Gezinsblad
Tjabren Pauwels, ged. te Nieuweschans 18 mei 1704, #Nieuweschans 1704: Den 18 dito (Mei) hebben Pauwel Pauwels en Moeder Tjabren haer soon ten H. Doop gepraesenteert en is genoemt Tjabren.#, beroep(en): schoenmaker, zoon van (?) (?) Pauwel Pauwels en Moeder Tjabren
#RAG, RA V-ee-10, kopiedeel 269: Op 15 april 1732 treedt Tiaberen Pawels op als getuige van het zegelen van een akte in Beerta.#

Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 27 nov 1730

Ondertrouwd te Finsterwolde 22 jan 1730, #Finsterwolde 1730: d. 22 Januarij Tjabring Pauwels van de Nieuwe Schans en Antje Edes alhier.# met:
(?) Antje Edes, ovl. te Finsterwolde 15 nov 1732, #Finsterwolde 15-11-1732: Antje Eedes Eevrouw van Tjabering Pauwels nalatende een kind.#, dochter van Ede Geerts en Grietje Jans
#731/6117, Requesten Oldambt: Ebe Aises en Consten. t'zamen in qlte. voormond en voogden over het dogtertje van Tjabering Paulis bij wijlen Antje Edes verwekt verzoekende authorisatie om met des kinds vader vermelt te mogen afhandelen, is geapostilleert remten. in hun qlte worden geauthoriseert tot de verzogte afhandelinge, mits geschiedende ten overstaan van gerigte. Zuidbroek den 7 december 1733.

731/6117, Requesten Oldambt 7-12-1733: Tjabering Paules en cons. voormond en voogden over het nagelaten dochtertje van Nantko Jans en Elsebein Bartels (elders: Balsters) verzoeken en verkrijgen autorisatie tot de verkoop van pupils huisje.

731/5594, Afkopen e.d. Oldambt 7-12-1733: Ebo Aijsses, Derk Jans en Heero Jans voormond en voogden over het dochtertje van wijlen Antje Eedes en Tjabering Pouwels maken een afkoop met de vader. Vader behoudt de gehele boedel en zal het kind groot brengen tot zestien jaren en lezen en schrijven laten leren. Daarna zal hij haar uitkeren een zilveren ducaton, een bijbel met zilveren krappen, een oorijzer en drie zilveren knopen en een paar zilveren gespen. De erfenis die de pupil te wachten heeft van haar grootmoeder Grietie Jans blijft hier buiten.

V-pp-1, 28-1-1743: Eisse Ebes voormond, Feebe Hemmes als vreemde voogd over de dogter van Tjabering Pouwels bij Antje Edes in egte verwekt.#

1) Moeder Tjabren, geb. te Finsterwolde 04 jan 1731, ged. te Finsterwolde 07 jan 1731, #Finsterwolde 1731: Den 4 Januari 's avonds om negen uur is geboren het dogtertje van Tjabering Paulus en Antje Eel. en den 7. dito bij den H. doop genaamd Moeder.#, ovl. te Finsterwolde 03 jun 1731, #Finsterwolde 3-6-1731: een kind van Tjabering Pauwels en Antje Ehel. in de pokken.#
2) Moeder Tjabren, ged. te Finsterwolde 17 aug 1732, #Finsterwolde 1732: Denzelven dito (17 Aug) 't dogtertje van Tjaberen Pauls en Antje Eel. genaamd Moeder.#, ovl. na 28 jan 1743

Gezinsblad
Tjabren Pauwels
Ondertrouwd te Finsterwolde 15 nov 1733, #Finsterwolde 1733: den 15 November Tjabring Pauwels en Grietje Koerts.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 11 dec 1733 #Finsterwolde 11-12-1733. Hc Tjabering Pauwels x Grietje Koerts. RA-Vgg. Voornaamste bepalingen: "...welk"angebrachte (goederen) neffens alle angeërfde goederen geen gemeenschap zullen hebben, maar an zijd en linie verblijven en versterven daar deselve vandaan gekomen zijn." Winst en verlies zullen echter wél gelijkelijk verdeeld worden; zoons en dochters zullen gelijk worden behandeld; alle kinderen zullen het recht van representatie genieten. Bij vooroverlijden van de bruidegom, zal de bruid een kindsdeel krijgen, maar "lijftogts wijse". Bij vooroverlijden van de bruid, krijgt de bruidegom f 50, eveneens "lijftogts wijse". Dedingsliednen aan bruidegomszijde: "zijn er niet geweest hoewel versogt zijnde." Aan bruidszijde: Fenna Alberts, weduwe van Berent Aijsses, moeder; Geeske Pieters x Hindrik Koerts, broers vrouw.#
met:
Grietje Koerts, geb. tussen 1705 en 1717, ovl. te Finsterwolde 08 okt 1742, #Finsterwolde 8-10-1742: Grietje Coerts huisvr. van Tjaberen Pauwels.#, dochter van Coert Hendriks en Venne Alberts
#Merkwaardig is de volgende aantekening in het lidmatenboek van de NH-gemeente van Finsterwolde: Den 27 November 1730 zijn na voorgaande onderwijzing, belijdenis en verbintenis tot des Heren H. Avondmaal aangenomen Tjabring Pauwels en Grietje Coerts Eh. Op die datum was Tjabren Pauwels immers nog gehuwd met Antje Edes.

