Gezinsblad
Tjabbe Uffens, ovl. na 03 sep 1612, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Oostwold [O] (Gn)
Gehuwd ± 1580 met:
Reene N.N., alias: Remen N.N., ovl. na 27 mei 1611
#Bron: S.H. Abels, Doopsgezinde families in het Oldambt. "Tijabbe Uffens overlijdt na 3 september 1612. Hij is landbouwer in Oostwold, de heerd ten oosten van zijn heerd behoort aan Remcko Fransen, de heerd ten westen van Tijabbo behoort aan Wibbo Hommes, pastoor van Midwolda. Tijabbe trouwt omstreeks 1580 met Reene. Zij overlijdt na 27 mei 1611. Kinderen van Tijabbe Uffens en Reene:
1. Mijnne Tijbbes trouwt in 1611 met Abele Ulpherts.
2. Uffe Tiabbes trouwt in 1615 met Icke.
3. Aelcke Tiabbens trouwt met Willem Mensens.
Archiefvermeldingen: 731/7120, fol. 173v, Midwolda 3 september 1612. Sebo Rinnoldts en Ilben (?) (ehel.), te Midwolderhamrik, verkopen aan Remcko Franszen en Aelcke (hel.) 5 swaden land te Oostwold in de heerd waarop Tijabbo Uffens, als gebruiker, woont, ten oosten Remcko Franszen, ten westen de pastoor van Midwolda (= Wibbo Hommens). Streckende van die gemene Herewech int Meir. Met nog het vierde deel van een heerd land waarvan de kerk van Oostwold het overige land behoort. Ten oosten Reindt Taeckens, ten westen Luido(?) Ubbens. Zoals Sebo heeft gekocht van wijlen Ipo Poppens en Allerdt Poppens(?), broers.#
1) Aelke Tiabben, ovl. voor 10 jul 1632 met:
Willem Menses, ovl. tussen 26 jan 1657 en 26 aug 1657, beroep(en): schoenmaker, woonplaats(en): Beerta (Gn), zoon van Mense N.N. en N.N.
Fol.254 - Beerta 11 augustus 1617 - Iggo Iggens, te Beerta, voor Hille zijn vrouw, verset aan Tammo Albertz en Garbrech (ehel.) 1« deimt meedland upt Schembster swaech, dar Hittie Phebens ten oesten, und Herman Engelbertz ant westen, anfangende vant Swaechmaer streckende int norden an Eelsthuister landen. Prijs: 117 Emder gld. Getuigen: Luicken Albertz en Willem Menses.

Fol.347 - Beerta 30 november 1626 - Teele Hermans ter ener, en Tacko Tonckertz en Doetjen (ehel.) ter andere zijde, hebben een contract opgemaakt waarbij wordt bepaald dat de bestemoeder van Doetjen de rest van haar leven door hen zal worden onderhouden. Daarvoor krijgen ze 100 Emder gld. eene slee kiste met haer boedel ende beddes klederen offte toebehoer. Getuigen: Willem Mensens en Wilte Ipens.

Fol.809 - Beerta 25 mei 1636 - Pieter Jans en Tonjes (ehel.) lenen van Reenko Reenkes en Tiae (ehel.) 100 daler à 7%. Als onderpand 2« akker, te Beersterhamrik, ten oosten e.e.Huninga, ten westen de erfgenamen van Uffe Tiabbes, strekkende van de Höeijwech hen in de Dollaert tot an Bellingwolster Ae. Getuigen: Willem Menzes en Hinrijck Jans.

Fol.95 - Beerta 10 december 1640 - Dodo Ffoebens en Aeltjen (ehel.) lenen van Hemmo Harckens en Harmen (ehel.) 100 daler à 6%. Getuigen: Tewes Jeltes en Willem Menses.

