Gezinsblad
Tjabbe Willems, geb. voor 1629, ovl. na 24 nov 1682, beroep(en): schoenmaker, zoon van Willem Menses en Aelke Tiabben
Gehuwd voor 05 sep 1648 met:
Anneke N.N.
#Fol.13 - Beerta 5 september 1648 - Willem Mensens en Aeleit (ehel.) verkopen aan Tiabbo Willems, zoon van Willem, de behuizing zoals Willem heeft bezeten en bewoond met zijn vrouw Aeleit, staande in die Beerta op Tiacko Reints'land, ten oosten Hero Bauwkens, ten westen Beerndt Beernds. Tevens wordt verkocht al het schoenmakersgereedschap. Prijs: 700 Keizers gld. Tiabbo Willems en Anneke (ehel.) verklaren dat ze de koopschatspenningen nog niet hebben betaald. Willem Menses en Aeleit versetten aan Tiabbo hun aandeel land, zoals van zijn moeder en grootmoeder is geërfd te Beersterhamrik, ten oosten Beerster pastorije groote Loeten, ten westen Hamster hoff. Getuigen: Willem Hendricx en Joannes à Brederode.

Fol.146 - Beerta 2 mei 1650 - Edsardt Henderijcx en Haeike (ehel.) verpachten of versetten aan Luij Pieters en Claeske (ehel.) een kamp land in Beerta in Hemmo Huninga's olde landt, ten noorden Poppo Aelders, ten oosten Jan Abels, ten zuiden Swijko Edsens, ten westen Swijko Edsens. Tijd: 9 jaar. Prijs: 950 car.gld.en een gouden dukaton. Huur voor het kamp 2« daler per jaar Getuigen: Joannes à Brederode en Tiabbe Willems.

Fol.221 - Beerta 8 mei 1651 - Herman Jans en Edske (ehel.) lenen van Dodo Phoebens en Aeltjen (ehel.) 66 daler en 20 stbb. Rente voor ieder daler 2 stbb. Getuigen: Tiabbo Willems en Willem Janá.

Fol.222 - Beerta 8 mei 1651 - Tiabbo Willems en Anneke (ehel.) lenen van Dodo Febens en Aeltjen (ehel.) 66 daler en 20 stbb. Rente per daler 2 stbb. Getuigen: Willem Jans en Jurjen Vijt.

Fol.630 - Beerta 18 december 1657 - Tjabbe Willems leent van Griete Bonnis weduwe van Bonne Tjabbis 200 daler à 5%. Onderpand: het deel uiterdijks land in Beersterhamrik, ten noorden Goert Pieters, ten oosten Luitenant Menno Coehorn, ten zuiden de Pekel Aa, ten westen jr. Sebo Huninga. Getuigen: J a Brederode en Matthias Tobiae.

Fol.715 - Beerta 12 maart 1659 - Tjabbe Willems verpacht en verset aan luitenant Menno Coehorn Houwerda 3 3/4 deimt 24 roeden land in 3 akker gelegen in t Hamrick in Beerster Gaerlant, ten noorden Harman Roelofs, ten oosten Menno Coehorn zelf, ten zuiden de Peeckel Aa, ten westen Sebo Huninga. Tijd: 9 jaar. Prijs: 393 daler. Getuigen: Goert Pieters en Reemt Willems.

Fol.380 - Beerta 26 februari 1668 - Luitien Willems en Grietien Fockes (ehel.) verkopen aan Arent Jansen en Rene Hijndrix (ehel.) een huis met tuin, zoals Meenje Jacobs bij haar leven heeft gebruikt, oosterd in de Beerta, ten noorden Grietie Swijckens, ten oosten Rixte Wijnolts, ten zuiden de Hereweg, ten westen Folckert Allers. Prijs: 855 car.gld. met een oude rijksdaalder. Getuigen: Luij Peters en Tjabbo Willems.