RAG, Toegang 731 Archieven Plaatselijke Gerichten Oldambt inv. nr 1929: Inventarium van soodanige goederen als Tiaberen Pauwels tegenswoordig koomt te besitten. Prod. Zuidbr. den 7 December 1733. Copia aan Ebe Aises en Hero Jans. De inventaris beloopt slechts twee pagina's. Er zijn 2 bijbels "en nogh eenige andere boeken". Er is leer, waaronder: "nogh eenig leer in die winkel", en er is "het schoemakers rietschap". De uitschulden belopen f 247-11-4, en de inschulden f 112-8-0.

Als Tjaberen na het overlijden van Grietje Koerts wil hertrouwen, wordt er weer een inventaris opgemaakt. Zie RAG, Toegang 731 etc., inv.nr. 2499, op 4-2-1743 door Tjaberen onder ede bekrachtigt te Noordbroek. Nu bevindt zich in de boedel een huis. De inschulden belopen nu slechts f 5-11-4, waaronder f 2-2 ten laste van ene Pauwel Pauwels. De uitschulden daarentegen zijn nu veel hoger: f 549-2-4.

V-pp-1, 28-1-1743: Aisse Ebes voormond, Derk en Feebe Hemmes voogden over de minderjarige kinderen van Tjabering Pouwels bij Grietje Koerts verwekt. Finserwold.

735/5598 Noordbroek 4-2-1743. Afkoop tussen Eise Ebes, Derk Jans en Febe Hemmes voorstanders over de drie minderjarige kinderen van Tjabering Pauwels en Grietje Koers enerzijds en Tjabering Pouwels anderzijds. Vader behoudt de gehele boedel. Als de kinderen 18 worden, moet aan de voogden f 45 uitgekeerd worden. De kinderen moeten leren lezen, schrijven en rekenen en de zoon moet een ambacht leren. Ieder kind krijgt dan genoeg zilveren knopen voor een hemdrok, een zilveren haak en oog, en een paar schoengespen. De zoon krijgt een paar beengespen extra. De onkosten van de driejaarlijkse vertoning van de afkoopsbrief aan het gericht, en verdere gerechtskosten komen ten laste van de vader.#

1) Koert Tjaberns, alias: Coert Tjaberings, ged. te Finsterwolde 26 sep 1734, #Finsterwolde 1734: het kind van Tjabering Pauwels en Grietje Coerts elieden ged. genaamt Coert.#, beroep(en): visser
Gehuwd te Finsterwolde 20 mei 1764, #Finsterwolde 1764: D. zelven dito 15 April 1. 2. 3. Koert Tjaberns en Geeske Jans J.M. en J.D. van Finsterwolt. Hier gecopuleert d. 20 van Maij.# met:
Geeske Jans
2) N.N. Tjabren, ged. te Finsterwolde 04 nov 1736, #Finsterwolde 1736: den 4 9ber een dogtertje van Tjaberen Pauwels en Grietje Eelieden gedoopt en benoemt .... #
3) Fenne Tjabren, ged. te Finsterwolde 27 feb 1739, #Finsterwolde 1739: 27 Febr. een dogtertje van Tjaberen Pauwels en Grietje Coerts Eelieden gedoopt en benoemt Fenne.#
4) Pauline Tjabren, tweeling met Antje, ged. te Finsterwolde 27 mei 1742, #Finsterwolde 1742: 27 Maeij 2 dogtertjes van Tjaberen Pauwels en Grietje Coerts gedoopt en benoemt Pauline en Antje.#, ovl. te Finsterwolde ± 01 jun 1742, #Finsterwolde mei/juni 1742: twee tweelingen van Tiaberen Pauwels zijnde kraamkinderen.#
5) Antje Tjabren, tweeling met Pauline, ged. te Finsterwolde 27 mei 1742, #Finsterwolde 1742: 27 Maeij 2 dogtertjes van Tjaberen Pauwels en Grietje Coerts gedoopt en benoemt Pauline en Antje.#, ovl. te Finsterwolde ± 01 jun 1742, #Finsterwolde mei/juni 1742: twee tweelingen van Tiaberen Pauwels zijnde kraamkinderen.#

Gezinsblad
Tjabren Pauwels
Ondertrouwd te Finsterwolde 06 jan 1743, #Finsterwolde 1743: d. 6 Januarij et seq. zijn geproclameert Tjabren Pauwels alhier en Vrouwke Sibens van Engerhave in Oostvriesland.# met:
Vrouwke Sibens, ovl. te Finsterwolde 17 aug 1744, #Finsterwolde 17-8-1744: Frouke vrou van Tjaberen Pauwels.#
1) Grietje Tjabren, ged. te Finsterwolde sep 1743, #Finsterwolde 1743: september een dogtertje van Tjaberen Pauwels en Frouke Sijbens Eelieden gedoopt en benoemt Grietje.#

Gezinsblad
Tjabren Pauwels
Gehuwd te Finsterwolde 26 mrt 1752, #Finsterwolde 26-3-1752: Tjaberen Pauwels en Grietje Hillebrants van Jan Martens.# met:
Grietje Hillebrants 1e huwelijk 2e huwelijk
Hoofdindex A-Z