Gezinsblad
Claas Klaassen Kremer, geb. voor 1580, ovl. tussen 05 jun 1648 en 27 mrt 1649
Gehuwd voor 1600 met:
Jantien , geb. voor 1580, ovl. na 10 apr 1629
731/7378 (V-dd-3) Winschoten 10-11-1628: Frerick Alberts caspelman in die Beerta, "vor sijner huisfrouwe Afcken darvor de rato caverende", verkoopt aan Claas Claassen Cremer en Jantijen (eheln) een erfelijke jaarlijkse rente van 17« daalder. De rente kan afgelost worden met 250 daalder.

731/7378 (V-dd-3) Winschoten 18-11-1628: Tijacke Aldricks Suiderbaan verkoopt aan Claas Claassen Kremer en Jantijen (eheln) een erfelijke jaarlijkse rente van 17« daalder. De rente kan afgelost worden met 250 daalder.

731/7378 (V-dd-3) Winschoten 19-4-1628: Jurrien Jans de rato caverende voor zijn huisvrouw Alecken enerzijds, en Tijapko Hantkens en Claas Claassen Kremer wegens hun pupil Jan Jans anderzijds, en aan de derde zijde Haijcko Gerhardij, Jurrien Jans en Febo Aijlckens als voogden over de nagelaten onmondige kinderen van wijlen Jan Gerhardij en wijlen Ettien verkopen land. NB. De handtekening van Claas Claassen Kremer ontbreekt.

731/7378 (V-dd-3) Winschoten 26-11-1629: "Waalcke Reintz caspelman in die Beerta" en Weije(?) (eheln) dragen over aan Claas Claassen Kremer en Jantijen (eheln) 10« daalder erfelijke jaarlijkse rente, aflosbaar met 150 daalder.

731/7378 (V-dd-3) Winschoten 28-1-1630: Hinrich Eckell en Anna (eheln) verkopen aan Claas Claassen Kramer en Ocke Luppes en hun vrouwen Jantijen en Bawen "seeker huis alshier in die fortresse Winschoten op kerkengrunde ant kerckhoff stehende", waarin Hinrich Halewech nu woont, evenwel zonder twee "glasen vensteren"dievan Halewech zijn. De koopsom is reeds betaald. Getuigen Febo Aijlckens en Isebrandt Alberts.

731/7380 (V-dd-5) Winschoten 26-5-1641: "Mr. Reinder Reinders, Lubbe sijn huisfrouwe, vrij opentlick bekent en belijet voor haer en hare arffgenamen, dat sie met welvorbedachten gemoete in einem bestendigen arffkopen stede, vaste en onwederroeplick hebben vorkoft, opgedragen en overgegeven, den oick Erb. Jacob Claes en Roeleff Claesen gebroederen Pieterke sijn huisfr. en hare respective arffgenamen, alsodanige anpart, arffnis en nalatenschap soe en allergestalte Lubbe mr. Reinders huisfrouwe van haer zal. l. moeder enichzins is angearvet, en nu tegenwoordich van landerijen, veenen, huijs, gelt, rentebrieven, tilbaer goedt en anders, niet exempt, soe en als Lubbe vorss. wegen een broeder part in moederlicke arffnis kan vordedigen, mit allen eigendom, toebehoor, vrij en gerechtigheijden van dien". De koopprijs is betaald. Getuigen Bernhardus Goltswerden en Claes Claesen.

Winschoten (731/7380) 5-6-1648: Claes Kremer als getuige (de handtekeningisonmiskenbaar).

Winschoten (731/7380) 27-3-1649: Albert Jans en Temke (eheln) in Bovenbuiren hebben verkocht aan de erfgenamen van Claes Claesen Cremer een erfelijke rente van 16 daalders, afkoopbaar voor 271 daalders. Getuigen: Claes Claesen en Bernhardus Goltswerden.

