Gezinsblad
Mense N.N. met:
N.N.
1) Bastiaen Menses, geb. voor 1596, ovl. na 26 mei 1659
Gehuwd 1614
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 09 mei 1614 #Fol.146 - Beerta 9 mei 1614 - Bastian Mensens en Anna Bernts; Familie: Luwert Haeikens, oom, en Wijllem Mijnses, broer. Getuigen: Ulben Rewens en Willem Willems.#
met:
Anna Berents
#Fol.107 - Beerta 5 mei 1622 - Haio Tunckerts en Wapke (ehel.) verkopen aan Herman Sickens en Ubben (ehel.) 3 akker land in die Grafften in Beerster hamrick, ten oosten de erfgenamen van Aeilko Weerts, ten westen de erfgenamen van Frerick Frericks. Prijs: 119« daler. Getuigen: Galtie Roeleffs en Bastian Mensens.

Fol.109 - Beerta 5 mei 1622 - Herman Sickens en Ubbo (ehel.) verklaren, dat ze van Haio Tunckertz en Wapko (ehel.), als stiefmoeder van Herman's vrouw, hebben ontvangen de gehele erfenis. Ze kwiteren Haio. Getuigen: Galtko Roeleffs en Bastian Mensens.

Fol.245 - Beerta 5 mei 1625 - Degener Jochums, van Boene, verklaart dat hij, met zijn vrouw Luppo Berentz, bij publique uutmijninge heeft verkocht aan Haicko Gerdes, smidt, en Bastiaen Mensens, schoemacker, en hun vrouwen, een gare land in Beersterhamrik van de Tiam streckende an den gemenen Beerster voerwech, ten oosten Luwert Sebes'erfgenamen, ten westen Aijelt Reenkes, zoals verkopers hebben gekocht van van Rewen Ulbens en ze tot nu hebben gebruikt. Prijs: 134 daler Getuigen: Rewen Ulbens en Taecko Tonckens.

Fol.318 - Beerta 11 april 1626 - Eebel Berents, te Siddeburen, en Aeltjen (ehel.) hebben ontvangen van m. Haicko Geerdes en Trinen (ehel.) 100 Emder gld. Getuigen: Hemmo Harckes en Bastiaen Mensens.

Fol.512 - Beerta 27 februari 1630 - Berent Engelá, te Finsterwolde, voor Hiáke, zijn vrouw, verset aan Haijke Janá en Tiaewe (ehel.) 1« deimt meedland gelegen in Beersterhamrik 1« deimt meedland strekkende van de Beerster Hoijwech tot de Tiamme genoemd de Hommeweerde, dit stuk begint waar het land van Tiapkes Ipens eindigt, daer Bastian Menzes ende arffgen. van Hinrich Gaerbrantz an de noortsijt ende Ubbo Tiaertz an de suitsijt. Prijs: 115 daler Getuigen: Willem Hinrikes en Jan Winolts.

Fol.820 - Beerta 16 maart 1638 - einde van de akte staat niet op Fol.821 maar op Fol.822 - Willem Poppens, voor Jacobje, zijn vrouw, en voor zijn vrouw's moeder, zijnde de weduwe van Haeike Sibrants, Trine, tevens Bastian Menses en Anna (ehel.) verkopen aan Siben Ffopkes en Birntje (ehel.) een gare land in Beersterhamrik, ten oosten Bauwke Hillebrants, ten westen Homme Wiven Getuigen: Willem Henrix en Claes Hermans.#

2) Willem Menses, ovl. tussen 26 jan 1657 en 26 aug 1657, beroep(en): schoenmaker, woonplaats(en): Beerta (Gn)
Fol.254 - Beerta 11 augustus 1617 - Iggo Iggens, te Beerta, voor Hille zijn vrouw, verset aan Tammo Albertz en Garbrech (ehel.) 1« deimt meedland upt Schembster swaech, dar Hittie Phebens ten oesten, und Herman Engelbertz ant westen, anfangende vant Swaechmaer streckende int norden an Eelsthuister landen. Prijs: 117 Emder gld. Getuigen: Luicken Albertz en Willem Menses.

Fol.347 - Beerta 30 november 1626 - Teele Hermans ter ener, en Tacko Tonckertz en Doetjen (ehel.) ter andere zijde, hebben een contract opgemaakt waarbij wordt bepaald dat de bestemoeder van Doetjen de rest van haar leven door hen zal worden onderhouden. Daarvoor krijgen ze 100 Emder gld. eene slee kiste met haer boedel ende beddes klederen offte toebehoer. Getuigen: Willem Mensens en Wilte Ipens.

Fol.809 - Beerta 25 mei 1636 - Pieter Jans en Tonjes (ehel.) lenen van Reenko Reenkes en Tiae (ehel.) 100 daler à 7%. Als onderpand 2« akker, te Beersterhamrik, ten oosten e.e.Huninga, ten westen de erfgenamen van Uffe Tiabbes, strekkende van de Höeijwech hen in de Dollaert tot an Bellingwolster Ae. Getuigen: Willem Menzes en Hinrijck Jans.

