Gezinsblad
Menso Tjabbes, geb. voor 1654, ovl. tussen 18 jul 1711 en 05 jun 1714, beroep(en): schoenmaker, zoon van Tjabbe Willems en Anneke N.N.
#Fol.175 - Beerta 26 maart 1679 - Frerick Haijckens, op de Meeden, heeft bij strijkgeld verkocht aan Ocko Rinnolts en Roelf Jans de helft van 4 akker veenland, ten noorden de Finsterwolder scheiding, ten oosten Hero Boukes, ten zuiden Menso Tiabbes, ten westen Cornelis Vechters. De grootte is 3 deimt 6 roeden. Prijs: 158 car.gld. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.177 - Beerta 26 maart 1679 - Frerick Haijckens op de Meeden heeft bij strijkgeld verkocht aan Herman Geerts en Menso Tiabbes de westelijke helft van 4 akkers veen, ten noorden de Finsterwolder scheiding, ten oosten Hero Bouckes, ten zuiden Menso Tiabbes, ten westen Cornelis Vechter. Grootte: 3 deimt 6 roeden. Prijs: 151 car.gld. Getuigen: landmeter Ritzo Jans en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.361 - Beerta 29 november 1681 - Frerick Haijckens, op de Meeden, verpacht aan Herman Geerdts en Menso Tiabbes een veenakker in de Beerta te vooren van Ocko Rinnolts volgens coopbrief in dato den 26 martij 1679 getrocken en wegens wanbetalinge van Frerick Haijckens wederom aengenomen liggende met een ander acker van Roelf Jans doemaels mede getrocken onverscheijden. Prijs: 220 car.gld.. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.425 - 24 november 1682 - Eltjo Ebels, voormond, Jan Egberts, sibbe-, en Jacob Bolts, vreemde voogd over wijlen Roelef Jans, twee onmondige zoontjes, Jan en Remke, ter ener en Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de vaderlijke nalatenschap. De voogden krijgen het land te Zuidbroek en Muntendam, afkomstig van hun grootmoeder. De voogden hebben tevens bedongen het beddegoed bij Eltjo Fockens te Winschoten zijnde. Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) behouden aan zich een akker veenland in de Beerta, ten oosten Menso Tiabbes en ten westen IJde Harmens. Jacob Jans en Aeltjen Remmerts (ehel.) behouden tevens aan zich het huis, schuur en brouwersgereedschap met de roerende goederen alles te Beerta, zoals ze bewonen op pastorieland. Ze betalen daartoe aan de beide kinderen wanneer deze 16 jaar worden 560 car.gld. en aan ieder nog een halve zilveren dukaton. Getuigen: Egbert Swijckens en Tijabbo Wijllems.

Fol.516 - Beerta 27 maart 1684 - Jacob Jans Groenlander en Aeltjen Remmers (ehel.) dragen over aan Menso Tjabbes en Ide Hindricks, weduwe van Harmen Geerts, te saemen woonagtig in de Beerta, sekeren veenacker gelegen in de Beerta. Zoals de kopers eerder gepacht hebben van Frerick Haickens. Tevens wordt vermeld Aeltjen Remmers en haar eerdere man Roelf Jans, dd. 2 maart 1679, Beerta. Prijs: 230 car.gld. Getuigen: Menso Wiltes en Peter Mattheus schoolmeester.

Fol.633 - Beerta 30 juli 1686 - Doedtjen Tiddens verkoopt aan Derck Geerts en Reinolda Brederode (ehel.) haar eigendomlijk bovenland zoals ze het zelf heeft gebruikt. Strekkende van de Finsterwolder scheiding tot haar tuin. Ten oosten de kosterij van Nieuw Beerta, ten westen Menso Tiabbens en IJde Hindrix. Prijs: 650 car.gld. Getuigen: Phebo Doedens en Mense Wiltes.

Fol.649 - Beerta 22 januari 1687 - H.V. Luppo Tebbens en IJde Hindricks, weduwe van Harm Geerts. Tevens ondertekend door Harcko Thomas; Reijndt Sijmens;

Fol.456 - Beerta 10 maart 1699 - H.V. Herman Dercks, in Scheemderhamrik, en Aeltjen Peters, in de Beerta. Brg.: Albert Derks, broer; Br.: Beerta Lambers, weduwe van Peter Dames, moeder; Getuigen: Edso Beerens en Menso Tjabbens. ?? Steijens; Menso Tiabbens.

