Gezinsblad
Luppe Deters, geb. voor 1613, ovl. na 06 aug 1665, zoon van (?) Detert Gerdes en N.N. Edzes
Gehuwd 1631
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 05 dec 1631
met:
Lutgert Derks, geb. voor 1615, ovl. voor 1642, dochter van Derk Hindriks en Ette Tammens
#Midwolda - fol.95 - 6 mei 1653 - Willem Geerdts, Luppe Deters en Tiapke Jansen, voogden over Detert Luppes, onmondige zoontje van Lutgert Dircks, gewezene huisvrouw van Luppo Deters, ter ener en Tiacko Hommes, Hidde Sebes en Willem Eppes, voogden over wijlen Tammo Luppes en Haijcke (gew.ehel.), te Midwolda, hun onmondige dochter Meijske Tammes ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van wijlen Tammo Dercks en Haijcke (gew.ehel.), te Midwolda. De voogden over Meijske Tammes verkrijgen de nalatenschap van Tamme Dercks en vrouw, te weten de behuizing op Midwolder kerkenland te Midwolda, met de levende have de inboedel. Prijs: 1230 daler. Getuigen: Berent Hindricks en Onno Jansen.#
1) Dietert Luppes, ovl. na 25 sep 1660 met:
Tamke N.N.
RAG, RA V-dd-8 731/7383 (kd 190) Winschoten 25-9-1660: Dietert Luppes en Tamke ehluiden te Finsterwolde zijn schuldig aan koopman Ubbo Herens en Melle ehluiden f 200-0-0 à 6%.

Gezinsblad
Luppe Deters
Gehuwd 1642
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 16 jun 1642 #RAG, RA VI-A-1 Blijham 16-6-1642: Hc Luppe Dieters en Anne Hindricks. Bij de bruidegom is sprake van "de goederen soo hem in scheidinge mit sijn kind mogen toegedeelt werden"; de bruid krijgt van haar vader f 500. Aan bruidegomszijde Frans Tiackens, Herman Claessen en Willem Geerts. Aan bruidszijde Hindrick Mans x Haicke (Haeyke) vader en moeder, Sibolt Hoving x Gepke, Hindrick Stevens.#
met:
Anne Hindricks, geb. tussen 1620 en 1626, ovl. voor 23 jun 1673, dochter van Hindrick Mans en (?) Haicke N.N.
RAG, Toegang 731/7380, Winschoten 4-6-1646: de Erb. Luppe Dieters, carspelman in Finserwoldt, Anna sijn huisfrouwe, daer voor de rato caverende, verkopen een losbare erfrente van 18 daalders aan Rempko Ipens en zijn huisvrouw Hille, jaarlijks te voldoen op 4 juni.

RAG, Toegang 731/7381, Winschoten 14-6-1654:Luppo Deters als getuige bij het hc van Doedo Nannes en Asse Boelens wed. van Haijco Lammers.

Midwolda - fol. 657 - 23 juni 1673 - Mans Hindricks, voor zich zelf, Aijcke Hindricks, Sijbelt Hovinge en Gepke (ehel.), Hemmo Fopkes, als voormond over Luppe Deters' kinderen, Fopko Aelders, pr. vmd. over Harmen Hindricks' nagelaten kind, en wederom Mans Hindricks, als sibbevoogd over Geertien Hindricks' nagelaten kind, ter ener, en Folckert Hindricks ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van wijlen Tamke Hindricks, getrouwd geweest met Folckert Hindricks. De erfgenamen en voogden verklaren van Folckert Hindricks alle goederen te hebben ontvangen, m.u.v. hetgeen zich nog bevindt te Emden. Folckert dient nog te ontvangen van Grietie Heeres, weduwe van Mello Tiarcks, in Finsterwolde, 25 daler, en van Willem Geerdts, op Hardenborg, 42 daler. Getuigen: Otto Harmens en Ipo Aepkens.

