Gezinsblad
Willem Menses, ovl. tussen 26 jan 1657 en 26 aug 1657, beroep(en): schoenmaker, woonplaats(en): Beerta (Gn), zoon van Mense N.N. en N.N.
Fol.254 - Beerta 11 augustus 1617 - Iggo Iggens, te Beerta, voor Hille zijn vrouw, verset aan Tammo Albertz en Garbrech (ehel.) 1« deimt meedland upt Schembster swaech, dar Hittie Phebens ten oesten, und Herman Engelbertz ant westen, anfangende vant Swaechmaer streckende int norden an Eelsthuister landen. Prijs: 117 Emder gld. Getuigen: Luicken Albertz en Willem Menses.

Fol.347 - Beerta 30 november 1626 - Teele Hermans ter ener, en Tacko Tonckertz en Doetjen (ehel.) ter andere zijde, hebben een contract opgemaakt waarbij wordt bepaald dat de bestemoeder van Doetjen de rest van haar leven door hen zal worden onderhouden. Daarvoor krijgen ze 100 Emder gld. eene slee kiste met haer boedel ende beddes klederen offte toebehoer. Getuigen: Willem Mensens en Wilte Ipens.

Fol.809 - Beerta 25 mei 1636 - Pieter Jans en Tonjes (ehel.) lenen van Reenko Reenkes en Tiae (ehel.) 100 daler à 7%. Als onderpand 2« akker, te Beersterhamrik, ten oosten e.e.Huninga, ten westen de erfgenamen van Uffe Tiabbes, strekkende van de Höeijwech hen in de Dollaert tot an Bellingwolster Ae. Getuigen: Willem Menzes en Hinrijck Jans.

Fol.95 - Beerta 10 december 1640 - Dodo Ffoebens en Aeltjen (ehel.) lenen van Hemmo Harckens en Harmen (ehel.) 100 daler à 6%. Getuigen: Tewes Jeltes en Willem Menses.

Fol.226 - Beerta 9 juni 1642 - Jurjen Wilckens en Betje (ehel.) versetten aan Dodo Febens en Aeltjen (ehel.) meedland eigendomlijk toebehorende aan Teetje Sibrands liggende in Beersterhamrik, ten oosten Claes Meertens als gebruiker, ten westen Tiacko Tiarcx, strekkende van de Tiamme tot de Ackerlandtswech. Prijs: 250 daler. Getuigen: Galtjo Roelfs en Willem Mensens.

Fol.265 - Beerta 17 januari 1643 - Jemmo Haeijens in de Beerta, vertoont een papieren obligatie van 12 daler en 12 stuiver Brabands, item van 13« daler, samen 26 daler min 3 stuiver brabands. Het geld is afkomstig van Dodo Ffoebens als mede-diaken en van het armengeld zelf. Jemmo verklaart genoemd bedrag schuldig te zijn aan de armen in de Beerta. Rente 52 stuiver per jaar. Getuigen: Willem Menses en Tewes Jeltes.

Fol.269 - Beerta 22 februari 1643 - De weduwe Eluwe Ubbens in aanwezigheid van haer naedochter ende der huerders halfsuster Hemme Ubbens verhuurt aan haere beide voorsonen Berendt Henrijcx te Midwolderhamrik en Edsardt Henrijcx in die Beerta alle landen welke ze bezit en in gebruik heeft gehad. Tijd: 6 jaar. Prijs: 150 dalers. Getuigen Willem Mensens en Wilto Ipens.

Fol.513 - Beerta 26 mei 1646 - Edsardt Henrijcx en Haeike (ehel.) ook Tiaert Ubbens ter ener en Herman Jans en Hemme (ehel.), item Tiapko Henrijcx en Ike (ehel.) maken een scheiding en deling van land in Beersterhammerck, ten oosten Nantko Waldrijcx, ten westen Jan Meertens. Edsardt en Haeike is ten deel gevallen de halve heerd aan de oostzijde, de andere helft aan de westzijde is ten deel gevallen aan Tiaert en zijn zusters Hemme en Ike. Getuigen: Wijpke Luppens en Edsart Jans, Reemt Hilles en Wijllem Menses.

Fol.611 - Beerta 5 februari 1647 - Edsardt Henderijcx en Haeike (ehel.) hebben afstand gedaan van 1/3 van 8 akker in Beersterhamrik in de Grafften genoemd, zoals ze gekocht hadden van Haeike's ouders, Tiddo Alards en Zieke. Nu gaat het terug naar Zieke. Hetgeen ze terugkrijgt ligt in 11 akker in die Grafften, ten oosten Nantko Waldrijcx, ten zuiden de Pekel Ae, ten westen Tjaert Ubbens en cons. Deze 11 akkers worden meierwijze gebruikt door Reemt Hillens. Getuigen: Claes Aiolds, convoimeester, en Willem Menses in aanwezigheid van Zieke's dochter Fockjen.