Fol.494 - Beerta 29 december 1699 - Maria Haikens, weduwe van Haiko Tonkens, in de Beerta, geassisteerd door Menso Tjabbens, leent voor zich zelf en in qlt. voor haar minderjarig kind bij Haiko Tonkens, van Reindt Gerris en Jantjen Claassen (ehel.), in de Beerta, 1300 car.gld. à 5%. Het geld wordt geleend om het laatste termijn van de aankoop door Haiko Tonkens van de heerd van Johan van Twenbergen te kunne voldoen. Getuigen: Luppo Tebbens en Edso Beerens.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Beerta 04 mrt 1681 #Lidmaten Beerta 4-3-1681: Menso Tiabbes "Sutor" (schoenmaker).#

Gehuwd te Beerta 30 nov 1684, #Beerta 1684: Den 30 November is Menso Tjabbes en Haicke getrout.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 07 nov 1684 #RA V-gg, 7-11-1684: hc Menso Tiabbes en Haicke Luppes. Aan bruidegomszijde Aijse Harrems als neeve, an Bruitssijde de E. Hindrick Luppes en Eluwe ehelieden als broeder en suster.#
met:
Haijcke Luppes, ged. te Winschoten 21 okt 1660, #Winschoten 21-10-1660: hebben Luppo Dieters en Anke eluiden een kindt ter doop gesonden, wiens naeme is Haijke.#, ovl. na 01 feb 1737 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Luppe Deters en Anne Hindricks
#Fol.497 - 31 januari 1700 - Jan Beerens en Jan Cornelius, mede-erfgenamen van wijlen Herman Jans, ze maken een erfdeling. Jan Cornelius krijgt het halve huis en de plaats op Beersterhogen, met de helft van het lange nieuwland zoals bij deze plaats behoort en zoals door Phoebo Cornelius wordt bewoond en gebruikt en waarvan Jan Cornelius krachtens de erfenis deel toekwam, maar waarbij hij van Jan Beerens nog de helft van deel krijgt samen de helft van het geheel. De heerd heeft ten noorden het Tjam, ten oosten Jan Frerix, ten zuiden uitkijlende, ten westen Swijko Tonnis. Bovendien de helft van een kamp in Beersterhamrik de Mede Campe genoemd. Jan Beerens draagt namelijk zijn halve eigendom over aan Jan Cornelius. De kamp heeft ten noorden het Tjam, ten zuiden de Beersterweg, ten westen Tjark Bontkes. Deze kamp wordt meierwijze door Cornelius Boelens gebruikt. Ten derde de helft van een kamp ca. 6 deimt groot gelegen in Beerster Nieland eveneens door Cornelius Boelens, meierwijze, gebruikt. Jan Beerens geeft ook hierin zijn helft over aan Jan Cornelius. Ten noorden de Beersterweg, ten oosten Hindrik Hemmes, ten zuiden Frerik Peters'erfgenamen, ten westen de comparanten zelf. Ten vierde nog de helft van een kamp land in Eexterhamrik ca. 6 deimt groot zoals Jan Beerens in gebruik heeft. Jan Beerens doet ook hierin zijn helft over aan Jan Cornelius. Ten noorden en westen een Nutweg, ten oosten Albert Hindrix'weduwe als gebruikerse, ten zuiden Hindrick Sijpkes.

Hiertegen zal Jan Beerens hebben te genieten al hetgeen Jan Cornelius en Jan Beerens toekwam van het huis en de plaats in de Beerta staande en zoals door Cornelius Phoebens wordt gebruikt. Jan Beerens krijgt daardoor eigendomlijk het gehele huis en de plaats. Uitgezonderd een zesde en een negende deel welke aan Phoebo Cornelius blijven. Ten noorden Finsterwolder swetscheiding, ten oosten Menso Tjabbens en Reindt Ebels, ten zuiden de Heresloot, ten westen ds. Stellingwerfs erfgenamen. Jan Beerens zal tevens de schuld welke hun oom Herman Jans nog had en welke zou vallen op Jan Cornelius, wegens de pretentie van Bouke Frix(?) betalen. Getuigen: Laurens Hermans en Menno Mennes.

Fol.96 - Beerta 5 juni 1702 - Derk Geers en Talle Alberts (ehel.), in de Beerta, lenen van Menso Tjabbes en Geert Hillebrants, beide in de Beerta, en ieder voor de helft, 150 gld. à 5%. Borgen: Hindrik Geers en Grietje Riquers (ehel.), te Finsterwolde. Getuigen: Andries Jansen en Herman Jurriens.