Fol.226 - Beerta 9 juni 1642 - Jurjen Wilckens en Betje (ehel.) versetten aan Dodo Febens en Aeltjen (ehel.) meedland eigendomlijk toebehorende aan Teetje Sibrands liggende in Beersterhamrik, ten oosten Claes Meertens als gebruiker, ten westen Tiacko Tiarcx, strekkende van de Tiamme tot de Ackerlandtswech. Prijs: 250 daler. Getuigen: Galtjo Roelfs en Willem Mensens.

Fol.265 - Beerta 17 januari 1643 - Jemmo Haeijens in de Beerta, vertoont een papieren obligatie van 12 daler en 12 stuiver Brabands, item van 13« daler, samen 26 daler min 3 stuiver brabands. Het geld is afkomstig van Dodo Ffoebens als mede-diaken en van het armengeld zelf. Jemmo verklaart genoemd bedrag schuldig te zijn aan de armen in de Beerta. Rente 52 stuiver per jaar. Getuigen: Willem Menses en Tewes Jeltes.

Fol.269 - Beerta 22 februari 1643 - De weduwe Eluwe Ubbens in aanwezigheid van haer naedochter ende der huerders halfsuster Hemme Ubbens verhuurt aan haere beide voorsonen Berendt Henrijcx te Midwolderhamrik en Edsardt Henrijcx in die Beerta alle landen welke ze bezit en in gebruik heeft gehad. Tijd: 6 jaar. Prijs: 150 dalers. Getuigen Willem Mensens en Wilto Ipens.

Fol.513 - Beerta 26 mei 1646 - Edsardt Henrijcx en Haeike (ehel.) ook Tiaert Ubbens ter ener en Herman Jans en Hemme (ehel.), item Tiapko Henrijcx en Ike (ehel.) maken een scheiding en deling van land in Beersterhammerck, ten oosten Nantko Waldrijcx, ten westen Jan Meertens. Edsardt en Haeike is ten deel gevallen de halve heerd aan de oostzijde, de andere helft aan de westzijde is ten deel gevallen aan Tiaert en zijn zusters Hemme en Ike. Getuigen: Wijpke Luppens en Edsart Jans, Reemt Hilles en Wijllem Menses.

Fol.611 - Beerta 5 februari 1647 - Edsardt Henderijcx en Haeike (ehel.) hebben afstand gedaan van 1/3 van 8 akker in Beersterhamrik in de Grafften genoemd, zoals ze gekocht hadden van Haeike's ouders, Tiddo Alards en Zieke. Nu gaat het terug naar Zieke. Hetgeen ze terugkrijgt ligt in 11 akker in die Grafften, ten oosten Nantko Waldrijcx, ten zuiden de Pekel Ae, ten westen Tjaert Ubbens en cons. Deze 11 akkers worden meierwijze gebruikt door Reemt Hillens. Getuigen: Claes Aiolds, convoimeester, en Willem Menses in aanwezigheid van Zieke's dochter Fockjen.

Fol.654 - Beerta 21 augustus 1647 - Edsardt Henrijcx en Haeike (ehel.) verkopen aan Tiddo Tiddens en Ide (ehel.) wonende in Oostwold het overige land als in Tammo Pieters gelegen is in Beersterhammerck ende Ubbo Tiarts in sijn leven eigendomlijc gebruickt heefft te weten wat van de twee gerechte deelen daerop in Tammo Pieters noch overich is also dat Tiddo Tiddens tsampt de sinen de twee gerechte parten daervan ende Tiaert Ubbens de gerechte derde part daervan eigendomlijc toekomen welverstaende dat voorá Edsards broeder de oock eerbaren Berendt Henrijcx cracht deses bekent dat hij aen gemelden sinen broeder Edsardt de gerechte helffte van de overige vier deimten van voorss landt in Tammo Pieters vercoft hebbe... etc. Getuigen: Galtio Roelefs en Willem Mensens.#
#Fol.196 - Beerta 18 april 1642 - Waldrijck Ennens en Emme (ehel.) verkopen aan Ulffert Pieters en Trine (ehel.) 3 akker land in Beerster hamrik in het Gaerlanddt, strekkende uit het noorden van onse Pastorije loote tot in 't suiden aen de Ae. Ten oosten Jan Roelfs als gebruiker, ten westen Willem Mensens met consorten. Tevens is verkocht de behuizing welke erop staat item de halve wringe voor 't landt staende. Prijs: n.v. Getuigen: Garlko Garlkens en Henrick Jans.