Fol.654 - Beerta 21 augustus 1647 - Edsardt Henrijcx en Haeike (ehel.) verkopen aan Tiddo Tiddens en Ide (ehel.) wonende in Oostwold het overige land als in Tammo Pieters gelegen is in Beersterhammerck ende Ubbo Tiarts in sijn leven eigendomlijc gebruickt heefft te weten wat van de twee gerechte deelen daerop in Tammo Pieters noch overich is also dat Tiddo Tiddens tsampt de sinen de twee gerechte parten daervan ende Tiaert Ubbens de gerechte derde part daervan eigendomlijc toekomen welverstaende dat voorá Edsards broeder de oock eerbaren Berendt Henrijcx cracht deses bekent dat hij aen gemelden sinen broeder Edsardt de gerechte helffte van de overige vier deimten van voorss landt in Tammo Pieters vercoft hebbe... etc. Getuigen: Galtio Roelefs en Willem Mensens.# met:
N.N. , ovl. voor 21 feb 1626
#RA V-z-2 21-2-1626: Ebbele Ebbens en Anna kopen land in Scheemderhamrik van Tammo Alberts (mede namens zijn dochter Hebbele), Jan Oomckes en Yde, Jan Oomckes ook als voormond van de kinderen van Willem Mensens, en Bastiaan Mensens als sibbevoogd van deze kinderen.#

1) Mense Willems, geb. voor 21 feb 1626, ovl. na 26 mei 1659

Gezinsblad
Willem Menses met:
Aelke Tiabben, ovl. voor 10 jul 1632, dochter van Tjabbe Uffens en Reene N.N.
#Fol.196 - Beerta 18 april 1642 - Waldrijck Ennens en Emme (ehel.) verkopen aan Ulffert Pieters en Trine (ehel.) 3 akker land in Beerster hamrik in het Gaerlanddt, strekkende uit het noorden van onse Pastorije loote tot in 't suiden aen de Ae. Ten oosten Jan Roelfs als gebruiker, ten westen Willem Mensens met consorten. Tevens is verkocht de behuizing welke erop staat item de halve wringe voor 't landt staende. Prijs: n.v. Getuigen: Garlko Garlkens en Henrick Jans.

Fol.377 - Beerta 6 mei 1644 - Ulffert Pieters en Trine (ehel.) verpachten aan Claes Tholens en Edske (ehel.) 3 akker land in Beerster Gaerlandt, ten oosten Jan Roelfs als gebruiker, ten westen Willem Mensens, ten noorden de Nije Sloot. Tijd: 9 jaar. Prijs: 778 daler. Borg: Cornelis Jacobs Getuigen: Jurjen Vijt en Jacob Wildrijcx.

Fol.420 - In den Eekamp - Beerta 6 maart 1645 - Minnoldt Tiabbens, pr.vmd., i.p.v. zijn overleden broer Uffo Tiabbens, Bastiaen Mensens en Reenko Reenkens, voogden over Willem Mensens en zijn overleden vrouw Aelke Tiabbens, hun moederloze kinderen met name Tiabbe en Albert maken een afhandeling met Willem Mensens. Een onderlinge afhandeling heeft plaats gevonden dd. 10 juli 1632 in het bijzijn van Nantko Ottens en Henrijc Berens. Nu wordt deze afhandeling verzegeld. De voogden doen over aan Willem het huis in de Beerta waarin Willem nog steeds woont met alle roerende goederen. Voorts de helft van het land dat de moeder heeft behoord liggende in Beersterhamrik bij Hamsterhof, ten oosten de pastorie in de Beerta, ten westen Jonker Huninga, strekkende van de gemeine Hoijwech tot de Ae. De kinderen zijn nu reeds 16 geweest. Willem quiteert de voogden. Getuigen: Geerdt Berends en Wijko Haeikens.

