesien Jacobs wed. van Roelef Steenhuisen als grootmoeder en testamentaire curatrice over Carst Jans, nagelatene soone van wijlen Jan Carsten en Jantien Steenhuisen." w.g. Geesien weed. Stenhus, Jacob Steenhijusen (sic).#
2) (?) Jacob Steenhuizen, geb. voor 1677, ovl. te Groningen 05 okt 1718, #Groningen rk Ebbingestraat, DTB 630, lijst van bediende personen: 5-10-1718 Jacobus Steenhuijse obiit 5 oct.#, beroep(en): zeilmaker
#Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Jacobus Roelefs 80, 81, 82, 83, 84, 85.#

Ondertrouwd te Groningen 08 jun 1695, #Groningen 8-6-1695, tr. 25-6-1695 (MK, ds. Themmen): Jacob Steenhuisen, van Grong., en Evertien Hulsebus, van Grong., p.q. Hillebrant Hulsebus als broeder.#
Gehuwd te Groningen 25 jun 1695 met:
Evertje Hulsebus
3) Peter Steenhuisen
Hoofdindex A-Z