Fol.377 - Beerta 6 mei 1644 - Ulffert Pieters en Trine (ehel.) verpachten aan Claes Tholens en Edske (ehel.) 3 akker land in Beerster Gaerlandt, ten oosten Jan Roelfs als gebruiker, ten westen Willem Mensens, ten noorden de Nije Sloot. Tijd: 9 jaar. Prijs: 778 daler. Borg: Cornelis Jacobs Getuigen: Jurjen Vijt en Jacob Wildrijcx.

Fol.420 - In den Eekamp - Beerta 6 maart 1645 - Minnoldt Tiabbens, pr.vmd., i.p.v. zijn overleden broer Uffo Tiabbens, Bastiaen Mensens en Reenko Reenkens, voogden over Willem Mensens en zijn overleden vrouw Aelke Tiabbens, hun moederloze kinderen met name Tiabbe en Albert maken een afhandeling met Willem Mensens. Een onderlinge afhandeling heeft plaats gevonden dd. 10 juli 1632 in het bijzijn van Nantko Ottens en Henrijc Berens. Nu wordt deze afhandeling verzegeld. De voogden doen over aan Willem het huis in de Beerta waarin Willem nog steeds woont met alle roerende goederen. Voorts de helft van het land dat de moeder heeft behoord liggende in Beersterhamrik bij Hamsterhof, ten oosten de pastorie in de Beerta, ten westen Jonker Huninga, strekkende van de gemeine Hoijwech tot de Ae. De kinderen zijn nu reeds 16 geweest. Willem quiteert de voogden. Getuigen: Geerdt Berends en Wijko Haeikens.

Fol.437 - Beerta 3 mei 1645 - Erentveste manhafte Menno Koehoorn van Houwerda, luitenant van kapitein Harinxma, verwisselt met Claes Tholens. Menno Koehoorn voor zijn vrouw Frouwtjen van Liklema, verwisselt aan Claes Tholens en Edske (ehel.) 3 akker, van 8 akker, waarvan Boelo Ockens 5 akker ten westen in die Beerta heeft liggen en Menno Koehoorn 3 akker ten oosten. Voor dezen heeft Boelo Ockens deze akkers in gebruik gehad. Ten oosten Jan Henrijcx als gebruiker, ten westen Boelo Ockens. Strekkende van de Tiam tot de Heresloot. Claes Tholens, voor Edske, verwisselt aan Menno Koehoorn en vrouw 3 akkers, welke hij van Ulffert Pieters heeft gekocht dd. 6 mei 1644. De 3 akker liggen in 't Gaerlandt, ten oosten Jan Roelfs, ten westen Willem Mensens, ten noorden de Nije sloot, strekkende tot in de Ae. Bovendien wordt verwisseld een kampke land ca. deimt in Teelke Frix'land in de Beerta. Zie keerskoopbrief te Groningen ao 1637. Koehoorn krijgt toe 500 daler. Getuigen: Swiko Eppes en Wessel Jacobs.

Fol.308 - Beerta 12 november 1652 - Willem Mensens en Albert Willems lenen van Menie Jacobs, weduwe van Jacob Dijkes, 50 daler à 6%. Getuigen: Willem Hindricx en Jurjen Vijt.