Fol.437 - Beerta 3 mei 1645 - Erentveste manhafte Menno Koehoorn van Houwerda, luitenant van kapitein Harinxma, verwisselt met Claes Tholens. Menno Koehoorn voor zijn vrouw Frouwtjen van Liklema, verwisselt aan Claes Tholens en Edske (ehel.) 3 akker, van 8 akker, waarvan Boelo Ockens 5 akker ten westen in die Beerta heeft liggen en Menno Koehoorn 3 akker ten oosten. Voor dezen heeft Boelo Ockens deze akkers in gebruik gehad. Ten oosten Jan Henrijcx als gebruiker, ten westen Boelo Ockens. Strekkende van de Tiam tot de Heresloot. Claes Tholens, voor Edske, verwisselt aan Menno Koehoorn en vrouw 3 akkers, welke hij van Ulffert Pieters heeft gekocht dd. 6 mei 1644. De 3 akker liggen in 't Gaerlandt, ten oosten Jan Roelfs, ten westen Willem Mensens, ten noorden de Nije sloot, strekkende tot in de Ae. Bovendien wordt verwisseld een kampke land ca. deimt in Teelke Frix'land in de Beerta. Zie keerskoopbrief te Groningen ao 1637. Koehoorn krijgt toe 500 daler. Getuigen: Swiko Eppes en Wessel Jacobs.

Fol.308 - Beerta 12 november 1652 - Willem Mensens en Albert Willems lenen van Menie Jacobs, weduwe van Jacob Dijkes, 50 daler à 6%. Getuigen: Willem Hindricx en Jurjen Vijt.

Fol.351 - Beerta 30 april 1654 - Ulfert Uffes en Haico (ehel.) verpachten aan Goert Peters en Itien (ehel.) 1/3 van een venne in 8 akkers gelegen in Beersterhamric, ten noorden de Hooiweg, ten oosten Goert Peters, ten zuiden de Aa, ten westen de erfgenamen van Minnolt Tiabbens. Nog wordt verpacht gelegen in Willem Menáes'heerd 3 akker. Tijd: 9 jaar. Prijs: 5050 car.gld. Getuigen: Jan Peters en J a Brederode.

dd. 25 maart 1655 wordt deze akte opnieuw geprotocolleerd door Isaacus Nijhoff in aanwezigheid van Haico, de weduwe van Ulffert Uffens, Tiabbe Uffens en Tiabbe Bonnens. Getuigen: Jacob Pieters en Jurjen Vijt.

Fol.431 - Beerta 28 mei 1655 - Jan Jans en Vrouke (ehel.) verpachten en versetten aan Goert Pieters en IJtjen (ehel.) deel van het land, zoals Vrouke van haar ouders heeft geërfd te Beersterhamrik in een fenne van 8 ackeren ten noorden de Hooiweg, ten oosten Goert Pieters, ten zuiden de Aa, ten westen de erfgenamen van Anneke Franssen Bovendien wordt verpacht en verset , zoals ligt in Willem Mensses'3 akker. Tijd: 9 jaar. Prijs: 516 gld. 13 st.2 pl. Getuigen: Galtje Edtskes en Jan Wijnolts.

Fol.524 - Beerta 22 oktober 1656 - Willem Menssens verkoopt aan Griete Bonnis, weduwe van Bonne Tjabbes, hetgeen Willem in de 3 akkers in Beersterhamrik bezit, ten noorden Harman Roelefs, ten oosten luitenant Mennes Coehorn, ten zuiden Goert Pieters met cons., ten westen jr. Sebo Huninga. Prijs: 200 car.gld. per deimt. Getuigen: Goert Pieters en Jan Egberts.

Fol.525 - Beerta 22 oktober 1656 - Willem Mensens en Eeske Egberts, weduwe van Albert Willems maken verwisseling van landen. Eeske zal zoveel in de kamp binnendijks hebben, als Griete Bonnes van Willem heeft gekocht. Ook Harmen Roelefs wordt vermeld. Getuigen: Goert Pieters en Harmen Roelefs.

Fol.543 - Beerta 26 januari 1657 - Willem Menssens leent van Goert Pieters en IJtjen (ehel.) 100 car.gld. à 5%. Getuigen: Galtije Roeleffs en Jan Wijchmans.

Fol.333 - Nieuwolda 26 augustus 1657 - Mense Willems en Tjabbo Willems, broers, maken een afhandeling van de nalatenschap van hun vader Willem Menses, gewoond hebbende in de Beerta. Tjabbo verkrijgt het huis te Beerta zoals zijn vader heeft bewoond, met ook het eigen land te Beesterhamrik, gelegen buitendijks, naest an `t Hamsterhoff, ten oosten Menno Koehoorn, ten westen Cebo Huninga. Tjabbo zal de sterfhuisschulden betalen, met name een obligatie welke Mense over het sterfhuis heeft. Getuigen: Hiddo Peters en Reijndt Nannes.