1) Lutgert Luppes, ovl. voor 08 nov 1686
Gehuwd te Beerta 19 jan 1673 met:
Reint Ebels, geb. te Beerta (Gn) 06 dec 1648, ovl. te Nieuw-Beerta 24 dec 1715, zoon van Ebel Luppens en Wipke
#Fol.333 - Beerta 11 juni 1681 - deze akte is doorgehaald - Reint Ebels en Lutgert (ehel.) hebben ontvangen van Eetien Egges, weduwe van Eggo Hommens, 100 daler à 5%'Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.334 - Beerta 20 juni 1681 - Jantien Edzkens, weduwe van Jan Tiddens, tegenwoordig wonende in Noordbroeksterhamrik, verklaart ontvangen te hebben van Reint Ebels en Lutgert (ehel.), in de Beerta, 800 car.gld. Gelezen de aantekening op de verzegeling van 1 mei 1680 over Henricus Waldricks, wegens verschoten setpenningen ten bedrage van 700 car.gld. Zie de verzegeling dd. 14 juli 1668 vanwege het land te voren door haar en nu door Reint Ebels en Lutgert meierwijze gebruikt. Getuigen: Eltio Swijckens en Phebo Doedes.

Fol.645 - Beerta 8 november 1686 - Reint Ebels en Wijpke Claessen (ehel.), als vader en stiefmoeder, ter ener en Hindrick Luppens, Heine Jans en Focco Jacobs, als voogden over Asse, de onmondige dochter van Reindt Ebels bij wijlen Lutgert Luppes. Ze maken een afhandeling .m.b.t. de moederlijke nalatenschap. Reint Ebels en Wijpke Claessen (ehel.) behouden de gehele nalatenschap aan zich. M.u.v. het geld dat bij Focco Waldrix staat. Asse is thans 8 jaar, ze zal tot haar 16e worden onderhouden, wanneer ze trouwt krijgt ze 1050 car.gld. Wanneer ze 16 wordt krijgt ze de kleren van de moeder, 2 zilveren lepels, een zilveren oorijzer, een zilveren meshecht, een zilveren vingerhoed en twee zilveren pennen met een nieuw bed. Getuigen: Jan Hansen en Tonnis Harmens.#

2) Friese Luppes, ged. te Blijham 01 aug 1652
3) Hindrik Luppens, ged. te Winschoten 22 jan 1654, #Winschoten 22-1-1654: hebben Luppo Dieters en Antje Hindriks eluiden een kind te doop end is Henrick van mij gedoopt.#, ovl. voor 06 mrt 1705
Gehuwd voor 07 nov 1684 met:
Eluwe Jans, geb. voor 1668, ovl. na 06 mrt 1705
#RAG, RA Oldambt 731/7097 Finsterwolde 1-5-1693: Willem Edzens verpacht voor 9 jaar met consent van het Edele Gerigte d.d. 27-3-1693 aan de E. Hinrick Luppes en Eluwe Jans sijn huisvrou .. een acker landes in Finsterwoldt gelegen hebbende ter naesten swetten ....

RAG, RA Oldambt 731/7097 Finsterwolde 7-3-1694: Hindrick Luppes en Reynt Tjackes verkopen aan Sappe Dercks een tuin in Finsterwolde, ten Noorden Sappe Dercks zelf, ten Oosten secretarius Westendorp, ten Zuiden verkopers en ten Westen Elso Addens noie. uxoris, meijerswijze in gebruik bij Jacob Jans, voor f 96 en een ducaton, dus voor elk de helft.#

4) Geeske Luppes, ged. te Winschoten 20 jun 1656, #Winschoten 20-6-1656: heeft Luppo Dieters een kint ter doop gepresenteert met name Geeske.#
5) Geert Luppes, ged. te Winschoten 01 okt 1658, #Winschoten 1-10-1658: heeft Luppo Dieters end Antje eluiden een kindt ter doop gepresenteert met name Geert.#, ovl. na 1722, beroep(en): kuiper, woonplaats(en): Midwolda [O] (Gn)
Gehuwd te Midwolda [O] 07 aug 1687 met:
Diewer Harms, ovl. na 04 jul 1730
#Gruoninga 1970, p.56, kwartieren Starke-Jager: "632. Geert Luppes, van Finsterwolde, ov. Midwolda na 1722, kuiper aldaar, kopen bedrijf van haar ouders, zie Midwolda 28-11-1689, tr. Midwolda 7-8-1687 (tr.b.) 633. Diewer Harms, * Midwolda, ov. Midwolda na 1720."

ibidem, p. 82: "1264 t.m. 1265 Luppo Hayes, ws. te Finsterwolde. 1266 t.m. 1267 Harm Jans, * Midwolda, ov. na 9-3-1683, kuiper. Kopen huis 22-2-1662 aldaar op Bouckema's heerd; tr. Midwolda 12-9-1660 (hc) Remcke Tiackens; hij z.v. Jan Lubberts en Anna Harckes te Midwolda; zij d.v. Tiacko Rotgers en Luppe Geerts van Midwolda en ws. kleind. v. Rotger Hendriks en Weye .. v. Noordbroek."

