Gezinsblad
Hindrik Roelfs Steenhuisen, geb. tussen 1656 en 1667, ovl. voor 29 apr 1700, zoon van Roelf Hindriks Steenhuisen en Jantjen Roelfs
Ondertrouwd te Groningen 10 jan 1685, #Groningen 10-1-1685, tr. 3-2-1684 (MK, ds Anth. Matthaeus) Hindrick Roeleffs, van Gron., en Anna Margrieta Hindricx, van Gron., p.q. Hindr. ten Hoeve.#
Gehuwd te Groningen 03 feb 1685, #Geen huwelijksinschrijvingen rk-Ebbingestraat tussen 24-10-1684 en 30-8-1685.# met:
Anna Margrieta Hindriks 1e huwelijk 2e huwelijk
#Lijst van roomskatholieke inwoners der stad Groningen 1688, tweede vaandel, hopman W. Rosingh: Hindrick Roelefs schuitenschuiver.

Groningen (rk Heerestraat, DTB 634) Status Animarum: Henricus Roelefs 80, 81, 82, 83, 84; Margarita Hendricks 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 en een tweede Margarita Hindriks 80, met een x.

Groningen (3x-71, fol. 16v) 20-5-1692 (registratie): Pompejus Gruijs etc. jonker en hovelinck. etc oorkondt dat Hindrick Roeleffs en Anna Margaretha Hindricks (Eln) schuldig zijn aan Theodorus Nannens f 700-0-0 à 5%. Borgen Roeloff Hindricks Steenhuijs en Geesien Roeleffs desselffs huisvr. 13-5-1692, "edoch Hindrick Roeleffs den 16 maij 1692". "Op den 7 Novemb. 1693 is de principale brieff van desen ter Stadts Secretarije gecancelleert ende gequiteert vertoont."

Groningen (3-hh): Lune den 29 April 1700: Jan Roelffs als voormondt angesworen over wijlen Hindrick Roeleffs kinderen bij Margarieta Hindricks in echte verweckt; Willem Peters adidem als voogt.

Groningen (weeskamer) 1700/15, exhibitum 7-5-1700, opgesteld 16-4-1700: Staat en Inventarium van alle soodane goederen als Hindrick Steenhuisen op sijn doodelijck deces heeft nagelaten en dessefs (sic) wede. Anna Margarita Hindricks als noch tegenwoordigh mandelich is besittende, in voegen als volgt. De belangrijkste debiteuren zijn Peter Willems f 150, Jan Steenhuisen f 50, Jan Harms f 50 en een bijlbrief f 115. De belangrijkste crediteuren zijn "de arffgenamen van moij Marrigjen", f 100, en Roeleff Steenhuisen voor "een half jaer huir op 1 maij 1700 te verschijnen f 7-10-0."

Groningen (Weeskamer 80, f. 255, Jr. G D Sijgers Ther Borck) 7-5-1700: Dat Persoonlijck voor mij gecompareert zijn Jan Roelefs als voormont Willem Peters als vooght over wijlen Hindrick Roelefs twee minderjarige kinderen als Jantjen oudt 14 en Hindrik Hindrix oudt 12 jaeren bij Anna Margaretha Hindrix in Echte verweckt ter eenere ende de genoemde moeder ter anderen zijde. Welke bekenden en beleden dat zij ten overstaen van den Hr. J. Borgesius als mede Administrator van deser Stadts weeskamer enen steden vasten en onwederroepelijcken afcoop hadden gemaeckt nopenden der pupillen vaderlijcken naerlaetenschap, en dat in manieren als volght. Eerstelijck zal de moeder eeuwigh ende erflijck behouden alle de goederen die bij geexhibeerden inventario bekent zijn, met alle des boedels profijten en lasten gene daer van exemt. Daer tegens belooft en neempt de moeder aen de genoemde haere twee kinderen tot haeren 18 jaeren ouderdoms in kost en kledingen te onderhouden, oock van alles te versorgen ende te laeten leeren lesen ende schrijven beneffens bequaeme hantwercken ende daer ende boven als de kinderen de geseijde achtien jaeren hebben bereijckt aen jeder der selve te geven een nieuw sondaghs kleedt, ende nu aenstonts aen de gemelde voorstanders tot profijt haeres pupillen te betaelen de somma van tweehondert guldens. Welcke penningen wij voormont en vooght opgemelt bekennen den eersten met den laesten ontfangen te hebben; sullende de moeder geduirende de opvoedinghe de revenuen ende renthen van de afcoop penningen genieten, en zal de overleveringe der goederen als de kinderen tot haere jaeren gekomen zijn ten overstaen van de heeren van de weekamer moeten geschieden waer mede sich wederzijdts contrahanten vredigh ende vergenoeght verclaerden. Stellende de moeder voor de beloofde alimentatie ende afcoopspenningen ten onderpandt alle haere nu hebbende ende toekomende goederen geene daervan exempt, deselve alle hoge laege rechter ende gerichten submitterende Alles ter goeder trouwe sonder arglist.#

1) Jantjen Hindriks Steenhuizen, geb. ± 1686 (religie: rooms-katholiek), ovl. te Groningen 16 okt 1758, #Groningen (rk-Ebbingestraat) 16-10-1758: obiit Joanna Zielman.#
Ondertrouwd te Groningen 03 okt 1705, #Gronningen 3-10-1705, tr. 22-10-1705 (NK, Ds. Trommius) Frerick Roelefs, van Gron., en Jantjen Hindrix, van Gron., p.q. Jacob Steenhuijsen, als oom.#
Gehuwd te Groningen 22 okt 1705
Gehuwd (kerk) te Groningen 22 okt 1705 (religie: rooms-katholiek), #Groningen (rk Heerestraat) 22-10-1704: Fredericus Roelofs, et Janna Hendricx.# met:
Freerk Roelfs Zijlman, alias: Freerk Themes, geb. tussen 1672 en 1683 (religie: rooms-katholiek), ovl. ± 05 sep 1772, #Groningen Breukdoden 5-9-1772: Freerk Sijlman, wedr. van J. Steenhuisen, aan NK Hof. Kv. oud gew: 104 jaar.#, zoon van Roelf Freerks en Neeske Temmes
2) Hindrik Hindriks, geb. ± 1688
Hoofdindex A-Z