Fol.735 - Beerta 26 mei 1659 - De crediteuren hebben ontvangen Tjabbe Bonnens, 206 daler, Goert Pieters, 70 daler, Bastiaen Menssens 30 daler, Meentje Jacobs 6 daler, Wormolt Hindricks, 6 daler, Remke Willems, 4 daler, Dodo Phoebes 9 daler, wegens achterstallige schattting en dijkgelden van wijlen Willem Menssens zijn verpachte land. Anna Geerts 8 daler, Mensse Willems 52 daler 15 st., Tiabbo Willems, verklaren dat ze het genoemde geld hebben ontvangen van Goert Pieters wegens wijlen Willem Menssens verpachte land een luitenant Menno Coehorn van Houwerda dd. 12 maart 1659 te Beerta, waarbij Goert Pieters zich als borg had ingelaten. Getuigen: Jannes a Brederode en Matthias Tobiae.#

1) Tjabbe Willems, geb. voor 1629, ovl. na 24 nov 1682, beroep(en): schoenmaker
Gehuwd voor 05 sep 1648 met:
Anneke N.N.
#Fol.13 - Beerta 5 september 1648 - Willem Mensens en Aeleit (ehel.) verkopen aan Tiabbo Willems, zoon van Willem, de behuizing zoals Willem heeft bezeten en bewoond met zijn vrouw Aeleit, staande in die Beerta op Tiacko Reints'land, ten oosten Hero Bauwkens, ten westen Beerndt Beernds. Tevens wordt verkocht al het schoenmakersgereedschap. Prijs: 700 Keizers gld. Tiabbo Willems en Anneke (ehel.) verklaren dat ze de koopschatspenningen nog niet hebben betaald. Willem Menses en Aeleit versetten aan Tiabbo hun aandeel land, zoals van zijn moeder en grootmoeder is geërfd te Beersterhamrik, ten oosten Beerster pastorije groote Loeten, ten westen Hamster hoff. Getuigen: Willem Hendricx en Joannes à Brederode.

Fol.146 - Beerta 2 mei 1650 - Edsardt Henderijcx en Haeike (ehel.) verpachten of versetten aan Luij Pieters en Claeske (ehel.) een kamp land in Beerta in Hemmo Huninga's olde landt, ten noorden Poppo Aelders, ten oosten Jan Abels, ten zuiden Swijko Edsens, ten westen Swijko Edsens. Tijd: 9 jaar. Prijs: 950 car.gld.en een gouden dukaton. Huur voor het kamp 2« daler per jaar Getuigen: Joannes à Brederode en Tiabbe Willems.

Fol.221 - Beerta 8 mei 1651 - Herman Jans en Edske (ehel.) lenen van Dodo Phoebens en Aeltjen (ehel.) 66 daler en 20 stbb. Rente voor ieder daler 2 stbb. Getuigen: Tiabbo Willems en Willem Janá.

Fol.222 - Beerta 8 mei 1651 - Tiabbo Willems en Anneke (ehel.) lenen van Dodo Febens en Aeltjen (ehel.) 66 daler en 20 stbb. Rente per daler 2 stbb. Getuigen: Willem Jans en Jurjen Vijt.

Fol.630 - Beerta 18 december 1657 - Tjabbe Willems leent van Griete Bonnis weduwe van Bonne Tjabbis 200 daler à 5%. Onderpand: het deel uiterdijks land in Beersterhamrik, ten noorden Goert Pieters, ten oosten Luitenant Menno Coehorn, ten zuiden de Pekel Aa, ten westen jr. Sebo Huninga. Getuigen: J a Brederode en Matthias Tobiae.

Fol.715 - Beerta 12 maart 1659 - Tjabbe Willems verpacht en verset aan luitenant Menno Coehorn Houwerda 3 3/4 deimt 24 roeden land in 3 akker gelegen in t Hamrick in Beerster Gaerlant, ten noorden Harman Roelofs, ten oosten Menno Coehorn zelf, ten zuiden de Peeckel Aa, ten westen Sebo Huninga. Tijd: 9 jaar. Prijs: 393 daler. Getuigen: Goert Pieters en Reemt Willems.

Fol.380 - Beerta 26 februari 1668 - Luitien Willems en Grietien Fockes (ehel.) verkopen aan Arent Jansen en Rene Hijndrix (ehel.) een huis met tuin, zoals Meenje Jacobs bij haar leven heeft gebruikt, oosterd in de Beerta, ten noorden Grietie Swijckens, ten oosten Rixte Wijnolts, ten zuiden de Hereweg, ten westen Folckert Allers. Prijs: 855 car.gld. met een oude rijksdaalder. Getuigen: Luij Peters en Tjabbo Willems.