Fol.483 - Beerta 21 september 1669 - mr. Tjabbo Willems verkoopt aan IJtjen Goerts zijn huis zoals hij bewoont. Prijs: 20 daler. Edoch sal IJtjen Goerts geholden sijn hetselvige huis behoorlijck verbeteren en vertimmeren, venssteren, duer, dack en want dichte maecken, en die kosten van die timeerasie soelen correct en perfect opgeteeckent worden en ingevalle voors. Tjabbo Willems, binnen die tijt van drie jaeren die opgemelten 20 dl. met die onkosten soo aen voorseide huis mochten geamploijeert worden weder quam t'eerleggen en betaelen aen IJtjen Goerts ofte diens arven, soo sal hetselvige huis eijgendoemelijck verblijven aen meergenoemde. Verder worden vermeld lieutenant Menno Coehorn en Dodo Phoebens. Getuigen: Egbert Hermans en Pieter Matthias.

Fol.501 - Beerta 9 maart 1670 - Aijlcko Jurjens, Menso Hagius en Sijbo Wijrs, voogden over de ouderloze kinderen van wijlen Albert Reempts en Jantjen Veenhuisen (gew.ehel.), hebben bij openbare uitmijning dd. 17 december 1668 verkocht de helft van een molen te Beerta op stadsgrond. Prijs: 2044 car.gld. 10 st. aan Richt Udens en Tjaecke (ehel.). Getuigen: Jan Wijllems en Tjabbo Wijllems.

Fol.368 - 28 december 1681 - Arent Jans, Tammo Hinricks en Tonckert Hinricks verkopen aan Herman Jurriens hun gezamenlijke huis in de Beerta, staande op pastor Stellinghwerfs grond. Zoals tegenwoordig door Tiabbe Willems, meierwijze, wordt bewoond. Prijs: 177 car.gld. 10 st. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.#

1) Menso Tjabbes, geb. voor 1654, ovl. tussen 18 jul 1711 en 05 jun 1714, beroep(en): schoenmaker
#Fol.175 - Beerta 26 maart 1679 - Frerick Haijckens, op de Meeden, heeft bij strijkgeld verkocht aan Ocko Rinnolts en Roelf Jans de helft van 4 akker veenland, ten noorden de Finsterwolder scheiding, ten oosten Hero Boukes, ten zuiden Menso Tiabbes, ten westen Cornelis Vechters. De grootte is 3 deimt 6« roeden. Prijs: 158 car.gld. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.177 - Beerta 26 maart 1679 - Frerick Haijckens op de Meeden heeft bij strijkgeld verkocht aan Herman Geerts en Menso Tiabbes de westelijke helft van 4 akkers veen, ten noorden de Finsterwolder scheiding, ten oosten Hero Bouckes, ten zuiden Menso Tiabbes, ten westen Cornelis Vechter. Grootte: 3 deimt 6« roeden. Prijs: 151 car.gld. Getuigen: landmeter Ritzo Jans en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.361 - Beerta 29 november 1681 - Frerick Haijckens, op de Meeden, verpacht aan Herman Geerdts en Menso Tiabbes een veenakker in de Beerta te vooren van Ocko Rinnolts volgens coopbrief in dato den 26 martij 1679 getrocken en wegens wanbetalinge van Frerick Haijckens wederom aengenomen liggende met een ander acker van Roelf Jans doemaels mede getrocken onverscheijden. Prijs: 220 car.gld.. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.425 - 24 november 1682 - Eltjo Ebels, voormond, Jan Egberts, sibbe-, en Jacob Bolts, vreemde voogd over wijlen Roelef Jans, twee onmondige zoontjes, Jan en Remke, ter ener en Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de vaderlijke nalatenschap. De voogden krijgen het land te Zuidbroek en Muntendam, afkomstig van hun grootmoeder. De voogden hebben tevens bedongen het beddegoed bij Eltjo Fockens te Winschoten zijnde. Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) behouden aan zich een akker veenland in de Beerta, ten oosten Menso Tiabbes en ten westen IJde Harmens. Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) behouden tevens aan zich het huis, schuur en brouwersgereedschap met de roerende goederen alles te Beerta, zoals ze bewonen op pastorieland. Ze betalen daartoe aan de beide kinderen wanneer deze 16 jaar worden 560 car.gld. en aan ieder nog een halve zilveren dukaton. Getuigen: Egbert Swijckens en Tijabbo Wijllems.