Midwolda - fol.268 - 28 oktober 1689 - Harmen Jans, ter ener en Geerdt Luppes en Dewer Harmens (ehel.), zijn zwager en dochter, ter andere zijde, maken een afhandeling van de nalatenschap van Remke Tjacken, gehuwd geweest met Harmen Jans, en moeder van Dewer Harmens. Harmen draagt over aan zijn dochter en schoonzoon een huis en schuur zoals ze hebben bewoond te Midwolda op Bouckemaheerd, met de eigendom van de huisplaats en het hof, met het kuipersgereedschap als mede d= opruiminge van het ambacht ofte neeringe. Prijs: 400 car.gld. Dit wordt een lening tegen [?]%. Getuigen: Geerdt Edsens en Jan Hendrix.

Fol.521 - Nieuwolda 18 september 1691 - H.V. Harm Jans en Wijpke Hendriks. Brg.: Hendrik Jans en Hille Hindriks, broer en zuster; Engel Berents en Hille Jans (ehel.), broer en zuster; Jan Berents en Hille Berents, neef en nicht; Br.: Tebbe Hendriks, broer; Tjake Heres, zuster; Tjakke Rotgers en Annetjen Tammes, neef en nicht; Fokke Hommes en Weije Rotgers, neef en nicht; Jacob Bronts en Bowe Rotgers (ehel.), Geerdt Luppes en Dewer Harmens (ehel.). Getuigen: Jannes Thomas en Hendrik Jans.

RA V-ff-1 Nieuw-Beerta 20-8-1695 Geert Luppes x Dieuwer Harms te Midwolda zijn schuldig aan Reijnt Ebels x Wijpke Claessen f 550, à 5%.

Fol.104 - Nieuwolda 1 mei 1696 - H.V. Jan Harms, van Midwolda, en Hemme Mentjes, van Midwolderhamrik. Brg.: Geerdt Luppes en Dewer Harms (ehel.), Egbert Tunkens en Weje Harms (ehel.), zusters; Jan Hendriks en Remke Jans, neef en nicht; Aldert Jeltes, neef; Br.: Mentje Boeles en Frouke Tiddes, ouders; Harm Boeles en Aeltjen Jans, oom en moei; Melchior Clasen en Dewer Jans, broer en zuster; Claes Mentjes, broer; Nantke Hendriks en Hille Klasen, broer en zuster; Trijntjen Clasen, zuster; Jan Sceper (=Jan Harmens Scheper) en Martjen Clasen, broer en zuster; Getuigen: Geerdt Edzes en Roelof Jacobs.

Fol.150 - Nieuwolda 3 mei 1697 - Geerdt Luppes en Dewer Harms (ehel.), te Midwolda, lenen van Tjakko Rotgers, Jan Tobias en Fokko Hommes, voogden over Eggo Tjakkes en Wipke Hindriks (gew.ehel.) hun kinderen 425 car.gld. à 5%. Getuigen: Aldert Willems en Cornelis Eltjes.#

