Gezinsblad
Hindrick Mans, geb. voor 1599, ovl. na 05 nov 1647, zoon van Mans Hermans en Tamme Hindricks
Gehuwd voor 23 dec 1618 met:
(?) Haicke N.N., geb. voor 1602, dochter van Fopke Hemmes en Friese N.N.
Fol.292 - Beerta 23 december 1618 - Jan Janssen, te Blijham, voor zijn vrouw Eltke, verwisselt aan Foepko Hemmes en Fresen (ehel.) 8 herendeimt meedland in Beersterhamrik, van de Tiamme tot de gemeinen Berster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Doedo Edsers unvorscheiden sees acker, ten westen Bauwke Eissen; vor einen huiŠplaetz unde moestuin tsampt warff unde eine vrije updrifft an den wech. In de marge staat: gelöset dorch Hinrich Manes den 21 decemb. ao.1619. Getuigen: Tijarck Haeijens en Gossel Hindricxs.

Fol.293 - Beerta 23 december 1618 - Ffopko Nomnes, te Blijham, voor Frese, zijn vrouw, verkoopt aan Hindrick ManneŠ en Haeijken (ehel.) 8 heren deimten meetland in Beersterhamrik, van de Tiamme tot de Berster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Doede Edsers unvorscheiden sees ackeren, ten westen Bauwke Eissen. Getuigen: Tijarck Haeijens en Gossell Hindricx.

Fol.145 - Beerta 14 juni 1623 - (H.V.) Allo Fockes, van Slochteren, en Froucke Jurgens, weduwe van Johan Criens. Allo brengt o.a. in 7 deimt meedland te Slochteren. Getuigen: Tiddo Reents en Henrich ManŠ. De predikant Gisebertus Kunning tekent in naam van de bruid. Verder tekenen: Gerdt Berents, Tonnijes Jurijenns, als broer van de bruid.

Fol.293 - Beerta 19 januari 1626 - Henrich Mans, voor Haicke, zijn vrouw, verkoopt aan Sicco Udens en Tijben (ehel.) zijn huis en schuur met het land waarop het huis staat in de Beerta, ten oosten de erfgenamen van wijlen Luwert Haickens, ten westen Jan van Heeck, borger binnen Groningen. Van de Tiam tot aan de Rensel. Behorende eigendomlijk aan Menno Hoverda. Prijs: 550 daler. Getuigen: Wijnolt Henrichs en Gossel Henrichs.

Fol.295 - Beerta 19 januari 1626 - Henrich Mans, voor Haicke, zijn vrouw, verkoopt aan Sijpko Haiens en Geertken (ehel.) 8? herendeimten meedland in Beersterhamrik van de Tiam strekkende an den gemeinen Beerster Hoijwech, van de erfgenamen van Luwert Sebens en Doede Edses unverscheiden 6 akker ten oosten, ten westen Baucko Eisens. Prijs: 500 daler. Getuigen: Winolt Henrichs en Sicco Udens.

Fol.455 - Beerta 23 februari 1629 - Sicko Udens, voor Tibe, zijn vrouw, verkoopt aan Hinrich ManŠ en Haijke (ehel.) zijn huis en schuur met de overdracht van het land, waarop het huis staat te Beerta, ten oosten de erfgenamen van Lüwert HaijkenŠ, ten westen Johan van Eeck, burger te Groningen, strekkende van de Tiamme tot de Rensel. Eigendomlijk toebehorende aan Menno Howerda. Prijs: 550 daler. Getuigen: Engel Sickes en Willem Hinrikes.

Fol.499 - Beerta 9 oktober 1629 - Ocko Luppes, voor Bawe, zijn vrouw, verkoopt aan Hinrick ManŠ en Haijke (ehel.) 5 deimt land gelegen in de Wuppinge an de olde dijck, daer Hinrick de koper sulvest ten noorden, Henrick Nantkes arffgenamen ten oosten ende Jan Schomaker ten westen. Prijs: 625 daler. Getuigen: Jürgen Vijth en AeijŠo Geerds.

Fol.558 - Beerta 27 december 1630 - Sijpke Haijens en Geertjen (ehel.) verkopen aan Hinrick Derks en Wijpken (ehel.) een stuk land zoals Sijpke van Hinrick ManŠ heeft gekocht gelegen in Beersterhamrik. Strekkende van de Tiamme an de gemeenen Beerster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Dode Edsens unverscheiden 6 akkers, ten westen Bouwke AiŠens. Prijs: 930 daler. Getuigen: GoŠel Hinrikes en Jürgen Vijth.