Fol.516 - Beerta 27 maart 1684 - Jacob Jans Groenlander en Aeltjen Remmers (ehel.) dragen over aan Menso Tjabbes en Ide Hindricks, weduwe van Harmen Geerts, te saemen woonagtig in de Beerta, sekeren veenacker gelegen in de Beerta. Zoals de kopers eerder gepacht hebben van Frerick Haickens. Tevens wordt vermeld Aeltjen Remmers en haar eerdere man Roelf Jans, dd. 2 maart 1679, Beerta. Prijs: 230 car.gld. Getuigen: Menso Wiltes en Peter Mattheus schoolmeester.

Fol.633 - Beerta 30 juli 1686 - Doedtjen Tiddens verkoopt aan Derck Geerts en Reinolda Brederode (ehel.) haar eigendomlijk bovenland zoals ze het zelf heeft gebruikt. Strekkende van de Finsterwolder scheiding tot haar tuin. Ten oosten de kosterij van Nieuw Beerta, ten westen Menso Tiabbens en IJde Hindrix. Prijs: 650 car.gld. Getuigen: Phebo Doedens en Mense Wiltes.

Fol.649 - Beerta 22 januari 1687 - H.V. Luppo Tebbens en IJde Hindricks, weduwe van Harm Geerts. Tevens ondertekend door Harcko Thomas; Reijndt Sijmens;

Fol.456 - Beerta 10 maart 1699 - H.V. Herman Dercks, in Scheemderhamrik, en Aeltjen Peters, in de Beerta. Brg.: Albert Derks, broer; Br.: Beerta Lambers, weduwe van Peter Dames, moeder; Getuigen: Edso Beerens en Menso Tjabbens. ?? Steijens; Menso Tiabbens.

Fol.494 - Beerta 29 december 1699 - Maria Haikens, weduwe van Haiko Tonkens, in de Beerta, geassisteerd door Menso Tjabbens, leent voor zich zelf en in qlt. voor haar minderjarig kind bij Haiko Tonkens, van Reindt Gerris en Jantjen Claassen (ehel.), in de Beerta, 1300 car.gld. à 5%. Het geld wordt geleend om het laatste termijn van de aankoop door Haiko Tonkens van de heerd van Johan van Twenbergen te kunne voldoen. Getuigen: Luppo Tebbens en Edso Beerens.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Beerta 04 mrt 1681 #Lidmaten Beerta 4-3-1681: Menso Tiabbes "Sutor" (schoenmaker).#

Gehuwd te Beerta 30 nov 1684, #Beerta 1684: Den 30 November is Menso Tjabbes en Haicke getrout.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 07 nov 1684 #RA V-gg, 7-11-1684: hc Menso Tiabbes en Haicke Luppes. Aan bruidegomszijde Aijse Harrems als neeve, an Bruitssijde de E. Hindrick Luppes en Eluwe ehelieden als broeder en suster.#
met:
Haijcke Luppes, ged. te Winschoten 21 okt 1660, #Winschoten 21-10-1660: hebben Luppo Dieters en Anke eluiden een kindt ter doop gesonden, wiens naeme is Haijke.#, ovl. na 01 feb 1737 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Luppe Deters en Anne Hindricks
#Fol.497 - 31 januari 1700 - Jan Beerens en Jan Cornelius, mede-erfgenamen van wijlen Herman Jans, ze maken een erfdeling. Jan Cornelius krijgt het halve huis en de plaats op Beersterhogen, met de helft van het lange nieuwland zoals bij deze plaats behoort en zoals door Phoebo Cornelius wordt bewoond en gebruikt en waarvan Jan Cornelius krachtens de erfenis deel toekwam, maar waarbij hij van Jan Beerens nog de helft van deel krijgt samen de helft van het geheel. De heerd heeft ten noorden het Tjam, ten oosten Jan Frerix, ten zuiden uitkijlende, ten westen Swijko Tonnis. Bovendien de helft van een kamp in Beersterhamrik de Mede Campe genoemd. Jan Beerens draagt namelijk zijn halve eigendom over aan Jan Cornelius. De kamp heeft ten noorden het Tjam, ten zuiden de Beersterweg, ten westen Tjark Bontkes. Deze kamp wordt meierwijze door Cornelius Boelens gebruikt. Ten derde de helft van een kamp ca. 6 deimt groot gelegen in Beerster Nieland eveneens door Cornelius Boelens, meierwijze, gebruikt. Jan Beerens geeft ook hierin zijn helft over aan Jan Cornelius. Ten noorden de Beersterweg, ten oosten Hindrik Hemmes, ten zuiden Frerik Peters'erfgenamen, ten westen de comparanten zelf. Ten vierde nog de helft van een kamp land in Eexterhamrik ca. 6 deimt groot zoals Jan Beerens in gebruik heeft. Jan Beerens doet ook hierin zijn helft over aan Jan Cornelius. Ten noorden en westen een Nutweg, ten oosten Albert Hindrix'weduwe als gebruikerse, ten zuiden Hindrick Sijpkes.