Fol.351 - Beerta 30 april 1654 - Ulfert Uffes en Haico (ehel.) verpachten aan Goert Peters en Itien (ehel.) 1/3 van een venne in 8 akkers gelegen in Beersterhamric, ten noorden de Hooiweg, ten oosten Goert Peters, ten zuiden de Aa, ten westen de erfgenamen van Minnolt Tiabbens. Nog wordt verpacht gelegen in Willem Menáes'heerd 3 akker. Tijd: 9 jaar. Prijs: 5050 car.gld. Getuigen: Jan Peters en J a Brederode.

dd. 25 maart 1655 wordt deze akte opnieuw geprotocolleerd door Isaacus Nijhoff in aanwezigheid van Haico, de weduwe van Ulffert Uffens, Tiabbe Uffens en Tiabbe Bonnens. Getuigen: Jacob Pieters en Jurjen Vijt.

Fol.431 - Beerta 28 mei 1655 - Jan Jans en Vrouke (ehel.) verpachten en versetten aan Goert Pieters en IJtjen (ehel.) deel van het land, zoals Vrouke van haar ouders heeft geërfd te Beersterhamrik in een fenne van 8 ackeren ten noorden de Hooiweg, ten oosten Goert Pieters, ten zuiden de Aa, ten westen de erfgenamen van Anneke Franssen Bovendien wordt verpacht en verset , zoals ligt in Willem Mensses'3 akker. Tijd: 9 jaar. Prijs: 516 gld. 13 st.2 pl. Getuigen: Galtje Edtskes en Jan Wijnolts.

Fol.524 - Beerta 22 oktober 1656 - Willem Menssens verkoopt aan Griete Bonnis, weduwe van Bonne Tjabbes, hetgeen Willem in de 3 akkers in Beersterhamrik bezit, ten noorden Harman Roelefs, ten oosten luitenant Mennes Coehorn, ten zuiden Goert Pieters met cons., ten westen jr. Sebo Huninga. Prijs: 200 car.gld. per deimt. Getuigen: Goert Pieters en Jan Egberts.

Fol.525 - Beerta 22 oktober 1656 - Willem Mensens en Eeske Egberts, weduwe van Albert Willems maken verwisseling van landen. Eeske zal zoveel in de kamp binnendijks hebben, als Griete Bonnes van Willem heeft gekocht. Ook Harmen Roelefs wordt vermeld. Getuigen: Goert Pieters en Harmen Roelefs.

Fol.543 - Beerta 26 januari 1657 - Willem Menssens leent van Goert Pieters en IJtjen (ehel.) 100 car.gld. à 5%. Getuigen: Galtije Roeleffs en Jan Wijchmans.

Fol.333 - Nieuwolda 26 augustus 1657 - Mense Willems en Tjabbo Willems, broers, maken een afhandeling van de nalatenschap van hun vader Willem Menses, gewoond hebbende in de Beerta. Tjabbo verkrijgt het huis te Beerta zoals zijn vader heeft bewoond, met ook het eigen land te Beesterhamrik, gelegen buitendijks, naest an `t Hamsterhoff, ten oosten Menno Koehoorn, ten westen Cebo Huninga. Tjabbo zal de sterfhuisschulden betalen, met name een obligatie welke Mense over het sterfhuis heeft. Getuigen: Hiddo Peters en Reijndt Nannes.

Fol.735 - Beerta 26 mei 1659 - De crediteuren hebben ontvangen Tjabbe Bonnens, 206 daler, Goert Pieters, 70 daler, Bastiaen Menssens 30 daler, Meentje Jacobs 6 daler, Wormolt Hindricks, 6 daler, Remke Willems, 4 daler, Dodo Phoebes 9 daler, wegens achterstallige schattting en dijkgelden van wijlen Willem Menssens zijn verpachte land. Anna Geerts 8 daler, Mensse Willems 52 daler 15 st., Tiabbo Willems, verklaren dat ze het genoemde geld hebben ontvangen van Goert Pieters wegens wijlen Willem Menssens verpachte land een luitenant Menno Coehorn van Houwerda dd. 12 maart 1659 te Beerta, waarbij Goert Pieters zich als borg had ingelaten. Getuigen: Jannes a Brederode en Matthias Tobiae.#