Fol. 690 - Beerta 21 december 1633 - Hinrick ManŠ, voor Haike zijn vrouw, verkoopt aan Hinrick Dercx en Wijpke (ehel.) een stuk land in de Beerta in de Wippinge strekkende van Beerster indrifft en de Wippinge, ten noorden Hinrick Melchior, ten westen Jan Jans ende Hinrick Jans in Westerlee aent nuten einde. Getuigen: GoŠel Hinrix en Tako Tonkes.

1) Gepke Hindricks, geb. tussen 1615 en 1623
Gehuwd 1639
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 23 okt 1639
met:
Sijbolt Hovinck, alias: Sibolt Hoving, geb. voor 1621, zoon van Jacob Hovinck en N.N.
2) Anne Hindricks, geb. tussen 1620 en 1626, ovl. voor 23 jun 1673
Gehuwd 1642
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 16 jun 1642 #RAG, RA VI-A-1 Blijham 16-6-1642: Hc Luppe Dieters en Anne Hindricks. Bij de bruidegom is sprake van "de goederen soo hem in scheidinge mit sijn kind mogen toegedeelt werden"; de bruid krijgt van haar vader f 500. Aan bruidegomszijde Frans Tiackens, Herman Claessen en Willem Geerts. Aan bruidszijde Hindrick Mans x Haicke (Haeyke) vader en moeder, Sibolt Hoving x Gepke, Hindrick Stevens.#
met:
Luppe Deters, geb. voor 1613, ovl. na 06 aug 1665, zoon van (?) Detert Gerdes en N.N. Edzes
RAG, Toegang 731/7380, Winschoten 4-6-1646: de Erb. Luppe Dieters, carspelman in Finserwoldt, Anna sijn huisfrouwe, daer voor de rato caverende, verkopen een losbare erfrente van 18 daalders aan Rempko Ipens en zijn huisvrouw Hille, jaarlijks te voldoen op 4 juni.

RAG, Toegang 731/7381, Winschoten 14-6-1654:Luppo Deters als getuige bij het hc van Doedo Nannes en Asse Boelens wed. van Haijco Lammers.

Midwolda - fol. 657 - 23 juni 1673 - Mans Hindricks, voor zich zelf, Aijcke Hindricks, Sijbelt Hovinge en Gepke (ehel.), Hemmo Fopkes, als voormond over Luppe Deters' kinderen, Fopko Aelders, pr. vmd. over Harmen Hindricks' nagelaten kind, en wederom Mans Hindricks, als sibbevoogd over Geertien Hindricks' nagelaten kind, ter ener, en Folckert Hindricks ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van wijlen Tamke Hindricks, getrouwd geweest met Folckert Hindricks. De erfgenamen en voogden verklaren van Folckert Hindricks alle goederen te hebben ontvangen, m.u.v. hetgeen zich nog bevindt te Emden. Folckert dient nog te ontvangen van Grietie Heeres, weduwe van Mello Tiarcks, in Finsterwolde, 25 daler, en van Willem Geerdts, op Hardenborg, 42 daler. Getuigen: Otto Harmens en Ipo Aepkens.

3) Mansze Hindricks, geb. voor 1629
Gehuwd 1647
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 05 nov 1647 #RAG, RA V-dd-5, Winschoten 5-11-1647. Verlaat hc Mans Hindricks en Stijne Aalders wed. Jan Harmens. Aan bruidegomszijde Hijndrijck Mansz en Haijke (Heyke) vader en moeder, Hindrick Stevens en Tja oom en moei. Aan bruidszijde Berent Jansen neef.#
met:
Stijne Aalders 1e huwelijk 2e huwelijk
4) Ebo Hindricks, ged. te Blijham 05 jan 1640
5) Tiddo Hindricks, ged. te Blijham 27 jul 1641
6) Harmen Hindricks, geb. voor 1646, ovl. voor 23 jun 1673
Gehuwd 1664
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 07 okt 1664 #RAG, RA VI-A-, Blijham 7-10-1664.#
met:
Doetje Phopkens
7) Tamko Hindriks, geb. voor 1647, ovl. voor 23 jun 1673
Gehuwd 1670
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 07 sep 1670 #RAG, RA V-gg-1 Finsterwolde 7-9-1670. Hc Folkert Hindriks en Tamko Hinderiks. Aan bruidegomszijde Tiacko Tonnis vedder, Tiacko Febes vedder, Otte Harmens dedigsman. Aan bruidszijde Mans Hindricks broer, Aeilko Hindricks broer, Sijbolt Hoving zwager, Aijlko Beerents neef, Melle Tiarx neef, Claas Tiarx neef, Jacob Reijnders dedigsman en Douwe Menses dedigsman.#
met:
Folkert Hindriks
8) Addo Hindricks, geb. voor 1647
9) Aeilko Hindriks, geb. voor 1647, ovl. na 23 jun 1673
10) (?) Geertien Hindriks, geb. voor 1647, ovl. voor 23 jun 1673 met:
N.N.
Hoofdindex A-Z