Hiertegen zal Jan Beerens hebben te genieten al hetgeen Jan Cornelius en Jan Beerens toekwam van het huis en de plaats in de Beerta staande en zoals door Cornelius Phoebens wordt gebruikt. Jan Beerens krijgt daardoor eigendomlijk het gehele huis en de plaats. Uitgezonderd een zesde en een negende deel welke aan Phoebo Cornelius blijven. Ten noorden Finsterwolder swetscheiding, ten oosten Menso Tjabbens en Reindt Ebels, ten zuiden de Heresloot, ten westen ds. Stellingwerfs erfgenamen. Jan Beerens zal tevens de schuld welke hun oom Herman Jans nog had en welke zou vallen op Jan Cornelius, wegens de pretentie van Bouke Frix(?) betalen. Getuigen: Laurens Hermans en Menno Mennes.

Fol.96 - Beerta 5 juni 1702 - Derk Geers en Talle Alberts (ehel.), in de Beerta, lenen van Menso Tjabbes en Geert Hillebrants, beide in de Beerta, en ieder voor de helft, 150 gld. à 5%. Borgen: Hindrik Geers en Grietje Riquers (ehel.), te Finsterwolde. Getuigen: Andries Jansen en Herman Jurriens.

Fol.196 - Beerta 12 januari 1705 - Doedtje Tiddes, weduwe van Hero Boukes, verkoopt aan Derk Geers en Reinolda Brederode (ehel.), in de Beerta, haar eigendomlijk huis en hof, eigen grond, zoals ze zelf bewoont, staande en gelegen in de Beerta. Ten noorden Derk Geers, ten oosten Jan Annes Friese, ten zuiden de Hereweg, ten westen Menso Tjabbes. Prijs: 600 car.gld. Daer bij een vrije woninge in der coperen agsterste camer voor de tijdt van drie jaeren an te vangen op maeij 1705. Dogh in gevalle sij eerder quam te overlijden sullen de coperen dieselve an een ander mogen verhuiren. Getuigen: Jan Annes Friese en Menso Tjabbes.

Fol.242 - Beerta 29 januari 1706 - Jan Warners verkoopt aan Menso Tjabbes en Haike Luppes (ehel.) zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op de heerd welke rentmeester Rudolph Emmen toebehoort, zoals door verkoper wordt bewoond. Bovendien wordt verkocht de til over het diep, de hekken en wringen, het koren. Prijs: 1163 car.gld. Getuigen: Jacob Geerts en Menno Ipens.

Fol.284 - Beerta 11 mei 1706 - Mensso Tjabbes en Heijke Luppes (ehel.), in de Beerta, versetten aan Andries Goltsmit, in de Beerta, hun eigendomlijk bovenbouwland in de Beerta, ten noorden de Hardenborgerscheitswette, ten oosten Derk Geerts, ten zuiden de tuin, ten westen Jan Beerents. De leegte, die verhuurd is aan Gerhardus Voerman, blijft aan versetters. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Jacob Carlier en Hillebrant Harmens.