Fol.196 - Beerta 12 januari 1705 - Doedtje Tiddes, weduwe van Hero Boukes, verkoopt aan Derk Geers en Reinolda Brederode (ehel.), in de Beerta, haar eigendomlijk huis en hof, eigen grond, zoals ze zelf bewoont, staande en gelegen in de Beerta. Ten noorden Derk Geers, ten oosten Jan Annes Friese, ten zuiden de Hereweg, ten westen Menso Tjabbes. Prijs: 600 car.gld. Daer bij een vrije woninge in der coperen agsterste camer voor de tijdt van drie jaeren an te vangen op maeij 1705. Dogh in gevalle sij eerder quam te overlijden sullen de coperen dieselve an een ander mogen verhuiren. Getuigen: Jan Annes Friese en Menso Tjabbes.

Fol.242 - Beerta 29 januari 1706 - Jan Warners verkoopt aan Menso Tjabbes en Haike Luppes (ehel.) zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op de heerd welke rentmeester Rudolph Emmen toebehoort, zoals door verkoper wordt bewoond. Bovendien wordt verkocht de til over het diep, de hekken en wringen, het koren. Prijs: 1163 car.gld. Getuigen: Jacob Geerts en Menno Ipens.

Fol.284 - Beerta 11 mei 1706 - Mensso Tjabbes en Heijke Luppes (ehel.), in de Beerta, versetten aan Andries Goltsmit, in de Beerta, hun eigendomlijk bovenbouwland in de Beerta, ten noorden de Hardenborgerscheitswette, ten oosten Derk Geerts, ten zuiden de tuin, ten westen Jan Beerents. De leegte, die verhuurd is aan Gerhardus Voerman, blijft aan versetters. Prijs: 600 car.gld. Getuigen: Jacob Carlier en Hillebrant Harmens.

Fol.326 - Beerta 30 juni 1707 - Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.), in de Beerta, lenen van Jan Hermans en Abe Wigboldts (ehel.), in de Beerta, 100 daler à 5%. Getuigen: Siv.Fabius Ornatolerius en Edso Ockes.

Fol.336 - Beerta 31 augustus 1707 - Menso Tjabbes verkoopt aan [doorgehaald: Herman Geers en Feiske Arents (ehel.)]) Goossen Berents zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op eigen grond van de verkoper, de grond wordt echter niet verkocht. De behuizing wordt door Derck Lamberts bewoond. Prijs: 320 gld. Getuigen: Geert Hillebrants en Tjaeberen Cornelius.

Fol.13 - Beerta 20 februari 1710 - Menso Tjabbes en Haike Luppens (ehel.), in de Beerta, verkopen aan Andries Jansen hun bovenland in de Beerta, bestaande uit boute, veen en dal. Ten noorden Finsterwolder swette, ten oosten de Hereweg, ten zuiden en ten westen Jan Beerens. Prijs: 1150 car.gld. Op deze grond staat de huisplaats van Goosen Beerens. Getuigen: mr. Jan Koninghaven en Sijbelko Frerix.

Fol.36 - Beerta 5 mei 1710 - Mons. Geert Tonnis Hesse en mevrouw Censke Huninga (ehel.) lenen van Menso Tjabbes en Haiko Luppes (ehel.), in de Beerta, 1150 car.gld. De rente valt weg tegen de huur van een stuk land ter grootte van 9 deimt gelegen in de Beerta. Getuigen: Rindelt Ockes en Marcus Marcus.

Fol.69 - Beerta 19 november 1710 - Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.) zijn schuldig aan Trijntje Derks, vrouw van Luppo Thebbens, 400 car.gld. à 4%. Getuigen: solliciteur mons. Henrich Knipinga en Habbo Claassen.

Fol.322 - Beerta 5 juni 1714 - Haike Luppes, weduwe van Menso Tjabbes, is schuldig aan Onno Bartels en Elisabet Geers (ehel.), in de Beerta, 100 car.gld. à 5%. Het betreft een handschrift dd. 20 mei 1709 Getuigen: Lubbertus Relotius en Egbert Tammens.

Fol.336 - 27 september 1714 - Herman Ayses, Geert Luppes en Pieter Jans, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Menso Tjabbes en Haike Luppes ter ener en de moeder Haike Luppes ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van het vaderlijke goed. De moeder zal de gehele boedel aan zich behouden. Het deel van het oudste kind, mondig zijnde, blijft buiten beschouwing. De moeder dient de kinderen tot hun 18e te onderhouden. Bovendien is de moeder verplicht indien het jongste zoontje een ambacht wenst te leren dit toe te staan en te bekostigen. Ze dient ieder kind 130 car.gld. te geven, met linnen en wollen kleren. Getuigen: Onno Bartels en Claes Jans Baert.