Fol.483 - Beerta 21 september 1669 - mr. Tjabbo Willems verkoopt aan IJtjen Goerts zijn huis zoals hij bewoont. Prijs: 20 daler. Edoch sal IJtjen Goerts geholden sijn hetselvige huis behoorlijck verbeteren en vertimmeren, venssteren, duer, dack en want dichte maecken, en die kosten van die timeerasie soelen correct en perfect opgeteeckent worden en ingevalle voors. Tjabbo Willems, binnen die tijt van drie jaeren die opgemelten 20 dl. met die onkosten soo aen voorseide huis mochten geamploijeert worden weder quam t'eerleggen en betaelen aen IJtjen Goerts ofte diens arven, soo sal hetselvige huis eijgendoemelijck verblijven aen meergenoemde. Verder worden vermeld lieutenant Menno Coehorn en Dodo Phoebens. Getuigen: Egbert Hermans en Pieter Matthias.

Fol.501 - Beerta 9 maart 1670 - Aijlcko Jurjens, Menso Hagius en Sijbo Wijrs, voogden over de ouderloze kinderen van wijlen Albert Reempts en Jantjen Veenhuisen (gew.ehel.), hebben bij openbare uitmijning dd. 17 december 1668 verkocht de helft van een molen te Beerta op stadsgrond. Prijs: 2044 car.gld. 10 st. aan Richt Udens en Tjaecke (ehel.). Getuigen: Jan Wijllems en Tjabbo Wijllems.

Fol.368 - 28 december 1681 - Arent Jans, Tammo Hinricks en Tonckert Hinricks verkopen aan Herman Jurriens hun gezamenlijke huis in de Beerta, staande op pastor Stellinghwerfs grond. Zoals tegenwoordig door Tiabbe Willems, meierwijze, wordt bewoond. Prijs: 177 car.gld. 10 st. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.#

2) Albert Willems, geb. voor 1629, ovl. voor 22 okt 1656
Gehuwd 1654
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 17 feb 1654 #Fol.335 - Beerta 17 februari 1654 - Hc Albert Willems en Eeske Egberts. Albert brengt een half deimt gelegen in 3 akker in Beersterhamrik, so hem van sijn sal. bestemoeder is angearvet, uijt welke drie ackeren sijn broeder Tiabbe oock een halff deimat is competerende. Bovendien brengt Albert in ¬ van 3 akkers, ten noorden de gemeene wech, ten oosten de pastoors groote Loote, ten westen jr. Sebo Huninga, strekkende tot de Ae. Brg.: Willem Menses, vader; Menso Willems, broer; Tiabbo Willems, broer; Haico Tiddes als nabuur; Albert Arents als nabuur; Br.: Martien Egberts, moeder; Roeleff Atties, oom; Jan Egberts, broer, met zijn vrouw Haeijko Jans; Willem Egberts, broer; Attie Egberts, broer; Claes Everts en Adam Geerts, vedders, met hun vrouwen. Getuigen: Harmen Boelens en Johannes a Bredero. Tevens tekent: Jantien Adams.#
met:
Eeske Egberts, alias: Etske Egberts 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk 4e huwelijk, dochter van Egbert Willems en Martien Attijens
#Fol.687 - 15 oktober 1658 - Tjabbe Willems, pr.vmd., Jan Egberts en Sijbo Wijers, voogden over Albert Willems onmondige vaderloze kind Albertjen genoemd, maken een afkoop met Remke Willems en Etske (ehel.), als vader en moeder over het kind. Remke en Etske behouden het huis zoals ze bewonen met de roerende goederen en het smidsgereedschap en het land zoals het kind heeft geërfd van haar vader,ten noorden de nije sloot, ten oosten luitenant Menno Coehorn, ten zuiden de Pekel Aa, ten westen jr.Sebo Huninga. Het kind dient tot haar 18e te worden onderhouden, het krijgt verder niets. Getuigen: Wilcko Gerrits en Matthias Tobiae.#

Gezinsblad
Willem Menses
Gehuwd 1632 met:
Aleit N.N.
#Fol.65 - Beerta 8 mei 1649 - Willem Mensens voor Aelheidt, zijn vrouw, verset aan Herman Roelfs, op Suirveen, en Wendel (ehel.) 2 deimt land in Beersterhamrik , ten oosten de pastorie van de Beerta, ten westen jonker Sebo Huninga. Strekkende van de gemiene Hooijwech tot de Ae. De 2 deimt ligt in 3 akkers welke Willem Menses en zijn kinderen eigendomlijk toebehoren. Niet verzet wordt het aandeel van Willems zoon, Albert. Tijd: 3 jaar. Prijs: 450 car.gld. Getuigen: Joannes à Bredrode en Jacob Wildricx.#
Hoofdindex A-Z