Gezinsblad
Jacob Clasen Woldendorp, geb. voor 1606, ovl. te Groningen (Gn) (?) ± jan 1659, #Groningen (3-hh) 26-1-1659: Siwert Jacobs als voormont, doctor Mees end' Tijaert Tijabbens als voogden angesworen geduirende de scheidinge over Jan Jacobs Woldendorps kinderen bij Geesien Sighers geprocreert.#, woonplaats(en): Woldendorp (Gn), Groningen (Gn), zoon van Claas Klaassen Kremer en Jantien met:
Jantien(?) N.N., ovl. tussen 24 feb 1640 en 06 mei 1641
RA IIIx-38, fol. 332. Groningen 1-10-1653, geregistreerd 13-11-1656. Jacob Clasen geadsist. met zijn zoon Jan Jacobs Woldendorp enerzijds, en Aeltien Berents gead. met haar zwager Boldewijn Scharpenburg, en de nagelaten kinderen van wijlen Menso Berents Enscheda nl. Berent Mensens Enscheda en Claes van Oosterhoff "de rato caverende en occuperende voor de absente susteren" als erfgenamen van wijlen Jantien Berents, Jacob Clasens' overleden echtgenote anderzijds, scheiden en delen. Jacob Clasen moet op 1 mei a.s. aan Aeltien Berents c.s. de eigendom van de behuizing en kamers in de Heerstrate op de hoek van de Princenstrate overeenkomstig het huwelijkscontract overdragen, en hij blijft verantwoordelijk voor alle staande huwelijk ontstane in- en uitschulden. Jacob zal voortaan jaarlijks f 50-0-0 ontvangen van Aaltien c.s.
1) Jan Jacobs Woldendorp, geb. voor 1631, begr. 10 okt 1656, woonplaats(en): Amsterdam (NH), Groningen (Gn)
Ondertrouwd te Groningen 01 nov 1651, #Groningen 1-11-1651, tr. 26-11-1651 (MK; ds. Hatsfelt): Jan Jacobs, van Woldendorp, en Geesjen Sighers, wed. wijlen Bolardus Stechman (3 kinderen).#
Gehuwd te Groningen 26 nov 1651 met:
Geesjen Sijgers, geb. voor 1614 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk
RA IIIx-38, 303 10-12-1651, geregistreerd 7-10-1656: Jan Jacobs van Woldendorp en Geesien Sighers (ehln) zijn schuldig aan Anna Lucas wed. wijlen Lambert Thijes f 2700, "heercomende van een behuisinge, staende in Stientillstrate, daer 't Wapen van Embden is uijthangende". Hoewel er in de koopbrief sprake is van volledige betaling, is er in werkelijkheid maar f 700 voldaan. Er is f 2000 op het huis blijven staan à 5%, zoals blijkt uit een dorsale aantekening op het origineel. "Ick ondergesr. Anna Lucas wed. van Lambert Thijes bekenne ontfangen te hebben de binnengest. 700 car. gl. in 't overleveren van't huijs van de E. Jan Jacobs van Woldendorp. Actum Groninga de 1 maij 1652. /Onderstont/ Anna Lucas, Jacob Clasen als getuige.

Groningen (3-hh) 27-2-1654: Pastor Hercules Teringvelt als voormundt, dr. Cornelius van Wullen als voogt angesworen over Jan van Wullen minderjarige kindt bij Lucretia Teringvelt geprocreert. Groningen (3-hh) 6-3-1654: Jan Woldendorp angeswooren als voogt over Jan van Wullen minderjarige kindt bij Lucretia Teringvelt geprocreert.

Groningen (3-hh) 26-1-1659: Siwert Jacobs als voormont, doctor Mees end' Tijaert Tijabbens als voogden angesworen geduirende de scheidinge over Jan Jacobs Woldendorps kinderen bij Geesien Sighers geprocreert.

Groningen (3-hh) 6-10-1659: Claes Woldendorp als voormunt angesworen Jan Jacobs Woldendorp kinder bij Geesien Sighers geprocreert.

Groningen (3-hh) 6-12-1665: Harmannus Stechman als vooght over Jan Woldendorps kinderen bij Geesijen Sijgers geprocreert angeswooren.

Groningen (3-hh) 23-1-1666: Tonnis Berents als vrembde voogt aengesworen over Jan Jacobs Woldendorp minderjaerige kint bij Geesjen geprocreert.

2) Claes Woldendorp, geb. tussen 1631 en 1640, ovl. na 09 apr 1712, woonplaats(en): Amsterdam (NH), Groningen (Gn)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Groningen mrt 1664 als Claes Jacobs Woldendorp in Steentilstr.

Ondertrouwd te Groningen 06 nov 1658, #Groningen 6-11-1658: Claes Woldendorp, waervoor d'e Hoorenbeeck en Hilletjen Eltjens waervoor Tonnis Berens. Den 4 dec. 1658 attestatie passeert.# met:
Hilletjen Eltjes, geb. voor 1642, begr. 15 dec 1665
Groningen (III-hh) 6-10-1659: Claes Woldendorp als voormunt angesworen over Jan Jacobs Woldendorps kinder bij Geesien Sighers geprocreert.

Groningen (III-hh) 7-8-1667: Meinert Benes heeft aengesworen als voormondt over Claes Woldendorps kint bij Hille Eltjes geprocreert.

Groningen (III-hh) 20-1-1668: Hindrick Jansen heeft aengesworen als voogt over die kinderen van Claes Woldendorp bij Hilligjen geprocreert.

Groningen (III-hh) 23-1-1668: Tamme Oomkens als vreembde vooght aengesworen over Claes Woldendorps kinderen bij Hilletien sijn gewesene huijsvrouw geprocreert.

Groningen (III-hh) 28-1-1669: Sijwert Jacobs in gevolge acte op heden gepasseert als voormundt aengeswooren over Claes Woldendorps kindt bij Hilletien geprocreert.

Groningen (III-hh) 3-4-1676: Claes Woldendorp als vooght angesworen over sijn kindt bij Hilletien Elties geprocreert.

Groningen (III-hh) 15-3-1682: Fredrick Slinger aengeswooren als voormondt over Claes Woldendorps soon bij Hilletjen in echte verweckt, in plaetse van Sijwert Jacobs van der Venne, dewelcke op sijn acquiescement salvo honore van de tutelae wordt geexcuseert.

Gezinsblad
Jacob Clasen Woldendorp
Gehuwd ± 1642 met:
Jantien Berents, ovl. voor 01 okt 1653
Hoofdindex A-Z