6) Haijcke Luppes, ged. te Winschoten 21 okt 1660, #Winschoten 21-10-1660: hebben Luppo Dieters en Anke eluiden een kindt ter doop gesonden, wiens naeme is Haijke.#, ovl. na 01 feb 1737
Gehuwd te Beerta 30 nov 1684, #Beerta 1684: Den 30 November is Menso Tjabbes en Haicke getrout.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 07 nov 1684 #RA V-gg, 7-11-1684: hc Menso Tiabbes en Haicke Luppes. Aan bruidegomszijde Aijse Harrems als neeve, an Bruitssijde de E. Hindrick Luppes en Eluwe ehelieden als broeder en suster.#
met:
Menso Tjabbes, geb. voor 1654, ovl. tussen 18 jul 1711 en 05 jun 1714, beroep(en): schoenmaker, zoon van Tjabbe Willems en Anneke N.N.
#Fol.175 - Beerta 26 maart 1679 - Frerick Haijckens, op de Meeden, heeft bij strijkgeld verkocht aan Ocko Rinnolts en Roelf Jans de helft van 4 akker veenland, ten noorden de Finsterwolder scheiding, ten oosten Hero Boukes, ten zuiden Menso Tiabbes, ten westen Cornelis Vechters. De grootte is 3 deimt 6 roeden. Prijs: 158 car.gld. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.177 - Beerta 26 maart 1679 - Frerick Haijckens op de Meeden heeft bij strijkgeld verkocht aan Herman Geerts en Menso Tiabbes de westelijke helft van 4 akkers veen, ten noorden de Finsterwolder scheiding, ten oosten Hero Bouckes, ten zuiden Menso Tiabbes, ten westen Cornelis Vechter. Grootte: 3 deimt 6 roeden. Prijs: 151 car.gld. Getuigen: landmeter Ritzo Jans en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.361 - Beerta 29 november 1681 - Frerick Haijckens, op de Meeden, verpacht aan Herman Geerdts en Menso Tiabbes een veenakker in de Beerta te vooren van Ocko Rinnolts volgens coopbrief in dato den 26 martij 1679 getrocken en wegens wanbetalinge van Frerick Haijckens wederom aengenomen liggende met een ander acker van Roelf Jans doemaels mede getrocken onverscheijden. Prijs: 220 car.gld.. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.425 - 24 november 1682 - Eltjo Ebels, voormond, Jan Egberts, sibbe-, en Jacob Bolts, vreemde voogd over wijlen Roelef Jans, twee onmondige zoontjes, Jan en Remke, ter ener en Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de vaderlijke nalatenschap. De voogden krijgen het land te Zuidbroek en Muntendam, afkomstig van hun grootmoeder. De voogden hebben tevens bedongen het beddegoed bij Eltjo Fockens te Winschoten zijnde. Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) behouden aan zich een akker veenland in de Beerta, ten oosten Menso Tiabbes en ten westen IJde Harmens. Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) behouden tevens aan zich het huis, schuur en brouwersgereedschap met de roerende goederen alles te Beerta, zoals ze bewonen op pastorieland. Ze betalen daartoe aan de beide kinderen wanneer deze 16 jaar worden 560 car.gld. en aan ieder nog een halve zilveren dukaton. Getuigen: Egbert Swijckens en Tijabbo Wijllems.

Fol.516 - Beerta 27 maart 1684 - Jacob Jans Groenlander en Aeltjen Remmers (ehel.) dragen over aan Menso Tjabbes en Ide Hindricks, weduwe van Harmen Geerts, te saemen woonagtig in de Beerta, sekeren veenacker gelegen in de Beerta. Zoals de kopers eerder gepacht hebben van Frerick Haickens. Tevens wordt vermeld Aeltjen Remmers en haar eerdere man Roelf Jans, dd. 2 maart 1679, Beerta. Prijs: 230 car.gld. Getuigen: Menso Wiltes en Peter Mattheus schoolmeester.

Fol.633 - Beerta 30 juli 1686 - Doedtjen Tiddens verkoopt aan Derck Geerts en Reinolda Brederode (ehel.) haar eigendomlijk bovenland zoals ze het zelf heeft gebruikt. Strekkende van de Finsterwolder scheiding tot haar tuin. Ten oosten de kosterij van Nieuw Beerta, ten westen Menso Tiabbens en IJde Hindrix. Prijs: 650 car.gld. Getuigen: Phebo Doedens en Mense Wiltes.

Fol.649 - Beerta 22 januari 1687 - H.V. Luppo Tebbens en IJde Hindricks, weduwe van Harm Geerts. Tevens ondertekend door Harcko Thomas; Reijndt Sijmens;

Fol.456 - Beerta 10 maart 1699 - H.V. Herman Dercks, in Scheemderhamrik, en Aeltjen Peters, in de Beerta. Brg.: Albert Derks, broer; Br.: Beerta Lambers, weduwe van Peter Dames, moeder; Getuigen: Edso Beerens en Menso Tjabbens. ?? Steijens; Menso Tiabbens.

Fol.494 - Beerta 29 december 1699 - Maria Haikens, weduwe van Haiko Tonkens, in de Beerta, geassisteerd door Menso Tjabbens, leent voor zich zelf en in qlt. voor haar minderjarig kind bij Haiko Tonkens, van Reindt Gerris en Jantjen Claassen (ehel.), in de Beerta, 1300 car.gld. à 5%. Het geld wordt geleend om het laatste termijn van de aankoop door Haiko Tonkens van de heerd van Johan van Twenbergen te kunne voldoen. Getuigen: Luppo Tebbens en Edso Beerens.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Beerta 04 mrt 1681 #Lidmaten Beerta 4-3-1681: Menso Tiabbes "Sutor" (schoenmaker).#