Winschoten (731/7380) 12-9-1649: Sijn persoonlijck erschenen de E. Jacob Claes voor hem selvest, sampt de E. Roelf Claes, noch voorschenen Jacob Claes als principale voormond over sijn susters sone Claes Benes, Beene Aises sibbevoogt en Grebber Jans vreemde voogt over genende Claes Benes, Meester Reinder en Lubbe ehlueden, als mede de e. meester Claes Isebrants met consorten als samptlicke erfgenamen van salige Claes Kremer en Jantien gewesenen ehluiden. Zij verkopen aan de E. Welgeleerde Henricus Nicolaij "een huis etc. met Emke Tonnis N., de Heerestrate O., de Rensel Z. en W. Ook daarbij nog een tuin etc. "Van welke voorgenende percelen Jacob Claes en Roelf Claes darde half pardt ven ses parten competeren, en noch Jacob Claes van wegen sijn pupille ten overstaen van sijn medevoogden Claes Benes een seste pardt, noch die E. meester Reinder Lubbe sijn huisfr. die gerechte twalfste pardt van .. en meester Claes Isebrandts met consorten een seste pardt, waervan de koper een seste pardt competeert". Getuigen mr. Bernh. Goltswerden en Mr. Johannes Colckom.

Winschoten (731/7380) 12-9-1649: Henricus Nicolaij is de verkopers bovengenoemd f2200 schuldig. Getuigen als boven.

Winschoten (731/7380) 13-12-1649: Anna, de weduwe van wijlen Claes Claesen Cremer, heeft krachtens huwelijkscontract recht op een jaarlijkse rente van 12 daelders. Voor een bedrag van f173 doet zij hier afstand van t.g.v. de erfgenamen. W.g. Anna (kruisje), Jackob Klasens, Roeleff Clasen, Henricus Nicolaij, Beno Aijckens, Mr. Reinder Reinders, Claes Isebrants voor mij en consorten, Elberich Geerts getuige, Bernh. Goltswerden attestor.

1) Aaltien Claassen, geb. voor 1600, ovl. voor 1627 met:
Isebrant Alberts, alias: Isbrant Alberts, geb. voor 1598, zoon van Albert Isebrants en N.N.
2) Jacob Clasen Woldendorp, geb. voor 1606, ovl. te Groningen (Gn) (?) ± jan 1659, #Groningen (3-hh) 26-1-1659: Siwert Jacobs als voormont, doctor Mees end' Tijaert Tijabbens als voogden angesworen geduirende de scheidinge over Jan Jacobs Woldendorps kinderen bij Geesien Sighers geprocreert.#, woonplaats(en): Woldendorp (Gn), Groningen (Gn) met:
Jantien(?) N.N., ovl. tussen 24 feb 1640 en 06 mei 1641
RA IIIx-38, fol. 332. Groningen 1-10-1653, geregistreerd 13-11-1656. Jacob Clasen geadsist. met zijn zoon Jan Jacobs Woldendorp enerzijds, en Aeltien Berents gead. met haar zwager Boldewijn Scharpenburg, en de nagelaten kinderen van wijlen Menso Berents Enscheda nl. Berent Mensens Enscheda en Claes van Oosterhoff "de rato caverende en occuperende voor de absente susteren" als erfgenamen van wijlen Jantien Berents, Jacob Clasens' overleden echtgenote anderzijds, scheiden en delen. Jacob Clasen moet op 1 mei a.s. aan Aeltien Berents c.s. de eigendom van de behuizing en kamers in de Heerstrate op de hoek van de Princenstrate overeenkomstig het huwelijkscontract overdragen, en hij blijft verantwoordelijk voor alle staande huwelijk ontstane in- en uitschulden. Jacob zal voortaan jaarlijks f 50-0-0 ontvangen van Aaltien c.s.
3) Trine Claassen, geb. voor 1608, ovl. voor mrt 1649
Gehuwd 1624
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 18 mei 1624 #Winschoten (731/7377) 18-5-1624: Hc "Behne Aijckes, Aijcke Behnes unnd Grete helieden eheliche sohne", en "Trine Claassen, Claas Claassen und Jantijen eheliche dochter". Dedingslieden: Aijcke Benes, Arent Berents, Abel Aijsens, Claas Claassen, Jacob Claassen, Isbrant Alberts.#
met:
Behne Aijckes, geb. voor 1606, zoon van Aijcke Behnes en Grete
4) Roeloff Claassen, geb. voor 1610, woonplaats(en): Finsterwolde (Gn)
Gehuwd voor 24 mrt 1631 met:
Peterke N.N.
731/7378 (V-dd-3) Winschoten 24-3-1631: "Die Erb. Isebrandt Albers, Anna sijn huisfrouw vrij opentlicken bekant ende belijet, vor sich und ohr arfgenamen, dat sie .... hebben verkoft .... den Ers. Roelef Claassen und Reincke Heeres caspellieden tho Finserwolt, und hoiren respective huisfrouwe Petercke und .... enig land in Finsterwolde". De koopprijs is voldaan. Getuigen Claes Claassen Kremer en Luppe Ockes.