Fol.428 - Beerta 31 december 1715 - Wilto Jans en Haike Luppes (ehel.) ter ener en Willem Menses ter andere zijde. Ze maken een afkoop van de vaderlijke goederen van Willem Menses. Willem staat af aan zijn stiefvader en moeder zijn vaderlijke erfenis. M.u.v. van zijn aandeel tot het recht te begraven op het Beerster kerkhof. Willem ontvangt daarvoor 130 car.gld. Getuigen: Hemmo Hindrix Camminga en Nantko Waldrix.

Toegang 731/5590: 1720 den 31 Julij zijn voor den Gerighte gecompareert onderstaande voormonder en vooghden hebben hunne verzegelde afhandelingen getoont. .... Harmen Aijses over Mense Tjabbes k: beleden voor Gerhard Meijer.#

1) N.N. Menses, ged. te Beerta 08 nov 1685, #Beerta 8-11-1686: Menso Tjabbes en sijn huisvrouwen kindt is genoemt blanco.#, ovl. voor 1714
2) Willem Menses, ged. te Beerta 02 feb 1687, #Beerta 1687: den 2 Februario het soontjen van Menso Tjabbes en Haicke Luppens is genoemt Willem.#
Ondertrouwd te Winschoten 21 jun 1711
Gehuwd te Beerta 26 jul 1711
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 18 jul 1711 #RAG, RA V-ee, Beerta 18-7-1711. Hc Willem Menses en Geeske Frerix. Aan bruidegomszijde Menso Tjabbens vader x Haicke Luppes moeder. Aan bruidszijde Jan Beerends Baalman stiefvader x Etje Aises moeder.#
met:
Geeske Freerks 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Freerk N.N. en Etje Aises
3) Anke Menses, ged. te Beerta 16 feb 1690, #Beerta februari 1690: den 16 Menso Tjabbes en Haikes kindt Anke.#, ovl. voor 04 apr 1697
4) Luppo Menses, ged. te Beerta 30 mrt 1694, #Beerta maart 1694: den 30 Menso Tjabbes en sijn huisvrouwen soon Luppo.#
Gehuwd te Blijham 1731
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 04 mei 1731 #RAG, RA VI-A-3, Blijham 4-5-1731: Hc Luppe Menses en Barber Hindriks. Aan bruidegomszijde Wilt Jans stiefvader, Haike Luppes moeder, Willem Menses en Bastiaen Menses broeders, Geert Jans zwager, Anke Menses zuster. Aan bruidszijde Gijszel Jans moeder, Harm Elses en Nanne Elses aangetrouwde broers, Trijntje, Geertruit en Anna Hindriks zusters, Uko Jans oom, Luiken Jurriens neef, Zebe (Seebe) Geerts vader van haar overleden man, Jan Peters aangetrouwde vedder. Getuigen Luppe Eppes en Luicken Eppes.#
met:
Barber Hindriks
5) Anke Menses, alias: Anneke Mensens, ged. te Beerta 04 apr 1697, #Beerta 4-4-1697: Menso Tjabbes en Hajke kindt Anneke.#, ovl. na 04 mei 1731
Gehuwd te Beerta 14 mei 1719, #Beerta 1719: Den 14 Maius zijn in de houwelijksen staat bevestigt de E. Jan Igges en Anneke Mensens.# met:
Jan Igges, ged. te Beerta 29 mrt 1685, #Beerta 1685: Den 29 Martij 1685 Igge Jans en Pelke Geers soontjen is genoemt Jan.#, zoon van Igge Jans en Pelke Geerts
Op 4 april 1720 treedt Jan Iggens met Reint Jans als getuige op bij het zegelen van de akte waarmee een einde gemaakt wordt aan het geschil tussen de deugdzame Grietje Jans weduwe van Klaas Klasens enerzijds, en de eerbare Hindrik Roelfs te Midwolda anderzijds. Hiermee maken zij een einde aan het conflict over het mutueel testament van Klaas Klasen en Grietje Jans d.d. Beerta 15-8-1719. Grietje zal aan Hendrik Roelfs de zoon van Klaas' volle zuster Elske Klasen f 120 uit keren, en beide partijen zullen hun eigen proceskosten dragen.

Op 10 januari 1721 treden Tjabering Cornellis, Christiaan Ottens en Jan Iggens op als voormond en voogden over het minderjarige kind van Zacharias Ottens en wijlen Meiske Hindriks.