#Fol.497 - 31 januari 1700 - Jan Beerens en Jan Cornelius, mede-erfgenamen van wijlen Herman Jans, ze maken een erfdeling. Jan Cornelius krijgt het halve huis en de plaats op Beersterhogen, met de helft van het lange nieuwland zoals bij deze plaats behoort en zoals door Phoebo Cornelius wordt bewoond en gebruikt en waarvan Jan Cornelius krachtens de erfenis deel toekwam, maar waarbij hij van Jan Beerens nog de helft van deel krijgt samen de helft van het geheel. De heerd heeft ten noorden het Tjam, ten oosten Jan Frerix, ten zuiden uitkijlende, ten westen Swijko Tonnis. Bovendien de helft van een kamp in Beersterhamrik de Mede Campe genoemd. Jan Beerens draagt namelijk zijn halve eigendom over aan Jan Cornelius. De kamp heeft ten noorden het Tjam, ten zuiden de Beersterweg, ten westen Tjark Bontkes. Deze kamp wordt meierwijze door Cornelius Boelens gebruikt. Ten derde de helft van een kamp ca. 6 deimt groot gelegen in Beerster Nieland eveneens door Cornelius Boelens, meierwijze, gebruikt. Jan Beerens geeft ook hierin zijn helft over aan Jan Cornelius. Ten noorden de Beersterweg, ten oosten Hindrik Hemmes, ten zuiden Frerik Peters'erfgenamen, ten westen de comparanten zelf. Ten vierde nog de helft van een kamp land in Eexterhamrik ca. 6 deimt groot zoals Jan Beerens in gebruik heeft. Jan Beerens doet ook hierin zijn helft over aan Jan Cornelius. Ten noorden en westen een Nutweg, ten oosten Albert Hindrix'weduwe als gebruikerse, ten zuiden Hindrick Sijpkes.

Hiertegen zal Jan Beerens hebben te genieten al hetgeen Jan Cornelius en Jan Beerens toekwam van het huis en de plaats in de Beerta staande en zoals door Cornelius Phoebens wordt gebruikt. Jan Beerens krijgt daardoor eigendomlijk het gehele huis en de plaats. Uitgezonderd een zesde en een negende deel welke aan Phoebo Cornelius blijven. Ten noorden Finsterwolder swetscheiding, ten oosten Menso Tjabbens en Reindt Ebels, ten zuiden de Heresloot, ten westen ds. Stellingwerfs erfgenamen. Jan Beerens zal tevens de schuld welke hun oom Herman Jans nog had en welke zou vallen op Jan Cornelius, wegens de pretentie van Bouke Frix(?) betalen. Getuigen: Laurens Hermans en Menno Mennes.

Fol.96 - Beerta 5 juni 1702 - Derk Geers en Talle Alberts (ehel.), in de Beerta, lenen van Menso Tjabbes en Geert Hillebrants, beide in de Beerta, en ieder voor de helft, 150 gld. à 5%. Borgen: Hindrik Geers en Grietje Riquers (ehel.), te Finsterwolde. Getuigen: Andries Jansen en Herman Jurriens.

Fol.196 - Beerta 12 januari 1705 - Doedtje Tiddes, weduwe van Hero Boukes, verkoopt aan Derk Geers en Reinolda Brederode (ehel.), in de Beerta, haar eigendomlijk huis en hof, eigen grond, zoals ze zelf bewoont, staande en gelegen in de Beerta. Ten noorden Derk Geers, ten oosten Jan Annes Friese, ten zuiden de Hereweg, ten westen Menso Tjabbes. Prijs: 600 car.gld. Daer bij een vrije woninge in der coperen agsterste camer voor de tijdt van drie jaeren an te vangen op maeij 1705. Dogh in gevalle sij eerder quam te overlijden sullen de coperen dieselve an een ander mogen verhuiren. Getuigen: Jan Annes Friese en Menso Tjabbes.

Fol.242 - Beerta 29 januari 1706 - Jan Warners verkoopt aan Menso Tjabbes en Haike Luppes (ehel.) zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op de heerd welke rentmeester Rudolph Emmen toebehoort, zoals door verkoper wordt bewoond. Bovendien wordt verkocht de til over het diep, de hekken en wringen, het koren. Prijs: 1163 car.gld. Getuigen: Jacob Geerts en Menno Ipens.

Fol.284 - Beerta 11 mei 1706 - Mensso Tjabbes en Heijke Luppes (ehel.), in de Beerta, versetten aan Andries Goltsmit, in de Beerta, hun eigendomlijk bovenbouwland in de Beerta, ten noorden de Hardenborgerscheitswette, ten oosten Derk Geerts, ten zuiden de tuin, ten westen Jan Beerents. De leegte, die verhuurd is aan Gerhardus Voerman, blijft aan versetters. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Jacob Carlier en Hillebrant Harmens.