Beerta (V-ee) Fol.129 9 mei 1641 : Aelke Hermans, weduwe van Herman Henrijcx,wonende op Hardenborch leent van Swiko Edsens, pr.vmd., Roeleff Claessen in Finsterwolde als vreemde voogd over hun pupil Sebentjen Hermans 100 daler à 6%. Getuigen: Pieter van Lingen en Willem Jans.

Beerta (V-ee) Fol.130 19 mei 1641: Liawo Louwards leent van Swiko Edses, pr.vmd., en Roelff Claessen in Finsterwolde als vreemde voogd over hun pupil Sebentje Hermans 100 daler à 6%. Getuigen: Jurjen Vijt en Tako Tonkens.

Beerta (V-ee) Fol.132 24 mei 1641: De erfgenamen van Geeske Egberts met name Tiddo Reents en Aeuwe (ehel.), Swiko Edsens en Greetjen (ehel.), en Swiko als voormond over wijlen Herman Egberts nagelaten kind, Aeilko Fhoebens en Jantjen (ehel.), en Roeleff Claeáen als vreemde voogd over Herman Egberts' kind hebben dd. 18 mei 1640 verkocht en dat toen als verkopers mede aanwezig waren Jan Egberts, als pr.vmd. over zijn beide broers Herman en Herberd Egberts'kinderen, aan Swiko Eppens en Stijntjen (ehel.) een heerd land met de behuizing daarop in Finsterwolde exempt een heiligen acker in dese heerdt liggende aen de oostzijde. Ten oosten van deze heerd, Ocko Harckens, ten westen wijlen Derck Jans. Prijs: 2360 car.gld. Getuigen: Jurjen Vijt en Garlco Garlckens.

Beerta (V-ee) Fol. 220 2 juni 1642: Wijpko Egberts in Finsterwolde, voor Garbrich, zijn vrouw, leent van Swiko Edsens, pr.vmd., Ontko Eltiens en Roelff Claeáen voogden over wijlen Herman Egberts' vaderloze kind Sibenke 100 daler à 6%. Getuigen: Harlko Garlkens.

Beerta (V-ee) Fol.524 21 april 1646: Roeleff Claessen, pr.vmd., Garbrandt Halsuma, voor zijn zoon Derck Halsuma, als sibbevoogd, en Lubbert Janssen, als vreemde voogd over wijlen Tiarck Luitjens en Trijntjen Halsuma's (gew. ehel.) nagelaten onm. vaderloze kinderen met name Luitjen, Jacob, Avecke, Simon en Greetjen geassisteerd met Pieter Pieters als oom van de pupillen, eensdeels en Meerten Krijns als stiefvader en Trijntjen, zijn vrouw, als moeder van de kinderen geassisteerd Meerten met zijn moeder Griete Krijns, Pieter Alberts, Edsko Galtjens en Claes Aiolds anderdeels aan Meerten en Trijntjens zijde, maken een akkoord. De voogden verkopen aan Meerten en Trijntjen alle goederen die de kinderen hebben geërfd. Prijs: vor een ider kindt int besonder tot sijn gedeelte dusent Carolus gulden. Getuigen: Jacob Wilderijcx en Garlco Garlcx.