Op 21 maart 1722 verkopen de eerbare Derk Wessels en zijn echtgenote de deugdzame Aijse Geerds aan de eerbare Jan Igges en Anke Menses echtelieden "haar huis staande in de Oude Beerta op de grond van de Erb. Harke Hindriks en Remke Brands kinderen", te aanvaarden op mei aanstaande. "Mede doen de verkopers over de tuin met bomagien en plantagien en ongeveer ses deimten lands", die aan dezelfde eigenaren behoren en die verkopers tot nu toe "beklemt meijers wijs gebruikten", voor f 310, in twee termijnen te betalen. Als getuigen treden op Haije Jurjens en Ede Haijes.

Op 4 mei 1722 lenen Jan Iggens en Anke Menses f 100 van Harmen Aijses en zijn echtgenote Fennigje Hindriks à 5%.

6) N.N. Menses, ged. te Beerta 25 feb 1703, #Beerta 25-2-1703: Menso Tjabbes en Haiken kindt.#
7) Lysebet Menses, geb. voor 1707, ovl. na 1737
Gehuwd te Beerta 18 nov 1725 met:
Geert Jans
#Fol.206 - Beerta 22 juni 1729 - Lauwrens Doedens, in de Fortresse Delfzijl, verkoopt aan Geert Jans en Lysbet Mensses (ehel.), in de Beerta, ingevolge beslotene en ingetrokkene beschrijvinge van de h. Drost G.Schaffer in dato den 26 febr. 1728 tot profijte der creditooren van wijlen Doedo Lauwrens en desselfs huisvrouw Enneke Jans in haar leeven woonagtig in de Beerta een behuizing zoals door Doedo Lauwrens en Enneke Jans (ehel.) is bewoond in de Beerta op grond van de kerkvoogd Harmen Aijssens. Huur: 10 gld. 10 st. Met de overdracht van de tuin. Ten noorden de Hereweg, ten oosten Beerend Meijer, meierwijze, ten zuiden het diep, ten westen Jurien Hendriks, meierwijze. Prijs: 146 gld. 16 st. 7 pl. Getuigen: M.Tumlaar, schoolmeester, en Jan Tammens.

Fol.208 - Beerta 6 augustus 1729 - Geert Jans en Lijsebet Mensens (ehel.), in de Beerta, lenen van Wigbolt Jans, Albert Aijses en Corneljes Reinders, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Wessel Roelfs bij wijlen Geeske Geerts, 100 car.gld. à 5%. Getuigen: Derk Harms en Geert Ammes.#

8) Hindrik Menses, geb. voor 1707, ovl. tussen 04 feb 1737 en 09 apr 1737
Gehuwd te Beerta 04 feb 1737
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 01 feb 1737 #Fol.460 - 1 februari 1737 - H.V. Hindrik Menses en Trijntje Boeles. Brg.: Wilte Jans en Haike Luppes (ehel.), stiefvader en moeder; Willem Menses en Geeske Freriks (ehel.), broer; Luppe Menses, broer; Bastiaen Menses en Egbertjen Egbers (ehel.), broer; Geert Jans en Lysebet Menses (ehel.), zuster; Br.: Tiabbe Willems en Diewer Edses (ehel.), halve nicht; Getuigen: Hindrik Hiddes en Wigbolt Kiers.#
met:
Trijntje Boeles
#Fol.462 - Beerta 9 april 1737 - Trijntje Boeles, weduwe van Hindrik Mensens, in de Beerta, leent van de koopman Derk Wigles de Vries en Jannetje Huisinga (ehel.) 64 car.gld. 12 st. à 5%. Getuigen: Haijo Geerts en Pieter Luitjes.

Fol.489 - Beerta 1 mei 1738 - Trijntje Boeles, weduwe van Hindrik Mensens, verkoopt aan Derk Wigles de Vries en Wigbolt Kiers, beide kooplieden in de Beerta, haar eigendomlijke behuizing met de overdracht van de grond en de tuin oostwaarts in de Beerta. Huur: 13 st., aan Remko Bronts en 6 car.gld., aan Harko Hindriks. Prijs: 219 car.gld. Getuigen: Claas Ypes en Hajo Geerts.#

9) Bastiaan Menses, ged. te Beerta 28 aug 1707, #Beerta 28-8-1707: Menso Tjabbes en Haike soon genaemt Bastiaen.#
Gehuwd te Beerta 16 nov 1732 met:
Egbertje Egberts
Hoofdindex A-Z