Fol.326 - Beerta 30 juni 1707 - Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.), in de Beerta, lenen van Jan Hermans en Abe Wigboldts (ehel.), in de Beerta, 100 daler à 5%. Getuigen: Siv.Fabius Ornatolerius en Edso Ockes.

Fol.336 - Beerta 31 augustus 1707 - Menso Tjabbes verkoopt aan [doorgehaald: Herman Geers en Feiske Arents (ehel.)]) Goossen Berents zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op eigen grond van de verkoper, de grond wordt echter niet verkocht. De behuizing wordt door Derck Lamberts bewoond. Prijs: 320 gld. Getuigen: Geert Hillebrants en Tjaeberen Cornelius.

Fol.13 - Beerta 20 februari 1710 - Menso Tjabbes en Haike Luppens (ehel.), in de Beerta, verkopen aan Andries Jansen hun bovenland in de Beerta, bestaande uit boute, veen en dal. Ten noorden Finsterwolder swette, ten oosten de Hereweg, ten zuiden en ten westen Jan Beerens. Prijs: 1150 car.gld. Op deze grond staat de huisplaats van Goosen Beerens. Getuigen: mr. Jan Koninghaven en Sijbelko Frerix.

Fol.36 - Beerta 5 mei 1710 - Mons. Geert Tonnis Hesse en mevrouw Censke Huninga (ehel.) lenen van Menso Tjabbes en Haiko Luppes (ehel.), in de Beerta, 1150 car.gld. De rente valt weg tegen de huur van een stuk land ter grootte van 9 deimt gelegen in de Beerta. Getuigen: Rindelt Ockes en Marcus Marcus.

Fol.69 - Beerta 19 november 1710 - Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.) zijn schuldig aan Trijntje Derks, vrouw van Luppo Thebbens, 400 car.gld. à 4%. Getuigen: solliciteur mons. Henrich Knipinga en Habbo Claassen.

Fol.322 - Beerta 5 juni 1714 - Haike Luppes, weduwe van Menso Tjabbes, is schuldig aan Onno Bartels en Elisabet Geers (ehel.), in de Beerta, 100 car.gld. à 5%. Het betreft een handschrift dd. 20 mei 1709 Getuigen: Lubbertus Relotius en Egbert Tammens.

Fol.336 - 27 september 1714 - Herman Ayses, Geert Luppes en Pieter Jans, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Menso Tjabbes en Haike Luppes ter ener en de moeder Haike Luppes ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van het vaderlijke goed. De moeder zal de gehele boedel aan zich behouden. Het deel van het oudste kind, mondig zijnde, blijft buiten beschouwing. De moeder dient de kinderen tot hun 18e te onderhouden. Bovendien is de moeder verplicht indien het jongste zoontje een ambacht wenst te leren dit toe te staan en te bekostigen. Ze dient ieder kind 130 car.gld. te geven, met linnen en wollen kleren. Getuigen: Onno Bartels en Claes Jans Baert.

Fol.428 - Beerta 31 december 1715 - Wilto Jans en Haike Luppes (ehel.) ter ener en Willem Menses ter andere zijde. Ze maken een afkoop van de vaderlijke goederen van Willem Menses. Willem staat af aan zijn stiefvader en moeder zijn vaderlijke erfenis. M.u.v. van zijn aandeel tot het recht te begraven op het Beerster kerkhof. Willem ontvangt daarvoor 130 car.gld. Getuigen: Hemmo Hindrix Camminga en Nantko Waldrix.

Toegang 731/5590: 1720 den 31 Julij zijn voor den Gerighte gecompareert onderstaande voormonder en vooghden hebben hunne verzegelde afhandelingen getoont. .... Harmen Aijses over Mense Tjabbes k: beleden voor Gerhard Meijer.#

7) Geeske Luppes, ged. te Winschoten 26 apr 1663, #Winschoten 26-4-1663: hebben Luppe Dieters end Anneke eluiden op Winschoter Zijl een kindt ter doop gepresenteert wiens name is Geeske.#
8) Tiaa Luppes, ged. te Winschoten 06 aug 1665, #Winschoten 6-8-1665: hebben Luppe Dieters en Anne eluiden een kindt ter H. doop gesonden wiens naeme is Tiaa.#
Hoofdindex A-Z