Winschoten (731/7381) 8-7-1650: Henricus Nicolai en Hilletjen (eheln) verkopen aan Roelf Claessen en Peterke (eheln) hun aandeel in de Oosterender Heerdt "als Henricus van sijn salige vader en moeder angearvet". De betaling is reeds geschied. Getuigen Joannes Colcom chirurgijn en Jan Sickens.

5) Henricus Nicolai, alias: Hendricus Claessen, geb. voor 1611 met:
Hilletjen N., ovl. na 08 jul 1650
Winschoten (731/7380) 24-2-1650: Henricus Nicolai caverende voor sijn huisv. Hilletien en Claas Benes voor zichzelf verkopen aan Mr. Claes Isebrants en Fockjen (eheln) hun aandelen in een kamp land. Bovendien ook hun aandelen in een tweede stukje land. In beide percelen blijft onverkocht "tgene die voormonderen en voogden over s. Aeltjen Isebrants kinderen en salige Jan Isebrandts kindt in dieselve campen verdedigen coenen."

Winschoten (731/7380) 24-2-1650: Mr. Claes Isebrandts en Fockjen (ehlen) zijn schuldig aan Henricus Nicolai en Helletjen (ehlen) en aan Claes Benes f1800, vanwege de aankoop van land.

Winschoten (731/7380) 10-2-1650: Henricus Nicolai en Hillechijn (eheln) verpachten en versetten aan Claes Jans en Geertije (eheln) hun tuin of plaetze etc. voor negen jaar, op specifieke voorwaarden.

Winschoten (731/7381) 8-7-1650: Henricus Nicolai en Hilletjen (eheln) verkopen aan Roelf Claessen en Peterke (eheln) hun aandeel in de Oosterender Heerdt (Albert Sickes N., erven Henrick Stevens O., Heereweg Z., Boelo Wijpkes W.) als Henricus van sijn salige vader en moeder angearvet". De betaling is reeds geschied. Getuigen Joannes Colcom chirurgijn en Jan Sickens.

6) Lubbe Claes, alias: Lubbe Claassen, geb. voor 1613
Gehuwd 1629
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 10 apr 1629 #Winschoten (731/7378) 10-4-1629: Hc Luppe Ockes en Lubbe Claes. Dedigslieden "Ocko Luppes unnd Claes Claassen mit ohr beide huisfrouwen Bawe undd Jantijen als olderen van beiden, Haijcko Gerhardi, Jacob, Roelof unnd Henrick Claassen als broders van die bruidt, Febo Aijlckens, Isebrant Albers, Jan Jansen unnd Hero Tiddens.#
met:
Luppe Ockes, geb. voor 1611, ovl. voor 1639, zoon van Ocko Luppes en Bawe
Winschoten (731/7380) 26-6-1646: Bauwe Ockens, wed. van wijlen Ocko Luppes enerzijds, en anderzijds Albert Ockens en Stijne (eheln), Jan Tholen en Frouwe (eheln), Nantije Ockens wed. van Geerdt Tiddes en Hillebrandt Boelens, Mr. Claes Isebrandts en Aicko Frericx als voormond en voogden over de kinderen van wijlen Luppo Ockens, scheiden en delen.

Gezinsblad
Claas Klaassen Kremer
Gehuwd 1638
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 15 jul 1638 #Winschoten (731/7379) 15-7-1638: Hc. Claes Claesen en Anne Sijbels. "Dedinges luide an des bruidegams zijde de soone ende dochter als de e. Jacob Claesen , en Lubbe Clasen, Claes Isebrants ende Aijse Geerdes, an der bruidt zijden haer soone Haijcko Tammes, en Bernhardus Goltswerden.#
met:
Anna Sijbels 1e huwelijk 2e huwelijk
Hoofdindex A-Z