Fol.326 - Beerta 30 juni 1707 - Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.), in de Beerta, lenen van Jan Hermans en Abe Wigboldts (ehel.), in de Beerta, 100 daler à 5«%. Getuigen: Siv.Fabius Ornatolerius en Edso Ockes.

Fol.336 - Beerta 31 augustus 1707 - Menso Tjabbes verkoopt aan [doorgehaald: Herman Geers en Feiske Arents (ehel.)]) Goossen Berents zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op eigen grond van de verkoper, de grond wordt echter niet verkocht. De behuizing wordt door Derck Lamberts bewoond. Prijs: 320 gld. Getuigen: Geert Hillebrants en Tjaeberen Cornelius.

Fol.13 - Beerta 20 februari 1710 - Menso Tjabbes en Haike Luppens (ehel.), in de Beerta, verkopen aan Andries Jansen hun bovenland in de Beerta, bestaande uit boute, veen en dal. Ten noorden Finsterwolder swette, ten oosten de Hereweg, ten zuiden en ten westen Jan Beerens. Prijs: 1150 car.gld. Op deze grond staat de huisplaats van Goosen Beerens. Getuigen: mr. Jan Koninghaven en Sijbelko Frerix.

Fol.36 - Beerta 5 mei 1710 - Mons. Geert Tonnis Hesse en mevrouw Censke Huninga (ehel.) lenen van Menso Tjabbes en Haiko Luppes (ehel.), in de Beerta, 1150 car.gld. De rente valt weg tegen de huur van een stuk land ter grootte van 9 deimt gelegen in de Beerta. Getuigen: Rindelt Ockes en Marcus Marcus.

Fol.69 - Beerta 19 november 1710 - Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.) zijn schuldig aan Trijntje Derks, vrouw van Luppo Thebbens, 400 car.gld. à 4«%. Getuigen: solliciteur mons. Henrich Knipinga en Habbo Claassen.

Fol.322 - Beerta 5 juni 1714 - Haike Luppes, weduwe van Menso Tjabbes, is schuldig aan Onno Bartels en Elisabet Geers (ehel.), in de Beerta, 100 car.gld. à 5%. Het betreft een handschrift dd. 20 mei 1709 Getuigen: Lubbertus Relotius en Egbert Tammens.

Fol.336 - 27 september 1714 - Herman Ayses, Geert Luppes en Pieter Jans, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Menso Tjabbes en Haike Luppes ter ener en de moeder Haike Luppes ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van het vaderlijke goed. De moeder zal de gehele boedel aan zich behouden. Het deel van het oudste kind, mondig zijnde, blijft buiten beschouwing. De moeder dient de kinderen tot hun 18e te onderhouden. Bovendien is de moeder verplicht indien het jongste zoontje een ambacht wenst te leren dit toe te staan en te bekostigen. Ze dient ieder kind 130 car.gld. te geven, met linnen en wollen kleren. Getuigen: Onno Bartels en Claes Jans Baert.

Fol.428 - Beerta 31 december 1715 - Wilto Jans en Haike Luppes (ehel.) ter ener en Willem Menses ter andere zijde. Ze maken een afkoop van de vaderlijke goederen van Willem Menses. Willem staat af aan zijn stiefvader en moeder zijn vaderlijke erfenis. M.u.v. van zijn aandeel tot het recht te begraven op het Beerster kerkhof. Willem ontvangt daarvoor 130 car.gld. Getuigen: Hemmo Hindrix Camminga en Nantko Waldrix.

Toegang 731/5590: 1720 den 31 Julij zijn voor den Gerighte gecompareert onderstaande voormonder en vooghden hebben hunne verzegelde afhandelingen getoont. .... Harmen Aijses over Mense Tjabbes k: beleden voor Gerhard Meijer.#

Hoofdindex A-Z