Fol.95 - Beerta 10 december 1640 - Dodo Ffoebens en Aeltjen (ehel.) lenen van Hemmo Harckens en Harmen (ehel.) 100 daler à 6%. Getuigen: Tewes Jeltes en Willem Menses.

Fol.226 - Beerta 9 juni 1642 - Jurjen Wilckens en Betje (ehel.) versetten aan Dodo Febens en Aeltjen (ehel.) meedland eigendomlijk toebehorende aan Teetje Sibrands liggende in Beersterhamrik, ten oosten Claes Meertens als gebruiker, ten westen Tiacko Tiarcx, strekkende van de Tiamme tot de Ackerlandtswech. Prijs: 250 daler. Getuigen: Galtjo Roelfs en Willem Mensens.

Fol.265 - Beerta 17 januari 1643 - Jemmo Haeijens in de Beerta, vertoont een papieren obligatie van 12 daler en 12 stuiver Brabands, item van 13« daler, samen 26 daler min 3 stuiver brabands. Het geld is afkomstig van Dodo Ffoebens als mede-diaken en van het armengeld zelf. Jemmo verklaart genoemd bedrag schuldig te zijn aan de armen in de Beerta. Rente 52 stuiver per jaar. Getuigen: Willem Menses en Tewes Jeltes.

Fol.269 - Beerta 22 februari 1643 - De weduwe Eluwe Ubbens in aanwezigheid van haer naedochter ende der huerders halfsuster Hemme Ubbens verhuurt aan haere beide voorsonen Berendt Henrijcx te Midwolderhamrik en Edsardt Henrijcx in die Beerta alle landen welke ze bezit en in gebruik heeft gehad. Tijd: 6 jaar. Prijs: 150 dalers. Getuigen Willem Mensens en Wilto Ipens.

Fol.513 - Beerta 26 mei 1646 - Edsardt Henrijcx en Haeike (ehel.) ook Tiaert Ubbens ter ener en Herman Jans en Hemme (ehel.), item Tiapko Henrijcx en Ike (ehel.) maken een scheiding en deling van land in Beersterhammerck, ten oosten Nantko Waldrijcx, ten westen Jan Meertens. Edsardt en Haeike is ten deel gevallen de halve heerd aan de oostzijde, de andere helft aan de westzijde is ten deel gevallen aan Tiaert en zijn zusters Hemme en Ike. Getuigen: Wijpke Luppens en Edsart Jans, Reemt Hilles en Wijllem Menses.

Fol.611 - Beerta 5 februari 1647 - Edsardt Henderijcx en Haeike (ehel.) hebben afstand gedaan van 1/3 van 8 akker in Beersterhamrik in de Grafften genoemd, zoals ze gekocht hadden van Haeike's ouders, Tiddo Alards en Zieke. Nu gaat het terug naar Zieke. Hetgeen ze terugkrijgt ligt in 11 akker in die Grafften, ten oosten Nantko Waldrijcx, ten zuiden de Pekel Ae, ten westen Tjaert Ubbens en cons. Deze 11 akkers worden meierwijze gebruikt door Reemt Hillens. Getuigen: Claes Aiolds, convoimeester, en Willem Menses in aanwezigheid van Zieke's dochter Fockjen.

Fol.654 - Beerta 21 augustus 1647 - Edsardt Henrijcx en Haeike (ehel.) verkopen aan Tiddo Tiddens en Ide (ehel.) wonende in Oostwold het overige land als in Tammo Pieters gelegen is in Beersterhammerck ende Ubbo Tiarts in sijn leven eigendomlijc gebruickt heefft te weten wat van de twee gerechte deelen daerop in Tammo Pieters noch overich is also dat Tiddo Tiddens tsampt de sinen de twee gerechte parten daervan ende Tiaert Ubbens de gerechte derde part daervan eigendomlijc toekomen welverstaende dat voorá Edsards broeder de oock eerbaren Berendt Henrijcx cracht deses bekent dat hij aen gemelden sinen broeder Edsardt de gerechte helffte van de overige vier deimten van voorss landt in Tammo Pieters vercoft hebbe... etc. Getuigen: Galtio Roelefs en Willem Mensens.# met:
N.N. , ovl. voor 21 feb 1626
#RA V-z-2 21-2-1626: Ebbele Ebbens en Anna kopen land in Scheemderhamrik van Tammo Alberts (mede namens zijn dochter Hebbele), Jan Oomckes en Yde, Jan Oomckes ook als voormond van de kinderen van Willem Mensens, en Bastiaan Mensens als sibbevoogd van deze kinderen.#

3) (?) Grete Menses
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 14 dec 1619 #Fol.4 - Beerta 14 december 1619 - akte is doorgehaald - Allo Jacobs en Greten Mensens. Getuigen: Tijarko Haijes en Willm Hinrichs. Er wordt tevens getekend door: Bastijans Mensen, Wijllem Menses.#
met:
Allo Jacobs
Hoofdindex A-Z