2) Minnoldt Tiabben
Gehuwd 1611 met:
Abele Ulpherts, dochter van Ulfert Wessels en Eelke N.N.
#Fol.296 - Beerta 10 januari 1619 - Herman Sickens en Ubba (ehel.) verkopen aan Waldrick Enneá en Gertijn (ehel.) 3 akkers meedland in Beersterhamrik anfangende van den nijen sloitt van der pastorien groete loeten, streckende hen in den Dullart an die Peckell Ae. Ten oosten Doedo Tijarckes, ten westen Mijnnelt Tijabbes. Prijs: 120 daler. Getuigen: Galtie Roleffs en Jan Gerdes.#
3) Uffo Tiabben
Gehuwd 1615
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Midwolda [O] 27 mei 1615
met:
Icke N.N.
#Fol.163 - Beerta 4 juni 1650 - Remko Derckens woonende te Marsum op het Hoogelandt met Frouwke Uffens sijn huisfrouwe, item Pieter Uebckens woonende in Scheemder hammerck ende Aeltjen Uffens sijn huisvrouwe verkopen aan Ulffert Minnoldts, Tiddo Minnoldts en Frouwke Minnoldts een stuk land in Beersterhamrik zoals Frouwke Uffens en Aeltjen Uffens hebben geërfd van hun ouders en voorouders. Ten oosten Pieter Jans, ten westen de erfgenamen van Minnoldt Tiabbens, ten noorden de Hooijwech en ten zuiden de Ae. Tevens wordt verkocht een stuk land in 3 akker ook in Beersterhamrik, ten oosten drost Coenders, ten westen jonker Sebo Huninga, ten noorden de Hooiweg, ten zuiden de Ae. Prijs: 620 car.gld. Getuigen: Luij Pieters en Edsart Hendricx.

Fol.347 - Beerta 20 april 1654 - Ulfert Uffes en Haike (ehel.) kopen van hun broer Tiabbe Uffes en Anneke (ehel.) en van hun zuster Tettie Uffes een stuk land in Beersterhamrik int Gaerlant, ten ten noorden de Hooiweg, oosten Goert Peters, ten zuiden de Aa, ten westen de erfgenamen van Minnolt Tiabbes, als van vader ende moeder ende bestemoeder is heergekomen. Prijs: 620 car.gld. Getuigen: Jan Peters en J.a.Brederode.

Fol.507 - Beerta 28 mei 1656 - Tjabke Uffes en Roelef Uljes zijn vrouw Tettje Uffes verkopen aan Goert Pieters en IJtjen (ehel.) een stuk land in Beersterhamrik in het Gaerlant met hetgeen ze in Willem Mensses'land in de 3 akker kunnen verdedigen, zoals van vader en moeder en ook bestemoeder is overgekomen, ten noorden de Hooiweg, ten oosten Goert Pieters, ten zuiden de Aa, ten westen de erfgenamen van Minnolt Tjabbes en Goert Pieters. Getuigen: Arent Jannes en Jan Janssen.

Fol.84 - Beerta 11 mei 1663 - Tjabbe Minnolts, Tjabbe Bonnes en Freerick Jans, voogden over wijlen Ulffert Uffes '2 vaderloze kinderen, geassisteerd met de moeder Haijcke Uffes, versetten en verpachten aan Goert Pieters en IJtjen (ehel.) 6¬ deimt gelegen in 8 akker in het Gaerland in Beersterhamrik en iets in Wijllem Menses' gewezen 3 akker, nu Coehorn, ten noorden d'Hoijwech, ten oosten Hamsterhoff, ten zuiden Peeckel Aa, ten westen Freerick Frans en Bauwe Harckens. Tijd: 9 jaar. Getuigen: Tjabbe Wijllems en Mattheus Tobiae.#

Hoofdindex A-Z